Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš

NN 64/2008 (4.6.2008.), Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2176

Na temelju odredbe članka 57. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijela

UREDBU

O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se način provedbe strateške procjene plana i programa koji ima značajan utjecaj na okoliš, a za koji je Zakonom određena obveza strateške procjene, uključujući i postupak izrade strateške studije, obvezni sadržaj mišljenja i drugih akata u tom postupku, rokovi u tom postupku; obvezni sadržaj izvješća o načinu na koji su u plan ili program integrirani uvjeti zaštite okoliša utvrđeni strateškom procjenom, način praćenja stanja okoliša glede značajnih utjecaja plana i programa prilikom njihove provedbe, te način provjere provedbe mjera zaštite okoliša koje su postale sadržajem plana ili programa.
(2) Ovom Uredbom uređuje se i način provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene izmjena i/ili dopuna plana, odnosno programa iz stavka 1. ovoga članka, te način pojedinačnih ispitivanja i kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš izmjena i/ili dopuna plana ili programa.

Pojašnjenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:
1. Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz plan i program i obuhvaća sve potrebne podatke, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku. Strateškom studijom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana ili programa uključujući varijantna rješenja koja uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat toga plana i programa;
2. Središnje tijelo je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje za koje se plan i program donosi, isključujući ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša;
3. Nadležno tijelo je ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša i (drugo) središnje tijelo te nadležno upravno tijelo županije i Grada Zagreba;
4. JP(R)S je jedinica područne (regionalne) samouprave;
5. Povjerenstvo je savjetodavno stručno tijelo koje imenuje čelnik nadležnog tijela u postupku strateške procjene i koje ocjenjuje vjerojatno značajan utjecaj plana i programa na okoliš uključujući i varijantna rješenja;
6. Ovlaštenik je pravna osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša koja pod uvjetima određenim Zakonom i provedbenim propisom toga Zakona obavlja poslove izrade strateške studije i zadaće određene ovom Uredbom;
7. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša;
8. Izrađivač je pravna osoba odnosno tijelo, ovlašteni prema zakonu, koji faktično izrađuju plan odnosno program za koji se vodi postupak strateške procjene.

II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE

Članak 3.

Strateška procjena je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana i programa. Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije, osobito u vezi s varijantnim rješenjima plana i programa, postupak davanja mišljenja povjerenstva, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja tijela jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija, ako su bile obvezne sukladno zakonu, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana ili programa.

Odluka o provedbi postupka strateške procjene

Članak 4.

(1) Strateška procjena se provodi tijekom izrade nacrta prijedloga plana i programa prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja na način propisan Zakonom i ovom Uredbom.
(2) Ministar, odnosno čelnik središnjeg tijela koje je nadležno za izradu plana i programa koji se donosi na državnoj razini, donosi odluku o započinjanju postupka strateške procjene plana i programa.
(3) Župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba donosi odluku o započinjanju postupka strateške procjene plana i programa koji se donosi na područnoj (regionalnoj) razini, odnosno za područje Grada Zagreba.
(4) Odlukom iz stavaka 2. i 3. ovoga članka određuje se načelni tijek postupka strateške procjene plana i programa sukladno ovoj Uredbi. Ova odluka osobito sadrži:
– naziv tijela koje je nadležno za provođenje postupka strateške procjene plana i programa i naziv tijela koje je nadležno za izradu nacrta prijedloga plana i programa,
– naziv plana, odnosno programa, razloge za donošenje, ciljeve i programska polazišta te obuhvat plana i programa,
– mišljenje da je za plan, odnosno program u okviru strateške procjene potrebno provesti postupak glavne ocjene prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode,
– naznaku redoslijeda radnji koje se imaju provesti u postupku strateške procjene.

Načelni tijek postupka strateške procjene

Članak 5.

(1) Nadležno tijelo dužno je početi postupak strateške procjene u roku od osam dana od dana donošenja odluke iz članka 4. ove Uredbe.
(2) Strateška procjena se provodi na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom čiji sadržaj se određuje odlukom nadležnog tijela u skladu s ovom Uredbom.

Obvezni sadržaj strateške studije

Članak 6.

(1) Strateška studija sadrži poglavlja sa sadržajem kako je određeno u Prilogu I. ove Uredbe.
(2) Kada je mišljenjem tijela nadležnog za zaštitu prirode ocijenjeno da plan i program može imati značajan utjecaj na ekološku mrežu, sadržaj strateške studije uključuje i poglavlje koje utvrđuje utjecaje plana, odnosno programa na ekološku mrežu, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode.
(3) Sadržaj strateške studije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obvezni je sadržaj studije kojega pobliže određuje nadležno tijelo u postupku sukladno odredbama Zakona i ove Uredbe.

Način određivanja sadržaja strateške studije

Članak 7.

(1) U postupku određivanja sadržaja strateške studije, nadležno tijelo dužno je od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima pribaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji, vezano na područje iz djelokruga toga tijela i/ili osoba.
(2) Ukoliko nadležno tijelo ocijeni potrebnim, ovisno o obuhvatu i drugim značajkama plana i programa, u postupku određivanja sadržaja strateške studije za plan i program koji se donosi na državnoj razini pribavit će i mišljenja tijela jedinica lokalne samouprave i tijela JP(R)S na čijem području će se provoditi taj plan i program i na čija područja provedba plana i programa može utjecati, te mišljenja drugih tijela.
(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju kada se radi o planu i programu koji se donosi na područnoj (regionalnoj) razini.
(4) Zahtjev za davanje mišljenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sadrži odluku o izradi plana, odnosno programa, programska polazišta i ciljeve plana, odnosno programa.
(5) Nadležno tijelo o postupku određivanja sadržaja strateške studije dužno je osigurati informiranje javnosti sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima

Članak 8.

(1) Mišljenja iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe obvezno sadrže zahtjeve prema posebnim propisima iz djelokruga tijela i/ili osoba određenih tim propisima u odnosu na zahtjeve plana, odnosno programa, te u odnosu na obvezni sadržaj strateške studije sukladno ovoj Uredbi.
(2) Tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela jedinica lokalne samouprave i tijela JP(R)S, te druga tijela, dužni su dostaviti mišljenje iz članka 7. stavaka 1. i 2. ove Uredbe u roku od 30 dana od primitka zahtjeva nadležnog tijela.
(3) Nadležno tijelo dužno je u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, u tijeku roka iz stavka 2. ovoga članka, koordinirati i provesti raspravu, a po potrebi i više rasprava s predstavnicima tijela i osoba iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe. O ovoj raspravi nadležno tijelo vodi zapisnik.
(4) Na raspravi iz stavka 3. ovoga članka, prema ocijenjenoj potrebi nadležnog tijela, sudjeluju i predstavnici tijela jedinica lokalne samouprave i tijela JP(R)S te predstavnici drugih tijela od kojih je mišljenje zatraženo i izrađivač.
(5) Kad se provodi postupak utvrđivanja sadržaja strateške studije koja se odnosi na prostorni plan županije, odnosno Prostorni plan Grada Zagreba, rasprava iz stavka 3. ovoga članka održat će se u okviru postupka prethodne rasprave iz zakona kojim se uređuje prostorno uređenje.

Članak 9.

(1) Nadležno tijelo će u suradnji s izrađivačem razmotriti mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti dostavljene u postupku informiranja iz članka 7. stavka 5. ove Uredbe.
(2) Nadležno tijelo, nakon postupka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje konačni sadržaj strateške studije i donosi odluku o sadržaju strateške studije.

Odluka o sadržaju strateške studije

Članak 10.

(1) Odluka o sadržaju strateške studije sadrži osobito:
– programska polazišta, obuhvat i ciljeve plana, odnosno programa
– konačno utvrđeni sadržaj strateške studije
– popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, koja su sudjelovala u postupku
– podatke o izrađivaču.
(2) O odluci iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo informira javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Odabir ovlaštenika i obveze ovlaštenika u postupku strateške procjene

Članak 11.

(1) Nadležno tijelo, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o sadržaju strateške studije, započinje postupak odabira ovlaštenika.
(2) Ovlaštenik sudjeluje u postupku strateške procjene tako da:
– izrađuje stratešku studiju uključujući i možebitne dopune i dorade strateške studije na zahtjev nadležnog tijela tijekom postupka;
– po pozivu nadležnog tijela putem svojih predstavnika – voditelja izrade strateške studije i po potrebi drugih suradnika u izradi strateške studije, nazoči sjednicama povjerenstva;
– na zahtjev nadležnog tijela osigurava odgovarajuće sažetke, stručne podloge i sl. koje se odnose na materiju u svezi sa sadržajem strateške studije i u svezi sa strateškom procjenom, te osigurava dostatan broj primjeraka strateške studije, odnosno sažetaka kao posebnih dijelova strateške studije;
– na zahtjev nadležnog tijela surađuje s izrađivačem;
– na zahtjev nadležnog tijela sudjeluje u postupku javne rasprave prilikom postupka javnog izlaganja.
(3) Predstavnici ovlaštenika sudjeluju u radu povjerenstva s pravom rasprave, a bez prava odlučivanja.

Članak 12.

(1) Nadležno tijelo, u roku od osam dana od dana odabira ovlaštenika, ovlašteniku dostavlja odluku o sadržaju strateške studije i nacrt prijedloga plana, odnosno programa za koji se provodi postupak strateške procjene.
(2) Ovlaštenik je, vezano za izrađenu stratešku studiju, odgovoran za istinitost i točnost podataka te stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisanim zahtjevima, prema odluci o sadržaju strateške studije.
(3) Pojedina poglavlja u strateškoj studiji moraju izrađivati stručnjaci odgovarajuće struke za područje koje se poglavljem obrađuje.
(4) Ovlaštenik je dužan pri izradi strateške studije koristiti najnovije, vjerodostojne i dostupne podatke s obzirom na sadržaj, ciljeve i razinu obuhvata plana, odnosno programa, uzimajući u obzir da se pojedina pitanja razmatraju na različitim razinama donošenja plana ili programa, te je u te svrhe prilikom izrade strateške studije dužan surađivati s izrađivačem.

Postupak nadležnog tijela prema povjerenstvu i u svezi s pismenima povjerenstva

Članak 13.

(1) Nadležno tijelo u roku od osam dana od dana primitka strateške studije od ovlaštenika dostavlja stratešku studiju i nacrt prijedloga plana, odnosno programa povjerenstvu, koje se osniva i radi prema posebnom propisu.
(2) Nacrt prijedloga plana odnosno programa iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se povjerenstvu u fazi u kojoj je izrađen.
(3) Cjelovitost i stručnu utemeljenost strateške studije u odnosu na utvrđeni sadržaj strateške studije i nacrt prijedloga plana odnosno programa iz stavka 2. ovoga članka ocjenjuje povjerenstvo. Ocjena stručne utemeljenosti strateške studije može se dati nakon što se utvrdi da je studija cjelovita.
(4) Kada povjerenstvo predloži da se strateška studija dopuni odnosno doradi, nadležno tijelo će od ovlaštenika zatražiti dopunu, odnosno doradu strateške studije tako da će ovlaštenika uputiti u kojem dijelu treba obaviti traženu dopunu, odnosno doradu strateške studije i utvrditi primjereni rok u kojem to treba izvršiti.
(5) Nadležno tijelo stratešku studiju nakon dopune podataka može dostaviti izravno izrađivaču, bez naknadnog razmatranja na sjednici povjerenstva, ukoliko je to povjerenstvo predložilo.

Članak 14.

(1) Izrađivač dovršava nacrt prijedloga plana, odnosno programa, nakon što zaprimi cjelovitu i stručno utemeljenu stratešku studiju.
(2) Izrađivač nacrt prijedloga plana i programa bez odlaganja dostavlja nadležnom tijelu, radi provedbe javne rasprave i pribavljanja mišljenja, sukladno odredbama ove Uredbe.

Članak 15.

(1) Nadležno tijelo donosi odluku o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga plana odnosno programa, na javnu raspravu.
(2) Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, nadležno tijelo stratešku studiju i nacrt prijedloga plana, odnosno programa, dostavlja i na mišljenje tijelima i osobama sukladno Zakonu i ovoj Uredbi.
(3) O odluci iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo informira javnost, sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 16.

(1) Nakon provedene javne rasprave prema odluci iz članka 15. stavka 1. ove Uredbe, nadležno tijelo sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave, i mišljenja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe dostavlja na očitovanje ovlašteniku i izrađivaču. Svojim očitovanjem ovlaštenik će predložiti i konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za program, odnosno plan.
(2) Nadležno tijelo priprema nacrt konačnog prijedloga plana i programa te ga dostavlja tijelu nadležnom za donošenje. Središnje tijelo i nadležno upravno tijelo županije te Grada Zagreba, prethodno pribavljaju mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša o provedenoj strateškoj procjeni toga plana i programa.

Način provedbe postupka u slučaju mogućeg prekograničnog utjecaja plana ili programa

Članak 17.

(1) Središnje tijelo i nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba će u postupku strateške procjene u slučaju ocjene povjerenstva da bi plan odnosno program mogao prilikom provedbe značajno utjecati na okoliš i/ili zdravlje ljudi druge države, o toj ocjeni obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša, u svrhu postupka prema drugoj državi. Istodobno s dostavom ove obavijesti dostavit će ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša i zahtjev za pravnu pomoć, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, s preslikama nacrta plana i programa i strateške studije.
(2) Ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša će o postupcima slijedom odredbi stavka 1. ovoga članka izvijestiti središnje tijelo, odnosno nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba radi daljnjeg nastavka postupka, prema nadležnosti tih tijela u skladu sa Zakonom.
(3) Kada je, prema Zakonu, za stratešku procjenu i ocjenu o potrebi strateške procjene, za plan i program nadležno ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša, ono će po utvrđenom mogućem prekograničnom utjecaju plana, odnosno programa, postupiti prema Zakonu i posebnom propisu.
(4) O postupcima iz ovoga članka nadležna tijela će informirati javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Obveza pribavljanja mišljenja ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša

Članak 18.

(1) Središnje tijelo prije upućivanja prijedloga plana i programa u postupak donošenja obvezno je o provedenoj strateškoj procjeni za taj plan, odnosno program, pribaviti mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša.
(2) Središnje tijelo u svrhu iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša prijedlog plana i programa te stratešku studiju, mišljenje povjerenstva, rezultate sudjelovanja javnosti, mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, mišljenja tijela jedinica lokalne samouprave, tijela JP(R)S i drugih tijela, kad su ta tijela sudjelovala u postupku strateške procjene te rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu.
(3) Ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša mišljenje o strateškoj procjeni dostavlja središnjem tijelu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od primitka dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša obvezno sadrži ocjenu svih dijelova propisanog postupka strateške procjene.
(5) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i u postupku strateške procjene iz nadležnosti nadležnog upravnog tijela.
(6) U slučaju strateške procjene koja se odnosi na prostorni plan županije, odnosno Prostorni plan Grada Zagreba, glede mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se odredbe Zakona i zakona kojim se uređuje prostorno uređenje.

Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni

Članak 19.

(1) Postupak strateške procjene završava izvješćem nadležnog tijela.
(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:
1. sažeti prikaz načina na koji su pitanja zaštite okoliša integrirana u plan i program,
2. sažeti prikaz načina na koji su rezultati strateške studije, mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe, primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti, te rezultati prekograničnih konzultacija, ako su bile obvezne sukladno Zakonu, uzeti u obzir odnosno razmotreni pri donošenju odluke o usvajanju plana ili programa,
3. obrazloženje razloga prihvaćanja odabranog varijantnog rješenja plana ili programa, u odnosu na ostala razmotrena varijantna rješenja
4. mjere zaštite okoliša
5. način praćenja primjene mjera koje su postale sadržajem plana ili programa
6. način praćenja značajnih utjecaja na okoliš donesenog plana ili programa.
(3) O izvješću iz stavka 1. ovoga članka i donesenom planu i programu, nadležno tijelo informira javnost, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela jedinica lokalne samouprave, tijela JP(R)S i druga tijela, kad su ta tijela sudjelovala u postupku strateške procjene, te druge države koje su sudjelovale u prekograničnim konzultacijama, ako su bile obvezne sukladno Zakonu.
(4) Informiranje javnosti prema stavku 3. ovoga članka provodi se sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Program praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi plana i programa

Članak 20.

(1) Tijelo nadležno za donošenje plana i programa dužno je nakon njihova donošenja donijeti program praćenja stanja okoliša u odnosu na provedbu plana i programa.
(2) Program praćenja stanja okoliša iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:
1. opis ciljeva plana ili programa
2. pokazatelje za praćenje stanja okoliša
3. način provjere provedbe mjera zaštite okoliša
4. postupanje u slučaju neočekivanih nepovoljnih utjecaja
5. druge podatke ovisno o obuhvatu i značajkama plana ili programa
6. sredstva potrebna za provedbu praćenja stanja okoliša.
(3) U svrhu izbjegavanja umnožavanja programa praćenja stanja okoliša u odnosu na istovjetne pokazatelje, mogu se koristiti podaci iz odgovarajućih programa praćenja koji su već u primjeni vezano za druge planove i programe.

III. OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE

Članak 21.

(1) U slučaju izmjena i/ili dopuna plana i programa za kojega je Zakonom određena obveza strateške procjene provodi se postupak ocjene o potrebi strateške procjene.
(2) Na započinjanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 4. ove Uredbe o donošenju odluke o započinjanju postupka strateške procjene.
(3) Pri utvrđivanju vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš plana i programa o izmjenama i/ili dopunama plana i programa, nadležno tijelo dužno je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, te ukoliko ocijeni potrebnim, pribavit će i mišljenje tijela jedinica lokalne samouprave, tijela JP(R)S i drugih tijela, ovisno o obuhvatu i drugim značajkama izmjena i/ili dopuna plana i programa.
(4) U svrhu pribavljanja mišljenja iz stavka 3. ovoga članka, nadležno tijelo u roku od osam dana od dana donošenja odluke iz stavka 2. ove Uredbe, dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene.
(5) Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene sadrži odluku o izradi izmjena i/ili dopuna plana i programa, programska polazišta i ciljeve izmjena i/ili dopuna plana i programa, te uputu na službeno glasilo u kojem je plan i program objavljen.
(6) Kad se provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene izmjena i/ili dopuna plana i programa na područnoj razini, zahtjev iz stavka 4. ovoga članka priprema nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom.
(7) Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja izmjena i/ili dopuna plana ili programa na okoliš, iz Priloga II. ove Uredbe, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela jedinica lokalne samouprave, tijela JP(R)S i druga tijela, ovisno o obuhvatu i drugim značajkama izmjena i/ili dopuna plana i programa, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od primitka zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju nadležnom tijelu.
(8) Ukoliko nadležno tijelo ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 22.

(1) Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene središnje tijelo dužno je o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene pribaviti mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša. U tu svrhu, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša se, uz zahtjev za davanje mišljenja, dostavlja i potrebna dokumentacija.
(2) Ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša donosi mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene u roku od 30 dana od primitka dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka sadrži prijedlog odluke, mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 21. stavka 3. ove Uredbe i zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene.

Članak 23.

(1) Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da izmjena i/ili dopuna plana i programa ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. ove Uredbe.
(2) Ukoliko se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene donese odluka iz stavka 1. ovoga članka, nakon donošenja te odluke primjenjuju se odredbe ove Uredbe kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
(3) Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da izmjena i/ili dopuna plana i programa nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. U tom slučaju, odluka osobito sadrži osnovne podatke o planu i programu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga II. ove Uredbe.

Članak 24.

O odlukama iz članka 23. ove Uredbe, nadležno tijelo informira javnost, sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 25.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene plana o izmjenama i/ili dopunama prostornog plana županije, odnosno Prostornog plana Grada Zagreba, provodi se prema odredbama ove Uredbe nakon donošenja odluke o izradi tih dokumenata prostornog uređenja prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ukoliko je za plan i program donesena odluka o izradi plana i programa prije stupanja na snagu ove Uredbe, za taj plan i program neće se provoditi strateška procjena prema ovoj Uredbi.

Članak 27.

Prilozi I. i II. čine sastavni dio ove Uredbe.

Članak 28.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim točke 1. alineje 5. i točke 2. alineje 7. iz Priloga II. ove Uredbe, koje stupaju na snagu danom prijma Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 351-01/08-01/02
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 29. svibnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.


PRILOG I.

OBVEZNI SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE

Strateška studija sadrži osobito:
– kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva plana ili programa i odnosa s drugim odgovarajućim planovima i programima;
– podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe plana i programa;
– okolišne značajke područja na koja provedba plana ili programa može značajno utjecati;
– postojeće okolišne probleme koji su važni za plan ili program, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode;
– ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na plan odnosno program, te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade plana ili programa;
– vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući biološku raznolikost, zaštićena područja prema posebnom propisu, ljude, biljni i životinjski svijet, tlo, vodu, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose;
– mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja, ublažavanja i kompenzacije nepovoljnih utjecaja provedbe plana ili programa na okoliš;
– kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih varijantnih rješenja, obrazloženje najprihvatljivijeg varijantnog rješenja plana ili programa na okoliš i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka;
– opis predviđenih mjera praćenja;
– ostale podatke i zahtjeve kako se utvrdi prilikom određivanja sadržaja strateške studije u posebnom postupku prema ovoj Uredbi
– sažetak podataka iz alineje 1. do 10. naprijed.

PRILOG II.

NAČIN POJEDINAČNIH ISPITIVANJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VJEROJATNO ZNAČAJNOG UTJECAJA PLANA ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ

Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš osobito su:
1. Značajke plana i programa, osobito u odnosu na:
– stupanj do kojeg plan ili program određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti i to u odnosu na lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora,
– stupanj do kojeg plan ili program utječe na druge planove ili programe, uključujući i one u hijerarhiji,
– pogodnost plana ili programa za uključivane pitanja zaštite okoliša, osobito s ciljem promicanja održivog razvoja;
– okolišni problemi važni za plan i program;
– važnost plana i programa za primjenu propisa Zajednice u području zaštite okoliša (npr. plan ili program koji se odnosi na gospodarenje otpadom ili zaštitu voda).
2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba plana ili programa može utjecati, posebice u odnosu na:
– vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja,
– kumulativnu prirodu utjecaja,
– prekograničnu prirodu utjecaja,
– rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja)
– veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će vjerojatno djelovati),
– vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog:
– posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine,
– prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti,
– intenzivnog korištenja zemljišta,
– utjecaji na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj, međunarodnoj razini ili razini Zajednice.