Uredba o dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

NN 58/2008 (21.5.2008.), Uredba o dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1953

Na temelju članka 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom b) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 74/2002), u članku 4. stavku 1. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:
»9. poslovi službenih veterinara u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja«.

Članak 2.

U članku 5. iza podstavka b) dodaje se podstavak c) koji glasi:
»c) Radna mjesta III. vrste
1. inspektor III. vrste                     5%«

Članak 3.

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi:
»12a.
Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i visina dodataka, i to:
a) Radna mjesta I. vrste
1. službeni veterinari                     10%«

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-01/08-01/01
Urbroj: 5030106-08-1
Zagreb, 15. svibnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.