Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu

NN 60/2008 (28.5.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu

HRVATSKI SABOR

2035

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTPADU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. svibnja 2008. godine.

Klasa. 011-01/08-01/35
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 16. svibnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTPADU

Članak 1.

U Zakonu o otpadu (»Narodne novine», br. 178/04., 111/06. i 110/07.) članku 3. točka 5. mijenja se i glasi:
»5. nadležno upravno tijelo jest tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, koje, prema nadležnostima uređenim ovim Zakonom, obavlja poslove vezano za gospodarenje otpadom, a prema posebnom zakonu obavlja poslove u području zaštite okoliša,«.
Točka 14. mijenja se i glasi:
»14. recikliranje jest ponovna uporaba otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada u energetske svrhe,«.
Točka 16. mijenja se i glasi:
»16. skupljanje otpada jest prikupljanje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu prijevoza na skladištenje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje,«.
Točke 18. i 19. mijenjaju se i glase:
»18. nadležni upravni odjel jest upravni odjel grada, odnosno općine koji, prema nadležnostima uređenim ovim Zakonom, obavlja poslove vezane za gospodarenje otpadom, a prema posebnom zakonu obavlja poslove u području zaštite okoliša,
19. zbrinjavanje otpada jest svaki postupak propisan propisom iz članka 104. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona,».
Iza točke 23. dodaju se točke 24., 25., 26., 27., 28., 29. i 30. koje glase:
»24. reciklažno dvorište za građevinski otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevinskog otpada,
»25. grad je veliki grad i grad u kojem je sjedište županije te grad, određeni prema posebnom zakonu,»
26. proizvođač jest pravna ili fizička osoba obrtnik koji proizvodi, odnosno uvozi proizvode i/ili uređaje i/ili opremu,
27. prodavatelj jest pravna ili fizička osoba obrtnik koji prodaje proizvod i/ili uređaj i/ili opremu,
28. sanacija onečišćenog tla je skup aktivnosti i radova radi uklanjanja posljedica onečišćenja tla otpadom kojima se vraćaju, ako je to moguće, prirodna svojstva tla ili se tlo priprema za novu namjenu,
29. komunalni redar je osoba koja prema zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo obavlja poslove za komunalno redarstvo u Gradu Zagrebu, odnosno jedinicama lokalne samouprave,
30. nadzirana osoba je pravna osoba i fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje djelatnosti ili fizička osoba.«

Članak 2.

Iza članka 3. dodaju se članci 3.a i 3.b koji glase:

»Članak 3.a

(1) Na postupovna pitanja u postupcima prema ovom Zakonu koja nisu uređena ovim Zakonom i njegovim provedbenim propisima primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
(2) Na pitanja prava na pristup informacijama u postupcima prema ovom Zakonu koja nisu uređena ovim Zakonom i provedbenim propisima ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita okoliša.

Članak 3.b

(1) Način rada u Ministarstvu, nadležnim upravnim tijelima županija i Grada Zagreba, nadležnim upravnim odjelima gradova i općina te u pravnim osobama s javnim ovlastima u vezi s provedbom ovoga Zakona i provedbenih propisa ovoga Zakona propisuje ministar naputkom.
(2) Ovlašćuje se ministar da za potrebe izrade nacrta provedbenih propisa koje je ovlašten donositi prema ovome Zakonu te za izradu i provedbu nacionalnih planova, programa i izvješća, osniva povjerenstva, imenuje članove povjerenstva i tajnika te uređuje način njihova rada.
(3) Ovlašćuje se ministar da određuje naknadu članovima i tajnicima za rad u povjerenstvima koja je prema ovome Zakonu ovlašten osnivati.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. iza riječi: »ovoga Zakona» briše se točka i dodaju riječi: »i načelima prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.«

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječ: »općeprihvaćenih», briše se.

Članak 5.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Županijski plan gospodarenja otpadom, odnosno Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba, mora biti usklađen sa Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te sa Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske, Planom zaštite okoliša Republike Hrvatske i programom zaštite okoliša županije, odnosno Programom zaštite okoliša Grada Zagreba.«
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Planovi gospodarenja otpadom grada i općine moraju biti usklađeni sa županijskim planom gospodarenja otpadom te sa programom zaštite okoliša županije, kao i s programom zaštite okoliša grada, odnosno općine ako se takvi programi donose sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.«
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. riječi: »sastavni dio Strategije zaštite okoliša Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »prema odredbama zakona kojim se uređuje zaštita okoliša sastavni dio Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske.«

Članak 7.

U članku 11. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Gradonačelnik i općinski načelnik dužni su jednom godišnje, do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu, podnositi gradskom vijeću, odnosno općinskom vijeću izvješće o izvršenju plana iz stavka 1. ovoga članka, a poglavito o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.»

Članak 8.

U članku 15. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Grad Zagreb, grad i općina dužni su na svojem području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom sukladno ovom Zakonu i planu gospodarenja otpadom te osigurati gradnju najmanje jednog reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.«

Članak 9.

Iza članka 15. dodaje se Članak 15.a koji glasi:

»Članak 15.a

(1) Grad Zagreb, grad i općina, u svrhu provedbe obveza iz ovoga Zakona vezano za gospodarenje komunalnim otpadom na svojem području, vlasniku koji na svojoj nekretnini odlaže otpad protivno odluci o komunalnom redu i/ili to dozvoljava drugoj osobi, putem komunalnog redara naredit će da taj otpad, o svojem trošku i odgovornosti, odloži na propisani način.
(2) Ukoliko vlasnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka ne postupi po nalogu komunalnog redara, to će učiniti Grad Zagreb, grad, odnosno općina na trošak i odgovornost vlasnika.«

Članak 10.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Grad Zagreb, grad i općina za komunalni otpad iz kućanstva kao kriterij količine iz stavka 1. ovoga članka mogu primijeniti jedinicu mase ili volumen otpada ili broj članova kućanstva.«

Članak 11.

U članku 19. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Informacijski sustav gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: informacijski sustav) je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša koji se vodi prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša, a sadrži osobito:
1. podatke o otpadu sadržane u registru i prijavljene sukladno posebnom propisu,
2. podatke iz izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom iz članka 10. i 11. ovoga Zakona,
3. podatke iz plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada iz članka 12. ovoga Zakona,
4. popis ispitnih laboratorija akreditiranih za ispitivanje kemijskih i fizikalnih svojstava otpada iz članka 40. ovoga Zakona,
5. podatke iz očevidnika o izdanim dozvolama iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona,
6. podatke iz očevidnika o izdanim potvrdama i suglasnostima iz članka 28., 29. i 31. ovoga Zakona,
7. podatke iz izvješća o količinama i vrstama uvezenoga neopasnog otpada iz članka 49. ovoga Zakona,
8. podatke iz izvješća o količinama i vrstama izvezenoga opasnog otpada iz članka 51. stavka 2. ovoga Zakona,
9. podatke iz očevidnika o upisanim izvoznicima neopasnog otpada iz članka 53. ovoga Zakona,
10. podatke o propisima, smjernicama, planovima i projektima u području gospodarenja otpadom,
11. pokazatelje stanja na području otpada.«
(2) Nadležno upravno tijelo, nadležni upravni odjel i pravne osobe s javnim ovlastima, dužni su pravodobno i bez naknade osiguravati podatke iz svoje nadležnosti, te druge podatke koji su potrebni za vođenje informacijskog sustava.«

Članak 12.

Članak 20. mijenja se i glasi:
»(1) Osoba koja proizvodi otpad obavljanjem svoje djelatnosti i/ili gospodari otpadom obvezna je voditi propisani očevidnik o nastanku i tijeku otpada. Podatke u očevidnik osoba je dužna unositi ažurno i potpuno nakon svake nastale promjene stanja te podatke iz očevidnika dostavljati nadležnom tijelu sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša, a očevidnik za svaku godinu čuvati pet godina.
(2) Sadržaj i način vođenja očevidnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.«

Članak 13.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Županija, Grad Zagreb, grad i općina dužni su u svojim dokumentima prostornog uređenja odrediti lokacije za gradnju građevina iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 14.

U članku 22. stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 15.

U članku 24. stavku 1. riječ: »nekretninu« zamjenjuje se riječima: »vlasništvo nad nekretninom«.

Članak 16.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Skupljač ne smije preuzeti otpad od proizvođača otpada bez pratećeg lista i druge propisane dokumentacije. Skupljač je dužan uz svaku pošiljku otpada koju predaje osobi ovlaštenoj za oporabu, obradu i/ili zbrinjavanje predati prateći list s podacima iz očevidnika o nastanku i tijeku otpada.«
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Skupljač ne smije preuzeti otpad za koji nema dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja.«
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 17.

Iza članka 31. dodaje se Članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

»U slučaju uklanjanja bespravno izgrađene građevine na temelju izvršnoga upravnog akta građevinskog inspektora putem druge osobe, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja, građevinski otpad koji nastaje tom prilikom zbrinjava se na odlagalištu otpada na trošak i odgovornost vlasnika građevine.«

Članak 18.

U članku 36. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
»(7) Proizvođači koji stavljaju u promet opasne tvari dužni su na vlastiti trošak organizirati odvojeno skupljanje otpadne ambalaže onečišćene opasnim tvarima i korištenje njezinih vrijednih svojstava predajom ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje takve ambalaže.«
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 19.

Članak 38. mijenja se i glasi:
»(1) Proizvođači i prodavatelji dužni su kupcu i/ili korisniku proizvoda osigurati:
1. mogućnost povrata uporabljenih proizvoda, odnosno ambalaže koja se nakon odgovarajuće obrade može ponovno uporabiti i
2. mogućnost isplate naknade za oporabljivi otpad nakon iskorištenja proizvoda.
(2) Propisom iz članka 36. stavka 8. ovoga Zakona ministar pobliže propisuje i obveze proizvođača i prodavatelja u smislu odredbi stavka 1. ovoga članka.«

Članak 20.

U članku 41. stavku 2. iza riječi: »Dozvolom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ovisno o vrsti djelatnosti,«.

Članak 21.

Iza članka 41. dodaje se Članak 41.a koji glasi:

»Članak 41.a

(1) Osoba ovlaštena za skupljanje i/ili oporabu otpada koja djelatnost obavlja na području dviju ili više županija, odnosno na području Republike Hrvatske, dužna je otpad kojim raspolaže zbrinuti na odlagalištu utvrđenom prostornim planom jedinice lokalne samouprave.
(2) Jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba koja upravlja odlagalištem iz stavka 1. ovoga članka dužna je prihvatiti otpad iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se radi o građevinskom otpadu za koji se djelatnost oporabe obavlja mobilnim uređajem, oporaba se može obavljati i na gradilištu.«

Članak 22.

U članku 42. u stavku 1. iza riječi: »Dozvola će se« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ovisno o vrsti djelatnosti,«.

Članak 23.

U članku 59. stavku 3. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječjima: »stavka 2.«.
U stavku 4. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.
U stavku 5. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Članak 24.

U članku 63. riječi: »tijela državne uprave« zamjenjuju se riječima: »nadležnih upravnih tijela i nadležnih upravnih odjela te«.

Članak 25.

Članak 64. mijenja se i glasi:
»(1) Ako se u provedbi upravnog nadzora, odnosno nadzoru koji provodi inspektor zaštite okoliša, utvrdi da su rješenjem nadziranog tijela, koje je konačno u upravnom postupku, povrijeđene materijalne odredbe ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo će takvo rješenje ukinuti po pravu nadzora.
(2) Ako se u provedbi upravnog nadzora, odnosno nadzoru koji provodi inspektor zaštite okoliša utvrdi da su dozvolom izdanom na temelju ovoga Zakona, koja je konačna u upravnom postupku, povrijeđene materijalne odredbe ovoga Zakona, Ministarstvo će tu dozvolu ukinuti po pravu nadzora.
(3) Ako se u provedbi nadzora utvrdi da su rješenjem inspektora zaštite okoliša, koje je konačno u upravnom postupku, povrijeđene odredbe ovoga Zakona, Ministarstvo će takvo rješenje poništiti po pravu nadzora.
(4) Rješenje o poništenju, odnosno ukidanju po pravu nadzora može se donijeti u roku od godine dana od dana konačnosti akta koji se ukida, odnosno poništava, a u koji rok se ne uračunava dostava rješenja.
(5) Nakon prve neuspješne dostave rješenja o poništenju, odnosno ukidanju po pravu nadzora dozvole, odnosno rješenja iz stavka 1. ovoga članka, dostava se provodi stavljanjem tog rješenja na oglasnu ploču Ministarstva. Obavijest o tome ostavlja se na nekretnini na koju se odnosi rješenje o poništenju, odnosno ukidanju.
(6) Rješenje o poništenju, odnosno ukidanju po pravu nadzora u slučaju dostave iz stavka 5. ovoga članka smatra se dostavljenim danom stavljanja na oglasnu ploču.
(7) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.«

Članak 26.

Članak 65. briše se.

Članak 27.

U članku 66. stavku 2. uvodna rečenica i podstavak 1. mijenjaju se i glase:
(2) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor nadzire proizvođača, prodavatelja, vlasnika, proizvođača, odnosno posjednika otpada, skupljača, posrednika i prijevoznika otpada, obrađivača, uvoznika, provoznika, izvoznika i ovlaštenika koncesije, a osobito«.
U podstavku 4. riječi: »državne uprave odnosno nadležnim tijelima jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave« zamjenjuju se riječima: »nadležnim upravnim tijelima«.

Članak 28.

Članci 67., 68. i 69., brišu se.

Članak 29.

Članak 70. mijenja se i glasi:
»Stranke u inspekcijskom postupku nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega mogu biti osobe ovlaštene za gospodarenje otpadom, odnosno proizvođač, prodavatelj, proizvođač otpada, vlasnik/posjednik otpada, prijevoznik i posrednik, ovlaštenik koncesije te županija, Grad Zagreb, grad i općina.«

Članak 30.

Članak 71. mijenja se i glasi:
»(1) Inspektor će gradu, odnosno općini rješenjem narediti uklanjanje, odnosno zbrinjavanje i/ili oporabu u primjerenom roku neopasnog otpada ako utvrdi da je odbačen izvan odlagališta.
(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka inspektor će narediti i županiji uklanjanje, odnosno zbrinjavanje i/ili oporabu u primjerenom roku neopasnog otpada ako grad, odnosno općina ne izvrši naređenu mjeru.
(3) Ako županija ne izvrši rješenje iz stavka 2. ovoga članka, izvršenje će se provesti putem druge osobe na trošak županije kojoj je izvršenje naređeno.«

Članak 31.

U članku 72. iza riječi: »otklanjanje nedostataka« »dodaju se riječi: »otklanjanje nezakonitosti u postupanju«.

Članak 32.

U članku 73. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti vođenje očevidnika o otpadu, odnosno izradu i dostavu plana gospodarenja otpadom, ako utvrdi da ih ne vodi ili ih ne vodi na propisani način.«
U stavku 2. iza riječi: »upravnom mjerom» dodaju se riječi: »iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona.«

Članak 33.

Iza članka 73. dodaje se Članak 73.a koji glasi:

»Članak 73.a

(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju u primjerenom roku ako utvrdi da:
– kupcu i/ili krajnjem korisniku nije osigurala mogućnost povrata uporabljenih proizvoda, uređaja, opreme i/ili ambalaže, koji se nakon odgovarajuće obrade mogu ponovno uporabiti,
– nije obavijestila kupca i/ili korisnika o načinu i uvjetima postupanja s proizvodom, uređajima i opremom kada postanu otpad na propisani način,
– nije osigurala isplatu naknade za oporabljivi otpad nakon iskorištenja proizvoda na propisani način,
– nije na vlastiti trošak organizirala skupljanje, skladištenje, zbrinjavanje i oporabu ambalaže onečišćene opasnim tvarima, odnosno ambalažnog otpada na propisani način.
(2) Inspektor će nadziranoj osobi ovlaštenoj za gospodarenje posebnim kategorijama otpada rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju ako utvrdi da ne postupa s posebnim kategorijama otpada na propisani način.
(3) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenje kojim joj je naređena mjera otklanjanja nezakonitosti u postupanju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, inspektor će osobu prisiliti na izvršenje upravnom mjerom iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona.«

Članak 34.

Članak 74. mijenja se i glasi:
»(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti uklanjanje otpada u primjerenom roku ako utvrdi da:
– je ostavila, odbacila i/ili odložila otpad na mjestu koje nije predviđeno za odlaganje,
– otpad ne skladišti na propisani način, odnosno ako skladišni prostor u kojem se otpad skladišti ne ispunjava propisane uvjete.
(2) Ako je nepropisno uskladištenim, ostavljenim ili odloženim otpadom onečišćeno tlo, inspektor će rješenjem iz stavka 1. narediti i sanaciju onečišćenog tla putem ovlaštene osobe.
(3) Ako nadzirana osoba ne postupi prema rješenju inspektora i ne izvrši naređene mjere iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka, inspektor će tu osobu prisiliti na izvršenje upravnom mjerom iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona. Ako osoba i nakon izrečene upravne mjere ne izvrši rješenje, izvršenje će se provesti putem druge osobe na trošak i odgovornost izvršenika.«

Članak 35.

Članak 75. mijenja se i glasi:
»(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem zabraniti utovar, istovar, prijevoz i odlaganje azbestnog otpada ako utvrdi da za obavljanje tih poslova nije osigurao propisane uvjete.
(2) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenje iz stavka 1. ovoga članka, inspektor će osobu prisiliti na izvršenje upravnom mjerom iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Ako osoba i nakon izrečene upravne mjere ne izvrši rješenje inspektor će zapečatiti radne prostorije, prostore, uređaje i opremu ili na drugi način onemogućiti daljnje nezakonito obavljanje djelatnosti.«

Članak 36.

Članak 76. mijenja se i glasi:
»(1) Inspektor će nadziranoj osobi koja upravlja odlagalištem rješenjem narediti otklanjanje nedostataka u postupanju ako utvrdi da obveze propisane u općim uvjetima za odlagalište ne provodi ili ih ne provodi u potpunosti odnosno da:
– odlagalište nije opremljeno na propisani način,
– odlagalište nije prekriveno na propisani način,
– ne postupa s odlagališnim plinom na propisani način.
(2) Inspektor će nadziranoj osobi iz stavka 1. ovoga članka rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju ako utvrdi da ne provodi ili ne provodi u potpunosti:
– kontrolu odlagališta za vrijeme aktivnog korištenja i nakon zatvaranja odlagališta,
– održavanje odlagališta nakon zatvaranja,
– propisane mjere za sprječavanje štetnih utjecaja na okoliš određenih dozvolom za gospodarenje otpadom.
(3) Ako nadzirana osoba ne postupi po rješenju inspektora iz stavka 1. i 2. ovoga članka, inspektor će osobu prisiliti na izvršenje upravnom mjerom iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona.
(4) Inspektor će nadziranoj osobi iz stavka 1. ovoga članka rješenjem narediti zabranu odlaganja na odlagalištu ako utvrdi da:
– odlaže otpad na odlagalište neprihvatljiv za odlaganje,
– odlaže otpad bez osnovne karakterizacije otpada,
– rezultat analize eluata otpada nije u skladu s propisanim vrijednostima.
(5) Inspektor će rješenjem ovisno o vrsti otpada iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka narediti i uklanjanje s odlagališta i zbrinjavanje tog otpada u primjerenom roku.
(6) Ako pravna ili fizička osoba ne postupi po rješenju inspektora iz stavka 4. ovoga članka rješenje će se izvršiti putem druge osobe na trošak i odgovornost osobe koja upravlja odlagalištem.«

Članak 37.

Članak 77. mijenja se i glasi:
»(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom ako utvrdi da:
– obavlja djelatnost u građevini ili poslovnom prostoru za koje nema dokaz da ta građevina ili poslovni prostor udovoljava uvjetima prema propisima o građenju,
– nema dozvolu, odnosno potvrdu za gospodarenje otpadom.
(2) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti privremenu obustavu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom u određenom roku radi usklađivanja s uvjetima propisanim ovim Zakonom ako utvrdi da:
– ne ispunjava propisane uvjete za gospodarenje otpadom,
– ne radi u skladu s dozvolama i potvrdama Ministarstva i drugih državnih tijela,
– ne radi u skladu s provedbenim propisima ovoga Zakona.
(3) Rješenjem iz članka 2. ovoga članka inspektor naređuje nadziranoj osobi i zabranu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, odnosno zabranu skladištenja, u slučaju da protekom roka naređenog u tom rješenju utvrdi da osoba nije postupila prema naređenoj mjeri.
(4) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka inspektor upozorava nadziranu osobu da će Ministarstvu podnijeti prijedlog za oduzimanje dozvole ako u određenom mu roku na izvrši naređene mjere.«

Članak 38.

U članku 78. iza podstavka 4. dodaju se podstavci 5. i 6. koji glase:
»– ako obavlja prekogranični promet otpadom bez propisane dokumentacije,
– ako otpad koji se uvozi, provozi ili izvozi ne odgovara podacima iz prateće dokumentacije.«

Članak 39.

U članku 79. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Način pečaćenja iz stavka 1. ovoga članka određen je posebnim zakonom.«

Članak 40.

Članci 80. i 81. brišu se.

Članak 41.

U članku 82. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) U rješenju iz članka 71. stavka 2., članka 74. i članka 76. stavka 5. ovoga Zakona inspektor određuje i način izvršenja toga rješenja putem druge osobe te ujedno upozorava nadziranu osobu da će se izvršenju naređenih mjera pristupiti najkasnije u roku od trideset dana od dana utvrđenja da nadzirana osoba nije postupila prema naređenom u rješenju.«

Članak 42.

Članak 83. briše se.

Članak 43.

Članak 84. mijenja se i glasi:
»(1) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenjem naređenu mjeru iz članka 73., 73.a stavka 1. i 2., članka 74. stavka 1. i 2., članka 75. stavka 1. i članka 76. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, inspektor će nadziranu osobu prisiliti na izvršenje naređene mjere upravnom mjerom, naplatom novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika, odnosno 5.000,00 kuna za fizičku osobu.
(2) Novčani iznos prisilne mjere iz stavka 1. ovoga članka nadzirana osoba uplaćuje u korist državnog proračuna u roku od trideset dana od dana utvrđenja da nije postupljeno prema naređenom u rješenju. Ako nadzirana osoba istekom roka od trideset dana ne dostavi inspektoru dokaz o uplati novčane kazne, naplati će se pristupiti prisilnim putem bez donošenja posebnog akta o izvršenju.«

Članak 44.

Članak 85. mijenja se i glasi:
»(1) Protiv rješenja, zaključka o obustavi postupka izvršenja i zaključka o troškovima izvršenja koje je donio inspektor u područnoj jedinici može se u roku od petnaest dana od dana zaprimanja rješenja, odnosno zaključka izjaviti žalba Ministarstvu.
(2) Ako inspektor u područnoj jedinici Ministarstva utvrdi da je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, a novim aktom nije zamijenio žalbom osporeni akt, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od pet dana od dana primitka žalbe dostaviti žalbu sa spisom koji se odnosi na predmet u Ministarstvo na rješavanje.
(3) Žalba izjavljena protiv rješenja, odnosno zaključka iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja odnosno zaključka.
(4) Žalbu iz stavka 3. ovoga članka rješava posebno povjerenstvo Ministarstva koje imenuje ministar.
(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka protiv inspekcijskog rješenja, odnosno zaključka inspektora u Ministarstvu žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor, kojim se ne odgađa njegovo izvršenje.«

Članak 45.

U članku 86. stavku 1. iza riječi: »da su dozvolom« dodaju se riječi: »nadležnog upravnog tijela«:

Članak 46.

Članak 87. mijenja se i glasi:
»(1) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju njega, Ministarstvo će nadležnom tijelu podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog prekršajnog ili kaznenog djela.
(2) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju njega, inspektor ima pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašten na temelju ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje zaštita okoliša.«

Članak 47.

Iza članka 87. dodaje se Članak 87.a koji glasi:

»Članak 87.a

Na inspekcijski nadzor koji se provodi po ovom Zakonu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 182., 183., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 192., 193., 194., 195., 211., 212., 221. i 223. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07.).«

Članak 48.

Članak 88. mijenja se i glasi:
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:
1. opasni otpad ne skuplja, skladišti i prevozi odvojeno od ostalih vrsta otpada (članak 26. stavak 1.),
2. prilikom skupljanja komunalnog otpada iz njega ne izdvaja opasni otpad i njime ne gospodari u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 26. stavak 2.),
3. je skupljač otpada, a opasni otpad na oporabu ili zbrinjavanje ne predaje u stanju u kakvom ga je preuzela od posjednika otpada (članak 27. stavak 3.),
4. otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti ne dostavlja na oporabu odnosno ne oporabljuje sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 32.),
5. otpad koji se ne mora oporabiti ne zbrinjava sukladno ovom Zakonu (članak 33. stavak 2.),
6. otpad koji se ne može ili ne mora oporabiti ne zbrine na propisani način sukladno ovom Zakonu (članak 34. stavak 1.),
7. ostavi, odbaci i/ili odlaže otpad na mjestima koja za to nisu određena u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 35.),
8. je proizvođač, a ne planira proizvodnju proizvoda i ambalažu te ne unapređuje proizvodnju primjenom čistih tehnologija na način koji omogućava učinkovitu uporabu materijala i energije, ne potiče ponovnu uporabu i reciklažu proizvoda te ne uzima u obzir najprimjereniji postupak oporabe, oporabe i/ili zbrinjavanja proizvoda kojem je istekao rok, odnosno vijek trajanja kako bi se nepovoljni utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru (članak 36. stavak 1.),
9. je proizvođač, a ne koristi sirovine i materijale, poluproizvode i ambalažu koji smanjuju uporabu energije i materijala, čijim se korištenjem smanjuje nastajanje otpada (članak 36. stavak 2),
10. je proizvođač ako stavi na domaće tržište ambalažu i dijelove ambalaže koji sadrže materijale i opasne tvari u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno utjecati na zdravlje ljudi i/ili okoliš (članak 36. stavak 5.),
11. je proizvođač koji ne označuje i ne obavještava potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari koje oni sadrže te o načinu gospodarenja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad (članak 36. stavak 6.),
12. koja je proizvođač koji stavlja u promet opasne tvari, a na vlastiti trošak ne organizira odvojeno skupljanje otpadne ambalaže onečišćene opasnim tvarima i korištenje njezinih vrijednih svojstava predajom ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje takve ambalaže (članak 36. stavak 7.),
13. je proizvođač otpada, koji sam ne oporabljuje i/ili ne zbrinjava svoj otpad u skladu s odredbama ovoga Zakona, a ne predaje ga osobi koja je u skladu s odredbama ovoga Zakona ovlaštena za skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada (članak 39. stavak 1.),
14. je proizvođač otpada koji sam oporabljuje i/ili zbrinjava a da za to nije pribavio dozvolu iz članka ovoga Zakona (članak 39. stavak 2.),
15. je proizvođač opasnog otpada a uz propisane podatke o otpadu iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ovlaštenim osobama ne predaje i izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada, koje nije starije od 12 mjeseci računajući od dana kada je provedeno ispitivanje svojstava otpada, a u slučaju za koji ne posjeduje deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada ili ako je količina otpada veća od jedne tone (članak 40. stavak 1.),
16. je proizvođač opasnog otpada poznatog sastava u količini manjoj od jedne tone a za takav otpad, uz dokumentaciju o otpadu iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona, ovlaštenim osobama ne preda deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (članak 40. stavak 2.),
17. uvozi opasni otpad (članak 47. stavak 1.),
18. uvozi otpad radi odlaganja i korištenja u energetske svrhe (članak 47. stavak 2.),
19. uvozi neopasni otpad koji se ne može oporabiti sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 47. stavak 3.),
20. uvozi neopasni otpad bez rješenja propisanog ovim Zakonom (članak 48. i 49. stavak 1.),
21. izvozi opasni otpad bez pribavljenog rješenja iz članka 50. ovoga Zakona (članak 50. stavak 1. i članak 51. stavak 1.),
22. područjem Republike Hrvatske provozi opasni otpad bez pribavljenog rješenja Ministarstva (članak 52. stavak 1.),
23. obavlja djelatnost izvoza neopasnog otpada bez propisane potvrde Ministarstva o upisu u Očevidnik izvoznika neopasnog otpada (članak 53. stavak 1.),
24. obavlja djelatnosti iz članka 55. ovoga Zakona i/ili gradi i/ili koristi građevine i/ili uređaje namijenjene obavljanju tih djelatnosti, a nije stekla pravo za to na temelju koncesije odnosno nema ugovor s koncesionarom (članak 55. stavak 1., 2. i 3.),
25. kada joj prestane koncesija iz razloga propisanim člankom 60. stavkom 1. podstavkom 2. ovoga Zakona, ne uspostavi prijašnje stanje ako ugovorom o koncesiji nije drukčije ugovoreno (članak 60. stavak 4),
26. ne učini radnje i ne poduzme mjere koje mu naloži davatelj koncesije u slučaju iz odredbe članka 62. stavka 1. ovoga Zakona (članak 62. stavak 1.).
(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna, odnosno kaznom zatvora do 60 dana.
(3) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 250.000,00 kuna.
(4) Za radnje iz stavka 1. točke 7. i točke 21. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.«

Članak 49.

Članak 89. mijenja se i glasi:
(1) »Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj županija, odnosno Grad Zagreb, ako:
1. plan gospodarenja otpadom ne uskladi sa strategijom i planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske, Planom zaštite okoliša Republike Hrvatske i programima zaštite okoliša (članak 7. stavak 2.),
2. u okviru Programa zaštite okoliša određenog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša ili kao posebni dokument sukladno ovom Zakonu, ne donese Plan gospodarenja otpadom (članak 7. stavak 4.),
3. na svom području ne osigura provedbu mjera za gospodarenje opasnim otpadom (članak 13. stavak 4.),
4. neodgovorno – suprotno odredbama ovoga Zakona gospodari otpadom bez obzira na vrstu, osim otpada iz odredbe članka 13. stavka 2. ovoga Zakona (članak 14. stavak 1.),
5. ne osigura provedbu mjera za gospodarenje otpadom iz članka 14. ovoga Zakona (članak 14. stavak 2.),
6. nadležno upravno tijelo pravodobno i bez naknade ne osigurava podatke iz svoje nadležnosti te druge podatke koji su, sukladno odredbama članka 19. stavka 1. ovoga Zakona, potrebni za vođenje informacijskog sustava (članak 19. stavak 2.),
7. u svojim dokumentima prostornog uređenja nisu odredili lokacije za gradnju građevina namijenjenih skladištenju, oporabi i zbrinjavanju otpada (članak 21. stavak 2.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u županiji odnosno u Gradu Zagrebu, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna.
(3) Novčanom kaznom u iznosu iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj Grad Zagreb ako ne osigura uklanjanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš na njegovom području (članak 18. stavak 1.).
(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Gradu Zagrebu, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna.«

Članak 50.

Članak 90. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj grad, odnosno općina koji:
1. plan gospodarenja otpadom ne uskladi sa županijskim planom gospodarenja otpadom, s programom zaštite okoliša županije te s programom zaštite okoliša grada, odnosno općine ako se donosi prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša (članak 7. stavak 3.),
2. ne donese plan gospodarenja otpadom sukladno ovom Zakonu (članak 7. stavak 4.),
3. neodgovorno – suprotno odredbama ovoga Zakona gospodari komunalnim otpadom (članak 15. stavak 1.),
4. ne osigura provedbu mjera za gospodarenje otpadom u skladu s ovim Zakonom (članak 15. stavak 2.),
5. ako ne osigura uklanjanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš na njegovom području (članak 18. stavak 1.),
6. pravodobno i bez naknade, putem svoga nadležnog tijela ne osigurava podatke iz svoje nadležnosti te druge podatke, sukladno odredbama članka 19. stavka 1. ovoga Zakona, koji su potrebni za vođenje informacijskog sustava (članak 19. stavak 2.),
7. u svojim dokumentima prostornog uređenja nisu odredili lokacije za gradnju građevina namijenjenih skladištenju oporabi i zbrinjavanju otpada (članak 21. stavak 2.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u gradu, odnosno općini, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. točke 6. ovoga članka kaznit će se pravna osoba s javnim ovlastima novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000, 00 kuna (članak 19. stavak 2.).
(4) Za prekršaj iz stavka 1. točke 6. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe s javnim ovlastima novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000, 00 kuna.»

Članak 51.

Članak 91. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:
1. gospodarenje otpadom provodi ne poštujući odredbe članka 4. stavka 2. ovoga Zakona (članak 4. stavak 2.),
2. proizvodi i/ili gospodari otpadom, a ne vodi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i ako ga ne vodi na propisani način, odnosno ako podatke iz toga očevidnika ne dostavlja nadležnom tijelu sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša (članak 20. stavak 1.),
3. podatke iz očevidnika o nastanku i tijeku otpada, koji je dužna voditi u skladu s ovim Zakonom za svaku godinu, ne čuva najmanje pet godina (članak 20. stavak 1.),
4. skladišti, oporabljuje i zbrinjava otpad u uređajima i građevinama, koji nisu određeni za tu namjenu (članak 22. stavak 1.),
5. otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti ne skuplja i ne skladišti odvojeno radi omogućavanja gospodarenja tim otpadom sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 25.),
6. je skupljač, a preuzima otpad od proizvođača otpada bez pratećeg lista i druge propisane dokumentacije, uz svaku pošiljku otpada koju predaje na oporabu, obradu i/ili odlaganje ne predaje prateći list s podacima iz očevidnika o nastanku i tijeku otpada, odnosno preuzima otpad za koji nema dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja (članak 27. stavak 2. i stavak 3.),
7. bez propisane potvrde Ministarstva obavlja prijevoz otpada za potrebe drugih (članak 28. stavak 2.),
8. bez propisane potvrde Ministarstva obavlja djelatnost posredovanja između proizvođača ili posjednika otpada i osoba ovlaštenih za gospodarenje otpadom (članak 29. stavak 2. i 3.),
9. je proizvođač odnosno prodavatelj, a kupcu i/ili korisniku proizvoda ne osigurava mogućnost povrata uporabljenih proizvoda, odnosno ambalaže koja se nakon odgovarajuće obrade može ponovo uporabiti, te ne osigura mogućnost isplate naknade za oporabljivi otpad nakon iskorištenja proizvoda u skladu s ovim Zakonom (članak 38. stavak 1.),
10. je proizvođač otpada koji svoj otpad sam oporabljuje na način koji je protivan propisanim postupcima oporabe otpada, odnosno koji svoj otpad sam oporabljuje ili zbrinjava bez propisane dozvole (članak 32. stavak 2.),
11. je proizvođač otpada, a uz otpad ovlaštenoj osobi ne preda prateći list s podacima iz očevidnika o otpadu u skladu s člankom 20. stavkom 1. ovoga Zakona (članak 39. stavak 3. i 4.),
12. bez propisane dozvole započne obavljati ili obavlja djelatnost skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada (članak 41. stavak 1.),
13. donese plan gospodarenja otpadom koji ne sadrži podatke propisane odredbom članka 44. stavka 2. ovoga Zakona (članak 44. stavak 2.).
(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna.
(3) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 85.000,00 do 200.000,00 kuna.
(4) Za radnje iz stavka 1. točki 7., 8. i 12. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.«

Članak 52.

U članku 92. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna.«

Članak 53.

Članak 93. mijenja se i glasi:
»(1) Svako neispunjenje obveza određenih provedbenim propisima ovoga Zakona: nadziranoj osobi ovlaštenoj za gospodarenje otpadom, proizvođaču, prodavatelju, proizvođaču otpada, vlasniku/posjedniku otpada, prijevozniku i posredniku, ovlašteniku koncesije, te drugim nadziranim osobama, kao i neispunjenje tih obveza u utvrđenom roku i na propisani način smatrat će se prekršajem u smislu ovoga Zakona.
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba: ovlaštena za gospodarenje otpadom, proizvođač, prodavatelj, proizvođač otpada, vlasnik/posjednik otpada, prijevoznik i posrednik, ovlaštenik koncesije te druga nadzirana pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 800.000,00 kuna.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 2. ovoga članka, novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 70.000,00 kuna.
(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik: ovlaštena za gospodarenje otpadom, proizvođač/posjednik, prijevoznik i posrednik otpada, novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 70.000,00 kn.
(5) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i fizička osoba u svojstvu druge nadzirane osobe novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.«

Članak 54.

Članak 94. briše se.

Članak 55.

U cijelom tekstu Zakona o otpadu (»Narodne novine», br. 178/04., 111/06. i 110/07.) riječi: »nadležni ured«, »županijsko poglavarstvo«, »gradsko poglavarstvo« i »općinsko poglavarstvo« u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«, »župan«, »gradonačelnik« i »načelnik općine« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 56.

Grad Zagreb, grad i općina dužni su na svojem području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom sukladno ovom Zakonu do 31. 12. 2008. te osigurati gradnju najmanje jednoga reciklažnog dvorišta za građevinski otpad do roka određenog prema posebnom propisu.

Članak 57.

Grad Zagreb, grad i općina kao kriterij količine iz članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06. i 110/07.) umjesto jedinice mase ili volumena otpada ili broja članova kućanstva prema ovom Zakonu, do 31. 12. 2009. za obračun komunalnog otpada mogu primjenjivati i druge obračunske kriterije u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 58.

Županija, Grad Zagreb, grad i općina dužni su odrediti lokacije za gradnju građevina iz članka 21. stavka 1. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06. i 110/07.) do 31. 12. 2008.

Članak 59.

(1) Osoba registrirana za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja, otpada, odnosno gospodarenja posebnim kategorijama otpada, koja je dozvolu za gospodarenje otpadom ishodila sukladno odredbama članka 41. u svezi s odredbom članka 22. stavka 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06. i 110/7.) dužna je šest mjeseci prije isteka važnosti te dozvole podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole u skladu s ovim Zakonom.
(2) Ukoliko ne podnese zahtjev i ne ishodi dozvolu sukladno stavku 1. ovoga članka osobi iz stavka 1. ovoga članka prestaje pravo na obavljanje djelatnosti prema dozvoli istekom važnosti dozvole koju posjeduje.
(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na osobe koje će dozvolu za gospodarenje otpadom ishoditi prema odredbama članka 41. u svezi s odredbom članka 22. stavka 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06. i 110/07.) a slijedom odredbe članka 65. ovoga Zakona.

Članak 60.

Županije, svaka za svoje područje, sporazumom u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona, od ureda državne uprave u županijama preuzimaju opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima prema ovom Zakonu, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.

Članak 61.

Županije i Grad Zagreb će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s ovim Zakonom Pravilnike o unutarnjem redu.

Članak 62.

Postupci započeti po odredbama Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06. i 110/07.) do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona.«

Članak 63.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o otpadu.

Članak 64.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/08-01/01
Zagreb, 9. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.