Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju željezničke infrastrukture na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i na općem dobru

NN 60/2008 (28.5.2008.), Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju željezničke infrastrukture na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i na općem dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2060

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 2008. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I NA OPĆEM DOBRU

I.

Daje se suglasnost za izgradnju željezničke infrastrukture koja je prema članku 15. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/2003, 30/2004 i 79/2007) javno dobro u općoj uporabi, i kao takva predviđena važećim dokumentima prostornog uređenja, na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (šume i šumsko zemljište, te poljoprivredno zemljište), te se sukladno tome daje suglasnost i za promjenu namjene, odnosno pravnog statusa ovih nekretnina u javno dobro u općoj uporabi.

II.

Daje se suglasnost za izgradnju željezničke infrastrukture iz točke I. ove Odluke i na svim općim dobrima o kojima skrbi Republika Hrvatska (pomorsko dobro, javne ceste, autoceste, državne ceste) i na javnim dobrima u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske (javno vodno dobro), sukladno posebnim propisima.

III.

Na temelju ove Odluke, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva izdvojit će šume i/ili šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarstvenog područja i izvršiti promjenu namjene, odnosno pravnog statusa ovih nekretnina u javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka služi kao dokaz prava gradnje u smislu propisa koji uređuju gradnju, uz priložene dokaze da su nekretnine iz točaka I. i II. ove Odluke u vlasništvu Republike Hrvatske ili opće dobro o kojem skrbi Republika Hrvatska, te se prema toj Odluci može izdati odgovarajući akt na temelju kojeg se može graditi prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/2007).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-02/08-01/01
Urbroj: 5030116-08-1
Zagreb, 21. svibnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.