Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina

NN 56/2008 (19.5.2008.), Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1935

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (»Narodne novine« broj 107/07), ministar nadležan za gospodarstvo donosi

PRAVILNIK

O IMENIKU AGENATA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Imenik).

Članak 2.

U Imenik se upisuju podaci o agentima posredovanja u prometu nekretnina kojima je ministarstvo nadležno za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdalo rješenje o upisu u Imenik agenata.

Članak 3.

Imenik je javan.
Imenik vodi Hrvatska gospodarska komora u elektroničkom obliku i dostupan je na internetu na web-stranicama www.hgk.hr.
Svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke upisane u Imenik, te zahtijevati da mu se izda ovjereni izvadak iz Imenika.

II. SADRŽAJ IMENIKA

Članak 4.

Imenik sadrži sljedeće podatke:
1. Registarski broj upisa u Imenik
2. Datum upisa
3. Broj i datum rješenja Ministarstva o upisu agenta u Imenik
4. Podaci o agentu: ime, prezime, mjesto i adresa stanovanja, stručna sprema, datum polaganja ispita za agenta, telefon
5. Podaci o poslovnom subjektu u kojem je agent zaposlen: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, telefon, fax, e-mail.

III. UPIS U IMENIK

Članak 5.

Upis u Imenik provodi se na temelju rješenja Ministarstva o upisu agenta u Imenik.
Zahtjev za donošenje rješenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu I. – 1 koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Pravilnika.
Ministarstvo će prilikom dostave rješenja stranci jedan primjerak rješenja i presliku zahtjeva stranke dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori radi upisa u Imenik.
Hrvatska gospodarska komora dužna je po primitku rješenja iz stavka 1. ovog članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka rješenja izvršiti upis agenta u Imenik.

IV. BRISANJE IZ IMENIKA

Članak 6.

Brisanje agenta iz Imenika provodi se na temelju rješenja Ministarstva o brisanju agenta iz Imenika.
Ministarstvo će rješenje o brisanju agenta iz Imenika dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori radi brisanja iz Imenika.
Hrvatska gospodarska komora dužna je po primitku rješenja iz stavka 1. ovog članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka rješenja izvršiti brisanje agenta iz Imenika.

V. PROMJENA PODATAKA

Članak 7.

Agent je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik.
Hrvatska gospodarska komora će u roku 30 dana od dana izvršenog upisa promjene obavijestiti Ministarstvo o izvršenoj promjeni.

VI. DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 8.

Na pisani zahtjev Hrvatska gospodarska komora, odnosno Županijske komore u sastavu Hrvatske gospodarske komore izdaju ovjereni izvadak iz Imenika.
Ovjereni izvadak iz Imenika sadrži podatke iz članka 4. ovog Pravilnika upisane u Imenik, koji važe na dan izdavanja.
Za izdavanje pisanog i ovjerenog izvatka iz Imenika plaća se naknada u visini propisanoj Cjenikom usluga HGK.

Članak 9.

Pisani izvadak iz Imenika ovjerava se štambiljom koji sadrži bilješku da je prijepis istovjetan izvorniku, mjesto i datum ovjere, te potpis ovlaštene osobe.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Hrvatska gospodarska komora je dužna provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz Imenika.

Članak 11.

Nadzor nad vođenjem Imenika provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/105
Urbroj: 526-05-01-02/1-08-1
Zagreb, 6. svibnja 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.