Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

NN 60/2008 (28.5.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

HRVATSKI SABOR

2039

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. svibnja 2008. godine.

Klasa. 011-01/08-01/39
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 16. svibnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03., 94/04., 48/05. i 141/06.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:
– Predsjednik Republike Hrvatske,
– predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,
– zastupnici u Hrvatskom saboru,
– predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,
– predsjednik i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,
– guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,
– glavni državni revizor i njegovi zamjenici,
– pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,
– pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,
– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici,
– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici,
– tajnik Hrvatskoga sabora,
– tajnik Vlade Republike Hrvatske,
– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,
– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
– zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,
– državni tajnici,
– ravnatelji državnih upravnih organizacija,
– predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,
– ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
– direktor i zamjenik direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za zaštitu zdravlja na radu,
– ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
– glavni državni rizničar,
– glavni inspektor Državnog inspektorata,
– ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske,
– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike Hrvatske koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona,
– načelnik i zamjenici načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,
– glavni inspektor obrane,
– zapovjednici i zamjenici zapovjednika grana Oružanih snaga Republike Hrvatske i Zapovjedništva za potporu, ravnatelj i zamjenik ravnatelja Hrvatskoga vojnog učilišta te zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske,
– predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
– predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koji su u cijelosti u državnom vlasništvu,
– župani i gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici,
– gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi zamjenici,
– članovi županijskih, gradskih i općinskih poglavarstava te članovi poglavarstva Grada Zagreba.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:
»(1) Dužnosnici su obvezni u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost podnijeti izvješće Povjerenstvu s podacima o dužnosti koju obavljaju profesionalno ili neprofesionalno, o ostalim dužnostima koje obnašaju, odnosno djelatnostima koje obavljaju, o djelatnosti koju su obavljali neposredno prije stupanja na dužnost i s podacima o svojoj imovini, te imovini svoga bračnog druga i malodobne djece, sa stanjem na taj dan.
(2) Dužnosnici su obvezni u roku od 30 dana po prestanku obnašanja javne dužnosti podnijeti izvješće Povjerenstvu o svojoj imovini, a ako je tijekom obnašanja javne dužnosti došlo do bitne promjene glede imovnog stanja dužni su o tome podnijeti izvješće Povjerenstvu, istekom godine u kojoj je promjena nastupila.
(3) Podaci o imovini dužnosnika obuhvaćaju podatke o naslijeđenoj imovini i podatke o stečenoj imovini.
(4) Podaci o naslijeđenoj imovini obuhvaćaju podatke o vrsti i ukupnoj vrijednosti nasljedstva te podatke od koga je nasljedstvo naslijeđeno.
(5) Podaci o stečenoj imovini obuhvaćaju podatke o:
– nekretninama stečenim kupoprodajom, zamjenom, darovanjem, unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, stečenim u postupku likvidacije ili stečaja, stečenim na temelju odluka suda ili drugog tijela, povratom imovine stečene u postupku denacionalizacije te na drugi način stečenim nekretninama od drugih osoba,
– pokretninama veće vrijednosti,
– poslovnim udjelima i dionicama u trgovačkim društvima,
– novčanoj štednji ako ona premašuje jednogodišnji iznos neto prihoda dužnosnika,
– dugovima, preuzetim jamstvima i ostalim obvezama,
– dohotku od nesamostalnog rada, dohotku od samostalne djelatnosti, dohotku od imovine i imovinskih prava, dohotku od kapitala, dohotku od osiguranja i drugom dohotku,
– primicima koji se ne smatraju dohotkom i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak.
(6) Pod pokretninama veće vrijednosti iz stavka 5. alineje 2. ovoga članka podrazumijevaju se vozila, plovila, zrakoplovi, radni strojevi, lovačko oružje, umjetnine, nakit, drugi predmeti osobne uporabne vrijednosti, vrijednosni papiri, životinje i druge stečene pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 10.000,00 kuna, osim predmeta kućanstva i odjevnih predmeta.
(7) Obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Povjerenstvo.
(8) Podaci iz stavka 1. ovoga članka su javni i mogu se objaviti bez suglasnosti dužnosnika. Potvrda o visini dohotka dostavit će se Povjerenstvu, ali se neće objavljivati.
(9) Povjerenstvo od dužnosnika može zahtijevati da o podacima iz stavka 3. ovoga članka priloži i odgovarajuće dokaze.
(10) Prije nego što izvrše obveze iz stavka 1. ovoga članka, dužnosnici ne mogu primiti plaću.«

Članak 3.

U članku 11. stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Iznimno dužnosnici mogu biti članovi u najviše do dva (2) nadzorna odbora trgovačkih društava, ustanova i izvanproračunskih fondova koji su od posebnoga državnog interesa, osim ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik član nadzornog odbora trgovačkog društva, ustanove i izvanproračunskog fonda po položaju. Za članstvo u nadzornim odborima trgovačkih društava, ustanovama i izvanproračunskim fondovima dužnosnik nema pravo na ikakvu naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova. Hrvatski sabor utvrđuje popis trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:
»(1) Radi provedbe ovoga Zakona osniva se Povjerenstvo iz članka 5. ovoga Zakona.
(2) Povjerenstvo se sastoji od 11 članova. Šest članova Povjerenstva je iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora, a pet članova je iz redova uglednih javnih djelatnika, s time da su tri člana Povjerenstva iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora članovi stranka koje obnašaju vlast, a tri člana iz redova oporbenih stranaka. Članovi Povjerenstva biraju predsjednika iz redova uglednih javnih djelatnika, koji ne smije biti član niti jedne stranke.
(3) Članove Povjerenstva imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora. Prije podnošenja prijedloga Hrvatskom saboru Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dužan je uputiti javni poziv za imenovanje članova Povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika. U prijedlogu za člana Povjerenstva vodi se računa o njegovom radu i ugledu.
(4) Članovi Povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika imenuju se na vrijeme od sedam godina, a članovi Povjerenstva iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora imenuju se na vrijeme trajanja mandata u Hrvatskom saboru. Član Povjerenstva može biti ponovno imenovan najviše jednom.
(5) Povjerenstvo ima stručnu službu koja se osniva za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga Povjerenstva te administrativnih i tehničkih poslova čije obavljanje omogućava redovito i nesmetano djelovanje Povjerenstva.
(6) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu stručne službe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada stručne službe, utvrđuju se radna mjesta i opis poslova, točan broj službenika i namještenika, stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta. Na zaposlene u stručnoj službi primjenjuju se propisi koji se odnose na državne službenike.
(7) Pravilnik iz stavka 6. ovoga članka donosi Povjerenstvo većinom glasova svih članova uz prethodnu suglasnost Hrvatskoga sabora.«

Članak 5.

U članku 17. stavku 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »daje mišljenja«.

Članak 6.

U članku 18. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Postupak pred Povjerenstvom, osim postupka glasovanja, otvoren je za javnost. Konačne rezultate provedenog postupka Povjerenstvo je dužno javno obznaniti.«

Članak 7.

Članak 19. mijenja se i glasi:
»(1) Sankcije koje Povjerenstvo može izreći dužnosniku jesu: obustava isplate dijela neto mjesečne plaće dužnosnika, opomena i javno objavljivanje odluke Povjerenstva na trošak dužnosnika.
(2) Sankcije iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo može izreći dužnosniku koji prekrši odredbe ovoga Zakona o zabranjenim djelovanjima dužnosnika (članak 6.), primanju darova (članak 8.), naknadama dužnosnika (članak 9.), obavljanju drugih poslova dužnosnika (članak 10.), članstvu u trgovačkim društvima, upravama i nadzornim odborima trgovačkih društava (članak 11.), registraciji naknada na koje dužnosnici imaju pravo (članak 12.), drugim prihodima dužnosnika (članak 13.), obavještavanju o utjecaju na nepristranost dužnosnika (članak 14.) i trajanju obveza iz ovoga Zakona (članak 17.).
(3) Dužnosniku koji u izvješću iz članka 7. ovoga Zakona navede neistinite podatke i koji ne podnese izvješće sukladno članku 7. stavku 2. ovoga Zakona, Povjerenstvo može izreći sankciju obustave isplate neto mjesečne plaće u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna.
(4) Odluka o sankciji iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se osobno dužnosniku. Dostavom dužnosniku odluka o sankciji postaje izvršna. Izvršnu odluku Povjerenstvo dostavlja radi provedbe službi koja obavlja obračun plaće dužnosniku.
(5) Sankcija obustave isplate dijela neto mjesečne plaće dužnosnika ne može trajati dulje od tri mjeseca, a ukupni iznos obuhvaćen obustavom ne smije prelaziti jednu trećinu neto mjesečne plaće dužnosnika.
(6) Povjerenstvo dužnosniku može izreći opomenu ako utvrdi postojanje osobito olakotnih okolnosti u postupanju dužnosnika.
(7) Povjerenstvo može odrediti da se odluka kojom se dužnosnik proglašava krivim javno objavi na trošak dužnosnika.
(8) U slučaju da dužnosnik ne uplati trošak za javnu objavu odluke iz stavka 7. ovoga članka, javna objava izvršit će se iz sredstava državnog proračuna, a naknada troškova javne objave naplatit će se obustavom, prilikom isplate neto mjesečne plaće dužnosnika.
(9) Ako je primjereno naravi povrede, Povjerenstvo može tijekom postupka naložiti dužnosniku da otkloni uzroke postojanja sukoba interesa u određenom roku te, ako dužnosnik to učini, može obustaviti postupak ili isti dovršiti i ispunjenje naloga uzeti u obzir prilikom izricanja sankcije.
(10) Protiv odluke kojom se dužnosniku izriče sankcija iz stavka 1. ovoga članka dužnosnik može podnijeti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i slobode čovjeka i građanina Upravnom sudu Republike Hrvatske. Zahtjev Upravnom sudu Republike Hrvatske ne odgađa izvršenje odluke Povjerenstva.«

Članak 8.

(1) U roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora uputit će javni poziv za imenovanje članova Povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika i podnijeti prijedlog Hrvatskom saboru za imenovanje članova Povjerenstva iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Povjerenstvo će u roku od trideset dana od dana imenovanja utvrditi obrazac izvješća iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona i objaviti ga na web-stranici Hrvatskoga sabora.
(3) Obveza podnošenja izvješća na temelju novog obrasca iz stavka 2. ovoga članka odnosi se na dužnosnike koji će biti imenovani nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.
(4) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje mandat dosadašnjim članovima Povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. rujna 2008.

Klasa: 023-03/08-01/05
Zagreb, 9. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.