Naputak o izmjeni i dopuni Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

NN 62/2008 (30.5.2008.), Naputak o izmjeni i dopuni Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2104

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 40/07), ministrica pravosuđa donosi

NAPUTAK

O IZMJENI I DOPUNI NAPUTKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE S REGISTARSKIM SUDOM RADI UPISA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U SUDSKI REGISTAR

Članak 1.

Članak 1. stavak 3. Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar (»Narodne novine«, broj:109/07), mijenja se i glasi:
»Pilot projekt će trajati do 31. prosinca 2008. godine«.

Članak 2.

Upisi osnivanja društava s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu izvršeni temeljem Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar (»Narodne novine«, broj: 109/07) u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu u razdoblju od 30. travnja 2008. godine do dana stupanja na snagu ovog Naputka smatraju se pravovaljanim.

Članak 3.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/08-01/2
Urbroj: 514-03-04-01-08
Zagreb, 13. svibnja 2008.

Ministrica pravosuđa
Ana Lovrin, v. r.