Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča

NN 50/2008 (30.4.2008.), Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča

MINISTARSTVO TURIZMA

1687

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine« broj 68/07), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i obrazac iskaznice turističkog vodiča, te način njenog izdavanja i uporabe.

Članak 2.

(1) Iskaznicu turističkog vodiča izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove turizma (u daljnjem tekstu: nadležni ured) u postupku izdavanja odobrenja za pružanje usluga turističkog vodiča sukladno članku 27. Zakona o pružanju usluga u turizmu.
(2) Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi nadležni ured i Ministarstvo turizma.

Članak 3.

(1) Iskaznica turističkog vodiča je pravokutnog oblika veličine 86 x 54 mm (smart kartica).
(2) Prednja strana iskaznice sadrži naziv »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA« i »REPUBLIC OF CROATIA, MINISTRY OF TOURISM« s utisnutim grbom Republike Hrvatske ispod čega piše »TURISTIČKI VODIČ« i »GUIDE«, a dalje ispod označen prostor u koji se upisuje ime i prezime turističkog vodiča, te broj iskaznice. Na lijevoj strani nalazi se prostor za fotografiju turističkog vodiča veličine 25 x 20 mm, ispod kojeg se nalazi znak hrvatskog turizma.
(3) Na poleđini iskaznice označen je prostor u koji se upisuje, sukladno rješenju o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, područje (županija, Grad Zagreb) na kojem će turistički vodič pružati usluge turističkog vodiča, jezik/jezike na kojima će turistički vodič pružati svoje usluge, naziv nadležnog ureda koji je izdao rješenje o odobrenju i upisni broj iz Upisnika turističkih vodiča, te datum izdavanja iskaznice.
(4) Za turističke vodiče koji su ishodili rješenje o odobrenju temeljem položenog općeg i posebnog dijela stručnog ispita za turističkog vodiča upisuje se naziv županije, odnosno Grada Zagreba, za koju je položen posebni dio stručnog ispita velikim tiskanim slovima.
(5) Za turističke vodiče koji su ishodili rješenje o odobrenju temeljem položenog samo općeg dijela stručnog ispita za turističkog vodiča u rubriku s nazivom županije upisuje se kosa crta.
(6) Obrazac iskaznice turističkog vodiča s odgovarajućim sadržajem otiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Turistički vodič prilikom pružanja usluga turističkog vodiča mora nositi na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča pričvršćenu kopčom na odjeći ili vrpci oko vrata.

Članak 5.

(1) U slučaju gubitka ili oštećenja iskaznice koje priječi njenu uporabu turističkom vodiču se na njegov zahtjev izdaje nova iskaznica.
(2) Prije izdavanja nove iskaznice u slučaju gubitka izgubljena iskaznica mora biti poništena objavom u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske.
(3) Prije izdavanja nove iskaznice u slučaju oštećenja iskaznice, oštećena iskaznica se vraća nadležnom uredu, poništava i čuva u spisu predmeta.
(4) Turistički vodiči kojima je prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika izdana iskaznica turističkog vodiča dužni su izvršiti zamjenu iskaznice, podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/45
Urbroj: 529-04-08-01
Zagreb, 24. travnja 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.


OBRAZAC ISKAZNICE