Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta na mjestima ulaska

NN 50/2008 (30.4.2008.), Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta na mjestima ulaska

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1681

Na temelju članka 40. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FITOSANITARNIH PREGLEDA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA NA MJESTIMA ULASKA1

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju minimalni uvjeti za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, s obzirom na osposobljenost fitosanitarnih inspektora, te prikladnost objekata, opreme, radnog vremena i ostalih uvjeta na mjestima ulaska gdje se obavljaju provjere identiteta i zdravstvenog stanja pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, koji se unose iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku (u daljnjemu tekstu: pošiljke).

II. MJESTA ULASKA

Članak 2.
(mjesta ulaska)

Pošiljke koje podliježu fitosanitarnom pregledu smiju se unositi iz trećih zemalja samo preko određenih mjesta ulaska sukladno propisu kojim se određuju mjesta ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE FITOSANITARNIH PREGLEDA

Članak 3.
(osposobljenost inspektora)

Fitosanitarni inspektor mora ispunjavati propisane uvjete u pogledu stručne i tehničke osposobljenosti u skladu sa zakonom koji uređuje zdravstvenu zaštitu bilja (u daljnjemu tekstu: Zakon). Fitosanitarni inspektor mora biti stručno osposobljen da može sam otkriti i prepoznati (dijagnosticirati) štetne organizme ili imati mogućnost zatražiti stručnu pomoć.

Članak 4.
(pristup objektima, opremi i pomoćnim sredstvima)

Na mjestu ulaska ili u neposrednoj blizini fitosanitarni inspektor treba imati pristup:
– odgovarajućim objektima, opremi i pomoćnim sredstvima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika za obavljanje administrativnih poslova i fitosanitarnih pregleda te za uzimanje i pregled uzoraka
– objektima za pravilno skladištenje i stavljanje u karantenu pošiljaka koje su pod carinskim ili inspekcijskim nadzorom te objektima u kojima se zadržane pošiljke mogu uništiti ili na drugi odgovarajući način u cijelosti ili djelomično tretirati
– ažuriranim naputcima za obavljanje fitosanitarnih pregleda, koji su u skladu s važećim propisima i dio su priručnika za fitosanitarne inspektore kojeg donosi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
– ažuriranim preporukama Europske unije za obavljanje fitosanitarnih pregleda (Vademecum)
– ažuriranim zbirkama propisa iz područja biljnog zdravstva,
– ažuriranom popisu adresa i telefonskih brojeva specijaliziranih laboratorija Zakonom ovlaštenih za obavljanje laboratorijskih testiranja radi utvrđivanja prisutnosti ili identifikacije štetnih organizama
– uputama o odgovarajućem postupku kojim se jamči cjelovitost uzoraka i sigurnost tijekom dopremanja uzoraka u laboratorij i njihovog ispitivanja u laboratoriju
– ažuriranoj evidenciji pošiljaka iz trećih zemalja koje su bile ili službeno zadržane ili službeno testirane od strane specijaliziranih laboratorija uključujući i rezultate službenih testiranja, pod uvjetom da su te informacije relevantne za provjere zdravstvenog stanja bilja za mjesta na kojima su obavljene.

Članak 5.
(način fitosanitarnih pregleda)

U slučaju posebne opasnosti za zdravstveno stanje bilja u zemlji ili bilo kakve promjene količine ili obima pošiljaka koje podliježu fitosanitarnom pregledu, fitosanitarna inspekcija mora u što kraćem roku prilagoditi važeći način pregleda novim prilikama i potrebama, u skladu s uputama Ministarstva.

Članak 6.
(objekti i oprema za obavljanje fitosanitarnih pregleda)

Na mjestima ulaska za obavljanje fitosanitarnih pregleda potrebno je osigurati sljedeće uvjete:
1. odgovarajući prostor za obavljanje fitosanitarnih pregleda uz primjerenu rasvjetu (500 luksa), ovisno o kategoriji mjesta ulaska (cestovni, željeznički, pomorski, riječni, zrakoplovni, poštanski) i o vrsti pošiljke:
– na cestovnom mjestu ulaska pošiljka mora biti na označenom prostoru za parkiranje, s odgovarajućom nadstrešnicom, rampom i prostorom za fitosanitarni pregled
– na željezničkom mjestu ulaska pošiljka mora biti postavljena na poseban kolosijek za pregled, ili na rampu uz carinsko skladište. Prije fitosanitarnog pregleda kolosijeci moraju biti osigurani od manevriranja postavljanjem zaključanih iskliznica, a visokonaponska mreža mora biti isključena
– pri pregledu pomorskih i riječnih pošiljaka brod mora biti vezan u luci, a pošiljka mora biti na brodu ili, po odobrenju fitosanitarne inspekcije, prenesena u carinsko skladište
– zrakoplovne i poštanske pošiljke trebaju biti pregledane u odgovarajućim skladištima pod carinskim nadzorom
– pošiljke koje unose fizičke osobe trebaju biti pregledane na mjestu ulaska
– kontejnerske pošiljke trebaju biti pregledane na mjestu ulaska ili na određenom kontejnerskom terminalu gdje je osigurano otvaranje kontejnera.
2. odgovarajući zatvoreni prostor za obavljanje fitosanitarnih pregleda primjereno osvijetljen (500 luksa) i opremljen sa inspekcijskim radnim stolom i odgovarajućom opremom za:
– obavljanje vizualnih provjera
– dezinfekciju objekata i korištene opreme
– uzimanje i pripremu uzoraka za moguća daljnja testiranja u specijaliziranim laboratorijima (ambalaža za pakiranje uzoraka, pomagala za obilježavanje uzoraka, ambalaža za slanje uzoraka u laboratorij, kliješta za pečaćenje, pečati, primjereno osvjetljenje).

Članak 7.
(uredska oprema)

Uredske prostorije fitosanitarne inspekcije na mjestu ulaska moraju za obavljanje administrativnih poslova, biti opremljene najmanje s:
– brzim komunikacijskim sustavom koji je povezan s drugim mjestima ulaska, sjedištem fitosanitarne inspekcije u Ministarstvu, nadležnom upravom, specijaliziranim laboratorijima, carinskom službom, Europskom komisijom i državama članicama Europske unije
– fotokopirnim strojem ili drugim uređajem za kopiranje dokumenata.

IV. DRUGI UVJETI

Članak 8.
(dužnosti uvoznika, carinskih otpremnika i prijevoznika)

Uvoznici, carinski otpremnici koje oni ovlaste, prijevoznici ili druge osobe koje iz trećih zemalja unose pošiljke u Republiku Hrvatsku obvezni su fitosanitarnoj inspekciji omogućiti pregled prijevoznog sredstva i pošiljke, nesmetan pristup svim dijelovima pošiljke i osigurati radnu snagu za otvaranje prijevoznog sredstva i svih dijelova pošiljke. Za pregled osjetljivog bilja u zimskom odnosno ljetnom razdoblju dužni su osigurati uvjete za očuvanje ispravnosti bilja.

Članak 9.
(sigurnost na radu)

Uz uvjete propisane ovim Pravilnikom, moraju biti ispunjeni i drugi uvjeti koje uređuju propisi o sigurnosti na radu.

Članak 10.
(radno vrijeme)

Fitosanitarni pregled pošiljaka obavlja se u radno vrijeme fitosanitarne inspekcije. Radno vrijeme određuje ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar). Iznimno, pregledi se mogu obavljati izvan redovnog radnog vremena pod uvjetima koje odredi ministar sukladno propisima o radu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
(propisi koji prestaju važiti)

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti članci 24. i 25. Pravilnika o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice (»Narodne novine«, br. 22/04, 25/04, 60/04, 101/04 i 67/05).

Članak 12.
(stupanje na snagu)

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka odredbe članka 4. alineje 4. i članka 7. alineje 1. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na Europsku uniju, stupaju na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/08-01/32
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 23. travnja 2008.

Ministar poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
 

_______
1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Komisije 98/22/EZ kojom se utvrđuju minimalni uvjeti u Zajednici za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose iz trećih zemalja na mjestima pregleda koja nisu mjesta odredišta