Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

NN 63/2008 (2.6.2008.), Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2131

Na temelju članka 119. točaka 1.b) i 2.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

U Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004 i 39/2006), u članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Kada nadležno tijelo za provođenje postupka koncesije zaprimi pismo inicijative, dužno je u roku od 30 dana:
a) provjeriti da li je područje određeno i upisano kao pomorsko dobro;
b) zatražiti mišljenje tijela nadležnog za izdavanje lokacijske dozvole da je donesen prostorni plan temeljem kojeg je moguće izdati lokacijsku dozvolu za traženi zahvat u prostoru te da je zahvat planiran tim planom«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 1. točki 1. alineja 1. briše se.
Točka 4. mijenja se i glasi:
»Idejno rješenje izrađeno sukladno odgovarajućem dokumentu prostornog uređenja.«.

Članak 3.

U članku 26. alineji 3. umjesto točke zareza se stavlja točka, a alineja 4. briše se.

Članak 4.

U članku 31. stavku 5. riječ: »nije« zamjenjuje se riječju: »je«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-03/01
Urbroj: 5030116-08-1
Zagreb, 29. svibnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.