Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružju predanom ministarstvu unutarnjih poslova

NN 49/2008 (29.4.2008.), Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružju predanom ministarstvu unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1638

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 6. i 9. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 63/2007), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RASPOLAGANJA S ORUŽJEM I STRELJIVOM ODUZETIM U UPRAVNOM, PREKRŠAJNOM I KAZNENOM POSTUPKU I ORUŽJU PREDANOM MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim od fizičkih i pravnih osoba u pravomoćno okončanom upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku koje je dostavljeno na raspolaganje Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na službeno oružje i streljivo koje je otpisano i povučeno iz uporabe u Ministarstvu te na oružje koje je predano Ministarstvu, a koje ne ispunjava propisane taktičko-tehničke zahtjeve za uvođenje u sustav službenog naoružanja Ministarstva.

Članak 2.

O načinu raspolaganja s oružjem iz članka 1. ovoga Pravilnika odlučuje Povjerenstvo Ministarstva za odlučivanje o oružju oduzetom u pravomoćno okončanom upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku te o oružju predanom Ministarstvu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kojega imenuje ministar unutarnjih poslova.
Prilikom pregleda i odlučivanja o mogućem načinu raspolaganja oružjem iz članka 1. ovoga Pravilnika, moraju biti nazočna najmanje tri člana Povjerenstva, od kojih je jedan predsjednik ili zamjenik predsjednika Povjerenstva.
Povjerenstvo o pregledu oružja vodi zapisnik. U zapisniku se, uz podatke o oružju, obvezno navodi odluka Povjerenstva o mogućem načinu raspolaganja s oružjem. Zapisnik potpisuju prisutni članovi Povjerenstva.
Stručnu i tehničku pomoć Povjerenstvu pružaju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva.

Članak 3.

Povjerenstvo ne odlučuje o oduzetim i predanim minsko-eksplozivnim sredstvima i streljivu kojega odmah po okončanju upravnog, prekršajnog ili kaznenog postupka te dostavljanja Ministarstvu na raspolaganje zbrinjavaju stručno osposobljeni policijski službenici nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva.

Članak 4.

Nakon izvršenog pregleda oružja iz članka 1. ovoga Pravilnika, u smislu njegove tehničke ispravnosti i funkcionalnosti, Povjerenstvo odlučuje da se oružje može:
1. preuzeti u fond naoružanja Ministarstva ako ispunjava propisane taktičko-tehničke zahtjeve za uvođenje u sustav službenog naoružanja Ministarstva,
2. predati Ministarstvu obrane, Ministarstvu pravosuđa ili drugom državnom tijelu,
3. prodati putem ovlaštenog trgovca oružjem,
4. potpuno uništiti improvizirano ili neuporabljivo oružje,
5. ustupiti zbirci Ministarstva, ako je interesantno s kriminalističkog, konstrukcijskog ili tehničkog stanovišta,
6. ustupiti nekom od hrvatskih muzeja, ako ima povijesnu, umjetničku ili konstrukcijsku vrijednost,
7. ustupiti filmskim, TV ili kazališnim kućama, ako za to postoji njihov interes.
Oružje iz stavka 1. točke 7. ovoga članka prije ustupanja filmskim, TV ili kazališnim kućama mora biti onesposobljeno od strane trgovačkog društva ili obrta koji imaju odobrenje za popravljanje i prepravljanje oružja, a troškove onesposobljavanja snosi filmska, TV ili kazališna kuća kojoj je oružje ustupljeno.

Članak 5.

Nakon završetka rada s oružjem iz članka 1. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo ga, radi skladištenja i daljnjeg postupanja, predaje ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za materijalno-financijske poslove.

Članak 6.

Improvizirano i neuporabljivo oružje potpuno se uništava tako da se izreže na dijelove plamenikom aparata za autogeno zavarivanje na presjecima zatvarača navlake, ležišta naboja, odnosno baterije kod revolvera. Preostali dijelovi se uništavaju udarcem čekića.
Oružje iz stavka 1. ovoga članka može se uništiti i na drugi način tako da nastupi trajna deformacija svih dijelova.
Veće količine oružja iz stavka 1. ovoga članka uništavaju se u pogonima tvrtki za promet sekundarnim sirovinama pomoću valjka stroja za rezanje metala i hidraulične preše, odnosno ubacivanjem u peć za taljenje.
Članovi Povjerenstva moraju biti prisutni kod uništavanja oružja.

Članak 7.

Minsko-eksplozivna sredstva zbrinjavaju se detonacijom, sagorijevanjem ili drugim postupcima industrijske prerade koji ih dovode u stanje trajne i potpune bezopasnosti i neškodljivosti za život i zdravlje ljudi i imovine. Zbrinjavanje se, ovisno o količini minsko-eksplozivnih sredstava provodi na stalnim ili privremenim namjenskim prostorima.
Streljivo se zbrinjava postupkom spaljivanja, detonacije ili na drugi odgovarajući način na za to određenim mjestima, koja udovoljavaju sigurnosno-tehničkim uvjetima.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Naputak o postupanju s oružjem i streljivom oduzetim od građana u kaznenom, prekršajnom i upravnom postupku broj: 511-01-64-9508/1-95. od 22. siječnja 1996. i Naputak o postupanju s oružjem i streljivom poklonjenim Ministarstvu unutarnjih poslova broj: 511-01-64-9510/1-95. od 22. siječnja 1996.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-11880-2008.
Zagreb, 23. travnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.