Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

NN 55/2008 (16.5.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

1911

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/44
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 15. svibnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br, 33/96., 96/01., 13/02., 136/02. – pročišćeni tekst, 112/05. i 59/06.) u članku 1. podstavak 3, mijenja se i glasi:
»– Uskrs i Uskrsni ponedjeljak.«
U podstavku 8. iza riječi: »zahvalnosti« dodaju se riječi, »i Dan hrvatskih branitelja«.
Podstavak 12. mijenja se i glasi: »- 25. prosinca – Božić.«
Iza podstavka 12. dodaje se podstavak 13. koji glasi: »– 26. prosinca, prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. i 2. riječ: »nedjelja« zamjenjuje se riječima: »subota ili nedjelja«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/08-01/02
Zagreb, 13. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.