Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

NN 60/2008 (28.5.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

HRVATSKI SABOR

2037

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. svibnja 2008. godine.

Klasa. 011-01/08-01/37
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 16. svibnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07. i 25/08.) u članku 6. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:
»9. stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. točki 15. riječi: »osim vize« brišu se.
Točka 18. mijenja se i glasi:
»18. spise i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hrvatskim državljanima, osobne iskaznice za strance na stalnom boravku, osobne iskaznice za azilante te iskaznice stranaca pod supsidijarnom zaštitom,«.
Iza točke 27. dodaju se točke 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. koje glase:
»28. u postupku izdavanja isprava koje se izdaju prema odredbama Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji,
29. u postupku odobrenja azila, privremene i supsidijarne zaštite,
30. kod odjave oružja vlasnika registriranog oružja, koji to oružje poklanjaju Republici Hrvatskoj,
31. pravne lijekove stranaca protiv rješenja o smještaju i produženju smještaja u Prihvatnom centru za strance, te prigovore stranaca protiv odluke o određivanju strožeg policijskog nadzora u Prihvatnom centru za strance,
32. pravne lijekove tražitelja azila protiv rješenja o ograničenju kretanja,
33. zahtjeve za izdavanje vize članovima uže obitelji hrvatskog državljanina (bračni drug i djeca),
34. zahtjeve za izdavanje vize za djecu do navršenih šest godina,
35. zahtjeve za izdavanje vize za nositelje diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno,
36. zahtjeve za izdavanje vize za članove obitelji državljana država članica Europskoga ekonomskog prostora.«
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Od plaćanja pristojbi na zahtjev za vizu mogu se osloboditi osobe koje u Republiku Hrvatsku dolaze:
– iz humanitarnih razloga ili
– radi kulturne, znanstvene ili drugog oblika suradnje sa zemljom čije državljanstvo te osobe imaju ako oslobađanje od pristojbi predlože državna tijela Republike Hrvatske.«

Članak 3.

U Tarifi upravnih pristojbi u Tarifnom broju 7. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:
»2. za izdavanje putovnica u žurnom postupku 200,00 kn.«
Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Članak 4.

Tarifni broj 10. mijenja se i glasi:

»Tar. br. 10.

Za izdavanje: plaća se kuna
1. poslovne dozvole                                                                 300,00
2. odobrenja za privremeni boravak                                          500,00
3. odobrenja za stalni boravak                                                  900,00
4. ovjerenog prijepisa odobrenja za stalni boravak                    150,00
5. osobne iskaznice za stranca                                                  100,00
6. radne dozvole                                                                      300,00.«

Članak 5.

Iza Tarifnog broja 10. dodaje se Tarifni broj 10.a koji glasi:

»Tar. br. 10.a

Na zahtjeve za:
1. putnu ili tranzitnu vizu                                                         520,00 kn
2. produženje putne vize                                                        520,00 kn.«
 

Članak 6.

U Tarifnom broju 15. točka 7. mijenja se i glasi:
»(7) Za odobrenje za prijevoz oružja i
eksplozivnih tvari                                                                   750,00.«
 

Članak 7.

U Tarifnom broju 16. iza točke 20. dodaju se točke 21. i 22. koje glase:

»21. za privremena skladišta eksplozivnih tvari                    2.500,00
22. za prodavaonice pirotehničkih sredstava                       2.000,00.«

Članak 8.

Tarifni broj 30. mijenja se i glasi:

»Tar. br. 30.

Za rješenje kojim se:                                                                    Plaća se kuna:
1. Utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte
     koji se ne kategoriziraju, i to:
a.  vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria,
    bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka
    (catering)                                                                                        200,00
b. vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub                                            800,00
c. vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet          300,00
d. vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih
    brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu
    (ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru,
    objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na
    kolicima (ili sl. napravama)                                                              200,00
e. vrste: prenoćište, odmaralište, hostel, planinarski dom, lovački
   dom, učenički ili studentski dom, objekt za robinzonski smještaj        300,00
f. vrste: kampiralište i kamp-odredište                                                  300,00
2. utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za ugostiteljske objekte:
a. vrste: hotel, aparthotel, hotel baština, turističko naselje, turistički
    apartmani, pansion
    – do 100 smještajnih jedinica                                                       1.000,00
    – preko 100 smještajnih jedinica                                                  1.500,00
b. vrste: kamp i kamp-naselje
    – do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba)                               1.000,00
    – preko 100 smještajnih jedinica 1.500,00
c. vrste: soba za iznajmljivanje, apartman, studio apartman,
    kuća za odmor                                                                                200,00

3. utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za objekte:
a. u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu                     100,00
b. u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu     100,00
4. utvrđuju uvjeti za:
a. pružanje usluga putničke agencije                                                     500,00
b. luke nautičkog turizma, i to:
    – sidrišta i privezišta                                                                        300,00
    – suhe marine                                                                               1.000,00
    – marine                                                                                       1.500,00
c. ostale turističke usluge                                                                      100,00
d. kategorizaciju plovnih objekata                                                        300,00.«
 

Članak 9.

Podnaslov 13. Carinske pristojbe i tarifni brojevi: 67., 68., 69., 70., 71. i 72. brišu se.

Članak 10.

Tarifni broj 74.a briše se.

Članak 11.

Tarifni broj 78. mijenja se i glasi:
 

»Tar. br. 78.

Na zahtjeve za vize koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu strancima:
plaća se kuna:
1. za zrakoplovno-tranzitnu vizu                                                         260,00
2. za tranzitnu vizu                                                                             260,00
3. za putnu vizu                                                                                 260,00
4. za putnu ili tranzitnu vizu na zajedničkoj
    putnoj ispravi                                                                                260,00
                                                                                            +8 kn po osobi
5. za žurno izdavanje vize, kada je zahtjev
bez opravdanog razloga podnesen tri ili
manje od tri dana prije namjeravanog putovanja                            520,00 kn.
Napomena:
1. Na zahtjev za vizu na putnu ispravu u kojoj su upisani i članovi obitelji nositelja putne isprave plaća se jedna pristojba.«

Članak 12.

Tarifni broj 78.a mijenja se i glasi:

»Tar. br. 78.a

Na zahtjeve za odobrenje za prvi privremeni boravak koje strancima izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu                                                                   520,00 kn.«

Članak 13.

Tarifni broj 78.b briše se.

Članak 14.

Iza Tarifnog broja 101. dodaje se podnaslov 14.a i Tarifni broj 101.a koji glase:

»14.a Pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina

Tar. br. 101.a

1. za podnošenje zahtjeva za stjecanje nekretnina                          50,00
2. za svaku dopunu zahtjeva iz točke 1.
ovoga Tarifnog broja                                                                    20,00
3. za rješenje o stjecanju nekretnina                                            100,00.«

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. stavka 3. točke 36. ovoga Zakona koja stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 412-01/08-01/01
Zagreb, 9. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.