Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina

NN 56/2008 (19.5.2008.), Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1933

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (»Narodne novine« broj 107/07), ministar nadležan za gospodarstvo donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Registra posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Registar), postupak upisa, brisanja i ispravka podataka u Registru, te uporaba, osiguranje i čuvanje sadržaja registarskih podataka.

Članak 2.

U Registar se upisuju podaci o pravnim i fizičkim osobama kojima je ministarstvo nadležno za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdalo rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Članak 3.

Registar je javan.
Registar vodi Hrvatska gospodarska komora u elektroničkom obliku i dostupan je na internetu na web-stranicama www.hgk.hr.
Svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke upisane u Registru, te zahtijevati da mu se izda ovjereni izvadak iz Registra.

II. SADRŽAJ REGISTRA

Članak 4.

Registar sadrži sljedeće podatke:
1. Registarski broj upisa u Registar
2. Datum upisa
3. Broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina
4. Osnovne podatke o poslovnom subjektu: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, adresa poslovanja, županija, telefon, fax, e-mail
5. Podaci o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika
6. Osiguravateljno društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran.

III. UPIS U REGISTAR

Članak 5.

Upis posrednika u prometu nekretnina u Registar provodi se na temelju rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
Ministarstvo će prilikom dostave rješenja stranci, jedan primjerak rješenja i presliku zahtjeva stranke dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori radi upisa u Registar.
Hrvatska gospodarska komora dužna je po primitku rješenja iz stavka 1. ovog članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka rješenja izvršiti upis posrednika u Registar.

IV. BRISANJE IZ REGISTRA

Članak 6.

Brisanje posrednika u prometu nekretnina iz Registra provodi se na temelju rješenja Ministarstva o brisanju posrednika iz Registra.
Ministarstvo će rješenje o brisanju posrednika iz Registra dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori radi brisanja iz Registra.
Hrvatska gospodarska komora dužna je po primitku rješenja iz stavka 1. ovog članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka rješenja izvršiti brisanje posrednika iz Registra.

V. PROMJENA PODATAKA

Članak 7.

Posrednik je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.
Hrvatska gospodarska komora će u roku 30 dana od dana izvršenog upisa promjene obavijestiti Ministarstvo o izvršenoj promjeni.

VI. DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 8.

Na pisani zahtjev Hrvatska gospodarska komora, odnosno Županijske komore u sastavu Hrvatske gospodarske komore izdaju ovjereni izvadak iz Registra.
Ovjereni izvadak iz Registra sadrži podatke iz članka 4. ovog Pravilnika upisane u Registar, koji važe na dan izdavanja.
Za izdavanje ovjerenog izvatka iz Registra plaća se naknada u visini propisanoj Cjenikom usluga HGK.

Članak 9.

Pisani izvadak iz Registra ovjerava se štambiljom koji sadrži bilješku da je prijepis istovjetan izvorniku, mjesto i datum ovjere, te potpis ovlaštene osobe.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Hrvatska gospodarska komora je dužna provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz Registra.

Članak 11.

Nadzor nad vođenjem Registra provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/104
Urbroj: 526-05-01-02/1-08-1
Zagreb, 6. svibnja 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.