Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN 58/2008 (21.5.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

2003

Na temelju odredbi članka 29. stavka 2. i članka 30. stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU

Članak 1.


U članku 5. riječ: »skupinu« zamjenjuje se riječju: »vrstu«.

Članak 2.

U članku 30. stavku 2. alineji 4. riječi: »simbol kreveta« zamjenjuje se riječima: »simbol kuće«.

Članak 3.

Iza članka 35. dodaju se novi članci 35.a i 35.b koji glase:

»Članak 35.a

Na ispunjavanje uvjeta za kategoriju objekata u domaćinstvu koji na dan 1. rujna 2007. godine imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a nemaju obvezu usklađivanja s odredbama članka 28. stavka 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06), primjenjivat će se odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 48/02, 21/03, 175/03, 52/04 i 106/04).«

»Članak 35.b

Dok ne usklade pružanje usluga s odredbama članka 28. stavka 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06), na domaćinstva iz članka 35.a ovog Pravilnika glede ispunjavanja uvjeta za vrstu odnosno za vrstu i kategoriju objekata u domaćinstvu, primjenjivat će se odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 48/02, 21/03, 175/03, 52/04 i 106/04).«

Članak 4.

U tabeli Priloga I. – Uvjeti za kategorizaciju Sobe u domaćinstvu – postojeći objekt:
U točki: »3.3.17. Jedna slobodna elektroutičnica« u koloni za oznaku kategorije 3* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.

Članak 5.

U tabeli Priloga III. – Uvjeti za kategorizaciju Apartmana u domaćinstvu – postojeći objekt:
U točki: 3.3.16. riječ: »kuhanjski« zamjenjuje se riječju: »kuhinjski«.

Članak 6.

U tabeli Priloga V. Uvjeti za kategorizaciju Studio apartmana – postojeći objekt
U naslovu priloga iza riječi: »Uvjeti za kategorizaciju Studio apartmana« dodaju se riječi: »u domaćinstvu«.
U točki: 3.1.6. riječ: »prostorija« zamjenjuje se riječju: »modula«.
U točki: »3.4.9. Sef« u koloni za oznaku kategorije 2* i 3* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.
U točki: »6.2.7. Prirodno ili umjetno prozračivanje« u koloni za oznaku kategorije 3* i 4* bijela polja zamjenjuju se tamnim poljima.
U točki: 6.3.17. iza riječi: »sirovina« stavlja se zarez i riječi: »poluproizvoda i gotove hrane«.

Članak 7.

U tabeli Priloga VI. – Elementi za kategorizaciju Studio apartmana – novi objekt:
U naslovu priloga riječ: »Elementi« zamjenjuje se riječju: »Uvjeti«, a iza riječi: »Studio apartmana« dodaju se riječi: »u domaćinstvu«.
U točki 3.1.7. riječ: »prostorija« zamjenjuje se riječju: »modula«.
U točki: »3.3.24. Jedna slobodna elektroutičnica« u koloni za oznaku kategorije 3* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
U točki 3.4.3. brišu se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U točki: »3.4.6. Ispisan naziv vrste i kategorije objekta« u koloni za oznaku kategorije 3* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
Ispod točke 3.4.11. brojevi podtočaka: »11.-14.« zamjenjuju se brojevima »12.-15.«.
U točki 4.3.14. riječ: »svakoh« zamjenjuje se riječju: »svakog«.
U točki: »6.2.7. Prirodno ili umjetno prozračivanje« u koloni za oznaku kategorije 4* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
U točki: »6.2.8. Klima« u koloni za oznaku kategorije 3* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
U točki: 6.3.17. iza riječi: »sirovina« stavlja se zarez i riječi: »poluproizvoda i gotove hrane«.

Članak 8.

U tabeli Priloga VII. – Uvjeti za kategorizaciju Kuće za odmor u domaćinstvu – postojeći objekt:
U točki: »5.4.7. Cjenik kuće za odmor i ostalih usluga na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku« u koloni za oznaku kategorije 4* i 5* tamna polja zamjenjuju se bijelim poljima.

Članak 9.

U tabeli Priloga VIII. – Uvjeti za kategorizaciju Kuće za odmor u domaćinstvu – novi objekt: U točki 1.1. iza riječi: »građevina« dodaju se riječi: »ili dio dvojne građevine«.
U točki 4. ispod podtočke 11. ispred riječi: »Dodatna površina 28m² (soba + kupaonica)« dodaje se broj: »12.«.

Članak 10.

U tabeli Priloga IX. – Uvjeti za kategorizaciju Kampa u domaćinstvu:
U točki 3.1. iza podtočke 1. oznaka podtočke broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »2.«.
U točki 3.1.4. riječi: »sanitarnog čvora« zamjenjuju se riječima: »sanitarnom čvoru«.
U točki 12.2.2. riječi »kabine označene« zamjenjuju se riječima: »kabina označena«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/30
Urbroj: 529-03-08-1
Zagreb, 26. veljače 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.