Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

NN 56/2008 (19.5.2008.), Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1943

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (»Narodne novine« br. 107/2007.) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore, uz suglasnost ministarstva nadležnog za gospodarstvo donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak provođenja stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: stručni ispit), postupak pristupanja stručnom ispitu, ispitnu komisiju, postupak polaganja stručnog ispita, sadržaj i oblik potvrde o položenom stučnom ispitu, oblik i način vođenja evidencije o položenim stručnim ispitima i troškove stručnog ispita.

Članak 2.

Stručni ispit provodi Hrvatska gospodarska komora prema Programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina koji donosi ministar nadležan za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Program stručnog ispita).

II. STRUČNI ISPIT

Članak 3.

Stručnim ispitom provjerava se znanje potrebno za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretninama.

Članak 4.

Stručni ispit sastoji se od pismenog i usmenoga dijela.

Članak 5.

Pismeni dio stručnog ispita polaže se u trajanju najviše tri sata.
Pismeni dio stručnog ispita sastoji se od odgovora na pisano postavljena pitanja u obliku testa, a obavlja se pod nadzorom najmanje jednog člana ispitne komisije.
Izrađene pismene radove ocjenjuje (bodovanjem) ispitna komisija.
Usmenom dijelu stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji su na pismenom dijelu ispita postigli najmanje 60% od ukupnog broja bodova.

Članak 6.

Rokove za polaganje stručnog ispita određuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore.
Obavijest o Ispitnim rokovima za polaganje stručnog ispita objavljuju se na web-stranicama Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva nadležnog za gospodarstvo, na oglasnim pločama Hrvatske gospodarske komore Središnjice u Zagrebu i Županijskih komora, a mogu se objaviti i u tisku.

III. POSTUPAK PRISTUPANJA ISPITU

Članak 7.

Prije početka polaganja stručnog ispita ispitna komisija utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita.
Ispitu može pristupiti kandidat koji uz prijavu za polaganje stručnog ispita priloži dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi i dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita.

Članak 8.

Kandidat Hrvatskoj gospodarskoj komori podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita na obrascu N-1 u Prilogu br. 1, koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 9.

Kandidatu se dostavlja pisana obavijest o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita.
Program stručnog ispita objavljuje se u »Narodnim novinama«, a dostupan je i na web-stranicama ministarstva nadležnog za gospodarstvo www.mingorp.hr i Hrvatske gospodarske komore www.hgk.hr.
Obavijest iz stavka 1. ovog članka mora biti poslana kandidatu najmanje petnaest dana prije datuma polaganja stručnog ispita.

Članak 10.

Kandidat može odustati od polaganja stručnog ispita o čemu je dužan obavijestiti Hrvatsku gospodarsku komoru pisanim podneskom, najkasnije osam dana prije dana određenog za polaganje.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka kandidat može zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga odustati od polaganja stručnog ispita do dana polaganja ispita ako za to priloži valjane dokaze, u kojem slučaju će Ispitna komisija donijeti odluku o odgodi stručnog ispita.

Članak 11.

Kandidat koji u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja, ocjenjuje se kao da stručni ispit nije položio.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka ako kandidat iz zdravstvenih ili drugih osobito opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita Ispitna komisija će donijeti odluku o odgodi stručnog ispita.
Stručni ispit se u slučajevima navedenim u prethodnom i ovom članku može odgoditi za najviše dva mjeseca.

Članak 12.

U slučaju narušavanja reda u tijeku stručnog ispita, kao i pri pokušaju ili izvršenoj prijevari, kandidat će biti udaljen sa ispita i smatra se da ispit nije položio.

IV. ISPITNA KOMISIJA

Članak 13.

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju čine predsjednik i četiri člana.
Listu ispitivača koja se sastoji od četrdeset članova rješenjem imenuje ministar nadležan za gospodarstvo na mandat od četiri godine.
Članove Ispitne komisije i njihove zamjene za svaki pojedini ispitni rok, sa Liste ispitivača odlukom imenuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Ispitnu komisiju za dodatnu provjeru stručnih znanja iz članka 27. ovog Pravilnika čini predsjednik i dva člana.

Članak 14.

Za predsjednika ispitne komisije i članove mogu biti imenovane osobe visoke stručne spreme pravnog, ekonomskog, arhitektonskog ili građevinskog smjera, i to stručnjaci iz područja koje ispituju i s poznavanjem djelatnosti posredovanja u prometu nekretninama.

Članak 15.

Ispitna komisija sastavlja ispitna pitanja, provodi usmeni i pismeni dio i odlučuje o uspjehu kandidata na ispitu u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Članak 16.

Administrativne poslove vezane uz polaganje stručnih ispita obavlja Hrvatska gospodarska komora.
Za obavljanje administrativnih poslova vezanih uz polaganje stručnog ispita i vođenje evidencije o položenim stručnim ispitima predsjednik Hrvatske gospodarske komore odlukom imenuje tajnike i zamjenike tajnika ispitnih komisija.

Članak 17.

Predsjednik, članovi ispitne komisije i tajnik ispitne komisije imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u održavanju stručnih ispita.
Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka određuje Odlukom predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

V. POSTUPAK POLAGANJA

Članak 18.

Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitne komisije utvrđuje identitet kandidata.
Tajnik ispitne komisije obvezan je upoznati kandidata s njegovim pravima i obvezama i dati mu potrebna objašnjenja vezana uz polaganje ispita.
Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se i u slučaju polaganja popravnog ispita iz članka 21. ovog Pravilnika.

Članak 19.

O tijeku polaganja stručnog ispita vodi se zapisnik o stručnom ispitu (u daljnjem tekstu: zapisnik) kojem se prilaže rad iz pismenog dijela stručnog ispita. Zapisnik se vodi na obrascu N-2 u Prilogu br. 2, koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 20.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«.
Za svaki ispitni predmet koji kandidat polaže upisuje se ocjena »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«.
Kandidat dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.
Ocjenu stručnog ispita zaključuje i kandidatu objavljuje predsjednik ispitne komisije na temelju ocjena iz svih ispitnih predmeta sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.

Članak 21.

Kandidat koji na usmenom dijelu stručnog ispita ne položi jedan predmet, može polagati popravni ispit iz tog predmeta.
Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od trideset dana niti duži od devedeset dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.

Članak 22.

O položenom stručnom ispitu izdaje se potvrda na obrascu N-3 u Prilogu br. 3., koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

VI. EVIDENCIJA O POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA

Članak 23.

Hrvatska gospodarska komora vodi Evidenciju o položenim stručnim ispitima na obrascu N-4 Prilog br. 4., koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

VII. TROŠKOVI STRUČNOG ISPITA

Članak 24.

Za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan uplatiti iznos od 1.500,00 kuna.
Kandidat koji pristupa popravnom ispitu plaća iznos od 300,00 kuna.
Kandidat koji pristupa polaganju razlike ispita sukladno članku 38. stavak 5. Zakona oslobođen je troškova polaganja ispita prvi puta. Ako ne položi ispit prilikom ponovog polaganja dužan je uplatiti puni iznos stručnog ispita.

Članak 25.

Kandidatu koji je podnio prijavu za polaganje stručnog ispita i odustao od njegovog polaganja u skladu sa člankom 10. stavak 1. i 2. i člankom 11. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika, uplaćeni iznos troškova iz članka 24. priznaje se za naknadno polaganje stručnog ispita.
Iznimno od stavka 1. ovog članka na zahtjev kandidata uplaćeni iznos troškova će se vratiti.

Članak 26.

Naknada iz članka 24. ovog Pravilnika uplaćuje se na žiro račun Hrvatske gospodarske komore na temelju prethodno ispostavljenog računa Komore i služi za naknadu materijalnih troškova nastalih u vezi s polaganjem ispita kao i isplatu naknada članovima ispitne komisije i tajniku iz članka 17. ovog Pravilnika.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Osobe koje su do dana stupanja na snagu Zakona o posredovanju u prometu nekretnina završile osposobljavanje za posrednika u prometu nekretnina prema programima verificiranim od ministarstva nadležnog za obrazovanje, prema drugom sličnom obrazovnom programu ili prema programu Hrvatske gospodarske komore, a koje će radi obveze usklađivanja osposobljenosti sukladno članku 38. stavak 5. Zakona i članku 3. Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina biti u obvezi dodatne provjere stručnih znanja, istu će polagati prema odredbama ovog Pravilnika i pred ispitnom komisijom imenovanom prema članku 13. ovog Pravilnika.

Članak 28.

Nadzor nad zakonitošću organiziranja i provođenja ispita, kao i stručni nadzor provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/08-02/05
Urbroj: 311-01/01-08-01
Zagreb, 28. travnja 2008.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.
 

PRILOG br. 1


PRILOG br. 2


 

PRILOG br. 3

 PRILOG br. 4