Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi

NN 59/2008 (26.5.2008.), Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi

KOLEKTIVNI UGOVORI

2023

»Mare Nostrum«, Udruga hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi, Avenija V. Holjevca 20, Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu: »Udruga«) i
Sindikat pomoraca Hrvatske (SPH) član Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF), Središnji ured Rijeka, Krešimirova 4/II, Hrvatska (u daljnjem tekstu: »Sindikat«)
zaključili su dana 8. II. 2008. godine

NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA HRVATSKE POMORCE NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

Značenje izraza

Članak 1.

1) Niže navedeni izrazi za potrebe Ugovora znače:
a) »Ugovor«– znači ugovor definiran gore navedenim naslovom, ugovornim strankama i datumom.
b) »Poseban Ugovor« (ITF Special Agreement) znači ugovor između ITF (49-60 Borough Road, London, UK) i Članice / Poslodavca.
c) »Ugovor o radu« – znači ugovor o radu odnosno ugovor o zapošljavanju koji, na temelju Ugovora, zaključuje Poslodavac s Pomorcem.
d) »Opći Dodatak«– znači dodatak Ugovoru koji obvezuje sve članice Udruge potpisnice Ugovora i sve Poslodavce.
e) »Poseban dodatak«– znači dodatak Ugovoru koji obvezuje samo Članicu potpisnicu Posebnog dodatka i Poslodavca.
f) »Članica« – znači članicu Udruge koja je zaključila Ugovor glede brodova navedenih u Posebnom dodatku (1) – Lista brodova.
g) »Poslodavac«– znači osobu koja je zaključila Ugovor s Pomorcem.
h) »Brod«– znači brod pojedine Članice i Poslodavca naveden u Listi brodova u Posebnom dodataku (2).
i) »Pristupatelj«– znači osobu koja naknadno preuzme obveze i prava iz Ugovora potpisivanjem odgovarajuće Izjave o pristupanju.
j) »Minimalna ukupna plaća«– znači ukupnost plaće s naslova redovitog radnog vremena, zajamčenog prekovremenog rada i dodatka za godišnji odmor.
2) Navedeni izrazi se upotrebljavaju u jednini i množini sukladno zahtjevima teksta.
3) Riječi u muškom rodu odnose se i na ženski rod i obrnuto, sukladno zahtjevima teksta.

Primjena Ugovora

Članak 2.

1) Ugovor se primjenjuje na sve Pomorce hrvatske državljane koji plove na Brodovima u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na vrstu Ugovora, upisnik u koji je Brod upisan i vlasništvo nad Brodom.
2) Odredbe Ugovora kojima se uređuju prava Pomoraca primjenjuju se kao opće odredbe i na pojedinačne ugovore zaključene između Poslodavca i Pomorca. U slučaju proturječja između odredaba općeg ili pojedinačnog ugovora primjenjuju se opće odredbe, ako su povoljnije za pomorca. Odredbe Ugovora se primjenjuju i u slučaju kad pojedinačni ugovor nije zaključen u pisanom obliku.
3) Prigodom produženja ili pristupanja Ugovoru ili prijedloga za uključenje pojedinog Broda u Ugovor, ugovornici su se dužni dogovoriti hoće li određeni brod u preostalom razdoblju trajanja Ugovora biti klasificiran za plovidbu u međunarodnoj plovidbi, u kojem slučaju će se takav Brod uključiti u Ugovor.
4) Ugovoru mogu pristupiti Poslodavci bez obzira na članstvo u nacionalnom udruženju poslodavaca ili svoje sjedište.

Zaključenje Ugovora o radu

Članak 3.

1) Pomorac se zapošljava zaključivanjem Ugovora o radu koji mora biti u pisanom obliku.
2) Uglavci Ugovora koji uređuju prava i obveze Pomorca i Poslodavca predstavljaju sastavni dio Ugovora o radu. Uglavci Ugovora o radu koji su protivni uglavcima Ugovora nisu valjani.
3) Ugovor o radu se zaključuje na
a) vremensko razdoblje od šest (6) mjeseci koje se po izboru Poslodavca može skratiti na pet (5) mjeseci ili produžiti na sedam (7) mjeseci, ovisno o zahtjevima plovidbe, ekonomičnosti zamjene posade ili drugim opravdanim okolnostima, ako u Posebnom dodatku (3) za pojedine slučajeve nije drukčije ugovoreno, ili
b) neodređeno vrijeme, ili
c) jedno ili više putovanja koja ne mogu trajati duže od ukupno sedam (7) mjeseci.
4) Ugovor o radu mora sadržavati sljedeće uglavke:
a) ime i prezime Pomorca, mjesto i datum rođenja, broj putovnice, broj pomorske knjižice te mjesto i datum posljednjega liječničkog pregleda;
b) tvrtku i sjedište Poslodavca i Brodara, brojeve njihovih telefona, faksova i teleksa;
c) datum i mjesto zaključenja Ugovora o radu;
d) trajanje Ugovora o radu i trajanje ukrcanja;
e) ime Broda na kojem će Pomorac ploviti, te luku upisa i zastavu tog Broda;
f) putovanje ili putovanja koja će se poduzeti za vrijeme ukrcanja Pomorca;
g) zvanje u kojem će Pomorac ploviti;
h) visinu osnovne plaće i ostalih primanja Pomorca;
i) potpise Pomorca i Poslodavca;

Obavljanje poslova lučkih radnika od strane posade

Članak 4.

1) Od brodske posade se ne očekuje niti od nje Poslodavac može zahtijevati da rukuje teretom niti da obavlja ostale poslove koje tradicionalno i povijesno obavljaju lučki radnici, bez prethodnog dogovora sa sindikatom lučkih radnika – članom ITF-a i to pod uvjetom da Pomorci pojedinačno pristanu obavljati te poslove za koje će tada primiti naknadu iz stavka 2) ovoga članka.
2) Ako se poslovi iz stavka 1) obavljaju
a) za vrijeme redovitog radnog vremena, uz osnovnu plaću, Poslodavac je dužan Pomorcu platiti naknadu za svaki odrađeni ili započeti sat prema stavku ugovorenom u Posebnom dodatku (2) za prekovremeni rad;
b) izvan redovitog radnog vremena, uz osnovnu plaću, Poslodavac je dužan platiti Pomorcu za svaki odrađen ili započeti sat naknadu po dvostrukom stavku ugovorenom u Posebnom dodatku (2) za prekovremeni rad.

Naknada za posebno mjerljive radove

Članak 5.

1) Posada Broda može obavljati radove koji se ne ubrajaju u njihove poslove i redovito ih obavlja neovisni ugovaratelj kao brodogradilište, serviseri i sl.
2) Neposredni izvršitelji gore navedenih radova dogovorit će se u pisanom obliku s Poslodavcem o naknadi i vremenu izvršenja tih radova.

Ukrcanje i trajanje ukrcanja

Članak 6.

1) Od dana započinjanja putovanja radi ukrcanja na Brod do trenutka ukrcaja, Pomorcu pripada proporcionalni dio osnovne plaće i dnevnica određena u Općem dodatku (2).
2) Pomorac se ukrcava na vremensko razdoblje od najviše devet (9) mjeseci tijekom bilo kojih dvanaest (12) mjeseci, ovisno o zahtjevima plovidbe, području plovidbe i vrsti broda, sukladno Posebnom dodatku (3).
3) Ukrcanje Pomorca prestaje prema uvjetima iz ovoga članka prvim uplovljenjem Broda u luku nakon završetka Ugovora o radu.
4) U slučaju da Poslodavac ne poštuje odredbe stavka 2) i 3) ovoga članka, Pomorcu će se pored redovite plaće isplaćivati mjesečni dodatak u iznosu njegove osnovne plaće za razdoblje prekoračenja roka.

Radno vrijeme

Članak 7.

Redovito radno vrijeme za sve Pomorce, članove posade Broda, iznosi osam (8) sati dnevno od ponedjeljka do petka, uključujući oba dana, što ukupno iznosi četrdeset (40) sati tjedno ili stotinu i sedamdeset tri (173) sata prosječno mjesečno.

Računanje prekida rada

Članak 8.

Svaki prekid rada u trajanju manjem od jednoga (1) sata za vrijeme radnog vremena računat će se kao odrađeno vrijeme.

Prekovremeni rad

Članak 9.

1) Svaki sat rada na dužnosti preko osam (8) sati plaća se kao prekovremeni rad čija satnica iznosi 125 % od satnice osnovne plaće za svako određeno zvanje na brodu i tjedne sate rada.
2) Svakom Pomorcu se mjesečno plaća najmanje trideset i devet (39) zajamčenih sati prekovremenoga rada za rad u radnim danima tijekom tjedna i šezdeset i četiri (64) sata za rad subotom i nedjeljom prema Posebnom dodatku (2).
3) Podatke o pojedinačnom prekovremenom radu u dva (2) primjerka bilježi Zapovjednik ili odgovorna osoba odnosne službe na Brodu. Ti se podaci predaju Pomorcu na odobrenje svakih četrnaest (14) dana ili u kraćim razmacima. Oba primjerka trebaju nositi potpise Zapovjednika odnosno odgovorne osobe odnosne službe i Pomorca, čime se podaci zaključuju. Jedan primjerak se uručuje Pomorcu.
4) Kao prekovremeni rad ne plaćaju se sati rada za vrijeme opasnosti koja izravno utječe na neposrednu sigurnost Broda, njegovih putnika i posade, o čemu isključivo prosuđuje Zapovjednik, ili pak prigodom vježbe spuštanja čamaca za spašavanje te rad potreban radi pružanja pomoći drugim brodovima ili osobama kojima neposredno prijeti pogibelj, vježbe gašenja požara te vježbe propisane ISM Pravilima, ISPS Pravilnikom i ostale vježbe predviđene SOLAS konvencijom.

Blagdani

Članak 10.

1) Za Brodove s većinskom ili isključivo hrvatskom posadom priznaju se za blagdane dani utvrđeni zakonom, a navedeni u Općem dodatku (1).
2) Za vrijeme provedeno na radu na blagdanske dane priznaje se pravo naknade plaće u iznosu određenom Posebnim dodatkom (2).

Razdoblje odmaranja

Članak 11.

1) Svakom Pomorcu mora se osigurati najmanje deset (10) sati odmora u svakome razdoblju od dvadeset i četiri (24) sata i sedamdeset i sedam (77) sati u bilo kojem razdoblju od sedam (7) dana.
2) Deset (10) sati odmora može biti podjeljeno na najviše dva (2) dijela, od kojih jedan mora trajati najmanje šest (6) neprekidnih sati odmora. Razmak između razdoblja odmora ne može biti duži od četrnaest (14) sati.
3) Razdoblje od dvadeset i četiri (24) sata započinje kad Pomorac otpočne s radom neposredno nakon najmanje šest (6) neprekidnih sati odmora.
4) Vježbe gašenja požara i rukovanje čamcima za spašavanje prema naređenju Zapovjednika ili vježbe predviđene hrvatskim zakonodavstvom kao i one koje propisuju međunarodni propisi trebaju se provoditi na način da čim manje utječu na vrijeme odmora i da ne uzrokuju zamor. Na brodovima s automatskom strojarnicom na kojima se ne obavlja stalna straža u strojarnici, vježbe se također trebaju provoditi na način da se čim manje prekida vrijeme odmora i da ne uzrokuju zamor posade. Kada se prekida vrijeme redovitog odmora, treba osigurati zamjensko vrijeme odmora.
5) Odredbe prethodnih stavaka ne primjenjuju se u slučaju neposredne opasnosti za sigurnost broda, putnika, posade, tereta i okoliša kao i u slučajevima pružanja pomoći drugim brodovima ili osobama u neposrednoj pogibelji.
6) Zapovjednik je dužan na lako dostupnome mjestu istaknuti obrazac rasporeda radnog vremena koji će za svako zvanje sadržavati raspored radnog vremena na moru i u luci te ukupan broj sati odmora predviđenih Ugovorom.

Plaća

Članak 12.

1) Ukupna plaća svakog Pomorca člana posade broda u međunarodnoj plovidbi ugovara se i obračunava temeljem Ugovora i minimalne ukupne plaće kormilara koji ima svjedodžbu o osposob­ljenosti prema STCW-u u iznosu od 1.675,00 US$ mjesečno i to za posade na brodovima svih vrsta preko 3.000 GT nosivosti i/ili sa strojem porivne snage preko 3.000 kW. Za brodove u nižoj kategoriji plovidbe nosivosti do 3.000 GT ili sa strojem porivne snage do 3.000 kW, plaća svakog Pomorca člana posade broda ugovara se i obračunava na temelju ukupne plaće kormilara i ne može biti niža od minimalne osnovne plaće prema preporuci ILO i prema zajedničkom tumačenju ITF-a i ISF-a.
2) Plaća Pomorca obračunava se na temelju ljestvice iz Posebnog dodatka (2) i mjerodavnih uglavaka Ugovora.
3) Poslodavac od plaće Pomorca odbija samo iznose utvrđene u Posebnom dodatku (2) i Ugovoru o radu te iznose za koje ga ovlasti Pomorac.
4) Pomorac ima pravo na isplatu plaće nakon odbitka iznosa navedenih u Posebnom dodatku (2) u gotovini, u valuti ugovorenoj u Posebnom dodatku (2) i Ugovoru o radu.
5) Ako u Posebnom dodatku (2) nije drukčije ugovoreno, plaća dospijeva krajem svakoga kalendarskog mjeseca, a plaća za mjesec u kojem se Pomorac iskrca odmah nakon iskrcaja. Iznose dospjele plaće koje Pomorac ne želi primiti u gotovini na Brodu drži Poslodavac za račun Pomorca te ih isplaćuje kad Pomorac to zatraži. Pomorac može uputiti Poslodavca da mu plaću u cijelosti ili djelomično redovito isplaćuje na pomorčev bankovni račun.
6) Nakon dolaska Broda u luku, Pomorac ima pravo na isplatu cijele ili dijela plaće koju je zaradio u tekućem mjesecu. Ako Brod boravi u luci duže od sedam (7) dana, to mu pravo pripada svakoga sedmog dana.
7) Za potrebe obračuna plaće uzima se da mjesec traje 30 dana.

Obiteljska doznaka

Članak 13.

Pomorac ima pravo na isplatu obiteljske doznake kao predujma na ime njegove osnovne mjesečne plaće u postotku od te plaće utvrđenom u Posebnom dodatku (4), a nakon odbitka iznosa iz Posebnog dodatka (2).

Godišnji odmor

Članak 14.

1) Svaki Pomorac na koga se Ugovor odnosi ima pravo nakon iskrcaja iz bilo kojeg razloga na šest (6) dana plaćenoga godišnjeg odmora za svaki puni mjesec rada. Za prekinuta razdoblja od petnaest (15) dana ili manje, odobravaju se tri (3) dana plaćenoga godišnjeg odmora, a za prekinuta razdoblja od više od petnaest (15) dana, ali manje od trideset (30) odobrava se šest (6) dana plaćenoga godišnjeg odmora. Vrijeme rada računa se od trenutka kada se Pomorac zaposlio, bez obzira je li potpisao Ugovor o radu ili nije, i traje sve dok se njegovo ukrcanje ne završi.
2) Mjesečna naknada za godišnji odmor odgovara iznosu u skladu s priloženom platnom ljestvicom iz Posebnog dodatka (2).
3) Godišnji se odmor može koristiti tijekom trajanja ukrcanja samo ako to Pomorac želi i pod uvjetom da to ne šteti plovidbi i radu Broda. Preostali dani godišnjeg odmora na koje Pomorac ima pravo nakon iskrcaja, nadoknađuju se novčanim iznosom po danu, utvrđenim u priloženoj platnoj ljestvici iz Posebnog dodatka (2).

Držanje straže

Članak 15.

Straža se u plovidbi i prema potrebi u luci organizira u tri (3) smjene. Zapovjednik ima isključivu slobodu odlučivanja koji će Pomorci biti određeni za stražu, a koji prema potrebi za dnevni rad. Zapovjednik i upravitelj stroja nisu dužni držati stražu.

Sastav i broj članova posade Broda

Članak 16.

1) Brod mora imati odgovarajući broj članova posade s potrebnim ovlaštenjima kako bi se u svako doba omogućila sigurna plovidba i održavanje sustava s tri (3) straže.
2) Poslodavac i Sindikat, temeljem stavka 1) ovoga članka i objektivnih okolnosti, ugovaraju konačni broj članova posade i njenu strukturu koja će biti navedena u Posebnom dodatku, a koja će zadovoljavati principe istaknute u Općem dodatku (3).
3) Ugovoreni broj članova posade ne uključuje povremene radnike i radne grupe. Ipak, u posebnim okolnostima Poslodavac i Sindikat mogu ugovoriti da se u određenom vremenskom razdoblju zapošljavaju radne grupe na brodu poštujući sljedeće principe:
a) osobe zadužene za sigurnost ne smiju preuzimati poslove Pomoraca;
b) samo posebne radove s ovlaštenjem Zapovjednika mogu izvršavati strane radne grupe;
c) klasifikacijska društva trebaju se izvijestiti i svaki pregled i rad na konstrukciji broda mora biti u skladu s ISACS UR Z13;
d) radne grupe ne smiju se koristiti kao zamjena za posadu broda ili bilo kakvo umanjenje prava iz Ugovora.

Nepotpuni postav posade

Članak 17.

Ako iz bilo kojeg razloga dođe do nepotpunog postava posade, u odnosu na ugovoreni, osnovne plaće članova posade koji nedostaju isplaćuju se nazočnim članovima posade broda u brodskoj službi nedostajućega člana posade. Takav manjak broja članova posade mora se popuniti prije isplovljenja Broda iz prve naredne pogodne luke ticanja.

Plovidba u područjima ratnih i ratu sličnih operacija

Članak 18.

1) Za vrijeme ukrcanja, Pomorac mora u cijelosti biti obavješten o tome da njegov Brod na svojem putovanju prolazi kroz područja ratnih i ratu sličnih operacija i ima pravo odustati od plovidbe u takva područja te se u tome slučaju vratiti u domovinu o trošku Poslodavca, s pravom korištenja svojih prava ostvarenih do dana povratka.
2) Ako Brod uđe u područje ratnih i ratu sličnih operacija, Pomorcu se isplaćuje svota u iznosu od dvostruke osnovne plaće za vrijeme boravka Broda u takvom području, pod uvjetom da ona ne može biti manja od svote za pet (5) dana. Svote iz članaka 26. i 27. se udvostručuju ako su invaliditet i smrt prouzročeni ratnim ili ratu sličnim operacijama.
3) Područje ratnih i ratu sličnih operacija je područje:
a) koje se po objavi Joint War Committeea isključuje iz osiguranja redovitih ratnih rizika; i
b) za koje se plaća dodatna premija za ratni rizik za Brod po stopi ne manjoj od 0.25%

Stvari u vlasništvu članova posade

Članak 19.

1) Ako Pomorac pretrpi potpunu ili djelomičnu štetu na svojim osobnim stvarima iz bilo kojeg razloga, osim razloga uvjetovanih vlastitom krivnjom, bilo za vrijeme trajanja ukrcanja ili na putovanju do i sa Broda, ima pravo na naknadu štete od Poslodavca do najvećeg iznosa navedenog u Općem dodatku (2). Pomorac mora posvjedočiti istinitost podataka koje je dao u svezi s izgubljenim stvarima.
2) Osobnim stvarima Pomorca smatraju se stvari u njegovoj osobnoj uporabi tijekom vremena ukrcanja i na putu od mjesta stalnog prebivališta do Broda, odnosno od Broda do mjesta stalnog prebivališta.

Prestanak Ugovora odnosno završetak ukrcanja

Članak 20.

1) Pomorac može prekinuti ukrcanje davanjem obavijesti Poslodavcu ili zapovjedniku Broda mjesec dana unaprijed, pismeno ili usmeno u nazočnosti dva (2) svjedoka.
2) Ako je Pomorac bio zaposlen na određeno putovanje te ako je putovanje Broda u međuvremenu značajno izmijenjeno s obzirom na trajanje ili vrstu plovidbe, Pomorac ima pravo što je moguće ranije završiti svoje ukrcanje.
3) Pomorac može zahtijevati da ga Poslodavac iskrca ako Brod plovi u područje ratnih i ratu sličnih operacija kako je definirano u stavku 3) članka 18. ovog Ugovora.
4) Pomorac ima pravo odmah prekinuti s radom ako je za Brod utvrđeno da ne zadovoljava standarde Konvencije o zaštiti života na moru (SOLAS) iz 1974.; Međunarodne konvencije o teretnoj vodenoj liniji (LL) iz 1966.; Međunarodne konvencije o standardu osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže (STCW) iz 1995.; Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja s brodova iz 1973. izmjenjenu Protokolom iz 1978. (MARPOL); Međunarodne konvencije o minimalnim standardima za trgovačke brodove (ILO br. 147) iz 1976. i Protokola iz 1996. U svakom slučaju držat će se da Brod ne zadovoljava standarde ako nema svjedodžbe propisane pozitivnim hrvatskim zakonodavstvom ili međunarodnim propisima.
5) Poslodavac ima pravo iskrcati Pomorca prije istjeka roka na koji je ukrcan:
a) ako je Brod proglašen stvarnim ili izvedenim potpunim gubitkom;
b) ako odluči raspremiti Brod na rok duži od mjesec dana;
c) ako proda Brod;
d) zbog lošeg vladanja Pomorca koje daje pravo na otkaz. U loše vladanje ubraja se, primjerice, samovoljno napuštanje Broda, krijumčarenje, nedopušteno posjedovanje alkohola, oružja, droga i druge robe koja se drži krijumčarskom robom, nepoštivanje Brodareve politike o drogi, alkoholu te sigurnosti i kvaliteti, neizvršavanje radnih zadataka, nekvalitetno ili nepravodobno izvršavanje radnih zadataka, narušavanje dobrih međuljudskih odnosa na Brodu, krađa itd., pod uvjetom da Poslodavac pismeno priopći Pomorcu da mu daje otkaz i navede razloge za to.
Ako Poslodavac ne uruči Pomorcu pismeni otkaz, osim u slučaju kad Pomorac spriječi uručenje, iskrcavanje nije valjano i Pomorac ima pravo na naknadu štete koju trpi prijevremenim iskrcajem sa Broda;
e) zbog nesposobnosti Pomorca da stručno i kvalitetno obavlja poslove i radne zadatke koji su mu povjereni. Obrazloženu ocjenu o nesposobnosti Pomorca da obavlja poslove i radne zadatke koji su mu povjereni daje pismeno Zapovjednik Broda i dostavlja je Poslodavcu i Pomorcu.
Umjesto da iskrca Pomorca, Poslodavac mu može ponuditi da obavlja druge poslove i radne zadatke koje Pomorac po njegovu mišljenju može uspješno obavljati. Ako Pomorac to prihvati, zaključit će se novi Ugovor o radu za te poslove.
6) Nakon završetka Ugovora o radu nastalog iz bilo kojeg drugog razloga osim zbog:
a) završetka ukrcanja istjekom vremenskoga razdoblja ukrcanja,
b) otkaza Pomorcu iz stavka 5) točke d) i e), ovoga članka
Pomorac ima pravo na naknadu u visini dviju (2) mjesečnih osnovnih plaća.
7) Za potrebe Ugovora, Pomorčevo odbijanje izvršenja zapovjedi da plovi na Brodu, tj. da se uputi na neko putovanje neće se držati za loše vladanje:
a) ako je Brod nesposoban za plovidbu ili ako ne zadovoljava standarde u smislu definicije iz stavka (4) ovoga članka;
b) ako bi iz bilo kojeg razloga plovidba Broda bila protuzakonita;
c) ako Pomorac ima opravdanu pritužbu na Poslodavca u odnosu na primjenu Ugovora ili Ugovora o radu; i
d) ako Pomorac odbije ploviti u zonu ratnih i ratu sličnih operacija kako je definirano u stavku 3) članku 18. Ugovora.

Repatrijacija

Članak 21.

1) Repatrijacija Pomorca se obavlja na način da se zadovolje svi razumni zahtjevi glede udobnosti. Poslodavac je odgovoran za troškove uzdržavanja Pomorca na kopnu do završetka repatrijacije.
2) Pomorac ima pravo na repatrijaciju o trošku Poslodavca uključujući osnovnu plaću utvrđenu Posebnim dodatkom (2) i dnevnicu do mjesta svog prebivališta ili do mjesta svoga zaposlenja, ovisno o želji Pomorca:
a) nakon istjeka vremena ukrcanja sukladno odredbama Članka 6. Ugovora i Posebnog dodatka (3);
b) prilikom iskrcaja zbog bolesti ili ozljede;
c) kada se njegovo ukrcanje završi zbog iskrcaja od strane Poslodavca;
d) nakon gubitka, raspreme ili prodaje Broda;
e) ako je Brod zaustavljen (bilo na zahtjev Pomorca ili ne), pod uvjetom da je Brod ostao zaustavljen duže od četrnaest (14) dana;
f) ako se Poslodavac ne pridržava odredaba Ugovora, Pomorac ima pravo zahtijevati isplatu preostale plaće tj. zarade i repatrijaciju o trošku Poslodavca;
g) po iskrcaju sukladno članku 20. stavku 2) i 3); i
h) kada se tijekom trajanja putovanja supruga Pomorca ili, u slučaju neoženjenog Pomorca, jedan od roditelja teško razboli dok se Pomorac nalazi na Brodu, Poslodavac je dužan učiniti sve da dotičnom Pomorcu omogući što brži povratak u domovinu. Trošak repatrijacije u tome slučaju snosi Poslodavac.

Zdravstveno i mirovinsko osiguranje

Članak 22.

Posebnim dodatkom (6) Ugovoru ili Ugovorom o radu s Pomorcem može se ugovoriti da Poslodavac Pomorcu nadoknađuje u određenom postotku doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i/ili obvezno mirovinsko osiguranje i/ili doprinose za zapošljavanje i/ili ostale obvezne doprinose.

Troškovi liječenja i repatrijacije pomorca

Članak 23.

1) Poslodavac je dužan snositi troškove liječenja, uključujući i bolničko liječenje, Pomorca koji se iskrcao u inozemstvu zbog bolesti ili ozljede.
2) Ako se pomorac ne može vratiti na brod s kojeg je iskrcan, Poslodavac je dužan organizirati repatrijaciju pomorca i platiti njegove troškove.
3) Poslodavac je dužan plaćati troškove liječenja u inozemstvu do ozdravljenja Pomorca ili njegova povratka u Hrvatsku, što se prije dogodi.
4) Troškove liječenja zbog bolesti podmiruje Poslodavac nakon repatrijacije do ozdravljenja, ako nisu pokriveni redovitim zdravstvenim osiguranjem, ali najviše do 120 dana nakon repatrijacije.
5) Troškove liječenja zbog ozljede na radu nakon repatrijacije podmiruje Poslodavac do najvišeg mogućeg stupnja medicinskog ozdravljenja Pomorca ili njegova proglašenja trajnim invalidom u određenome stupnju, ako nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem.

Bolovanje

Članak 24.

1) U slučaju bolesti, Pomorac ima pravo na naknadu za bolovanje u visini njegove osnovne plaće sve dok bolest traje, ali do najduže stotinudvadeset (120) dana nakon repatrijacije.
2) Ako tijekom roka iz stavka 1. ovog članka, Pomorac stekne pravo na naknadu za bolovanje od zdravstvenog osiguranja, koja je niža od navedene svote, Poslodavac je dužan Pomorcu isplaćivati samo razliku između iznosa iz stavka 1. ovoga članka i visine nak­nade koju bude primao od zdravstvenog osiguranja, pod uvjetom da Poslodavac plaća ili refundira Pomorcu doprinos za zdravstveno osiguranje u cijelosti.
3) Ako Poslodavac plaća ili refundira Pomorcu doprinos za zdravstveno osiguranje u djelomičnom iznosu, Poslodavac je dužan isplaćivati Pomorcu razliku između iznosa iz stavka 1. ovoga članka i proporcionalnog dijela naknade primljene od zdravstvenog osiguranja.
4) U slučaju ozljede na radu za koju Poslodavac ne dokaže da je nastala zbog namjernog samoozljeđivanja, Poslodavac je dužan isplaćivati Pomorcu naknadu za bolovanje do stupnja izliječenja koje Pomorcu omogućava ponovni ukrcaj na Brod u zvanju u kojem je plovio prije ozljeđivanja, odnosno do trenutka kada se utvrdi da je takvo izliječenje nemoguće, jer je Pomorac trajno nesposoban za pomoračko zvanje.
5) Dokaz o trajanju bolovanja temelji se na izvješću o bolovanju (doznakama) i medicinskoj dokumentaciji prema potrebi potvrđenoj od strane nominiranog liječnika Poslodavca. Ako se liječnik nominiran od Pomorca ne slaže sa mišljenjem nominiranog liječnika Poslodavca, Poslodavac i Sindikat će nominirati trećeg liječnika čije će mišljenje biti konačno i obvezujuće za obje stranke.

Materinstvo

Članak 25.

1) Ako član posade zatrudni dok traje Ugovor o radu:
a) Odmah nakon potvrde trudnoće treba obavijestiti Zapovjednika broda;
b) Poslodavac će repatrirati člana posade čim to bude moguće, ali ne kasnije od dvadeset i dva (22) tjedna trudnoće.
c) Član posade ima pravo na naknadu u trajanju od dva (2) mjeseca; i
d) Član posade nakon porodiljnog dopusta treba dati prednost pri zapošljavanju na jednakome radnom mjestu i to u vremenu od tri (3) godine nakon rođenja djeteta.

Invalidnost

Članak 26.

1) Ako Pomorac za vrijeme trajanja Ugovora o radu kod Poslodavca, što uključuje i putovanje od njegova boravišta do Broda i obrnuto, doživi nezgodu od čijih posljedica postane trajni invalid u određenome stupnju, Poslodavac će isplatiti Pomorcu svotu navedenu u Općem dodatku (2).
2) Poslodavac je dužan naknadu iz stavaka 1 i 5 ovoga članka isplatiti čim prikupi sve isprave kojima potvrđuje da su se stekli uvijeti za isplatu ugovorene naknade.
3) Poslodavac nije dužan isplatiti svotu iz stavka 1 ovoga članka ako dokaže:
a) da je invaliditet nastao zbog namjernog samoozlijeđivanja Pomorca;
b) da je nezgoda koja je prouzročila invaliditet prouzročena opijenošću alkoholom i/ili drogama;
c) da je Pomorac onemogućio uzimanje dokaza o opijenosti alkoholom ili drogom; i
d) da je invaliditet posljedica bolesti o čijem je postojanju Pomorac propustio izvijestiti prigodom liječničkog pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za ukrcaj na Brod.
4) Stupanj invalidnosti utvrđuje liječnik koga je odredio Poslodavac. Ako se liječnik imenovan od ili u ime Pomorca ne slaže s nalazom, tada je odluka trećeg liječnika koga će zajednički nominirati Poslodavac i Pomorac/ /Sindikat obvezujuća za obje strane.
5) Pomorac kome je liječničkim izvješćem potvrđena trajna neposobnost za daljnji rad u bilo kojem zvanju na brodu tj. gubitak zanimanja ili struke, ima pravo bez obzira na stupanj invalidnosti, na 100%-tnu svotu sukladno tablici iz Općeg dodatka (2).
U smislu ovoga članka, gubitak zanimanja ili struke znači fizičko stanje koje Pomorcu onemogućava da se vrati u službu na Brodu, prema hrvatskim i međunarodnim standardima, i/ili stanje u kojem je i na drugi način jasno da se Pomorac ni u budućnosti neće moći vratiti na odgovarajući posao, tj. službu na Brodu.
6) Ako Pomorac stekne pravo na isplatu prema stavku 5), gubi pravo na isplatu prema stavku 4). U slučaju da mu je već isplaćena svota prema stavku 4), a kasnije stekne pravo na isplatu prema stavku 5), svota isplaćena prema stavku 4) uračunava se u svotu isplaćenu prema stavku 5).
7) Isplate prema stavcima 1) i 5) ne sprječavaju Pomorca da postavi zahtjev za naknadu štete prema Poslodavcu zbog povrede.
8) Svota isplaćena prema stavcima 1) i 5) odbijaju se od svote dosuđene u mogućem sudskom postupku pokrenutom u svezi sa zahtjevom iz stavka 7) ili utvrđene sudskom ili izvansudskom nagodbom.

Smrt na radu

Članak 27.

1) Ako Pomorac za vrijeme trajanja Ugovora o radu, što uključuje i putovanje od njegova boravišta do Broda i obrnuto, doživi nezgodu od čijih posljedica umre ili ako umre prirodnom smrću, Poslodavac je dužan isplatiti imenovanom korisniku svotu navedenu u Općem dodatku (2). Ako Pomorac nije imenovao korisnika, svota se isplaćuje zakonskom bračnom drugu, a ako njega nema onda djeci umrloga, u jednakim dijelovima, bez obzira jesu li djeca punoljetna ili ne, a ako nema ni djece onda roditeljima umrlog. Ako nema ni roditelja navedena svota se nece isplatiti.
2) Poslodavac će naknadu iz stavka 1 i 4 ovoga članka isplatiti čim prikupi sve isprave kojima potvrđuje da su se stekli uvijeti za isplatu ugovorene naknade.
3) Poslodavac nije dužan isplatiti svotu iz stavka 1. ovoga članka ako dokaže da je:
a) smrt nastala zbog samoubojstva;
b) smrt prouzročena opijenošću alkoholom i/ili drogama;
c) da je član obitelji Pomorca onemogućio uzimanje dokaza o uzroku smrti; i
d) da je smrt posljedica bolesti o čijem je postojanju Pomorac propustio izvijestiti prigodom liječničkog pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za ukrcaj na Brod.
4) Pored svote iz stavka 1) Poslodavac je dužan isplatiti svakom djetetu Pomorca koje u trenutku smrti Pomorca nije navršilo osamnaest (18) godina svotu navedenu u Općem dodatku (2), ali zbroj svota isplaćenih svoj djeci ne može prijeći svotu ukupnog ograničenja navedenog u Općem Dodatku (2). U slučaju da taj zbroj zbog broja djece prelazi svotu ukupnog ograničenja, svota ograničenja se dijeli između djece pro rata.
5) Isplate po stavku 1) i 4) ne spriječavaju nasljednike u postavljanju odštetnih zahtjeva prema Poslodavcu zbog smrti Pomorca.
6) Svote isplaćene po stavcima 1) i 4) odbijaju se od iznosa svote dosuđene u mogućem sudskom postupku pokrenutom u svezi sa zahtjevom iz stavka 5).

Pokriće osiguranjem i jamstvo

Članak 28.

1) Poslodavac je dužan zaključiti ugovor o osiguranju isplate svota iz članaka 26. i 27.
2) Poslodavac jamči kao solidarni dužnik da će (i) upisani vlasnik Broda, (ii) Brodar, (iii) voditelj broda (ship's manager), (iv) i/ili agent za popunjavanje brodskih posada, protiv kojih Pomorac ili njegovi nasljednici dobiju sudski spor za naknadu štete zbog ozljede ili smrti Pomorca platiti dosuđenu svotu.

Prehrana, smještaj, posteljina, udobnost itd.

Članak 29.

1) Poslodavac je dužan Pomorcu dok je u službi na Brodu pružiti sljedeće:
a) dostatnu i kvalitetnu prehranu i vodu za piće, što će na dane blagdana biti udvostručeno;
b) smještaj odgovarajuće veličine i standarda;
c) jedan madrac i najmanje jedan jastuk, tri pokrivača, dvije plahte, jednu jastučnicu i dva ručnika. Plahte, jastučnica i ručnici moraju se mijenjati najmanje jednom tjedno;
d) potreban pribor za jelo i suđe;
e) praonicu;
f) prostorije za rekreaciju prema Preporukama Međunarodne organizacije rada (ILO) br. 138 iz 1970. godine;
g) pored toga, Poslodavac je dužan opremiti kuhinju svom opremom koja je normalno potrebna za kuhanje.
Svi stavci opreme navedene u točkama c) i d) ovoga članka moraju biti dobre kakvoće.
2) Standardi smještaja trebaju općenito zadovoljavati zahtjeve Međunarodne organizacije rada (ILO) u svezi sa smještajem posade.
3) Ako se hrana i smještaj ne osiguravaju na Brodu, Poslodavac je dužan osigurati dobru prehranu i smještaj na kopnu.

Sredstva osobne zaštite na radu

Članak 30.

1) Poslodavac je obvezan osigurati sredstva osobne zaštite na radu za svakog Pomorca za cijelo vrijeme njegova boravka na Brodu. Sve osobe uključene u rad i sve druge osobe koje mogu biti ugrožene povredom, trovanjem ili bolešću, a koje proizlaze iz rada, moraju kada je to potrebno, imati na raspolaganju i nositi:
a) pogodnu zaštitnu kacigu izrađenu prema prihvatljivim standardima;
a) radnu odjeću;
b) vodootporne i ojačane zaštitne cipele;
c) ovisno o riziku, dovoljno pogodne zaštitne odjeće i zaštitnih sredstava, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na:
i) zaštitna sredstva za disanje, zaštitu za oči, zaštitu za uši, zaštitne rukavice, sredstva zaštite kod zavarivanja, zaštitnu kecelju, konopce i dodatke, sredstva za pomoć u plivanju, te
ii) dovoljan broj pogodne odjeće za rad na otvorenom i koju može upotrebljavati bilo koja osoba koja zbog potrebe nastavka posla mora boraviti na otvorenom u vrijeme hladnoće ili velike topline, kiše, snijega, tuče, proloma oblaka, jakog vjetra ili u uvjetima topline i velike sparine.
d) Sredstva osobne zaštite na radu moraju se koristiti na individualnoj osnovi i ne mogu se dati drugoj osobi ako prije toga nisu očišćena, servisirana i održavana.
e) Mjesto predviđeno za držanje sredstava osobne zaštite na radu mora biti tako odabrano da ne onečišćuje prostore za boravak posade ili druga spremišta.
f) Sredstva osobne zaštite na radu moraju biti sukladna relevantnim svjedodžbama po hrvatskim standardima tamo gdje oni postoje ili primjenjivim međunarodnim standardima.
2) Brodovi moraju biti tako opremljeni da je odjeća za spašavanje adekvatnih veličina usklađena sa standardima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) dostupna svakome članu posade. Poslodavac je dužan na Brodu osigurati dovoljan broj odjeće za spašavanje. Čamci i splavi za spašavanje moraju biti opremljeni sredstvom protiv osmoze.

Brodski odbor za sigurnost

Članak 31.

1) Poslodavac mora olakšati organiziranje Odbora za sigurnost i zdravstvenu zaštitu, kao dijela njegove uprave za sigurnost, a sukladno odredbama Pravilnika o mjerama za sprječavanje nezgoda na Brodu u plovidbi i lukama, Međunarodne organizacije rada (ILO).
2) Poslodavac mora osigurati vezu između Broda i osobe/osoba na kopnu koje su u izravnoj vezi s najvišim poslovoditeljima Poslodavca prema zahtjevima ISM Kodeksa. Poslodavac je također dužan osigurati na Brodu kompetentnoga časnika za sigurnost radi provođenja politike i programa Poslodavca u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja te provođenja Zapovjednikovih naredaba kako bi:
a) poboljšao znanje posade o sigurnosti;
b) istražio svaki prigovor u svezi sa sigurnošću koji mu je dostavljen i o nalazu izvijestiti brodski Odbor za sigurnost i zaštitu zdravlja i, gdje je to potrebno, pojedinca;
c) istražio svaku nesreću i dao preporuke za izbjegavanje ponavljanja takve nesreće;
d) provodio preglede u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja; i
e) nadgledao i provodio vježbe u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na Brodu.
3) Poslodavac priznaje pravo posadi da među posadom izabere predstavnika za sigurnost u Odboru za sigurnost i zdravstvenu zaštitu. Tamo gdje je to potrebno, a radi obavljanja poslova predstavnika za sigurnost, treba mu omogućiti pristup podacima, osigurati pomoć i savjete brodskog Odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja, Poslodavca i Sindikata. Predstavniku za sigurnost treba:
a) osigurati pristup svim dijelovima Broda;
b) omogućiti prisustvovanje istrazi o nezgodi i okolnostima nezgode;
c) osigurati pristup svoj potrebnoj dokumentaciji, uključujući izvješće o istrazi, zapisnike o sastancima brodskog Odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja, itd.;
d) osigurati nužno osposobljavanje; i
e) osigurati zaštitu od otkaza i drugih kaznenih mjera kod provođenja radnji vezanih za posao predstavnika za sigurnost te jednaku zaštitu kao i za časnika za sigurnost.

Komunikacija i informiranje članova posade broda

Članak 32.

1) Sukladno tehničkim mogućnostima, Poslodavac je dužan svim Pomorcima za cijelo vrijeme njihova boravka na Brodu omogućiti komuniciranje s obitelji brodskim sustavom veza, uključujući i upotrebu e-maila.
2) Poslodavac je dužan omogućiti dostavu glasila Sindikata – Pomorski vjesnik i ostalih tiskovnih obavijesti članovima posade odnosno članovima Sindikata.
3) Poslodavac obvezuje Zapovjednika da primljene tiskovine Sindikata stavi na raspolaganje članovima posade Broda odnosno članovima Sindikata.

Članarine, fond solidarnosti

Članak 33.

1) Radi izhodovanja Plave svjedodžbe kojom se potvrđuje da je brod Poslodavca pokriven jednim od ITF-ovih Kolektivnih ugovora ili ITF priznatih kolektivnih ugovora, Poslodavac je dužan u Međunarodni fond solidarnosti, zaštite i zastupanja pomoraca ili u Nacionalni fond solidarnosti, zaštite i zastupanja pomoraca (kada se radi o brodovima pod nacionalnom – hrvatskom zastavom) uplatiti iznose sukladno uvjetima iz Općeg Dodatka (2).
2) Poslodavac priznaje pravo Pomoraca da sudjeluju u djelatnostima Sindikata te pravo na zaštitu od protusindikalne diskriminacije, u skladu s Konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO) br. 87. i 98.

Jednakost

Članak 34.

Svi Pomorci imaju pravo na rad, vježbu i život u okruženju bez prijetnji i zlostavljanja bilo s osnova spola, rase ili iz drugih motiva, a sukladno uputama ITF-ove politike. Poslodavac kršenje navedenoga smatra ozbiljnim činom nedoličnog ponašanja prema Pomorcu.

Ništavost odricanja od prava

Članak 35.

Poslodavac ne može od Pomorca zahtijevati da potpiše bilo koju ispravu kojom se Pomorac odriče svojih prava iz Ugovora ili Ugovora o radu, odnosno kojom se ta prava umanjuju, ili kojom se povećavaju obveze Pomorca. Ako takva izjava bude potpisana, držat će se ništavom.

Postupanje protivno Ugovoru

Članak 36.

Ako Poslodavac ne postupi sukladno odredbama Ugovora, djelujući u svoje ime ili u ime Pomorca, Sindikat/ITF i/ili svaki Pomorac imaju pravo poduzeti mjere protiv Poslodavca koje drže potrebnima za ostvarenje prava Pomorca.

Izmjene i dopune Ugovora

Članak 37.

1) Sindikat i Poslodavac razmatraju i ispituju uvjete Ugovora najmanje jedamput tijekom trajanja Ugovora te ako se Sindikat i Poslodavac zajednički dogovore o izmjenama i/ili dopunama Ugovora, te će se izmjene i dopune sklopiti pisanim putem, potpisati obostrano i uključiti kao sastavni dio Ugovora.
2) Postupak izmjene ili obnove Ugovora može u pisanom obliku predložiti svaka ugovorna strana potpisnica, uz uvjet da rok usuglašavanja ne bude duži od šezdeset (60) dana od dana podnošenja prijedloga za izmjenu ili obnovu Ugovora.

Trajanje Ugovora

Članak 38.

1) Ugovor se zaključuje na razdoblje od dvije (2) godine i stupa na snagu na dan potpisivanja ovlaštenih predstavnika ugovornih stranaka, a primjenjuje se od datuma utvrđenog Ugovorom.
2) Ugovorne stranke su suglasne da ako nakon istjeka razdoblja na koje je Ugovor zaključen niti jedna ugovorna stranka Ugovor ne otkaže, njegova se valjanost produžuje do otkaza ili zaključivanja novog Ugovora.

Nadziranje provođenja Ugovora

Članak 39.

Radi nadziranja provođenja Ugovora, ugovorne su stranke potpisnice suglasne da:
a) ovlašteni predstavnici Sindikata / ITF-a u bilo koje vrijeme i u bilo kojoj luci posjete i pregledaju bilo koji Brod na kojem mogu biti zaposleni članovi Sindikata; i
b) da će Poslodavac na traženja Sindikata / ITF-a ili na traženja njegovih ovlaštenih pregovarača dati na uvid sve relevantne dokumente kojima se dokazuje primjena Ugovora, uključujući i platne liste Pomoraca.

Mjerodavno pravo i nadležnost suda

Članak 40.

1) Ugovor podliježe primjeni hrvatskoga prava.
2) Svi sporovi koji proiziđu iz Ugovora uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede, prestanka ili tumačenja pojedinih uglavaka kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, predaju se radi konačnog rješenja arbitraži u skladu sa valjanim Pravilnikom o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
3) Za rješavanje sudskih sporova u svezi s pravima i obvezama Pomoraca i članova njihovih obitelji proizišlih iz ugovora o radu i ovog ugovora nadležan je stvarno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskoga prava.

Evidentiranje i odobrenje Ugovora

Članak 41.

1) Ugovorne stranke su dužne prijaviti Ugovor nadležnome ministarstvu. Ugovor se mora javno objaviti u službenom glasilu Republike Hrvatske.
2) Ugovor treba uputiti na odobrenje ITF-u.
3) Ugovor se ne može koristiti i/ili kopirati bez prethodnog odobrenja Sindikata i/ili ITF-a i Udruge.

Primjena Ugovora na ugovore o radu

Članak 42.

1) Ugovor se primjenjuje na sve Ugovore o radu u tijeku koji su zaključeni prije stupanja na snagu Ugovora.
2) Ugovor je sastavljen na hrvatskom i engleskom jeziku, a u slučaju neusklađenosti hrvatske i engleske verzije, za njegovo tumačenje i primjenu mjerodavan je hrvatski tekst.

Rijeka, 8. veljače 2008.

Za Sindikat pomoraca Hrvatske

 

Za Udrugu hrvatskih
poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi

V. Svalina, v. r.

S. Slončar dr. sc., v. r.

Predsjednik

PredsjednikOPĆI DODATAK BROJ 1.

NACIONALNI BLAGDANI

Sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 136 od 21. studenoga 2002.), a za potrebe ovog Ugovora, utvrđuju se sljedeći blagdani:

– 1. siječnja                     – Nova godina
– 6. siječnja                     – Sveta tri kralja
– Uskrsni ponedjeljak      – drugi dan Uskrsa
– Tijelovo
– 1. svibnja                       – Praznik rada
– 22. lipnja                       – Dan antifašističke borbe
– 25. lipnja                       – Dan državnosti
– 5. kolovoza                   – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
– 15. kolovoza                 – Velika Gospa
– 8. listopada                   – Dan nezavisnosti
– 1. studenoga                 – Svi sveti
– 25. i 26. prosinca          – božićni blagdani
 

OPĆI DODATAK BROJ 2.

POPIS NOVČANIH NAKNADA

Članak 4.

Dnevnica

Dnevna naknada za svakog pomorca iznosi 50,00 USD

Članak 21.

Naknada u slučaju gubitka života/smrt na radu

(1) Udovici/udovcu ili opunomoćenoj osobi ili tijelu – 89.100,00 USD
(2) Svakom djetetu mlađem od 18 godina – 17.820,00 USD – do najviše četvero djece.

Članak 23.

Naknada u sučaju invalidnosti

     Stupanj onesposobljenosti            Iznos naknade u USD

%

Ostali članovi posade

Mladi časnici

Stariji časnici

100

89.100

118.80

148.500

75

66.825

89.100

111.375

60

53.460

71.280

89.100

50

44.550

59.400

74.250

40

35.640

44.000

59.400

30

26.730

35.640

44.550

20

17.820

23.760

29.700

10

8.910

11.880

14.850


Za potrebe ovog članka časnici su: Zapovjednik, Upravitelj, Prvi časnik palube i stroja.

Članak 27.

Stvari u vlasništvu članova posade

Naknada štete do najvećeg iznosa od 3.000,00 USD.

Članak 32.

Članarine, Fond uzajamne pomoći

(1) ITF SSD – Posebni odjel za pomorce
Upisnina/članarina: 150,00 USD po poziciji/ pomorcu godišnje
(2) ITF Welfare fund – Međunarodni fond solidarnosti, zaštite i zastupanja
Doprinos brodara u Fond solidarnosti: 250,00 USD po poziciji/pomorcu godišnje
(3) SPH Fond solidarnosti pomoraca Hrvatske
Doprinos brodara u Fond solidarnosti: 250,00 USD po poziciji/pomorcu godišnje

OPĆI DODATAK BROJ 3.

 ITF Politika u svezi s minimalnim brojem članova posade broda

1. Osnovna načela moraju se uzeti u obzir prije razmatranja broja i vrsta Časnika ili Drugih članova posade broda koji se traže. Sljedeći osnovni uvjeti imaju utjecaj na ukupan broj članova posade broda:

Kriteriji za prepoznavanje i utvrđivanje potrebe nužni pri utvrđivanju broja članova posade

2. Među kriterije koji se tradicionalno upotrebljavaju za utvrđivanje broja članova posade ubrajaju se sljedeći:
a) dužina plovidbe (tj. mala obalna plovidba (A1), velika obalna plovidba (A2) i duga plovidba (A3 i A4)).
b) broj, snaga i vrsta glavnog pogonskog stroja (HP/KW, diesel ili parni) te pomoćnih strojeva
c) tonaža RT
d) sigurnost puta između luka (tj. dužina i putovanja i priroda putovanja)
e) konstrukcija i tehnička opremljenost Broda
f) potreba za bijelim osobljem
g) sanitarna pravila
h) način organiziranja brodske straže
i) odgovornost u svezi s rukovanjem teretom u luci
j) medicinska pomoć na brodu

Dodatni kriteriji

3. Kao rezultat socijalnog razvitka i promjena koje su se dogodile u brodogradnji i brodarstvu, a posebno u smislu pojačane potrebe za socijalnim aspektom zapošljavanja na brodu, postoje daljnji kriteriji koji utječu na utvrđivanje broja članova brodskih posada. Zbog toga sljedeće uvjete treba dodati gore navedenim kriterijima u dijelu 2. od a) do j):
a) Zahtjevi i postupci za sigurno vođenje straže
b) Uvjeti u svezi sa satima rada
c) Funkcioniranje održavanja u svezi sa:
(i) brodskim strojem i pratećom opremom
(ii) radioopremom i radio-navigacijskom opremom
(iii) ostalom opremom (uključujući opremu u funkciji tereta i za rukovanje teretom) i
(iv) opremom za navigaciju i sigurnost Broda
d) Ljudski faktor nužan da u slučaju otkazivanja automatske opreme i njezina popravka ista bude u funkciji broda u ručnoj uporabi
e) Ispunjenje posla u trenucima najveće opterećenosti
f) Ljudska izdržljivost/zdravstveni faktor (broj ljudi ne smije nikada pasti ispod broja kojim bi se ugrozilo pravo pomoraca na dobro zdravlje odnosno koji bi ugrozio pomorčevu sigurnost)
g) Dovoljan broj posade koji omogućava da se brodska posada suprostavi svim zahtjevima izvanrednoga stanja na Brodu
h) Dovoljan broj posade da se osigura pomoć drugom brodu u nesreći
i) Ispunjenje zahtjeva vježbe i odgovornosti na brodu
j) Odgovornost koja proistječe iz potrebe za sigurnošću na radnome mjestu
k) Uzimanje u obzir industrijske sigurnosti i zahtjeva za dobrobit pomoraca
l) Posebni uvjeti koji nastaju uvođenjem specijalnih vrsta Brodova
m) Uvjeti povezani s ukrcavanjem opasnih tereta koji mogu biti eksplozivni, zapaljivi, otrovni, opasni za zdravlje ili predstavljati opasnost za okolinu zbog mogućeg istjecanja
n) Ostali poslovi vezani za sigurnost na brodu
o) Starost i stupanj održavanosti Broda

Operativne aktivnosti i aktivnosti održavanja

4. Aktivnosti na brodu koje se moraju obavljati tako da operativni poslovi i održavanje broda i brodske opreme ne budu opasni za živote Pomoraca i Putnika, za imovinu i radnu okolinu. Sljedeće su službe uključene u izvođenje tih aktivnosti:
a) Služba palube
b) Služba stroja
c) Služba radio-veze
d) Opća služba

Sustav sa tri straže (utemeljen na 8 sati rada tijekom dana)

5. Ovaj se sustav primjenjuje na službu palube i stroja na svim brodovima duge plovidbe. Niti Zapovjednik niti Upravitelj stroja ne mogu biti angažirani u brodskoj straži i ne može se od njih zahtijevati neizvršavanje nadzorne službe.
6. Broj kvalificiranih članova posade mora biti najmanje takav da bude usklađen sa zahtjevima Međunarodne konvencije o standardima za osposobljavanje, izdavanje svjedodžba i držanju straže za pomorce iz 1978. godine te s uvjetima IMO Rezolucije o načelima sigurnoga broja posade iz 1980. godine.(A..481).

Sigurnost i higijena

7. Nadalje, nužno je pridavati dužnu pozornost doprinosu bijelog osoblja sveukupnoj sigurnosti i higijeni na brodu.

Međuovisnost aktivnosti na brodu

8. Činjenica da su poslovi na brodu u međusobnoj vezi mora biti vodeće načelo pri razmatranju broja članova posade prema »Daljnjim kriterijima«u naznaci pod 4. Na primjer, sigurna plovidba nije ona pri kojoj pogonska oprema, kormilarski uređaj, radionavigacijska ili radio-komunikacijska oprema nije u funkciji. Također će zdravstveno stanje ljudi na brodu određivati njihovo maksimalno funkcioniranje u maksimalnom opsegu potrebnom za sigurno vođenje broda.
Brodovi u dugoj plovidbi moraju imati kompetentnu osobu zaduženu za medicinsku njegu na brodu, sukladno Pravilu VI/4 (obvezni minimalni zahtjevi u svezi s prvom pomoći i medicinskom njegom) iz STCW Konvencije iz 1978. godine te primjenjivog dijela Odjeljka STCW Kodeksa, Dio A i B.

Faktor povezanosti

9. Faktor »povezanosti«, tj. činjenica da su svi brodovi međusobno ovisni jedni o drugima radi uzajamne pomoći, mora se imati na umu kada se razmatra broj posade. Planiranje mora biti takvo da osigurava mogućnost brodu da ide u pomoć drugom brodu u nesreći. U svezi s time mora postojati siguran način radio-komuniciranja radi mogućnosti uzbunjivanja, opisa nevolje i vrste potrebne pomoći, kao i za koordiniranje pomoći brodu u nesreći. Mora postojati dovoljan broj osposobljenog osoblja na brodu radi sigurnog i učinkovitog rukovanja vlastitim čamcima za spašavanje u funkciji spašavanja života sa drugih brodova.

Zaključak

10. Zahtjev za minimalnim brojem posade ne podrazumijeva minimalni broj u smislu najmanjeg broja koji se može tolerirati, već predstavlja najmanji broj posade koji je dovoljan za sigurnnost broda, posade i putnika, imovine i okruženja za svo vrijeme.
11. Svaki brod mora biti popunjen posadom na način da spriječi izuzetne napore u radu posade odnosno da u granicama praktičnosti spriječi ili minimizira prekovremeni rad.
12. ITF je čvrsto uvjeren da se svi naprijed navedeni uvjeti moraju u cijelosti uzeti u obzir kao preduvjet kod utvrđivanja broja članova posade i odrednica za tu svrhu.

Ljestvice minimalnog broja posade

13. Pregovarat će se sa svakim brodarom posebno uzimajući u obzir prethodno navedena načela i preporuke.

OPĆI DODATAK BROJ 4.

TABLICA VISINE NAKNADE U POSTOCIMA ZA TJELESNO OŠTEĆENJE
 

 

Naknada u postocima

 

Desno

 

Lijevo

a. Prsti

 

 

 

Gubitak svih prstiju jedne ruke

55

 

50

Gubitak jednoga palca i metakarpalnih kostiju

30

 

25

Gubitak jednoga palca

 

25

 

Gubitak jednoga palčanog članka

 

12

 

Gubitak jedne polovice jednoga palčanog članka

 

8

 

Palac s ukočenim posljednjim zglobom

 

5

 

Palac s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom

 

3

 

Palac s ukočenim posljednjim i metakarpofalangealnim zglobom

 

15

 

Gubitak kažiprsta (drugog prsta)

 

10

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba kažiprsta 

 

10

 

Gubitak vrška kažiprsta

 

5

 

Kažiprst s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom u ispruženom položaju

 

5

 

 

Kažiprst kod kojega je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više

 

5

 

Gubitak srednjaka (trećega prsta)

 

10

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba srednjaka

 

8

 

Gubitak krajnjega zgloba srednjaka

 

5

 

Srednjak s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom u ispruženom položaju

 

5

 

Srednjak kod kojega je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više

 

5

 

 

Gubitak prstenjaka (četvrtoga prsta)

 

8

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba prstenjaka

 

5

 

Gubitak krajnjega zgloba prstenjaka

 

3

 

Prstenjak s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom u ispruženom položaju

 

5

 

 

Prstenjak kod kojega je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više

 

5

 

 

Gubitak maloga prsta (petoga prsta) 

 

8

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba maloga prsta

 

5

 

Gubitak krajnjega zgloba maloga prsta

 

3

 

Gubitak palca i kažiprsta (1. i 2. prsta)

40

 

35

Gubitak krajnjih zglobova palca i kažiprsta

 

18

 

Gubitak palca, kažiprsta i srednjaka

50

 

45

Gubitak krajnjih zglobova palca, kažiprsta i srednjaka

 

20

 

Gubitak palca, kažiprsta, srednjaka i prstenjaka (1, 2, 3. i 4. prsta)

55

 

50

Gubitak kažiprsta i srednjaka (2. i 3. prsta)

 

25

 

Gubitak srednjih i krajnjih zglobova kažiprsta i srednjaka

 

20

 

Gubitak krajnjega zgloba kažiprsta i srednjaka

 

10

 

Gubitak kažiprsta, srednjaka i prstenjaka

35

 

30

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba kažiprsta, srednjaka i prstenjaka 

 

 

 

 

 

25

 

Gubitak krajnjega zgloba kažiprsta, srednjaka i prstenjaka

 

12

 

Gubitak kažiprsta, srednjaka, prstenjaka i maloga prsta (2, 3, 4. i 5. prsta)

40

 

35

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba kažiprsta, srednjaka, prstenjaka i maloga prsta

35

 

3

Gubitak krajnjega zgloba kažiprsta, srednjaka, prstenjaka i maloga prsta

 

15  

 

Gubitak srednjaka, prstenjaka i maloga prsta (3, 4. i 5. prsta)

 

30

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba srednjaka, prstenjaka i maloga prsta

 

20

 

Gubitak krajnjega zgloba srednjaka, prstenjaka i maloga prsta

 

10

 

Gubitak prstenjaka i maloga prsta (4. i 5. prsta)

 

20

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba prstenjaka i maloga prsta

 

15

 

Gubitak krajnjega zgloba srednjaka i prstenjaka ili prstenjaka i maloga prsta

 

5

 

 

Srednjak i prstenjak kod kojih je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više

 

8

 

b. Šaka, ručni zglob  

 

 

 

Gubitak jedne šake

60

 

55

Ukočena šaka u dobrome položaju za rad

 

10

 

Ukočena šaka u lošem položaju za rad

 

15

 

Prijelom radijalne kosti zarastao u ponešto dislociranom položaju i s lakšim funkcionalnim smetnjama, moguće trenje

 

5

 

 

Posljedice prijeloma radijalne kosti. Prsti od kažiprsta do maloga prsta spušteni do 2 cm od dlana

 

18

 

c. Ruka  

 

 

 

Gubitak jedne ruke

70

 

65

Amputacija nadlaktice

65

 

60

Amputacija podlaktice uz dobru pokretljivost lakta

60

 

55

Amputacija podlaktice uz slabu pokretljivost lakta

65

 

60

Neizlječena ruptura bicepsa

 

5

 

Pazušna tromboza

 

5

 

d. Lakat

 

 

 

Ukočen u ispruženom položaju

45

 

40

Ukočen u dobrom položaju za rad

25

 

20

Ukočen u lošem položaju za rad

30

 

25

Nestanak rotacijske funkcije podlaktice (podignutog položaja)

20

 

15

Savijanje lakta smanjeno na 90 stupnjeva ili manje

15

 

12

Smanjeno pružanje lakta do 40 stupnjeva

 

3

 

Smanjeno pružanje lakta 40 – 90 stupnjeva

 

5

 

e. Rame

 

 

 

Osjećaj »nenamještene lopatice« pri svakom pokretu. Ukočeno rame (ruka uz tijelo)

 

35

 

Sposobnost podizanja do 90 stupnjeva

 

15

 

Trenje i ponešto smanjena pokretljivost

 

5

 

Stalno iščašenje

 

10

 

Akromioklavikularno iščašenje

 

5

 

f. Paraliza

 

 

 

Potpuna paraliza brahijalnoga spleta

70 

 

65

Potpuna paraliza radijalnoga živca nadlaktice

25

 

20

Potpuna paraliza ulnarnoga živca

30

 

25

Potpuna paraliza medijalnoga živca sa senzornim i motoričkim oštećenjem

35

 

 

30

Samo senzorno oštećenje

 

10

 

B. Stopalo, noga, kuk

 

 

 

a. Stopalo

 

 

 

Gubitak stopala uz dobru funkciju proteze

 

30  

 

Gubitak stopala uz slabu funkciju proteze

 

35

 

Amputacija gležnja sa sposobnim batrljkom

 

15

 

Gubitak svih prstiju jednoga stopala

 

10

 

Gubitak nožnoga palca i djelomično njegove metatarzalne kosti

 

8

 

Gubitak nožnog palca

 

5

 

Gubitak krajnjega zgloba palca

 

3

 

Palac s ukočenim matatarzofalangealnim zglobom

 

5

 

Gubitak jednog od ostalih prstiju

 

3

 


 

 

Naknada u postocima

Ukočeni gležanj pod desnim kutom ili lakši oblik »konjskoga gležnja« (do 15 stupnjeva)

15

Ukočeni gležanj u položaju naglašenoga »konjskoga gležnja« 

20

Nestanak rotacijske pokretljivosti gležnja

5

Spuštena stopala uz bolove

8

Traumatski spuštena stopala

10

b. Noga  

 

Gubitak jedne noge

65

Amputacija u koljenu ili bedru uz dobru funkciju proteze

50

Amputacija u koljenu ili bedru uz slabu funkciju proteze

55

Gubitak goljenice uz dobru funkciju proteze

30

Gubitak goljenice uz slabu funkciju proteze

35

Skraćenje manje od 3 cm

3

Skraćenje od najmanje 3 cm

10

Stanjeno bedro najmanje 3 cm (ne pribraja se naknadi za skraćenje ili smanjenu pokretljivost)

8

 

Posttrombotični sindrom u jednoj nozi

5

Bitno pogoršanje proširenih vena ili nožnih rana

8

Ukočeno koljeno u povoljnom položaju

25

Pružanje koljena smanjeno do 5 posto

3

Savijanje koljena smanjeno na 90 stupnjeva ili manje

10

Koljeno s otežavajućom nesigurnošću

10

Koljeno s jakim trenjem pri pokretima, uz oslabljeni mišić preko 2 cm kod mjerenja 10 cm iznad patele i smanjenu pokretljivost

8

 

Koljeno s dosta redovitom i otežavajućom inkarceracijom

5

Stalno iščašenje ivera

5

Gubitak ivera

5

Dobra funkcija potpuno umjetnog ivera

15

c. Kuk

 

Kuk ukočen u povoljnom položaju

30

Kuk s ozbiljno otežanom funkcijom

50

Dobra funkcija potpuno umjetnoga kuka

10

d. Paraliza

 

Potpuna paraliza fibularnoga živca

10

Potpuna paraliza femoralnoga živca

20

Ischiadiscus paresis – uz dobru pokretljivost

10

Ischiadiscus paresis – uz slabu pokretljivost

30

II. – Glava

 

A. Lice

 

Gubitak svih zubiju (dvostruko zubalo)

5

Gubitak vanjskog uha

5

Gubitak kose

5

Jednostrana paraliza facijalnoga živca

10

Obostrana paraliza facijalnoga živca

15

Gubitak osjeta mirisa

10

Jednostrana paraliza glasnica uza znatno otežan govor

10

Paraliza osjetnoga (trigeminalnoga) živca prema licu

5

B. Mozak

 

a. Demencija  

 

Blaga demencija

15

Blaga do srednja demencija

25

Srednje teška demencija

40

Teška demencija

65

Potpuna demencija

100

b. Sindrom nakon potresa mozga

8  

C. Oko

 

Gubitak jednog oka

20

Gubitak oba oka

100

Gubitak vida na jednom oku

20

Gubitak vida na oba oka

100

Gubitak vida na jednom oku uz komplikacije (npr. glaukom i/ili suženo oko)

25

Gubitak vida na jednom oku s izgledima za poboljšanje putem operacije (rezervno oko)

18

Dvostruka slika

10

Dvostruka slika u krajnjem položaju

3

Gubitak binokularne slike (npr. afakija s vidom od najmanje 6/60)  

15

Afakija s dobrom funkcijom kontaktnih leća

8

Potpuna jednostrana ptoza 

18

Suzno oko

3

Hemianopsia 

40

Hemianopsia desne strane kao posljedica oštećenja mozga

50


Oslabljeni vid na oba oka ocjenjuje se prema sljedećoj decimalnoj odnosno razlomačkoj tablici:

Decimalna tablica

Vid

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.6

0

0

5

10

10

15

20

0.5

0

5

5

10

10

15

20

0.4

5

5

10

15

15

20

30

0.3

10

10

15

25

35

45

55

0.2

10

10

15

35

45

60

70

0.1

15

15

20

45

60

75

85

0

20

20

30

55

70

85

100


Razlomačka tablica

Vid

6/6

6/12

6/18

6/24

6/36

6/60

2/60

0

6/6

0

0

5

8

10

12

15

20

6/12

5

10

10

12

15

18

20

6/18

5

10 

20

30

35

40

45

50

6/24

8

10

30

35

45

50

55

60

6/36

10

12

35

45

55

65

70

75

6/60

12

15

40

50

65

75

80

85

2/60

15 

18

45 

55

70

80

95 

100

0

20

20

50

60

75

85

100

100


Jakost vida ocjenjuje se uz uporabu najboljih naočala.

D. Uha
Gubitak vanjskog uha, vidi II.A. – Lice
Potpuni gubitak sluha na jednom uhu                 10
Potpuni gubitak sluha na oba uha                       75
Gubitak sluha temelji se na govornoj audiometriji: procjenjeni ili proračunati gubitak sluha na oba uha u dB uz dobro namješteno slušno pomagalo:

Stupanj gubitka sluha

HH: 0

HH: 1

HH: 2

HH: 3

HH: 4

HH: 5

CH: 0

0

5

CH: 1

8

15

30

CH: 2

12

20

35 

50

CH: 3

30

40

55

65

CH: 4

 

50

60

70

CH: 5

6

75

HH = Slušni nedostatak                     CH = Smetnje komuniciranja
0 – bez smetnji                                  3 – znatne smetnje
1 – manje smetnje                             4 – ozbiljni nedostatak
2 – blage do srednje jake smetnje     5 – potpuni nedostatak
Obično se naknada ne priznaje jedino radi uporabe slušnog pomagala.
 

Smetanje zvonjenja i iskrivljeni sluh

3

III. Vrat i kralješnica

 

A. Kralješnica

 

a. Prijelom kičmenoga stuba bez ispadanja moždine ili živaca:

 

Lakši prijelom 

 

S lakše smanjenom pokretljivošću

5

Srednje teški prijelom

 

Bez smanjenja pokretljivosti

Sa smanjenom pokretljivošću

12

Vrlo teški prijelom ili nekoliko srednje teških prijeloma, moguće i uz pojavu grbe

 

Blago do malo smanjena pokretljivost

15

Vrlo ozbiljno smanjena pokretljivost

20

Uporaba pomagala (okovratnika ili prsluka)

5

Bol – lokalna ili s prijenosom na udove

2

b. Prijelom s ispadom leđne moždine ili živaca

 

Ocjenjuje se u skladu s prednjim pravilima uz dodatni stupanj za ispad živaca, koji se ocjenjuje s drugim pravilima iz tablice.

B. Posljedice iskliznuća diska

12

C. Ostala oštećenja kralješnice

 

a. Vratna kralješnica

 

Nešto smanjena pokretljivost i/ili prisutnost lokalnih bolova

8

Uporaba pomagala (okovratnika)

12 

Radijalni bolovi – iritiranje korijena

12

b. Ostali dijelovi kralješnice

 

Bolovi u kralješnici bez smanjenja pokretljivosti

5

Uporaba pomagala

8

Bolovi u kralješnici s manje smanjenom pokretljivošću

12

Bolovi u kralješnici sa znatno smanjenom pokretljivošću

25

D. Oštećenja leđne moždine

 

Blage, ali trajne posljedice – bez simptoma na mjehur (eventualno defekcije) (neurološki simptomi skromnijega stupnja koji se mogu objektivno utvrditi)

20

 

Blage, ali trajne posljedice – sa simptomima na mjehur (eventualno defekcije) (neurološki simptomi lakšega stupnja koji se mogu objektivno utvrditi)

25

 

Druge trajne posljedice bez simptoma na mjehuru prema gornjem opisu

30

Druge trajne posljedice sa simptomima na mjehuru prema gornjem opisu

35

Inkontinencija – vidi Dio V.

IV. – Srce i pluća
Bolesti srca i pluća ocjenjuju se prema ograničenjima funkcionalne sposobnosti koja nastaju uslijed oboljenja, a prema podijeli u naredne skupine funkcija:

1.

Bez ograničenja tjelesne aktivnosti

3

2.

Manja ograničenja tjelesne aktivnosti

 

 

Simptomi se javljaju samo tijekom težeg napora

20

3.

Znatna ograničenja tjelesne aktivnosti

 

 

Simptomi se javljaju i tijekom lakšeg napora

45

4.

Svaki oblik tjelesne aktivnosti uzrokuje simptome koji mogu trajati i tijekom odmora

70 


Radi potvrde svrstavanja po funkcijama pomoću objektivnih mjerenja funkcije pluća, kao npr. forsiranog ekspiratornog volumena, FEV 1.0, poduzimaju se određene mjere.
Pod pretpostavkom da se radi o slučaju sa stalnim smanjenjem FEV 1.0:
FEV 1.0 od preko 2 litre odgovara otprilike grupi funkcija 1,
FEV 1.0 od 1,5 – 2 litre odgovara otprilike grupi funkcija 2,
FEV 1.0 od oko 1 litre odgovara otprilike grupi funkcija 3,
FEV 1.0 od oko 0,5 litre odgovara otprilike grupi funkcija 4.
 

 

Naknada u postocima

V. Trbušna šupljina i zdjelica

 

Gubitak slezene

5

Gubitak jednoga bubrega

10

Dobra funkcija transplantiranoga bubrega

25

Anus praeternaturalis

10

Blaža inkontinencija (tj. imperativno uriniranje, moguća defekcija)

10

Ekspulzivna inkontinencija

25

Abdominalna hernija, bez mogućnosti operacije

20

Gubitak oba testisa

10

Gubitak oba jajnika prije menopauze

10

Gubitak oba jajnika nakon menopauze

3

Gubitak oba sjemenovoda

3

Suženje mokraćnoga kanala, uz obvezatnu uporabu katetera

15

Impotencija

Nije
pokrivena


OPĆI DODATAK BROJ 5.

TROŠKOVI SUDSKOG POSTUPKA

1) U slučaju pokretanja sudskog postupka od strane treće osobe ili državnog organa protiv Poslodavca i/ili Pomorca u svezi sa obavljanjem pomorčeve službe na brodu, Poslodavac se obvezuje Pomorcu priskrbiti pravno zastupanje i nadoknaditi mu sve troškove sudskog postupka.
2) Ove odredbe se ne primjenjuju kada se radi o dokazanom nemaru Pomorca ili namjernom činu Pomorca.