Pravilnik o dopuni Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu

NN 62/2008 (30.5.2008.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2112

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narod­ne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O DIJAGNOSTIČKOM PRIRUČNIKU ZA KLASIČNU SVINJSKU KUGU

Članak 1.

U Pravilniku o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine« br. 16/2005), u Prilogu I Poglavlju IV. točki G. podtočki 1. alineji prvoj iza riječi: »na kojima se« dodaje se riječ: »ne«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/08-01/308
Urbroj: 525-01-08-01
Zagreb, 16. svibnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.