Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2008. godinu

NN 52/2008 (7.5.2008.), Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2008. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1751

Na temelju članka 45.a stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003 i 132/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. svibnja 2008. godine donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2008. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2008. godinu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pod decentraliziranim funkcijama podrazumijevaju se rashodi utvrđeni posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo.
Kriteriji i mjerila za osiguravanje minimalnoga financijskog standarda u 2008. godini za pojedine djelatnosti, propisani odlukama Vlade Republike Hrvatske, mjerilo su za utvrđivanje osnovice za izračun prenesenih obveza i prava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 3.

Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja), koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija, i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz stavka 3. članka 9. ove Uredbe (tablice 2.ž., 2.g. i 3. općine/gradovi).
Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to za:
1. Osnovno školstvo                                     3,1%,
2. Srednje školstvo                                       2,2%,
3. Socijalnu skrb
– centre za socijalnu skrb                              0,5%,
– domove za starije i nemoćne osobe            1,7%,
4. Zdravstvo                                                 3,2%,
5. Vatrogastvo
– javne vatrogasne postrojbe                        1,3%.
Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, s Razdjela 025, Glave 02506 Ministarstvo financija – Ostali izdaci države, P1039 – Financiranje decentraliziranih funkcija, A539150 – Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije, s računa 3631 – Tekuće pomoći unutar opće države, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak, iz stavka 2. ovoga članka, ne ostvare sredstva do iznosa prenesene obveze za decentralizirane funkcije za 2008. godinu, utvrđenog u Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2008. godini po županijama – tablica 1., Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2008. godini – tablica 2.ž., Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2008. godini – tablica 2.g. i Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2008. godini – tablica 3. općine/gradovi, u daljnjem tekstu: Pregled, koji su sastavni dio ove Uredbe.

Članak 4.

Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva pomoći za osnovno i srednje školstvo, koja se utvrđuju temeljem osnovice iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.
Osnovica za utvrđivanje prenesene obveze županije, Grada Zagreba i grada za osnovno školstvo za 2008. godinu proizlazi iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini.
Osnovica za utvrđivanje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2008. godinu proizlazi iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini.

Članak 5.

Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva pomoći za centre za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva te za domove za starije i nemoćne osobe u visini koja se utvrđuje temeljem osnovice iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.
Osnovica za utvrđivanje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za 2008. godinu proizlazi iz Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini.
Osnovica za utvrđivanje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za 2008. godinu proizlazi iz Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2008. godini.

Članak 6.

Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva pomo­ći za zdravstvene ustanove na području županije i Grada Zagreba u visini koja se utvrđuje temeljem osnovice iz stavka 2. ovoga članka.
Osnovica za utvrđivanje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova na području županije i Grada Zagreba za 2008. godinu proizlazi iz Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2008. godini.

Članak 7.

Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva pomoći za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi na području općine, grada i Grada Zagreba u visini koja se utvrđuje temeljem osnovice iz stavka 2. ovoga članka.
Osnovica za utvrđivanje prenesene obveze općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2008. godinu proizlazi iz Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2008. godini.

Članak 8.

U proračunu za 2008. godinu, korisnici pomoći izravnanja planiraju rashode za decentralizirane funkcije za 2008. godinu po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji do iznosa utvrđenog u Pregledu.
Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2008. godini ostvariti temeljem svakog pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 9.

Iznos osnovice za utvrđivanje prenesene obveze iz članaka 4., 5., 6. i 7. ove Uredbe je obveza koju treba financirati korisnik pomoći izravnanja u 2008. godini.
Od mjesečnog iznosa obveze odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz pomoći izravnanja.
Pregledi obveza decentraliziranih funkcija sastavni su dio ove Uredbe, i to:
– Zbirni pregled sredstava za decentralizirane funkcije u 2008. godini po županijama – tablica 1.;
– Pregled sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2008. godini – tablica 2.ž.;
– Pregled sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2008. godini – tablica 2.g. i
– Pregled sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2008. godini – tablica 3. općine/gradovi.

Članak 10.

Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenim planom proračuna korisnika pomoći izravnanja.
Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe, Ministarstvo financija može sredstva državnog proračuna doznačavati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 11.

Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva za decentralizirane funkcije, ostvarena iz članka 3. ove Uredbe, koristiti po namjenama utvrđenim u odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima.
Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe, korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja osnovnog i srednjeg školstva za 2008. godinu u okvirima bilanciranih sredstava iz članka 9. stavka 3. ove Uredbe.
Korisnik pomoći izravnanja – županija, odnosno Grad Zagreb – osnivač ustanove, može udružiti sredstva u djelatnosti školstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini na temelju vlastite odluke iz stavka 2. ovoga članka u skladu s odlukom o minimalnim financijskim standardima u osnovnom i srednjem školstvu, a do razine bilanciranih sredstava utvrđenih u članku 9. stavku 3. ove Uredbe.
Na temelju odluka iz članka 5. ove Uredbe, korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, u okvirima bilanciranih sredstava iz članka 9. stavka 3. ove Uredbe.
Na temelju Odluke iz članka 6. ove Uredbe, korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja zdravstvenih ustanova, u okvirima planiranih sredstava iz članka 9. stavka 3. ove Uredbe.
Na temelju Odluke iz članka 7. ove Uredbe, korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, u okvirima planiranih sredstava iz članka 9. stavka 3. ove Uredbe.
U odlukama iz stavaka 2., 4., 5., i 6. ovog članka, utvrđuje se raspored sredstava po ustanovama i javnim vatrogasnim postrojbama i prioriteti za kapitalna ulaganja u ustanove iz stavaka 2., 4. i 5. ovoga članka.
Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu raspodijeliti sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe), po ustanovama unutar pojedine djelatnosti, ali se preraspodjela mora zasnivati na planu objavljenom najmanje dva mjeseca prije njegova usvajanja.
U slučaju iz članka 10. stavka 3. ove Uredbe, ministarstva nadležna za školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo, te nadležno tijelo državne uprave za vatrogastvo dostavljaju Ministarstvu financija raspored sredstava po krajnjim korisnicima (ustanovama), a u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima.

Članak 12.

Ako županije, Grad Zagreb, gradovi i općine koje financiraju decentralizirane funkcije, na godišnjoj razini, od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja, ostvare više sredstava nego je to utvrđeno minimalnim standardom, odnosno ostvare više sredstava nego je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju temeljem odluka o minimalnim standardima za 2008. godinu, višak sredstava trebaju do 28. siječnja 2009. godine vratiti na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske 1001005-1863000160, model 64, poziv na broj 7196 (Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina) – 42395-539150.

Članak 13.

Izračun iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u 2008. godini vrši Ministarstvo financija u suradnji s resornim ministarstvom ili nadležnim tijelom državne uprave po korisnicima pomoći, a prema kriterijima i mjerilima iz odluka i do visine iznosa obveze, utvrđene prema članku 9. stavku 3. ove Uredbe.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se na način i pod uvjetima, ovisno o vrsti rashoda (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini).
Pomoći izravnanja za rashode poslovanja za decentraliziranu funk­ciju osnovnog i srednjeg školstva i vatrogastva doznačit će se pre­ma člancima 4. i 7. ove Uredbe akontativno, temeljem mjesečnog obra­čuna za prethodni mjesec usklađenog s akontacijom za tekući mje­sec.
Pomoći izravnanja za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršavaju se na temelju dostavljene dokumentacije županije, Grada Zagreba i grada o provedenom postupku, u skladu sa Zakonom, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i/ili ovjerenih (privremenih ili okončanih) situacija za izvršene radove, koji su dospjeli ili dospijevaju u mjesecu za koji se podnosi zahtjev za doznaku sredstava, nadležnom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave do 10. u mjesecu za tekući mjesec, a nadležno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave nakon provedene kontrole, objedinjene zahtjeve na razini županija i gradova dostavlja Ministarstvu financija do 15. u mjesecu za tekući mjesec.
Pomoći izravnanja u djelatnosti socijalne skrbi doznačit će se na način iz članka 5. ove Uredbe.
Pomoći izravnanja Ministarstvo financija doznačit će za decentraliziranu funkciju vatrogastva do 15. u mjesecu, a za ostale funkcije u razdoblju od 20. do 30. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 14.

Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine su dužni izvješćivati resorno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) na način propisan u odlukama o minimalnim standardima.
Nadležno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave dužno je pratiti izvršenje odluke o minimalnim financijskim standardima i po potrebi, a najkasnije do 30. rujna 2008. godine, Vladi Republike Hrvatske predložiti njene izmjene i dopune.
Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvješće resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisani način i u roku iz stavka 1., Ministarstvo financija će, na zahtjev resornog ministarstva ili nadležnog tijela državne uprave, privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.
Nadležno ministarstvo ili nadležno tijelo državne uprave dužno je izraditi konsolidirana izvješća o korištenju sredstava doznačenih za financiranje decentraliziranih funkcija.

Članak 15.

Krajnji korisnik (ustanova), koji prima sredstva za decentralizirane funkcije iz proračuna županije, Grada Zagreba, gradova i općina dužan je postupati u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Zakonom o javnoj nabavi.
Nadležno tijelo krajnjeg korisnika (ustanove) donosi financijski plan za 2008. godinu na petoj razini računskog plana i program rada, te tromjesečne financijske planove na temelju odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja osnovnog i srednjeg školstva, domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i javnih vatrogasnih postrojbi za 2008. godinu iz članka 11. ove Uredbe, koji donosi županija, Grad Zagreb, grad i općina i dostavlja ga nadležnom upravnom odjelu županije, Grada Zagreba, grada i općine najkasnije do 30. travnja 2008. godine.
Financijski plan sastoji se od prihoda i rashoda i obrazloženja. Prihodi se iskazuju po vrstama i izvorima iz kojih potječu, i to: sredstva državnog proračuna, sredstva iz županijskog/gradskog/općinskog proračuna – decentralizacija, vlastita sredstva po vrstama i sredstva pomoći općine/grada, županije i druge pravne i fizičke osobe, a rashodi po ekonomskoj klasifikaciji na petoj razini.
Obrazloženje financijskog plana treba sadržavati podatke koji su osnova za izračunavanje godišnjeg iznosa sredstava (npr. broj objekata, djelatnika, razrednih odjeljenja, učenika, korisnika, kreveta), obrazloženje vlastitih prihoda i drugih prihoda od jedinica lokalne samouprave (predškolski odgoj ili drugo) ili iz drugih izvora, a prema odluci iz stavka 2. ovoga članka, i plan javne nabave za robe, radove i usluge koje su razvrstane u istovrsne skupine (prema statističkoj nomenklaturi ili prema računskom planu).
Ako županija, Grad Zagreb, grad i općina nisu propisali drugačije:
– doznaka sredstava za rashode poslovanja izvršava se na teme­lju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na petoj razini računskog plana) koji potpisuju odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj), a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 10-og u tekućem mjesecu za protekli mjesec;
– doznaka sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju dostavljene dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa Zakonom, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i/ili ovjerenih (privremenih ili okončanih situacija) za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu, a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu;
– doznaka sredstava za domove za starije i nemoćne osobe za rashode poslovanja (rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode) izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na petoj razini računskog plana) i ostvarenih prihoda za posebne namjene za protekli mjesec (na petoj razini računskog plana), koji potpisuju odgovorne osobe, a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 10-og u tekućem mjesecu za protekli mjesec.
Ako krajnji korisnik (ustanova) ne dostavi financijski plan, program i izvještaj nadležnom upravnom odjelu u roku i na propisani način, privremeno se obustavlja doznaka sredstava ustanovi.

Članak 16.

Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su obavljati nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove decentraliziranih funkcija i korisnika proračunskih sredstava (ustanova) koji se financiraju iz tih sredstava.

Članak 17.

Ministarstvo financija i ministarstva nadležna za školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo, te nadležno tijelo državne uprave za vatrogastvo obavljaju nadzor u pogledu zakonitosti postupanja i namjenskog korištenja sredstava iz ove Uredbe.

Članak 18.

Ovlašćuje se ministar financija da prema potrebi donosi naputak o provedbi ove Uredbe u dijelu koji se odnosi na dinamiku doznake sredstava pomoći izravnanja i na provedbu članka 3. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 19.

Sredstva za decentralizirane funkcije utvrđena u Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2008. godine (»Narodne novine«, broj 127/2007) uključena su u iznos izračuna pomoći koje su predmet ove Uredbe.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novi­nama«.

Klasa: 015-01/08-01/02
Urbroj: 5030104-08-1
Zagreb, 2. svibnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2008. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

ŽUPANIJA

ŠKOLSTVO

SOCIJALNA SKRB

ZDRAVSTVO

VATROGASTVO

SVEUKUPNE OBVEZE ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

OSNOVNO
ŠKOLSTVO
(OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA)

SREDNJE
ŠKOLSTVO

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV

DOMOVI ZA
STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE (OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8 (2+3+4+5+6+7)

 

ZAGREBAČKA

 

77.896.248

 

16.986.330

 

5.799.150

 

0

 

17.786.813

 

16.035.025

 

134.503.566

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA

 

32.903.696

 

14.179.359

 

3.088.050

 

0

 

17.222.532

 

9.949.622

 

77.343.259

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

47.865.768

 

16.300.472

 

6.903.850

 

10.057.000

 

21.057.663

 

14.346.520

 

116.531.273

 

KARLOVAČKA

 

35.074.414

 

16.628.686

 

4.904.400

 

4.867.000

 

16.266.541

 

11.325.132

 

89.066.173

 

VARAŽDINSKA

 

44.993.849

 

21.645.687

 

3.661.650

 

8.332.000

 

19.993.422

 

6.509.648

 

105.136.256

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 

30.677.402

 

11.681.342

 

3.070.200

 

7.878.000

 

13.378.425

 

12.176.071

 

78.861.440

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 

32.762.089

 

15.719.932

 

4.310.550

 

4.881.000

 

15.334.450

 

13.341.480

 

86.349.501

 

PRIMORSKO-GORANSKA

 

55.526.050

 

35.375.321

 

5.358.100

 

21.038.000

 

35.162.584

 

32.442.840

 

184.902.895

 

LIČKO-SENJSKA

 

18.205.427

 

4.941.081

 

1.766.000

 

7.567.000

 

9.214.390

 

6.959.555

 

48.653.453

 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 

23.895.996

 

9.554.307

 

3.004.750

 

0

 

14.277.516

 

5.789.335

 

56.521.904

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA

 

23.976.124

 

10.300.454

 

2.751.550

 

8.255.000

 

10.673.584

 

2.415.363

 

58.372.075

 

BRODSKO-POSAVSKA

 

43.090.377

 

16.861.986

 

4.824.000

 

7.256.000

 

17.258.968

 

8.006.673

 

97.298.004

 

ZADARSKA

 

39.861.823

 

21.819.468

 

4.159.900

 

7.261.000

 

16.780.799

 

24.887.772

 

114.770.762

 

OSJEČKO-BARANJSKA

 

74.751.299

 

38.943.113

 

10.348.950

 

14.858.000

 

33.137.530

 

15.869.953

 

187.908.845

 

ŠIBENSKO-KNINSKA

 

26.504.295

 

11.418.417

 

7.283.250

 

9.534.000

 

15.795.524

 

13.218.001

 

83.753.487

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 

43.693.518

 

19.206.387

 

5.338.300

 

11.833.000

 

23.913.228

 

11.524.097

 

115.508.530

 

SPLITSKO-DALMATINSKA

 

97.494.872

 

53.236.084

 

10.213.000

 

24.822.000

 

42.253.121

 

17.988.683

 

246.007.760

 

ISTARSKA

 

51.658.939

 

24.197.330

 

3.398.000

 

18.710.000

 

21.022.813

 

33.055.338

 

152.042.420

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 

30.754.400

 

15.580.326

 

2.686.550

 

13.377.000

 

15.921.123

 

20.067.836

 

98.387.235

 

MEĐIMURSKA

 

27.038.162

 

11.031.599

 

3.192.850

 

6.790.000

 

12.550.904

 

5.248.925

 

65.852.440

 

GRAD ZAGREB

 

137.017.513

 

98.253.845

 

9.744.350

 

62.480.000

 

77.348.649

 

42.817.799

 

427.662.156

 

UKUPNO KUNA

 

995.642.261

 

483.861.526

 

105.807.400

 

249.796.000

 

466.350.579

 

323.975.668

 

2.625.433.434

 


PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2008. GODINI

Tablica 2.ž.

Žup. broj

Nositelj financiranja – županije

Sveukupno kuna

1

 

2

 

3

 

1.

 

ZAGREBAČKA

 

45.105.719

 

2.

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA

 

30.475.274

 

3.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

32.161.092

 

4.

 

KARLOVAČKA

 

23.106.164

 

5.

 

VARAŽDINSKA

 

35.858.280

 

6.

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 

17.317.764

 

7.

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 

24.876.481

 

8.

 

PRIMORSKO-GORANSKA

 

31.860.081

 

9.

 

LIČKO-SENJSKA

 

14.517.445

 

10.

 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 

18.250.545

 

11.

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA

 

17.903.428

 

12.

 

BRODSKO-POSAVSKA

 

28.351.879

 

13.

 

ZADARSKA

 

27.766.877

 

14.

 

OSJEČKO-BARANJSKA

 

56.085.506

 

15.

 

ŠIBENSKO-KNINSKA

 

17.158.193

 

16.

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 

37.020.011

 

17.

 

SPLITSKO-DALMATINSKA

 

70.303.072

 

18.

 

ISTARSKA

 

20.511.300

 

19.

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 

22.116.080

 

20.

 

MEĐIMURSKA

 

21.372.526

 

21.

 

GRAD ZAGREB

 

137.017.513

 

UKUPNO ŽUPANIJE

729.135.230 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2008. GODINI

Tablica 2.g.

Red. broj

Nositelj financiranja – gradovi

Sveukupno kuna

1

 

2

 

3

 

1.

 

VELIKA GORICA

 

14.427.786

 

2.

 

SAMOBOR

 

8.788.471

 

3.

 

VRBOVEC

 

4.846.672

 

4.

 

ZAPREŠIĆ

 

4.727.600

 

5.

 

KRAPINA

 

2.428.422

 

6.

 

SISAK

 

10.055.752

 

7.

 

KUTINA

 

5.648.924

 

8.

 

KARLOVAC

 

11.968.250

 

9.

 

VARAŽDIN

 

9.135.569

 

10.

 

KOPRIVNICA

 

7.498.143

 

11.

 

KRIŽEVCI

 

5.861.495

 

12.

 

BJELOVAR

 

7.885.608

 

13.

 

RIJEKA

 

20.384.152

 

14.

 

CRIKVENICA

 

1.901.737

 

15.

 

OPATIJA

 

1.380.080

 

16.

 

GOSPIĆ

 

3.687.982

 

17.

 

VIROVITICA

 

5.645.451

 

18.

 

POŽEGA

 

6.072.696

 

19.

 

SLAVONSKI BROD

 

14.738.498

 

20.

 

ZADAR

 

12.094.946

 

21.

 

OSIJEK

 

18.665.793

 

22.

 

ŠIBENIK

 

9.346.102

 

23.

 

VINKOVCI

 

6.673.507

 

24.

 

MAKARSKA

 

2.597.424

 

25.

 

SPLIT

 

24.594.376

 

26.

 

PULA – POLA

 

10.779.797

 

27.

 

LABIN

 

2.937.145

 

28.

 

PAZIN

 

6.968.500

 

29.

 

POREČ – PARENZO

 

4.019.403

 

30.

 

ROVINJ – ROIVIGNO

 

2.833.231

 

31.

 

UMAG – UMAGO

 

3.609.563

 

32.

 

DUBROVNIK

 

8.638.320

 

33.

 

ČAKOVEC

 

5.665.636

 

UKUPNO GRADOVI

266.507.031PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U 2008. GODINI

Tablica 3. općine/gradovi

Red. broj

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi
gradovi/općine

Naziv javne vatrogasne postrojbe

Ukupno kuna

1

 

2

 

3

 

4

 

1.

 

Grad Zagreb

 

JVP ZAGREB

 

42.817.799

 

2.

 

Grad Zaprešić

 

JVP ZAPREŠIĆ

 

4.232.031

 

3.

 

Grad Samobor

 

JVP SAMOBOR

 

3.051.945

 

4.

 

Grad Velika Gorica

 

JVP VELIKA GORICA

 

4.878.116

 

5.

 

Grad Ivanić Grad

 

JVP IVANIĆ GRAD

 

3.872.933

 

6.

 

 

ZAGORSKA JVP

 

7.760.256

 

 

Grad Zabok (9,22%)

 

 

715.495

 

 

Grad Klanjec (3,18%)

 

 

246.776

 

 

Grad Oroslavje (6,15%)

 

 

477.255

 

 

Grad Pregrada (7,05%)

 

 

547.098

 

 

Grad Zlatar (6,40%)

 

 

496.657

 

 

Grad Donja Stubica (5,83%)

 

 

452.423

 

 

Općina Bedekovčina (8,34%)

 

 

647.206

 

 

Općina Budinšćina (2,75%)

 

 

213.407

 

 

Općina Desinić (3,42%)

 

 

265.401

 

 

Općina Gornja Stubica (5,63%)

 

 

436.902

 

 

Općina Hrašćina (1,80%)

 

 

139.685

 

 

Općina Konjšćina (4,01%)

 

 

311.186

 

 

Općina Kraljevec na Sutli (1,79%)

 

 

138.908

 

 

Općina Krapinske Toplice (5,65%)

 

 

438.454

 

 

Općina Kumrovec (1,82%)

 

 

141.237

 

 

Općina Marija Bistrica (6,50%)

 

 

504.417

 

 

Općina Stubičke Toplice (2,71%)

 

 

210.303

 

 

Općina Sveti Križ Začretje (6,51%)

 

 

505.193

 

 

Općina Tuhelj (2,15%)

 

 

166.846

 

 

Općina Veliko Trgovišće (5,13%)

 

 

398.101

 

 

Općina Zagorska Sela (1,18%)

 

 

91.571

 

 

Općina Zlatar Bistrica (2,78%)

 

 

215.735

 

7.

 

Grad Krapina

 

JVP KRAPINA

 

2.189.366

 

8.

 

Grad Sisak

 

JVP SISAK

 

6.525.519

 

9.

 

Grad Petrinja

 

JVP PETRINJA

 

3.954.598

 

10.

 

Grad Kutina

 

JVP KUTINA

 

3.866.403

 

11.

 

Grad Karlovac

 

JVP KARLOVAČKA

 

7.879.199

 

12.

 

Grad Ogulin

 

JVP OGULIN

 

3.445.933

 

13.

 

Grad Varaždin

 

JVP VARAŽDIN

 

6.509.648

 

14.

 

Grad Koprivnica

 

JVP KOPRIVNICA

 

5.218.499

 

15.

 

 

JVP ĐURĐEVAC

 

3.856.760

 

 

Grad Đurđevac (69,40%)

 

 

2.676.592

 

 

Općina Virje (10,70%)

 

 

412.673

 

 

Općina Kloštar Podravski (5,08%)

 

 

195.923

 

 

Općina Kalinovac (4,88%)

 

 

188.209

 

 

Općina Molve (4,05%)

 

 

156.199

 

 

Općina Ferdinandovac (2,97%)

 

 

114.546

 

 

Općina Podravske Sesvete (1,84%)

 

 

70.965

 

 

Općina Novo Virje (1,08%)

 

 

41.653

 

16.

 

Grad Križevci

 

JVP KRIŽEVCI

 

3.100.812

 

17.

 

Grad Bjelovar

 

JVP BJELOVAR

 

5.997.263

 

18.

 

 

JVP DARUVAR

 

3.087.478

 

 

Grad Daruvar (78,00%)

 

 

2.408.232

 

 

Općina Sirač (7,00%)

 

 

216.124

 

 

Općina Končanica (5,00%)

 

 

154.374

 

 

Općina Đulovac (5,00%)

 

 

154.374

 

 

Općina Dežanovac (5,00%)

 

 

154.374

 

19.

 

Grad Garešnica

 

JVP GAREŠNICA

 

2.206.768

 

20.

 

Grad Čazma

 

JVP ČAZMA

 

2.049.971

 

21.

 

Grad Rijeka

 

JVP RIJEKA

 

17.361.775

 

22.

 

Grad Mali Lošinj

 

JVP LOŠINJ

 

3.076.922

 

23.

 

Grad Crikvenica

 

JVP CRIKVENICA

 

2.287.354

 

24.

 

Grad Krk

 

JVP KRK

 

3.136.169

 

25.

 

 

JVP OPATIJA

 

4.545.469

 

 

Grad Opatija (57%)

 

 

2.590.918

 

 

Općina Matulji (23%)

 

 

1.045.457

 

 

Općina Lovran (14%)

 

 

636.366

 

 

Općina Mošćenička Draga (14%)

 

 

272.728

 

26.

 

Grad Delnice

 

JVP DELNICE

 

2.035.151

 

27.

 

Grad Gospić

 

JVP GOSPIĆ

 

2.882.843

 

28.

 

Općina Plitvička Jezera

 

JVP PLITVIČKA JEZERA

 

2.037.574

 

29.

 

Grad Senj

 

JVP SENJ

 

2.039.138

 

30.

 

Grad Virovitica

 

JVP VIROVITICA

 

3.206.156

 

31.

 

Grad Slatina

 

JVP SLATINA

 

2.583.179

 

32.

 

Grad Požega

 

JVP POŽEGA

 

2.415.363

 

33.

 

Grad Slavonski Brod

 

JVP SLAVONSKI BROD

 

8.006.673

 

34.

 

Grad Zadar

 

JVP ZADAR

 

14.975.809

 

35.

 

Grad Biograd na Moru

 

JVP BIOGRAD

 

3.251.520

 

36.

 

Grad Benkovac

 

JVP BENKOVAC

 

2.917.951

 

37.

 

Općina Gračac

 

JVP GRAČAC

 

3.742.492

 

38.

 

Grad Osijek

 

JVP OSIJEK

 

13.075.851

 

39.

 

Grad Beli Manastir

 

JVP BELI MANASTIR

 

2.794.102

 

40.

 

Grad Šibenik

 

JVP ŠIBENIK

 

7.907.787

 

41.

 

Grad Drniš

 

JVP DRNIŠ

 

2.289.433

 

42.

 

Grad Knin

 

JVP KNIN

 

3.020.781

 

43.

 

Grad Vinkovci

 

JVP VINKOVCI

 

3.550.239

 

44.

 

Grad Vukovar

 

JVP VUKOVAR

 

5.918.799

 

45.

 

Grad Ilok

 

JVP ILOK

 

2.055.059

 

46.

 

Grad Split

 

JVP SPLIT

 

15.183.138

 

47.

 

Grad Imotski

 

JVP IMOTSKI

 

2.805.545

 

48.

 

 

JVP PULA

 

10.178.560

 

 

Grad Pula – Pola  (68,92%)

 

 

7.015.065

 

 

Općina Barban  (3,27%)

 

 

332.839

 

 

Općina Fažana – Fasana  (3,78%)

 

 

384.749

 

 

Općina Ližnjan – Lisignano  (3,45%)

 

 

351.160

 

 

Općina Marčana  (4,59%)

 

 

467.196

 

 

Općina Medulin  (6,88%)

 

 

700.285

 

 

Općina Svetvinčenat  (2,61%)

 

 

265.660

 

 

Grad Vodnjan – Dignano  (6,50%)

 

 

661.606

 

49.

 

 

JVP PAZIN

 

3.887.728

 

 

Grad Pazin  (49,29%)

 

 

1.916.261

 

 

Općina Cerovlje  (9,55%)

 

 

371.278

 

 

Općina Gračišće  (7,66%)

 

 

297.800

 

 

Općina Lupoglav  (5,15%)

 

 

200.218

 

 

Općina Karojba  (7,73%)

 

 

300.521

 

 

Općina Motovun – Montona  (5,78%)

 

 

224.711

 

 

Općina Tinjan  (9,58%)

 

 

372.445

 

 

Općina Sveti Petar u Šumi  (5,26%)

 

 

204.494

 

50.

 

 

JVP POREČ

 

4.132.344

 

 

Grad Poreč – Parenzo  (73,90%)

 

 

3.053.803

 

 

Općina Sveti Lovreč (2,13%)

 

 

88.019

 

 

Općina Višnjan – Visignano  (2,61%)

 

 

107.854

 

 

Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica  (1,36%)

 

 

56.200

 

 

Općina Vižinada – Visinada  (1,44%)

 

 

59.506

 

 

Općina Vrsar – Orsera  (18,56%)

 

 

766.962

 

51.

 

 

JVP ROVINJ

 

3.756.108

 

 

Grad Rovinj – Rovigno  (88,17%)

 

 

3.311.760

 

 

Općina Bale – Valle  (2,10%)

 

 

78.879

 

 

Općina Kanfanar  (3,20%)

 

 

120.195

 

 

Općina Žminj  (6,53%)

 

 

245.274

 

52.

 

 

JVP LABIN

 

3.508.815

 

 

Grad Labin  (49,90%)

 

 

1.750.899

 

 

Općina Pićan  (8,20%)

 

 

287.722

 

 

Općina Raša  (15,90%)

 

 

557.902

 

 

Općina Kršan  (13,20%)

 

 

463.164

 

 

Općina Sveta Nedelja (12,80%)

 

 

449.128

 

53.

 

 

JVP BUZET

 

2.809.631

 

 

Grad Buzet  (80%)

 

 

2.247.705

 

 

Općina Lanišće  (20%)

 

 

561.926

 

54.

 

 

JVP UMAG

 

4.782.152

 

 

Grad Umag – Umago  (51,70%)

 

 

2.472.374

 

 

Grad Novigrad – Cittanova  (13,70%)

 

 

655.155

 

 

Grad Buje – Buie  (22,65%)

 

 

1.083.158

 

 

Općina Grožnjan – Grisignana  (3,65%)

 

 

174.548

 

 

Općina Brtonigla – Verteneglio  (5,85%)

 

 

279.755

 

 

Općina Oprtalj – Portole  (2,45%)

 

 

117.162

 

55.

 

Grad Dubrovnik

 

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

 

9.342.476

 

56.

 

Općina Konavle

 

JVP KONAVLE

 

2.147.716

 

57.

 

Općina Dubrovačko Primorje

 

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

 

2.084.478

 

58.

 

Grad Ploče

 

JVP PLOČE

 

2.395.548

 

59.

 

Grad Metković

 

JVP METKOVIĆ

 

2.037.903

 

60.

 

Općina Mljet

 

JVP MLJET

 

2.059.715

 

61.

 

Grad Čakovec

 

JVP ČAKOVEC

 

5.248.925

 

SVEUKUPNO 

323.975.668