Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima, te kontroli namjenskih trošenja sredstava

NN 54/2008 (14.5.2008.), Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima, te kontroli namjenskih trošenja sredstava

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

1895

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 14. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04., 92/05., 02/07., 107/07.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBAVLJENIM ISPLATAMA I DOSTAVI IZVJEŠĆA O UTROŠENIM SREDSTVIMA, TE KONTROLI NAMJENSKIH TROŠENJA SREDSTAVA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima, te propisuje nadzor obračuna i isplate novčanih primanja i drugih troškova koji se isplaćuju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljem tekstu Zakon) i temeljem Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova.

II. NADZOR OBRAČUNA OSOBNE INVALIDNINE I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA

Članak 2.

1) Nadležni uredi državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba (u daljem tekstu nadležno tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju), dužno je voditi evidenciju o konačnim rješenjima kojima se priznaje status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, opskrbninu, doplatak za pripomoć u kući i status osobe za pružanje njege i pomoći HRVI I. skupine.
2) Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljem tekstu Ministarstvo), odnosno nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva dužna je voditi propisanu uredsku evidenciju o prvostupanjskim rješenjima koja su zaprimljena poradi postupka revizije, drugostupanjskog upravnog postupka ili po drugim osnovama rješavanja.
3) Uprava za proračun i financije Ministarstva (u daljem tekstu Uprava), izrađuje mjesečna izvješća o utrošenim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za isplatu prava navedenih u stavku 1. ovog članka prema obračunima nadležnih tijela uprave koja rješavaju u prvom stupnju.
4) U slučaju da se u obračunima iz stavka 4. ovog članka utvrde učinjeni propusti kod utvrđivanja početka prava ili prestanka prava, ili drugi propusti, Ministarstvo će uputiti odnosnom tijelu uprave koje rješava u prvom stupnju naputak o obvezi uklanjanja utvrđenih propusta u određenom roku. Ako tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju ne postupi sukladno danom naputku, Ministarstvo će postupiti sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93., 48/99., 15/00., 59/01., 199/03., 79/07).

III. NADZOR OSTVARIVANJA OBRAČUNA NAKNADA ZA RAD PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA PRVOSTUPANJSKIH LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA I DRUGOSTUPANJSKOG LIJEČNIČKOG POVJERENSTVA

Članak 3.

1) Evidenciju o zaključenim ugovorima o djelu s predsjednicima i članovima vijeća liječničkih povjerenstava iz članka 127. stavaka 1. i 2. Zakona, temeljem Odluke o osnivanju liječničkih povjerenstava i imenovanju predsjednika i članova povjerenstava, prema kojoj predsjednici i članovi vijeća liječničkih povjerenstava ostvaruju naknadu za svoj rad vodi Uprava.
2) Predsjednici liječničkih povjerenstava iz stavka 1. ovog članka su dužni sačiniti mjesečna izvješća o obrađenim predmetima u privitku kojih je obvezatno priložiti popis osoba koje su vještačili i to po imenu i prezimenu i datumu rođenja.
3) Izvješća iz stavka 2. ovog članka potpisuju predsjednici nadležnoga liječničkog povjerenstva koji su izvršili vještačenja, a iste ovjerava tajnik ili administrator liječničkog povjerenstva, odnosno nadležno tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju za predsjednike i članove vijeća prvostupanjskih liječničkih povjerenstava.
4) Potpisana i ovjerena izvješća na način propisan stavkom 3. ovog članka, tajnik ili administrator liječničkog povjerenstva dostavlja Upravi za pravne poslove do 30. dana u obračunskom mjesecu u kojem su obrađeni predmeti.
5) Uprava izrađuje mjesečno izvješće o utrošenim sredstvima Državnog proračuna za isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka.

IV. NADZOR PO IZVRŠENIM ISPLATAMA OBITELJSKE INVALIDNINE I NOVČANE NAKNADE U IZNOSU OBITELJSKE INVALIDNINE TEMELJEM ČLANKA 78. STAVKA 2. ZAKONA, PO ISPLATAMA OBITELJSKE INVALIDNINE I NOVČANE NAKNADE U IZNOSU OBITELJSKE INVALIDNINE TEMELJEM ČLANKA 78. STAVKA 6. ZAKONA, PO ISPLATAMA POSEBNOG DOPLATKA TEMELJEM ČLANKA 84. ZAKONA I PO ISPLATAMA OPSKRBNINE TEMELJEM ČLANKA 88. ZAKONA

Članak 4.

1) Radi nadzora ostvarivanja uvjeta za isplatu prava na obiteljsku invalidninu i isplate prava na novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine temeljem članka 78. stavka 2. Zakona, radi nadzora za isplatu prava na obiteljsku invalidninu roditelja smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i isplate prava na novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine roditelja nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nisu u radnom odnosu i nisu korisnici mirovine prema Zakonu ili po propisima o mirovinskom osiguranju veće od 50% proračunske osnovice, te radi nadzora po izvršenim isplatama prava na posebni doplatak u iznosu od 50% pripadajućeg iznosa osobne invalidnine, ako HRVI iz Domovinskog rata nije u radnom odnosu, ne prima mirovinu i naknadu plaće od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju kao i tijekom profesionalne rehabilitacije i radi nadzora po izvršenim isplatama prava na opskrbninu,Tajništvo Ministarstva će uputiti nadležnim tijelima do 5. dana u svakom tekućem mjesecu, na elektronskom mediju, popis korisnika koji su u prethodnom mjesecu ostvarili navedena prava.
2) Nadležna tijela će u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, uputiti Tajništvu Ministarstvu na elektronskom mediju podatke o korisnicima koji ne ostvaruju uvjete iz članka 78. stavka 2. Zakona, iz članka 78. stavka 6. Zakona, iz članka 84. Zakona i iz članka 88. Zakona.
3) Tajništvo Ministarstvo je obvezno odmah nakon dostave podataka iz stavka 2. ovog članka, na elektronskom mediju uputiti nadležnom tijelu uprave koje rješava u prvom stupnju popis korisnika koji ne ostvaruju uvjete za stjecanje prava po članku 78. stavku 2. Zakona, po članku 78. stavku 6. Zakona, po članku 84. Zakona i po članku 88. Zakona na dalje postupanje. Popis obvezno sadrži najmanje sljedeće podatke: ime i prezime osobe, datum rođenja, iznos ostvarene mirovine u prethodnom mjesecu, te podatak o datumu zasnivanja radnog odnosa.
4)Tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju obvezno je do kraja mjeseca kolovoza svake godine od korisnika obiteljske invalidnine ili korisnika naknade u iznosu obiteljske invalidnine, koji je na redovitom srednjoškolskom obrazovanju ili redovitom sveučilišnom i stručnom studiju dopisom zatražiti dostavu potvrde o nastavku redovitoga srednjoškolskog obrazovanja do 10. rujna tekuće godine, odnosno nastavku redovitoga sveučilišnog i stručnog studija do 10. studenog tekuće godine.
5) Tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju obvezno je nakon isteka roka za dostavu podataka iz stavaka 3. i 4. ovoga članka odmah, a najkasnije do svakog 25. dana u tekućem mjesecu, poduzeti mjere za sprečavanje isplate nepripadajućih novčanih prava, odnosno provesti postupak propisan člankom 7. ovog Pravilnika.
6) Ministarstvo će sa tijelima iz stavka 2. ovoga članka sklopiti ugovor o razmjeni i zaštiti podataka sukladno odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa.

V. NADZOR PRESTANKA ISPLATA NOVČANIH PRAVA TEMELJEM SMRTI KORISNIKA

Članak 5.

1) Tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju obvezno je najkasnije do 5. dana svakog tekućeg mjeseca zatražiti od mjesno nadležnog tijela uprave za matične poslove, podatke o umrlim osobama s područja svoje mjesne nadležnosti, uključivo i podatke o osobama koje su umrle izvan područja mjesne nadležnosti tijela uprave za matične poslove, a upisne su u knjige rođenih na području mjesne nadležnosti tijela uprave za matične poslove.
2) Tijelo uprave nadležno za matične poslove iz stavka 1. ovog članka će podatke iz stavka 1. ovog članka za svaki prethodni mjesec, koji sadrže ime i prezime umrle osobe, ime jednog roditelja, datum smrti, datum rođenja i mjesto prebivališta umrle osobe dostaviti tijelu uprave koje rješava u prvom stupnju najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu.
3) Tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju obvezno je nakon zaprimanja podataka iz stavka 2. ovog članka odmah, a najkasnije do svakog 25. dana u tekućem mjesecu, poduzeti mjere za sprečavanje isplate nepripadajućih novčanih prava umrlim korisnicima prava, odnosno provesti postupak utvrđen člankom 7. ovog Pravilnika.

VI. NADZOR PO IZVRŠENIM ISPLATAMA NOVČANIH PRAVA ZA KORISNIKE KOJI PREBIVALIŠTE IMAJU U INOZEMSTVU

Članak 6.

1) Isplatno tijelo nadležno za novčana prava za korisnike koji prebivalište imaju u inozemstvu, dva puta u kalendarskoj godini zatražit će od korisnika prava u ostavljenom roku dostavu potvrde o životu s ovjerenim osobnim potpisom kod nadležnog tijela države u kojoj korisnik ima prebivalište. Potvrda o životu sadrži i izjavu o zaposlenju, o redovitom školovanju, o priznavanju prava na mirovinu i o zaključenju braka.
2) Isplatno tijelo iz stavka 1. ovoga članka će u slučaju kada do ostavljenog roka od korisnika novčanog prava ne zaprimi potvrdu o životu iz stavka 1. ovoga članka, poduzeti mjere za sprečavanje isplate nepripadajućih novčanih prava korisnicima novčanih prava od kojih nije zaprimilo potvrdu o životu, odnosno provesti postupak utvrđen člankom 7. ovog Pravilnika.

VII. POSTUPAK POVRATA NEPRIPADAJUĆIH IZNOSA NOVČANIH PRIMANJA NA TEMELJU ČLANKA 144. ZAKONA

Članak 7.

1) Osoba koja je ostvarila pravo ili su joj isplaćena novčana prava po Zakonu na koja nije imala pravo, dužna je nadoknaditi štetu za ostvareno nepripadajuće pravo, odnosno vratiti primljene iznose u skladu s člankom 144. Zakona.
2) Tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju će obvezno pozvati korisnika-dužnika, te ukoliko korisnik-dužnik pristane, sačiniti potpisani i ovjereni zapisnik o povratu sredstava, u kojem će osim općih podataka o korisniku – dužniku navesti razlog nastanka duga, iznos ukupnog duga, navesti da li će dug biti plaćen jednokratnom uplatom u roku od 30 dana od dana sastavljanja zapisnika, ili će dug biti plaćen u mjesečnim ratama.
Korisnik-dužnik je obvezan platiti zatezne kamate sukladno članku 29. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05.), ukoliko dug ne uplati na račun Državnog proračuna u roku navedenom u zapisniku o povratu sredstava. Ukoliko korisnik-dužnik u zapisniku prihvati da će dug platiti u mjesečnim ratama, tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju obvezno će obračunati zateznu kamatu sukladno članku 29. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05.), za svaku mjesečnu ratu i obračun dostaviti korisniku – dužniku, kao i broj žiroračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za uplatu duga i uplatu kamata. U iznimnim slučajevima kada se zbog socijalno ekonomskih razloga koji postoje kod korisnika-dužnika (ugroženost osnovnih egzistencijalnih potreba kao što su prehrana, smještaj, komunalne usluge i slično), zbog kojih korisnik-dužnik ne može dug platiti jednokratnom uplatom ili otplatom do 12 jednakih mjesečnih rata, tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju može odobriti plaćanje duga u primjerenom broju mjesečnih rata, a najviše do 24 mjesečne rate. Korisnik-dužnik je obvezan izvršiti uplatu mjesečne rate do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, s tim da je korisnik – dužnik obvezan odmah po izvršenoj uplati dostaviti dokaz o istoj nadležnom tijelu uprave koje rješava u prvom stupnju. Tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju je obvezno će u zapisniku navesti da će na svaku mjesečnu ratu koja nije uplaćena ili je uplaćena nakon roka za uplatu, obračunati zateznu kamatu sukladno članku 29. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05.), te navesti u zapisniku da zbog prekida uplata dviju mjesečnih rata povrata duga, bez razlike da li postoje dvije uzastopne neplaćene mjesečne rate, ili dvije pojedinačne neplaćene mjesečne rate, dospijeva na naplatu cjelokupni ostatak duga, a taj ostatak duga sa zateznom kamatom, obvezan je uplatiti u roku od 30 dana od dana dospijeća prve naredne mjesečne rate.
3) Ukoliko korisnik – dužnik ne pristane da se sačini zapisnik iz stavka 2. ovog članka o čemu tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju sačinjava službenu zabilješku, ili korisnik – dužnik ne izvrši uplatu cjelokupnog duga u roku iz stavka 2. ovog članka, ili korisnik-dužnik ne izvrši uplatu duga po mjesečnim otplatama na način utvrđen u stavku 2. ovog članka, ili ne izvrši uplatu preostalog iznosa duga u cijelosti i kamata iz stavka 2. ovog članka, dužan je iznos duga i kamata namiriti u daljem roku od 30 (trideset) dana, o čemu će tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju pismeno obavijestiti korisnika – dužnika. Rok za uplatu povrata duga s kamatama teče od dana prijema dopisa tijela uprave koje rješava u prvom stupnju.
4) Ukoliko korisnik- dužnik ne izvrši uplatu duga u roku iz stavka 3. ovog članka, tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju će bez odlaganja predmet povrata nepripadajućih iznosa novčanih primanja dopisom uputiti nadležnom tijelu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, koje će poduzeti zakonom propisane radnje poradi naplate duga. Kada je ukupni iznos duga manji od 200,00 kuna, tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju neće predmet povrata nepripadajućih iznosa novčanih primanja uputiti nadležnom tijelu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Kopiju zapisnika o povratu nepripadajućih sredstava, kopije uplatnica, kopiju službene zabilješke, kao i kopije dopisa iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju je obvezno odmah dostaviti Upravi.

VIII. GODIŠNJA IZVJEŠĆA O UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA NOVČANA PRIMANJA I DRUGE TROŠKOVE PO ZAKONU

Članak 8.

1) Uprava je dužna do 31. siječnja tekuće godine sačiniti godišnje izvješće o utrošenim sredstvima za novčana primanja i druge troškove za prethodnu godinu za čiju je isplatu nadležna po Zakonu.
2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka mora biti sačinjeno po korisničkim pravima, skupinama i stupnjevima oštećenja organizma te po srodstvu kod obiteljske invalidnine.

Članak 9.

1) Uprave u Ministarstvu nadležne za provedbu pojedinih prava iz Zakona i prava iz provedbenih propisa donesenih na temelju Zakona, po potrebi mogu voditi vlastitu evidenciju o obavljenim isplatama koju mogu usklađivati tromjesečno, a obvezno polugodišnje s knjigovodstvenom evidencijom Uprave.
2) Nadležne uprave u Ministarstvu temeljem vlastite evidencije i evidencije nadležnog tijela uprave koje rješava u prvom stupnju izrađuju izvješća iz svog djelokruga rada za potrebe Ministarstva.

IX. PRELAZNE ODREDBE

Članak 10.

Postupci naplate dugovanja iz članka 7. ovog Pravilnika započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a koji nisu pravomoćno okončani, okončat će se po odredbama propisa koji je povoljniji za korisnika – dužnika.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje s primjenom Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima, te kontroli namjenskih trošenja sredstava (»Narodne novine« broj 57/05., 108/06.).

X. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/05-0001/29
Urbroj: 519-04/3-08-6
Zagreb, 17. travnja 2008.

Potpredsjednica
Vlade Republike Hrvatske,
ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.