Pravilnik o naknadama i nagradi za rad članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

NN 52/2008 (7.5.2008.), Pravilnik o naknadama i nagradi za rad članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1765

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (»Narodne novine«, broj 76/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVA ŽALBENIH VIJEĆA U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad članovima Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu: Žalbena vijeća).

1. NAKNADA TROŠKOVA

Članak 2.

(1) Pod pravom na naknadu troškova u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu i za korištenje osobnog automobila u službene svrhe.
(2) Članovi Žalbenih vijeća ostvaruju pravo na naknadu troškova u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice Žalbenog vijeća, po svakoj održanoj sjednici Vijeća.
(3) Sredstva javnog prijevoza u smislu ovog Pravilnika su vlak, autobus, brod i avion, pri čemu se odabire najpovoljnije.

Članak 3.

(1) Na putnim pravcima na kojima ne prometuju sredstva javnog prijevoza ili ne prometuju u pogodno vrijeme ili je iz drugih razloga bilo nužno koristiti neko drugo prijevozno sredstvo a ne sredstvo javnog prijevoza, članu Žalbenog vijeća pripada naknada prema broju prijeđenih kilometara.
(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka se utvrđuje u visini od 1,20 kuna po prijeđenom kilometru.
(3) Ako je putovanje obavljeno vlastitim prijevoznim sredstvom, visina naknade je 1,50 kuna po prijeđenom kilometru.

2. NAGRADA

Članak 4.

(1) Članovima Žalbenih vijeća isplaćuje se nagrada za sudjelovanje u radu Žalbenih vijeća.
(2) Nagrada za upravljanje radom Žalbenih vijeća u smislu članka 91. stavka 6. Zakona o patentu (»Narodne novine«, broj 173/03 i 76/07), obračunava se i isplaćuje jednom mjesečno u unaprijed utvrđenom iznosu, i to:
– predsjedniku Žalbenih vijeća, 2.000,00 kuna,
– potpredsjednicima Žalbenih vijeća, po 1.500,00 kuna.
(3) Članovima Žalbenih vijeća u svakom pojedinom slučaju, u smislu članka 93. Zakona o patentu, isplaćuje se nagrada prema broju sjednica u kojima su odlučivali, i to za predsjedavajućeg 1.500,00 kuna po sjednici a za člana 1.000,00 kuna po sjednici. Povodom jedne žalbe mogu biti održane najviše dvije sjednice.

Članak 5.

Naknade troškova i nagrada članu Žalbenih vijeća se isplaćuje iz za to predviđenih sredstava u državnom proračunu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/85
Urbroj: 526-02-02/1-08-2
Zagreb, 25. travnja 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.