Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

NN 62/2008 (30.5.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

HRVATSKI SABOR

2099

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. svibnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/46
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 23. svibnja 2008.

Presjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/00. i 160/04.), članak 6. mijenja se i glasi:
»Ako pristojba u postupcima za priznanje i održavanje u vrijednosti žigova i industrijskog dizajna nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod poziva stranku da u roku od 30 dana od dana primitka poziva plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu, osim u slučajevima propisanima u stavcima 3. do 5. ovoga članka.
Ako pristojba u postupcima za priznanje i održavanje u vrijednosti patenata nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod poziva stranku da u roku od dva mjeseca od dana primitka poziva plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu, osim u slučaju propisanom u stavku 5. ovoga članka.
Pristojba za pokretanje postupka povodom prigovora na objavu prijave žiga plaća se u propisanom iznosu u trenutku podnošenja prigovora ili najkasnije do isteka roka za podnošenje prigovora na objavu prijave žiga.
Pristojba za prosljeđivanje prijave žiga ili dizajna Zajednice plaća se u propisanom iznosu u trenutku podnošenja prijave žiga ili dizajna Zajednice ili najkasnije u roku od 14 dana od primitka prijave žiga ili dizajna Zajednice u Zavodu.
Pristojba za pokretanje žalbenog postupka u odnosu na bilo koju odluku Zavoda plaća se u propisanom iznosu u trenutku podnošenja žalbe ili najkasnije do isteka roka za žalbu.
Ako stranka uplati pristojbu po pozivu Zavodu iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.
Ako stranka ne uplati pristojbu po pozivu Zavoda iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, odnosno, ako ne uplati pristojbu u roku propisanom u stavcima od 3. do 5., podnesak se zaključkom odbacuje.«

Članak 2.

U članku 7. točki 2. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Stranka koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti, ili je pristojbu platila nakon propisanog roka ili je pristojbu platila u iznosu većem od propisanog, ima pravo na povrat plaćene pristojbe, odnosno više plaćene pristojbe.«

Članak 4.

Tarifa upravnih pristojbi mijenja se i glasi:
 

»1. PATENTI

Plaća se kuna:

Tar. br. 1.1.

Za podnošenje prijave patenta ..........................................100,00
Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 50%.
 

Tar. br. 1.2.

Za zahtjev za objavu prijave patenta prije isteka 18 mjeseci
od podnošenja prijave ..........................................................80,00
 

Tar. br. 1.3.

Za zahtjev za priznanje patenta:
1. provedbom postupka potpunog ispitivanja ......................100,00
2. na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja...........80,00
3. bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent) ...................60,00
4. provedbom postupka potpunog ispitivanja,
ako je zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanje
konsenzualnog patenta 25,00
 

Tar. br. 1.4.

Za prigovor na objavljeni zahtjev za priznanje
konsenzualnog patenta .......................................................75,00
 

Tar. br. 1.5.

Za zahtjev za:
1. obnovu prava prvenstva ...............................................100,00
2. ispravak ili dopunu prava prvenstva ................................75,00
 

Tar. br. 1.6.

Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti .......150,00
 

Tar. br. 1.7.

Za prijedlog za proglašavanje ništavom Svjedodžbe o
dodatnoj zaštiti .................................................................150,00
 

Tar. br. 1.8.

Za prijedlog za ukidanje Rješenja o priznanju patenta ..........90,00
 

Tar. br. 1.9.

Za podnošenje zahtjeva za pretvorbu europske prijave
patenta u nacionalnu prijavu ...............................................100,00
Tar. br. 1.10.
Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje prema Zakonu
o patentu ..........................................................................100,00
 

Tar. br. 1.11.
Za prijedlog za nastavak postupka . ..................................100,00
 

2. ŽIGOVI


Plaća se kuna:

Tar. br. 2.1.

Za prijavu za registraciju žiga:
1. za individualni žig ...........................................................100,00
2. za zajednički ili jamstveni žig ..........................................200,00
 

Tar. br. 2.2.

Za zahtjev za razdvajanje prijave ili registracije žiga ..............75,00
 

Tar. br. 2.3.

Za prigovor na registraciju žiga .........................................100,00
 

Tar. br. 2.4.

Za zahtjev za opoziv žiga .................................................150,00
 

Tar. br. 2.5.

Za zahtjev za produljenje registracije za razdoblje od 10 godina:
1. za individualni žig .........................................................125,00
2. za zajednički ili jamstveni žig ........................................250,00
Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.
 

Tar. br. 2.6.

Za prosljeđivanje prijave za međunarodnu registraciju žiga ili naknadnu naznaku međunarodne registracije žiga 75,00
 

Tar. br. 2.7.

Za prosljeđivanje prijave žiga Zajednice . .............................75,00
.

3. INDUSTRIJSKI DIZAJN

Plaća se kuna:

Tar. br. 3.1.

Za zahtjev za registraciju industrijskog dizajna:
1. osnovna pristojba ...........................................................50,00
2. dodatna pristojba za svaki sljedeći dizajn sadržan u
višestrukoj prijavi ...............................................................20,00
Napomena: podnositelj prijave koji je ujedno i dizajner plaća pristojbe iz ovoga tarifnog broja u iznosima umanjenim za 50%.
 

Tar. br. 3.2.

Za zahtjev za odgodu objave registracije industrijskog dizaj-
na ....................................................................................60,00
 

Tar. br. 3.3

Za zahtjev za razdvajanje prijave industrijskoga
dizajna ...........................................................................50,00
 

Tar. br. 3.4.

Za zahtjev za produljenje zaštite industrijskog dizajna za razdoblje od 5 godina:
1. za jedan industrijski dizajn ............................................60,00
2. za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave ...................25,00
Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.
 

Tar. br. 3.5.

Za prosljeđivanje prijave dizajna Zajednice .......................75,00

3a. INDUSTRIJSKO OBLIČJE

Plaća se kuna:

Tar. br. 3a.1.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti priznatog prava za razdoblje od 5 godina:
1. za jedno obličje .......................................................  ...60,00
2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave ................25,00
Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.
 

4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Plaća se kuna:

Tar. br. 4.1.

Za zahtjev za upis u registar oznake zemljopisnog podrijetla
ili oznake izvornosti ...............................................150,00
 

Tar. br. 4.2.

Za prigovor na objavljenu prijavu ..................................200,00
 

Tar. br. 4.3.

Za zahtjev za stjecanje prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti i upis u registar korisnika ....................................................................................100,00
 

Tar. br. 4.4.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina, i objavu upisa u registar,
po korisniku ....................................................................100,00
 

Tar. br. 4.5.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja strane oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina, i objavu upisa u registar, jedinstvena pristojba za sve korisnike 250,00
Napomena: Ako se pristojbe iz tarifnih brojeva 4.4. i 4.5. plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.
 

Tar. br. 4.6.

Za zahtjev za ukidanje rješenja o pravu korištenja ..............200,00
 

5. TOPOGRAFIJE POLUVODIČKIH PROIZVODA

Plaća se kuna:

Tar. br. 5.1.

Za prijavu topografije ........................................................150,00
 

6. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 6.1.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog
ostvarivanja autorskog prava .............................................400,00
 

Tar. br. 6.2.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog
ostvarivanja autorskom pravu srodnih prava .......................400,00
 

7. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 7.1.

Za zahtjev za upis u registar zastupnika . .................................50,00
 

8. ZAJEDNIČKO

Plaća se kuna:

Tar. br. 8.1.

Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o pravu prvenstva .............80,00
 

Tar. br. 8.2.

Za zahtjev za izdavanje izvatka iz registra, za jedan izvadak .......50,00
 

Tar. br. 8.3.

Za zahtjev za upis promjena u registre .......................................75,00
 

Tar. br. 8.4.

Za zahtjev za proglašenje ništavim prava industrijskog vlasništva ..100,00
Napomena: kada se podnosi zahtjev za proglašenje ništavim dizajna iz višestruke prijave plaća se pristojba iz ovoga tarifnog broja, te 75% pristojbe iz ovoga tarifnog broja za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave čije se proglašenje ništavim traži
 

Tar. br. 8.5.

Za podnošenje žalbe u postupcima priznanja i održavanja prava
industrijskog vlasništva ........................................................100,00
 

Tar. br. 8.6.

Za zahtjev za produljenje roka:
1. za prvi zahtjev ....................................................................50,00
2. za svaki sljedeći zahtjev ....................................................100,00
 

Tar. br. 8.7.

Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje prema Zakonu o općem
upravnom postupku ................................................................75,00
 

Tar. br. 8.8.

Za prijedlog za obnovu postupka ..........................................150,00
 

Tar. br. 8.9.

Za opomenu kojom se stranka poziva da plati propisanu
pristojbu ................................................................................50,00
 

Tar. br. 8.10.

Za podneske za koje ovom Tarifom nije propisana druga
pristojba ................................................................................50,00.
 

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.
 

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/08-01/02
Zagreb, 16. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.