Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja

NN 53/2008 (9.5.2008.), Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1814

Na temelju članka 3a. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA UPISA U UZGOJNI UPISNIK UZGOJNO VALJANIH HIBRIDNIH SVINJA2

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za odabir, ocjenjivanje i priznavanje uzgojno valjanih hibridnih svinja te uvjeti njihova upisa u uzgojni upisnik.

Članak 2.

II. ODABIR, OCJENJIVANJE I PRIZNAVANJE UZGOJNO VALJANIH HIBRIDNIH SVINJA

Uzgojno valjane hibridne svinje moraju kod odabira, ocjenjivanja i priznavanja:
– biti označene sukladno Pravilniku o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine« broj 51/07)3 i uzgojnom programu,
– potjecati od roditelja koji ispunjavaju određene uvjete glede proizvodnih osobina i genetske vrijednosti,
– vanjštinom odgovarati vrijednostima populacije i biti u skladu s uzgojnim programom,
– biti bez prirođenih mana,
– imati proizvodne osobine u skladu s uzgojnim programom.

Članak 3.

III. UPIS U UZGOJNI UPISNIK UZGOJNO
VALJANIH HIBRIDNIH SVINJA

Uzgojno valjane hibridne svinje kod upisa u uzgojni upisnik moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– da su označene nakon rođenja sukladno pravilima uzgojnog upisnika,
– da je njihovo podrijetlo utvrđeno sukladno pravilima uzgojnog upisnika.
Uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja može voditi ovlaštena ustanova, uzgojna organizacija, odnosno uzgojno društvo.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/33
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 25. travnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

_____
2 Pravilnik preuzima Odluku Komisije (EZ-a) br. 89/505 od 18. srpnja 1989. o uvjetima upisa uzgojno valjanih hibridnih svinja u uzgojne upisnike
3 Direktiva Vijeća 92/102/EEZ o identifikaciji i registraciji životinja