Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

NN 64/2008 (4.6.2008.), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2175

Na temelju članka 71. stavka 3. i članka 74. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijela

UREDBU

O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom pobliže se određuju zahvati za koje se provodi procjena utjecaja zahvata na okoliš; zahvati koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; način provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš; način rada i obvezni sadržaj mišljenja koje daje povjerenstvo; način sudjelovanja ovlaštenika; način provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; način provedbe postupka izdavanja upute o sadržaju studije na zahtjev nositelja zahvata; način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima koji se uređuju ovom Uredbom; kriteriji i način pojedinačnih ispitivanja na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
(2) Ovom Uredbom određuju se zahvati koji su u nadležnosti Ministarstva te nadležnog upravnog tijela u županiji odnosno u Gradu Zagrebu.

Pojmovi i definicije

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:
1. Ovlaštenik je pravna osoba ovlaštena za da pod uvjetima propisanim Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju Zakona može obavljati stručne poslove zaštite okoliša (primjerice: poslove izrade studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i studiju prihvatljivosti planiranog zahvata za prirodu te poslove izrade tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša);
2. Nadležno tijelo je Ministarstvo i nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba;
3. JLP(R)S je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
4. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša.

II. ZAHVATI ZA KOJE JE OBVEZNA PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I ZAHVATI ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Zahvati

Članak 3.

(1) Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš određeni su u Popisu zahvata u Prilogu I. ove Uredbe.
(2) Zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš određeni su u popisima zahvata u Prilogu II. i Prilogu III. ove Uredbe.

Članak 4.

(1) Zahvati koji su određeni u popisima zahvata u Prilogu I. i II. ove Uredbe u nadležnosti su Ministarstva.
(2) Za zahvate iz Popisa zahvata iz Priloga I. ove Uredbe, Ministarstvo odlučuje o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš te o zahtjevu za davanje upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš, prije njezine izrade.
(3) Za zahvate iz Popisa zahvata iz Priloga II. ove Uredbe, Ministarstvo odlučuje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
(4) Kada se za zahvat iz stavka 3. ovoga članka utvrdi potreba procjene utjecaja zahvata na okoliš, Ministarstvo za taj zahvat odlučuje i o zahtjevu za davanje upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš.

Članak 5.

(1) Zahvati koji su određeni u popisu zahvata u Prilogu III. ove Uredbe u nadležnosti su nadležnog upravnog tijela u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu.
(2) Za zahvate iz Popisa zahvata iz Priloga III. ove Uredbe nadležno upravno tijelo u županiji odnosno u Gradu Zagrebu odlučuje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš ukoliko se utvrdi da je procjena potrebna.
(3) Kada se za zahvat iz stavka 2. ovoga članka utvrdi potreba procjene utjecaja zahvata na okoliš, nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu za taj zahvat odlučuje i o zahtjevu za davanje upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš.
(4) Nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu koje vodi postupak slijedom odredbi stavka 2. ovoga članka dužno je, bez odlaganja, predmet dostaviti na daljnju nadležnost Ministarstvu u slučaju ukoliko je druga država obavijestila Ministarstvo o namjeri sudjelovanja u postupku procjene utjecaja na okoliš, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene vezano za zahvate iz Popisa zahvata iz Priloga III. ove Uredbe.

III. NAČIN PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Članak 6.

(1) Zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš podnosi se u pisanom obliku i na elektromagnetskom mediju.
(2) Zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš obvezno sadrži:
1. podatke o nositelju zahvata:
– za pravnu i fizičku osobu obrtnika naziv i sjedište tvrtke, matični broj, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-mail adresu – ukoliko postoji;
– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu; broj telefona i adresa elektroničke pošte – ukoliko postoji.
Podaci iz ove točke potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra za pravnu osobu, izvatkom iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, izvatkom iz registra poljoprivrednika za fizičku osobu poljoprivrednika te preslikom osobne iskaznice za fizičku osobu građanina;
2. podatke o lokaciji i zahvatu:
– za lokaciju naziv JLP(R)S gdje se nalazi lokacija zahvata, uključujući podatke o katastarskoj općini,
– za zahvat točan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz ove Uredbe;
3. podatke o usklađenosti zahvata s važećom prostorno-planskom dokumentacijom što dokazuje odgovarajućom potvrdom, uvjerenjem i sl. tijela nadležnog prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje;
4. podatke o ovlašteniku, što dokazuje preslikom suglasnosti, koju je ovlaštenik pribavio od Ministarstva, za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – za izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i studiju o prihvatljivosti planiranog zahvata za prirodu;
5. odgovarajući akt izdan u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za prirodu – prethodne ocjene: potvrdu o prihvatljivosti zahvata, odnosno mišljenje o obvezi provedbe postupka glavne ocjene izdano od tijela nadležnog za zaštitu prirode prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode;
6. studiju o utjecaju zahvata na okoliš;
7. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.

Obvezni sadržaj studije o utjecaju zahvata na okoliš

Članak 7.

(1) Studija o utjecaju zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: studija) obvezno sadrži poglavlja sa sadržajem kako je određeno u Prilogu IV. ove Uredbe.
(2) Kada zahvat može imati značajan utjecaj na ekološku mrežu prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode, sadržaj studije uključuje i poglavlje koje obrađuje utjecaje zahvata na ekološku mrežu sukladno tim propisima.
(3) Pojedina poglavlja u studiji izrađuju stručnjaci najmanje razine visokog obrazovanja sa završenim diplomskim stupnjem prema propisu kojim se uređuje razina obrazovanja odgovarajuće struke za područje koje se poglavljem obrađuje (primjerice: za područje utjecaja zahvata na ptice stručnjak profila ornitologa, za područje lokacije zahvata stručnjak profila prostornog planera).

Postupak po zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Članak 8.

(1) O zahtjevu nositelja zahvata za procjenu utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost nakon što utvrdi da zahtjev sadrži sve propisane podatke i dokaze i da studija sadrži sva poglavlja sukladno Prilogu IV. ove Uredbe.
(2) Ukoliko zahtjev nositelja zahvata ne sadrži sve podatke i dokaze iz članka 6. ove Uredbe, odnosno kada studija ne sadrži sva poglavlja sukladno Prilogu IV. ove Uredbe, nadležno tijelo će u skladu sa zakonom pozvati nositelja zahvata da u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od tri mjeseca, ukloni nedostatke u zahtjevu.
(3) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo će informirati javnost i zainteresiranu javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš

Članak 9.

(1) Kada nadležno tijelo utvrdi da zahtjev nositelja zahvata za procjenu utjecaja zahvata na okoliš sadrži sve propisane podatke i dokaze sukladno članku 6. ove Uredbe, čelnik tijela imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: povjerenstvo). Sastav i broj članova povjerenstva određuje se odlukom s objavljenog popisa osoba sukladno Zakonu.
(2) Ovisno o vrsti zahvata određuje se broj članova povjerenstva. Povjerenstvo ima najmanje 5 članova.
(3) Odlukom o imenovanju povjerenstva imenuju se predsjednik i zamjenik predsjednika.
(4) Član povjerenstva ne može biti osoba koja je sudjelovala u izradi studije o kojoj se raspravlja na povjerenstvu ili koja je zaposlena kod ovlaštenika.
(5) Odlukom o imenovanju povjerenstva može se pobliže odrediti način rada povjerenstva i kriteriji za ocjenu studije o utjecaju zahvata na okoliš.

Članak 10.

(1) Odlukom o imenovanju povjerenstva imenuje se i tajnik povjerenstva.
(2) Tajnik povjerenstva je službena osoba nadležnog tijela koja obavlja sve administrativne poslove za povjerenstvo.
(3) Na tajnika povjerenstva primjenjuju se odredbe članka 9. stavka 4. ove Uredbe.
(4) Tajnik povjerenstva sudjeluje u radu povjerenstva bez prava odlučivanja.

Članak 11.

(1) Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice povjerenstva saziva i sjednicom rukovodi predsjednik.
(2) Sjednice povjerenstva su javne. Javnost se isključuje sa sjednice povjerenstva kada se glasuje o odlukama odnosno mišljenjima.
(3) Sjednica povjerenstva može se održati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova. Povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom svih članova. Svaki član povjerenstva obvezan je mišljenje o prihvatljivosti zahvata i kvaliteti studije dati u pisanom obliku.
(4) Kada je član povjerenstva predstavnik JLP(R)S ili zaposlenik tijela JLP(R)S, koja je nositelj zahvata o čijem utjecaju na okoliš povjerenstvo daje mišljenje, tada taj član nema pravo glasovanja kod donošenja odluka povjerenstva.
(5) Članovi povjerenstva koji su predstavnici tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, savjetuju se unutar tijela i/ili osoba čiji su predstavnici te svoje mišljenje izlažu sukladno obavljenom savjetovanju. Članovi povjerenstva koji su predstavnici tijela JLP(R)S dužni su iznositi mišljenja izvršnih tijela jedinica JLP(R)S koje predstavljaju.

Članak 12.

(1) O radu povjerenstva na sjednici vodi se zapisnik.
(2) Predsjednik će po potrebi osigurati vođenje tonskog zapisa sjednice povjerenstva.
(3) Predsjednik sa sjednice povjerenstva može udaljiti osobu koja ometa rad povjerenstva.
(4) Zapisnik sa sjednice povjerenstva potpisuju predsjednik, odnosno njegov zamjenik kad ga zamjenjuje, te tajnik.

Članak 13.

(1) Prva sjednica povjerenstva mora se održati u roku od 30 dana od dana imenovanja povjerenstva.
(2) Na prvoj sjednici povjerenstvo ocjenjuje cjelovitost studije u svezi propisanog obveznog sadržaja, odnosno sadržaja utvrđenog uputom u posebnom postupku. Ocjena stručne utemeljenosti studije može se dati nakon što se utvrdi da je studija cjelovita.
(3) Kada povjerenstvo na prvoj sjednici utvrdi da studija ima nedostatke, koji u bitnom, nisu odlučujući za utvrđivanje cjelovitosti i/ili stručne utemeljenosti studije, predložit će nadležnom tijelu da od nositelja zahvata zaključkom zatraži dopunu studije u primjerenom roku, kojom prilikom će obrazložiti i u kojem dijelu studiju treba dopuniti.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka povjerenstvo može predložiti nadležnom tijelu da se nakon dopune, bez ponovnog razmatranja na povjerenstvu, studija uputi na javnu raspravu.
(5) Ukoliko nositelj zahvata ne dopuni studiju prema zaključku nadležnog tijela iz stavka 3. ovoga članka nadležno tijelo će odlučiti o zahtjevu u skladu sa zakonom.
(6) Kada povjerenstvo na prvoj sjednici ocijeni da studiju treba dopuniti podacima koji su takve prirode da, u bitnom, utječu na cjelovitost studije a zahtijevaju duže vremensko razdoblje dopune te da studiju nije moguće dopuniti u roku od tri mjeseca od dana dostave zaključka nadležnog tijela (primjerice: zbog potrebnih istraživanja i/ili prikupljanja podataka o postojećem stanju okoliša) predložit će nadležnom tijelu da zahtjev nositelja zahvata odbije kao neutemeljen.

Članak 14.

(1) Kada povjerenstvo ocijeni da je studija cjelovita i stručno utemeljena u smislu članka 13. stavka 2. ove Uredbe, predložit će nadležnom tijelu da se o studiji provede javna rasprava.
(2) Prijedlog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:
– očitovanje povjerenstva o najprihvatljivijoj varijanti zahvata iz studije,
– naziv JLP(R)S u kojoj/kojima treba provesti javnu raspravu,
– mjesto javnog uvida i način provođenja javnog uvida tijekom javne rasprave s obzirom na broj javnih izlaganja i sudionike,
– rok za provedbu javne rasprave,
– broj primjeraka studije i sažetaka studije koji se upućuju na javni uvid i
– druge podatke po potrebi.
(3) Nadležno tijelo će razmotriti prijedlog povjerenstva iz stavka 1. ovog članka i donijeti odluku o upućivanju studije na javnu raspravu.
(4) O odluci iz stavka 3. ovoga članka nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Mišljenje povjerenstva o prihvatljivosti zahvata

Članak 15.

(1) Nakon provedene javne rasprave prema odluci iz članka 14. stavka 3. ove Uredbe, nadležno tijelo sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave, dostavlja na očitovanje nositelju zahvata putem ovlaštenika. Svojim očitovanjem nositelj zahvata obvezan je predložiti i konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za zahvat.
(2) Očitovanje nositelja zahvata iz stavka 1. ovoga članka sa svim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima iz javne rasprave nadležno tijelo dostavlja povjerenstvu na razmatranje i donošenja mišljenja o prihvatljivosti zahvata.
(3) Povjerenstvo će razmotriti mišljenja, primjedbe i prijedloge te očitovanje iz stavka 2. ovoga članka, obrazložiti razloge njihova prihvaćanja odnosno ne prihvaćanja u odnosu na najprihvatljiviju varijantu zahvata, te će donijeti mišljenje o prihvatljivosti zahvata.

Članak 16.

(1) Kada nakon razmotrenih mišljenja, primjedbi i prijedloga sa javne rasprave povjerenstvo utvrdi da je studiju potrebno doraditi i/ili pribaviti mišljenja tijela i/ili osobe određene posebnim propisima i/ili pribaviti mišljenje JLP(R)S, o tome će se očitovati nadležnom tijelu.
(2) Ukoliko je utvrđena potreba iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo provodi daljnji postupak (primjerice: traži mišljenje tijela i/ili osobe određene posebnim propisima i/ili JLP(R)S, odnosno zahtijeva dopunu ili doradu studije od nositelja zahvata). U ovom postupku nadležno tijelo određuje i primjereni rok za izvršenje traženog, ali ne duže od 30 dana.
(3) Ukoliko nadležno tijelo provodi postupak prema stavku 2. ovoga članka, nakon toga postupka obvezno se saziva sjednica povjerenstva radi donošenja mišljenja o prihvatljivosti zahvata.

Članak 17.

(1) Mišljenje povjerenstva o prihvatljivosti zahvata sadrži osobito:
– obrazloženja iz članka 15. stavka 3. ove Uredbe, uključujući i možebitna pojašnjenja iz članka 16. stavka 2. ove Uredbe,
– opis najprihvatljivije varijante zahvata za okoliš s obrazloženjem,
– prijedlog mjera zaštite okoliša s prijedlogom plana provedbe,
– prijedlog programa praćenja stanja okoliša s prijedlogom plana provedbe.
(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka ne može se predlagati suprotno važećim dokumentima prostornog uređenja.
(3) Nacrt prijedloga mišljenja iz stavka 1. ovoga članka izrađuje tajnik povjerenstva na temelju rasprave i dokumentacije sa sjednice povjerenstva. Mišljenje povjerenstvo daje glasovanjem o utvrđenom prijedlogu mišljenja. Članovi povjerenstva ne mogu se suzdržati od glasovanja o utvrđenom prijedlogu mišljenja.
(4) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka potpisuje predsjednik povjerenstva.

Članak 18.

(1) Član povjerenstva koji glasuje protiv utvrđenog prijedloga mišljenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, dužan je obrazložiti razloge glasovanja protiv. Ove razloge član povjerenstva dužan je obrazložiti izjavom u zapisnik sa sjednice povjerenstva na kojoj se odlučivalo o utvrđenom prijedlogu mišljenja, odnosno pisanim podneskom koji predaje najkasnije na toj sjednici povjerenstva. Obrazloženje člana povjerenstva ovjereno potpisom člana, sastavni je dio zapisnika sa sjednice povjerenstva na kojoj je doneseno mišljenje o prihvatljivosti zahvata.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo razmatra utemeljenost razloga glasovanja protiv utvrđenog prijedloga mišljenja povjerenstva prije donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nositelj zahvata, ovlaštenik i projektant

Članak 19.

(1) Nadležno tijelo na sjednicu povjerenstva poziva nositelja zahvata. Nositelj zahvata dužan je osigurati na sjednici povjerenstva nazočnost predstavnika ovlaštenika koji je voditelj izrade studije i po potrebi druge suradnike u izradi studije, te s projektantom koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova izrade idejnog projekta prema posebnom propisu, a izradio je idejnu skicu ili idejno rješenje zahvata.
(2) Nositelj zahvata i osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u radu povjerenstva bez prava odlučivanja.
(3) Nositelj zahvata sa osobama iz stavka 1. ovoga članka ne može biti nazočan u dijelu sjednice povjerenstva na kojem se utvrđuje prijedlog mišljenja i na kojem se glasuje o mišljenju povjerenstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš.
(4) Nositelj zahvata dužan je tijekom postupka procjene, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene, na zahtjev nadležnog tijela, putem ovlaštenika, odnosno projektanta osigurati odgovarajuće sažetke, stručne podloge i sl. koje se odnose na materiju u svezi sa zahvatom te dostatan broj primjeraka studije potrebnih za provedbu postupka. Ova obveza na odgovarajući način primjenjuje se na nositelja zahvata i u postupku izdavanja upute o sadržaju studije na njegov zahtjev.
(5) Nositelj zahvata dužan je odazvati se pozivu nadležnog tijela da sudjeluje u javnom izlaganju tijekom javne rasprave te je tom prilikom dužan osigurati nazočnost predstavnika ovlaštenika i projektanta.

Način postupanja u pitanjima zaštite prirode

Članak 20.

(1) Kada postupak procjene uključuje i ocjenu o prihvatljivosti zahvata za prirodu te se tijekom postupka utvrdi potreba utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i utvrđivanja kompenzacijskih uvjeta za ekološku mrežu, nadležno tijelo će donijeti zaključak o prekidu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš dok se to pitanje ne riješi prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode kod tijela nadležnog za poslove zaštite prirode.
(2) Kada postupak procjene uključuje i ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu sukladno posebnom propisu o zaštiti prirode, nadležno tijelo je prije donošenja rješenja iz članka 22. ove Uredbe, obvezno mišljenje povjerenstva iz članka 17. ove Uredbe dostaviti na očitovanje tijelu nadležnom za poslove zaštite prirode.
(3) Tijelo nadležno za poslove zaštite prirode dužno je očitovati se na dostavljeno mišljenje povjerenstva u roku od 30 dana od dana dostave mišljenja. Ukoliko očitovanje ne bude dostavljeno u propisanom roku, smatrat će se da prema posebnim propisima iz područja zaštite prirode nema dodatnih zahtjeva s obzirom na zahvat.

Način postupanja u slučaju mogućeg prekograničnog utjecaja zahvata

Članak 21.

(1) Nadležno upravno tijelo u županiji i Gradu Zagrebu će, u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, u slučaju ocjene povjerenstva da bi zahvat mogao značajno utjecati na okoliš druge države, o toj ocjeni obavijestiti Ministarstvo u svrhu postupka prema drugoj državi. Istodobno s dostavom ove obavijesti dostavit će Ministarstvu i zahtjev za pravnu pomoć sa preslikom predmeta sukladno odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
(2) Kada u postupku ocjene o potrebi procjene nadležno upravno tijelo u županiji odnosno u Gradu Zagrebu utvrdi da bi zahvat mogao značajno utjecati na okoliš druge države, postupit će sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka.
(3) Ministarstvo će o postupcima slijedom odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka izvijestiti nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu radi možebitne svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom i odredbom članka 5. stavka 4. ove Uredbe.

Način donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš

Članak 22.

(1) Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš donosi se nakon što nadležno tijelo razmotri:
– mišljenje povjerenstva o prihvatljivosti zahvata,
– očitovanje tijela nadležnog za poslove prirode na mišljenje povjerenstva, odnosno utvrđeni prevladavajući javni interes i kompenzacijske uvjete za ekološku mrežu ukoliko se moraju pribaviti prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode,
– mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti dostavljene tijekom javne rasprave te rezultati bilo kojih prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne prema Zakonu.
(2) O rješenju iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost, te drugu državu kada je sudjelovala u postupku, sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Način donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš kada procjena utjecaja zahvata na okoliš sadrži uvjete prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode

Članak 23.

Kada procjena utjecaja zahvata na okoliš uključuje i ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu, te se prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode donosi glavna ocjena, tada se izrekom rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš posebno navode mjere zaštite prirode i/ili program praćenja stanja okoliša u odnosu na prirodu.

Način vođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš kada se vodi kao objedinjeni postupak s postupkom utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Članak 24.

Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš vodi se kao objedinjeni postupak s postupkom utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša temeljem zaključka donesenog prema odredbama uredbe kojom se uređuje utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje.

Članak 25.

(1) Kada se provodi objedinjeni postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, u povjerenstvo se obvezno imenuju i odgovarajući stručnjaci ovisno o tehnološkim i tehničkim obilježjima postrojenja, a prema podacima iz zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka odgovarajući stručnjaci mogu se u povjerenstvo imenovati i nakon donošenja zaključka iz članka 24. ove Uredbe.
(3) U radu povjerenstva u postupku iz stavka 1. ovoga članka, nositelj zahvata mora osigurati sudjelovanje i ovlaštenika koji izrađuje tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje i projektanta koji ispunjava uvjete sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja. Na ovog ovlaštenika i projektanta odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 19. ove Uredbe.
(4) Na postupak u slučaju iz stavka 1. ovog članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. 20., 21. i 22. ove Uredbe.
(5) U postupku iz stavka 1. ovoga članka, mišljenje povjerenstva iz članka 17. ove Uredbe sadrži i ocjenu mogućeg utjecaja na okoliš tehnologije i tehnike predložene za postrojenje te prijedlog objedinjenih mjera zaštite okoliša u vezi s postrojenjem.

Članak 26.

(1) Kada se provodi objedinjeni postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša rješenje u tom postupku sadrži dva dijela izreke.
(2) Prvi dio izreke rješenja iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na ocjenu prihvatljivosti zahvata za okoliš i na njega se primjenjuju odredbe Zakona i članaka 22. i 23. ove Uredbe. Drugi dio izreke rješenja odnosi se na utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, a na njega se primjenjuju odredbe Zakona i uredbe donesene na temelju toga Zakona.

IV. NAČIN PROVEDBE POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Članak 27.

U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr. ) i/ili kriterija određenih u Prilogu V. ove Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene.

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Članak 28.

(1) Kada nositelj zahvata utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga II. odnosno III. ove Uredbe može podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za ocjenu o potrebi procjene ili može odmah pristupiti izradi studije.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:
– podatke o nositelju zahvata sukladno Prilogu VI. ove Uredbe točki 1.
– podatke o lokaciji i opis lokacije zahvata sukladno Prilogu VI. ove Uredbe točkama 3.1. i 3.2.
– podatke o zahvatu i opis obilježja zahvata sukladno Prilogu VI. ove Uredbe točki 2., te prikaz varijantnih rješenja zahvata ukoliko ih je nositelj zahvata razmotrio sukladno Prilogu VI. ove Uredbe točki 4.
– opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš sukladno Prilogu VI. ove Uredbe točkama 5.1., 5.2. i 5.3.
– prijedlog mjera zaštite okoliša ukoliko ih je nositelj zahvata razmotrio sukladno Prilogu VI. ove Uredbe točki 5.5.
– potvrdu, odnosno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu prirode u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita prirode sukladno Prilogu VI. ove Uredbe točki 3.5.
(3) Kada nadležno tijelo utvrdi da zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži sve propisane podatke i dokaze sukladno stavku 2. ovog članka o zahtjevu će informirati javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Postupak po zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Članak 29.

(1) Kada nadležno tijelo utvrdi da zahtjev iz članka 28. ove Uredbe sadrži sve propisane podatke i dokaze, dostavlja ga na mišljenje tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima i JLP(R)S, ovisno o lokaciji i obilježjima zahvata.
(2) Tijela i/ili osobe te JLP(R)S dužni su nadležnom tijelu dostaviti mišljenja iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dostave zahtjeva.

Članak 30.

(1) Nakon što razmotri mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i mišljenja JLP(R)S, te mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti dostavljene tijekom informiranja nadležno tijelo donosi rješenje kojim utvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, odnosno rješenje kojim utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.
(2) Rješenje kojim je utvrđeno da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš sadrži osobito:
– podatke o nositelju zahvata
– podatke o lokaciji i sažeti opis lokacije zahvata
– podatke o zahvatu i sažeti opis zahvata te
– obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđena potreba procjene utjecaja zahvata na okoliš.
(3) Rješenje kojim je utvrđeno da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš sadrži podatke iz stavka 2. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti procjenu.
(4) Rješenje kojim je utvrđeno da je za zahvat potrebno provesti samo procjenu utjecaja zahvata na prirodu prema mišljenju iz članka 28. stavka 2. podstavka 6. ove Uredbe, sadrži podatke iz stavka 2. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da je potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na prirodu.
(5) O rješenjima iz ovoga članka nadležno tijelo informira javnost i drugu državu ukoliko je sudjelovala u postupku, sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

V. NAČIN PROVEDBE POSTUPKA IZDAVANJA UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE NA ZAHTJEV NOSITELJA ZAHVATA

Zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije

Članak 31.

(1) Zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije obvezno sadrži:
– podatke o nositelju zahvata
– podatke o lokaciji i opis lokacije zahvata
– podatke o zahvatu i opis obilježja zahvata
– prikaz varijantnih rješenja zahvata ukoliko ih je nositelj zahvata razmotrio
– opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš i
– pobliže podatke u okviru podataka iz podstavka 1. do 5. ovoga stavka prema Prilogu VI. ove Uredbe.
(2) Nositelj zahvata dužan je osigurati dostatan broj primjeraka zahtjeva potrebnih za provedbu postupka izdavanja upute.
(3) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo informira javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Postupak po zahtjevu za izdavanje upute o sadržaju studije

Članak 32.

(1) Kada nadležno tijelo utvrdi da zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije sadrži sve podatke iz članka 31. ove Uredbe, dostavlja ga na mišljenje tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima i JLP(R)S, ovisno o lokaciji i obilježjima zahvata. Zahtjev se obvezno dostavlja na mišljenje JLP(R)S na čijem području se nalazi zahvat.
(2) Tijela i/ili osobe te JLP(R)S dužni su nadležnom tijelu dostaviti mišljenja iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dostave zahtjeva. Ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u propisanom roku, smatra se da prema posebnim propisima nema dodatnih zahtjeva u pogledu sadržaja studije, u odnosu na minimalni sadržaj propisan ovom Uredbom.
(3) Ukoliko nadležno tijelo ocijeni potrebnim, na primjeren način provest će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom i/ili JLP(R)S iz stavka 2. ovoga članka.

Uputa o sadržaju studije

Članak 33.

(1) Nakon što razmotri mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i mišljenja JLP(R)S, te mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti dostavljene tijekom informiranja nadležno tijelo donosi uputu kojom određuje sadržaj studije.
(2) Uputa iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o vrsti i lokaciji zahvata, osobito sadrži:
– podatke o nositelju zahvata
– podatke o lokaciji i zahvatu
– popis značajnih učinaka zahvata na okoliš i obrazloženje razloga njihovog odabira
– popis ostalih mogućih učinaka
– varijantna rješenja zahvata koja treba razmotriti / obraditi
– obvezu prikupljanja raspoloživih podataka o stanju okoliša
– istraživanja koja je potrebno provesti u svrhu pribavljanja podataka o okolišu, koji nedostaju, a bitni su za ocjenu stanja okoliša
– mjere zaštite okoliša koje treba razmotriti
– popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, JLP(R)S i drugih zainteresiranih osoba na predmetnoj lokaciji koje treba konzultirati tijekom izrade studije.
(3) Uputom iz stavka 1. ovoga članka nositelj zahvata se upućuje i na obvezni sadržaj studije propisan u članku 7. stavcima 1. i 2. ove Uredbe.
(4) Izdavanje upute iz stavka 1. ovoga članka ne utječe na pravo nadležnog tijela da u postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš zatraži dopunu sadržaja studije.
(5) O uputi iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo informira javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dijelovi ove Uredbe

Članak 34.

Prilozi I., II., III., IV., V. i VI. čine sastavni dio ove Uredbe.

Započeti postupci

Članak 35.

Postupci procjene i ocjene o potrebi procjene te postupci utvrđivanja sadržaja studije, započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe provest će se prema odredbama Zakona i odgovarajućom primjenom odredbi Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine«, br. 59/2000, 136/2004 i 85/2006).

Članak 36.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine«, br. 59/2000, 136/2004 i 85/2006).

Članak 37.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-01/03
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 29. svibnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.


PRILOG I.

POPIS ZAHVATA ZA KOJE JE OBVEZNA PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

1. 

Postrojenja za proizvodnju i preradu nafte i prirodnog plina

2.

Postrojenja za uplinjavanje ili ukapljivanje 500 t na dan ili više ugljena ili bituminoznih stijena.

3.

Elektrane i energane snage veće od 30 MW el

4.

 

Nuklearne elektrane i drugi nuklearni reaktori, uključujući demontiranje i isključenje iz pogona takvih reaktora1 (izuzevši znanstveno istraživačkih postrojenja čija ukupna snaga ne prelazi 1 kW stalnog toplinskog opterećenja)

5.

Postrojenja za preradu istrošenog nuklearnog goriva.

6.

 

Postrojenja za:
- proizvodnju ili obogaćivanje nuklearnog goriva
- obradu istrošenog nuklearnog goriva ili visokoradioaktivnog nuklearnog otpada
- za konačno odlaganje istrošenog nuklearnog goriva
- za konačno odlaganje nuklearnog otpada
- za skladištenje (planirani rok skladištenja duži od 10 godina) istrošenog nuklearnog goriva ili radioaktivnog otpada na lokaciji izvan mjesta proizvodnje

7. 

Postrojenja za proizvodnju sirovog željeza, čelika i ferolegura

8. 

Postrojenja za proizvodnju plemenitih i obojenih metala 

9.

 

Kemijska postrojenja za industrijsku proizvodnju tvari koja se sastoje od funkcionalno povezanih jedinica te služe:
- za proizvodnju temeljnih organskih kemikalija
- za proizvodnju temeljnih anorganskih kemikalija
- za proizvodnju umjetnih gnojiva na bazi fosfora, dušika, kalija (jednostavna ili složena umjetna gnojiva)
- za proizvodnju temeljnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida
- za proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda upotrebom kemijskih ili bioloških postupaka
- za proizvodnju eksploziva

10.

Pruge od značaja za međunarodni promet s pripadajućim građevinama i uređajima

11. 

Gradnja aerodroma čija je poletno-sletna staza dužine 2.100 m ili više

12.

Gradnja autocesta i državnih cesta

13. 

Luke unutarnjih voda

14.

Plovni putovi

15.

Luke otvorene za javni promet

16.

Luke posebne namjene

17.

Postrojenja za obradu opasnog otpada spaljivanjem ili kemijskim postupcima i odlagališta opasnog otpada.

18.

Postrojenja za obradu neopasnog i komunalnog otpada spaljivanjem ili kemijskim postupcima

19.

Županijski i regionalni centri za gospodarenje otpadom

20.

 

Crpljenje podzemnih voda, osim vodoopskrbnih sustava, ili projekti za umjetno dopunjavanje podzemnih voda kapaciteta 10.000.000 m³ godišnje ili više.

21.

 

Sustavi za prijenos vodnih resursa između porječja namijenjeni sprečavanju mogućeg manjka vode, pri čemu količina prebačene vode prelazi 100.000.000 m³ godišnje

22.

Melioracijski sustavi površine 5.000 ha i veće, a u Jadranskom slivnom području 500 ha i veće

23.

 

Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju i akumulaciji vode, pri čemu je nova ili dodatna količina zadržane ili akumulirane vode veća od 1.000.000 m³.

24. 

Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i većeg s pripadajućim sustavom odvodnje

25.

 

Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte i naftnih derivata uključivo terminal, otpremnu i mjerno-
-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom

26.

Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta: 20.000 komada ili više u proizvodnom ciklusu

27.

 

Građevine za intenzivni uzgoj svinja kapaciteta većeg od:
- 3.000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg)
- 900 mjesta za krmače

28.  

Građevine za intenzivni uzgoj stoke i ostalih životinja kapaciteta većeg od 500 uvjetnih grla

29. 

Industrijska postrojenja za proizvodnju celuloze i pulpe iz drvne mase ili sličnih vlaknastih materijala.

30.

Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona kapaciteta 100 t na dan ili više 

31.

 

Eksploatacija mineralnih sirovina:
- energetske mineralne sirovine – ugljen, nafta i plin (crpljenje, oplemenjivanje to jest odstranjivanje nečistoća i vode, transport kada je u vezi s eksploatacijskim poljem i skladištenje u geološkim strukturama)
- mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihovi spojevi
- nemetalne mineralne sirovine – grafit, sumpor, magnezit, fluorit, barit, azbest, tinjac, fosfat, gips, kalcit, kreda, bentonitna glina, kremen, kremeni pijesak, kaolin, keramička i vatrostalna glina, feldspat, talk, tuf, sirovine za proizvodnju cementa i vapna, te karbonatne i silikatne sirovine za industrijsku preradu
- arhitektonsko – građevni kamen
- sve vrste soli i solnih voda
- mineralne i geotermalne vode iz kojih se mogu dobivati mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe
- tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak te ciglarska glina

32.

Eksploatacija šljunka i pijeska iz obnovljivih izvora, osim kod tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i drugih voda

33. 

Eksploatacija mineralne i termalne vode koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao voda za piće

34.

Dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja napona 220 kV i više

35.

 

Građevine namijenjene skladištenju:
- naftni terminali i terminali ukapljenog prirodnog plina
- podzemna skladišta prirodnog plina
- skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata kao samostalne građevine kapaciteta 50.000 t i više
- skladišta ukapljenog naftnog plina kao samostalne građevine kapaciteta 10 000 t i više
- skladišta kemijskih proizvoda kao samostalne građevine kapaciteta 50 000 t i više

36.

 

Morska uzgajališta:
- uzgajališta ribe u zaštićenom obalnom području mora (ZOP)

37.

 

Slatkovodni ribnjaci:
- za salmonide godišnje proizvodnje 10 t i veće
- za ciprinide površine ribnjaka 100 ha i veće

38.

Igrališta za golf s pripadajućim građevinama

39.

Svaka izmjena zahvata ili rekonstrukcija građevina s ovog Popisa

40. 

Svi ostali zahvati za koje je potrebno ishoditi objedinjene uvjete zaštite okoliša.

 _______
1 Nuklearne elektrane i drugi nuklearni reaktori prestaju biti takva postrojenja nakon što se cjelokupno nuklearno gorivo i drugi radioaktivno onečišćeni dijelovi opreme trajno odstrane s lokacije postrojenja.

PRILOG II.

POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, A ZA KOJE JE NADLEŽNO MINISTARSTVO

 

ZAHVAT

 

Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

 

Gospodarenje vodama namijenjenih poljoprivredi, uključujući navodnjavanje i odvodnju pri čemu je površina navodnjavanja 1000 ha i više, a u Jadranskom slivnom području 200 ha ili više

2.

 

Građevine za intenzivan uzgoj svinja kapaciteta većeg od:
– 1.000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg)
– 500 mjesta za krmače

3.

 

Morska uzgajališta:
- uzgajališta ribe izvan ZOP-a, a do udaljenosti od 1 Nm godišnje proizvodnje veće od od 700 t
- uzgajališta ribe izvan ZOP-a, a koja su udaljena od obale otoka ili kopna više od 1 Nm godišnje proizvodnje veće od 3500 t

4. 

Uzgajališta školjkaša u ZOP-u godišnje proizvodnje veće od 400 t

 

Energetika (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

 

Postrojenja za proizvodnju električne energije, pare i vruće vode snage veće od 1 MWel uz korištenje:
- Fosilnih i krutih goriva
- Obnovljivih izvora energije (voda, sunce, vjetar, biomasa, bioplin, geotermalna energija, valovi, plima i oseka i dr.)

2.

Cjevovodi za prijenos nafte, plina, pare i vruće vode duljine 5 km i više

3. 

Površinska skladišta prirodnog plina i drugih fosilnih goriva kapaciteta 5.000 m³ i više

4. 

Podzemna skladišta zapaljivih plinova kapaciteta 5.000 m³ i više

5. 

Industrijsko briketiranje ugljena i lignita

6.

Proizvodnja biogoriva kapaciteta 10.000 t/god i više

 

Proizvodnja i obrada metala (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

 

Postrojenja za preradu metala kapaciteta prerade 500 kg/h sirovog materijala:
- Tople valjaonice (postrojenja za vruće valjanje)
- Kovačnice s jednim ili više čekića
- Postrojenje za nanošenje taljenih metalnih premaza

2.

Ljevaonice metala

3.

Postrojenje za taljenje obojenih metala i izradu legura izuzev plemenitih metala

4.

Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala elektrolizom ili drugim kemijskim postupcima

5.

Postrojenja za proizvodnju motornih vozila (proizvodnja, sklapanje, proizvodnja motora)

6. 

Brodogradilišta

7.

Postrojenja za gradnju i popravak zrakoplova

8.

Postrojenje za proizvodnju željezničke opreme

9.

Postrojenja za oblikovanje metala pomoću eksploziva

10. 

Postrojenja za pripremu, obogaćivanje, pečenje i kalupljenje metalnih ruda

 

Industrijska prerada mineralnih sirovina (osim zahvata u Prilogu I.)

1. 

Postrojenja za suhu destilaciju ugljena

2. 

Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera, cementa i vapna

3.

 

Postrojenja za proizvodnju stakla i staklenih vlakana, uključujući proizvodnju stakla koje se dobiva preradom starog stakla

4.

Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana

5.

Proizvodnja keramike i opekarskih proizvoda

 

Kemijska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

Obrada (prerada) kemijskih poluproizvoda i proizvodnja kemikalija kapaciteta 10.000 t/god ili viš 

2.

 

Proizvodnja:
- Pesticida
- Farmaceutskih proizvoda
- Boja i lakova
- Peroksida

 

Prehrambena industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

Postrojenja za proizvodnju i preradu ulja i masti biljnog ili životinjskog podrijetla

2.

 

Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan

3.

Postrojenja za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 1 t/dan

4.

Postrojenja za proizvodnju slada i kvasca

5. 

Postrojenja za proizvodnju slatkiša i sirupa kapaciteta 5 t/god

6.

Postrojenja za proizvodnju industrijskog škroba

7.

Postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna i ribljeg ulja

8.

Postrojenja za proizvodnju ili rafiniranje šećera

9.

Postrojenja za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića kapaciteta 2.000.000 l/god. i većeg

10.

Postrojenje za proizvodnju duhanskih proizvoda

 

Tekstilna, kožna, drvna i papirna industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

Postrojenja za proizvodnju papira, kartona i ljepenke

2.

Postrojenja za prethodnu obradu tekstilnih vlakana

3.

Postrojenja za proizvodnju i obradu celuloze

4.

Postrojenja za obradu i preradu kože i krzna

 

Gumarska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

Postrojenja za proizvodnju i preradu gume i kaučuka

 

Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

 

- Trgovački, poslovni i prodajni centri građevinske bruto površine 10 000 m2 i više
- Sportski i rekreacijski centri površine 5 ha ili više

2. 

Postrojenja za željeznički promet, željeznički terminali, posebno za kombinirani utovar i istovar tereta

3.

Uzletišta

4.

Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju ili akumulaciji vode

5.

Cjevovodi za prijenos nafte i plina duljine 5 km ili više

6.

Međugradski i međunarodni akvadukti

7.

 

Vodoopskrbni sustavi kapaciteta većeg od 500 l/sek, crpljenje podzemnih voda – osim vodoopskrbnih sustava ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda

8.

Građevine za prijenos vode između porječja (riječnih slivova)

9.

 

Obalni radovi (nasipi, lukobrani, molovi i druge konstrukcije na moru) i svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna

 

Ostali projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

Postrojenja za obradu otpadnih voda izlaznog kapaciteta 10.000 ES i većeg s pripadajućim sustavom odvodnje

2.

Izvorišta u funkciji punionice vode

3.

Postrojenja i uređaji za testiranje motora, turbina i reaktora

4.

Postrojenja za uništavanje eksplozivnih tvari

5.

Postrojenja za proizvodnju umjetnih mineralnih vlakana

6.

Kafilerije (obrada životinjskih trupala i otpada životinjskog podrijetla)

7.

 

Postrojenja za zbrinjavanje otpada
- Biološka obrada
- Kemijska obrada
- Odlaganje
Termička obrada

8. 

Postrojenja za obradu i zbrinjavanje starog željeza, uključujući stara vozila

9.

Asfaltne baze nazivnog kapaciteta 100 t/sat i većeg

10. 

Betonare nazivnog kapaciteta 30 m³/sat i većeg

 

Turizam i odmor (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

Turističke zone površine 5 ha ili više

 

 

 

Sva postojeća postrojenja i uređaji za koje je potrebno ishoditi objedinjene uvjete zaštite okoliša

 

Svaka izmjena zahvata ili rekonstrukcija građevina s ovog Popisa

Sva postojeća postrojenja i uređaji za koje je potrebno ishoditi objedinjene uvjete zaštite okoliša
Svaka izmjena zahvata ili rekonstrukcija građevina s ovog Popisa
 

PRILOG III.

POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, A ZA KOJE JE NADLEŽNO UPRAVNO TIJELO U ŽUPANIJI, ODNOSNO U GRADU ZAGREBU

 

ZAHVAT

 

Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

Obnavljanje ruralnih područja površine 10 ha ili više

2.

Korištenje neobrađenog ili djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivredu površine 10 ha ili više

3.

Početno pošumljavanje u svrhu prenamjene zemljišta površine 50 ha ili više

4.

Krčenje šuma u svrhu prenamjene zemljišta površine 10 ha ili više

5.

Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 5.000 komada ili više u proizvodnom ciklusu

6.

Građevine za intenzivan uzgoj stoke i drugih životinja kapaciteta većeg od 200 uvjetnih grla

7.

 

Slatkovodni ribnjaci:
- Za salmonide godišnje proizvodnje veće od 5 t
- Za ciprinide površine ribnjaka 50 ha i više

 

Kemijska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

Skladišta nafte, petrokemijskih i kemijskih proizvoda kapaciteta 10.000 t i više

 

Prehrambena industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

Klaonice dnevnog kapaciteta 100 uvjetnih grla i veće

 

Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

Industrijski kompleksi površine 5 ha ili više

2. 

Parkirališta kao samostalni zahvati površine 2 ha ili više

3.

Županijske i lokalne ceste duljine 5 km ili više

4.

Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale

5.

 

Tramvajske pruge, ulične i podzemne željeznice, viseće i druge željeznice koje se upotrebljavaju za prijevoz putnika:
– gradske – duljine 10 km ili više
– prigradske – duljine 15 km ili više

 

Ostali projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

Trkaće staze i staze za ispitivanje motornih vozila površine 1 ha ili više

2.

Groblja površine 10 ha ili više

 

Turizam i odmor (osim zahvata u Prilogu I.)

1.

 

Skijaške staze, liftovi i žičare i slične konstrukcije s pratećim građevinama površine 1 ha ili više i/ili visine konstrukcije 15 m

2.

Zabavni parkovi površine 5 ha ili više

 

Svaka izmjena zahvata ili rekonstrukcija građevina s ovog Popisa

 

PRILOG IV.

OBVEZNI SADRŽAJ STUDIJE

1. Opis zahvata:
– opis fizičkih obilježja cjelokupnog zahvata i drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata (primjerice: potreba za korištenjem zemljišta tijekom građenja i/ili korištenja zahvata, druge potrebe vezano za opskrbu energijom i sirovinama, ostali bitni podaci)
– opis glavnih obilježja tehnoloških procesa,
– popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces,
– popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš,
– idejnu skicu ili idejno rješenje koje sadrži tekstualno obrazloženje i grafički prikaz zahvata.
2. Varijantna rješenja zahvata:
– sažeti opis razmatranih varijantnih rješenja zahvata s obzirom na njihove utjecaje na okoliš,
– obrazloženje razloga odabira određene varijante zahvata.
3. Podatke i opis lokacije zahvata i podatke o okolišu:
– ovjereni izvodi iz odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije (u tekstualnom i grafičkom obliku),
– grafički prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos prema postojećim i planiranim zahvatima,
– grafički prilozi s ucrtanim zahvatom u odnosu na zaštićena i područja ekološke mreže
– opis postojećeg stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj, uključujući posebice stanovništvo, životinjski i biljni svijet, tlo, vodu, zrak, klimatske faktore, materijalna dobra, koji obuhvaćaju graditeljsko i arheološko nasljeđe, te krajolik,
– analiza odnosa zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima te prema zaštićenim i područjima ekološke mreže,
– prikupljeni podaci i provedena mjerenja na lokaciji zahvata,
– opis okoliša lokacije zahvata za varijantu »ne činiti ništa« (u slučajevima kada se zahvatom poboljšava stanje okoliša ili smanjuju postojeći negativni trendovi u okolišu).
Podaci iz alineje 2. i 3. ove točke moraju se dati na geokodiranim i ortofoto podlogama.
4. Opis utjecaja zahvata na okoliš, tijekom građenja i/ili korištenja zahvata, koji uključuje posebice:
– utjecaje na stanovništvo, životinjski i biljni svijet, tlo, vodu, zrak, klimatske faktore, materijalna dobra, koji obuhvaćaju graditeljsko i arheološko nasljeđe i krajolik te utjecaje među njima i u vezi sa zahvatom,
– utjecaje od buke, vibracije, svjetlosti, topline, radijacije i slično
– izravne, neizravne, sekundarne, kumulativne, kratkoročne, srednjoročne, dugoročne, trajne, privremene, pozitivne i negativne utjecaje,
– opis potreba za prirodnim resursima,
– opis možebitnih značajnih prekograničnih utjecaja,
– opis mogućih umanjenih prirodnih vrijednosti (gubitaka) okoliša u odnosu na moguće koristi za društvo i okoliš,
– kratki opis metoda predviđanja utjecaja koje su korištene u izradi studije.
Podaci iz ove točke koji se odnose na opis utjecaja moraju se dati na temelju korištenja odgovarajućih stručno – znanstveno utemeljenih modela, drugih modela koji su prihvaćeni u općoj metodologiji procjene utjecaja na okoliš te kombiniranom primjenom modela.
5. Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, tijekom građenja i/ili korištenja zahvata:
– opis predloženih mjera zaštite okoliša za sprječavanje, ograničavanje ili ublažavanje negativnih utjecaja zahvata na okoliš,
– prijedlog programa praćenja stanja okoliša
– prijedlog plana provedbe mjera zaštite okoliša
– prijedlog plana provedbe praćenja stanja okoliša
– prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata za okoliš.
6. Sažetak studije:
– izvadak samo bitnih podataka iz točaka od 1. do 5. obveznog sadržaja studije i zaključke tih točaka (u pravilu sažetak studije ima 10 do 20 stranica)
– grafički prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos prema postojećim i planiranim zahvatima te u odnosu na zaštićena i područja ekološke mreže.
7. Naznaku bilo kakvih poteškoća
Poteškoćama u smislu ove točke podrazumijevaju se osobito: tehnički nedostaci, pomanjkanja znanja ili iskustva, nedostaci podatka i slično, s kojima su se nositelj zahvata ili ovlaštenik, odnosno projektant suočili prilikom prikupljanja potrebnih podataka ili izrade studije odnosno projekta.
8. Popis literature
Popis literature korištene za potrebe izrade studije.
9. Popis propisa
Popis propisa koji se odnose na zahvat i primijenjeni su u studiji.
10. Ostale podatke i informacije
Podaci i informacije koje nositelj zahvata, ovlaštenik i projektant smatraju potrebnim navesti u studiji – primjerice: opis odnosa nositelja zahvata s javnošću prije izrade studije, procjena troškova mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša u odnosu na njihov udio u troškovima građenja i korištenja zahvata i dr.
Sastavni dio studije je ne-tehnički sažetak studije i to:
– sažetak točaka od 1. do 5. obveznog sadržaja studije u tekstualnom i grafičkom obliku, sačinjen na način da sadržajno bude razumljiv javnosti – primjerice: izbjegavati tehničke izraze, detaljne podatke, znanstvena objašnjenja i slično.
– sažetak, u pravilu, ima 10 do 20 stranica,
– sažetak se daje kao privitak studiji u obliku posebnog elaborata.

PRILOG V.

KRITERIJI NA TEMELJU KOJIH SE ODLUČUJE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

1. Obilježja zahvata
Obilježja zahvata moraju biti razmotrena osobito s obzirom na:
1.1. veličinu zahvata,
1.2 kumulativni učinak s ostalim zahvatima,
1.3. korištenje prirodnih resursa,
1.4. proizvodnju otpada,
1.5. onečišćenje i smetnje prema drugima,
1.6. opasnost od nezgoda, posebice s obzirom na tvari ili tehnologije koje se koriste.
2. Lokacija zahvata
Osjetljivost okoliša zemljopisnih područja na koje bi zahvat mogao utjecati, moraju biti razmotrena uzimajući posebice u obzir:
2.1. postojeći način korištenja (namjenu) zemljišta,
2.2. možebitno bogatstvo, kakvoću i sposobnost obnove prirodnih resursa promatranog područja,
2.3. sposobnost apsorpcije (prilagodbe) prirodnog okoliša, obraćajući posebnu pozornost na:
– močvarna područja,
– priobalna, krška i vodo-zaštitna područja,
– planinska i šumska područja,
– područje ekološke mreže,
– područja kategorizirana ili zaštićena prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode te prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita voda,
– područja u kojima su standardi kakvoće okoliša utvrđeni posebnim propisima prekoračeni već postojećim postrojenjima ili aktivnostima,
– gusto naseljena područja,
– područja povijesnog, kulturnog i arheološkog značaja zaštićena prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita kulturne baštine.
3. Obilježja mogućeg utjecaja zahvata:
Mogući značajni utjecaji zahvata obvezno se razmatraju u odnosu na zahtjeve iz točke 1. i 2., ovih Kriterija uzimajući posebice u obzir sljedeće:
3.1. doseg utjecaja (zemljopisno područje i populacija koja je pod utjecajem),
3.2. prekogranična obilježja utjecaja,
3.3. snaga i složenost utjecaja,
3.4. vjerojatnost utjecaja,
3.5. trajanje, učestalost i reverzibilnost utjecaja.

PRILOG VI.

SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE

Zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije pobliže sadrži:
1. Podatke o nositelju zahvata:
1.1. Za pravnu i fizičku osobu, obrtnika: naziv i sjedište tvrtke, matični broj, ime odgovorne osobe; za druge fizičke osobe: ime i prezime te adresu; broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte– ukoliko postoji.
1.2. Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda, izvadak iz središnjeg obrtnog registra, izvadak iz registra poljoprivrednika, odnosno preslika osobne iskaznice kada je nositelj zahvata građanin.
2. Podaci o zahvatu i opis obilježja zahvata:
2.1. Točan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz ove Uredbe.
2.2. Opis glavnih obilježja tehnoloških procesa (u tekstualnom i grafičkom obliku).
2.3. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces.
2.4. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš.
2.5. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata – primjerice: nove ceste, potreba za novom vodoopskrbom, potreba za proizvodnjom ili prijenosom električne energije.
3. Podatke o lokaciji i opis lokacije zahvata:
3.1. Za lokaciju navodi se naziv JLP(R)S gdje se nalazi lokacija zahvata, uključujući ime katastarske općine.
3.2. Grafički prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos prema postojećim i planiranim zahvatima.
3.3. Grafički prilozi s ucrtanim zahvatom u odnosu na zaštićena i područja ekološke mreže.
3.4. Podatke da je zahvat planiran u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom – odgovarajući akt nadležnog tijela u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja.
3.5. Podatke o potrebi ocjene utjecaja zahvata za prirodu – odgovarajući akt izdan u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za prirodu – prethodne ocjene: potvrdu o prihvatljivosti zahvata, odnosno mišljenje o obvezi provedbe postupka glavne ocjene izdano od tijela nadležnog za zaštitu prirode prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode.
4. Prikaz varijantnih rješenja zahvata (ukoliko su razmatrane):
4.1. Sažeti opis razmatranih varijantnih rješenja zahvata s obzirom na njihove utjecaje na okoliš.
5. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš i možebitno razmatranih mjera zaštite okoliša:
5.1. Sažeti opis mogućih utjecaja zahvata na sljedeće čimbenike: ljude i ljudsko zdravlje, biljni i životinjski svijet, tlo, materijalna dobra, krajolik, vodu, klimu i dr.
5.2. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja.
5.3. Obilježja utjecaja – primjerice: izravni, neizravni, sekundarni, kumulativni i dr.
5.4. Predvidiva značajnost utjecaja
5.5. Prijedlog možebitno razmatranih mjera zaštite okoliša, procjena očekivanih otpadnih tvari i emisija.