Odluka o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika - bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi

NN 63/2008 (2.6.2008.), Odluka o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika - bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2133

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijela

ODLUKU

O PROVEDBI STAMBENOG ZBRINJAVANJA POVRATNIKA – BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA NA STANOVIMA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana ili iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji način otuđili, odnosno nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi.

II.

Stanovi na područjima Republike Hrvatske koja su izvan područja posebne državne skrbi, za stambeno zbrinjavanje povratnika iz točke I. ove Odluke osigurat će se:
– organiziranom izgradnjom stanova, s tim da cijena građenja nije veća od etalonske cijene stana koja se primjenjuje za izgradnju stanova prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/2001, 82/2004 i 76/2007),
– kupnjom stanova na tržištu,
– useljavanjem u državne stanove,
– izgradnjom stanova za najam po modelu javno-privatnog partnerstva, odnosno ugovaranjem dugogodišnjeg zakupa (25 do 30 godina).

III.

Za provedbu stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi, iz točaka I. i II. ove Odluke osigurat će se potrebna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva da utvrdi potrebe i lokacije za izgradnju stanova za provedbu stambenog zbrinjavanja iz točaka I. i II. ove Odluke, te provede postupak i donese odgovarajuće suglasnosti o pravu na stambeno zbrinjavanje, po zahtjevima povratnika podnesenim sukladno Zaključku o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 100/2003, 179/2004 i 79/2005), i to najkasnije do 1. listopada 2008. godine, a za koje će se stanovi osigurati do rujna 2009. godine.

V.

Potreban broj stanova za provedbu stambenog zbrinjavanja iz točke II. alineje 1. ove Odluke gradit će se u pravilu na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
Ukoliko se zbog prostornih uvjeta na potrebnim lokacijama ne mogu graditi stanovi ili na tim lokacijama nema zemljišta u državnom vlasništvu, Republika Hrvatska će kupiti zemljište po tržišnoj cijeni, ali ne većoj od 20% etalonske cijene građenja neto korisne površine stana.

VI.

Zadužuje se Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama organizira i uredi građevinsko zemljište u državnom vlasništvu, odnosno izvrši kupnju zemljišta, ako se zbog urbanističkih uvjeta na državnom zemljištu ne mogu graditi stanovi ili ako na potrebnim lokacijama nema zemljišta u državnom vlasništvu, odnosno ako izvrši kupnju stanova potrebnih za stambeno zbrinjavanje povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi.

VII.

Zadužuje se Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, nakon što Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva utvrdi stvarne potrebe, organizira izgradnju stanova, odnosno da kupi potreban broj stanova koji neće biti osigurani u organiziranoj izgradnji, sukladno točki II. ove Odluke.

VIII.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva da zaključi Ugovore o najmu stana sa zaštićenom najamninom s korisnicima stanova (povratnicima), prema danoj suglasnosti o stambenom zbrinjavanju iz točke IV. ove Odluke.

IX.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o provedbi programa stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj 96/2006) i Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo, za kupnju stanova za stambeno zbrinjavanje povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj 100/2003).

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/08-01/02
Urbroj: 5030118-08-1
Zagreb, 29. svibnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.