Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

NN 64/2008 (4.6.2008.), Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2177

Na temelju odredbe članka 137. stavka 2. i članka 142. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijela

UREDBU

O INFORMIRANJU I SUDJELOVANJU JAVNOSTI I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom propisuje način informiranja javnosti o postupku izrade strateške studije; ocjene o potrebi strateške procjene; ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; utvrđivanja sadržaja studije o utjecaju zahvata na okoliš prije njezine izrade te u postupku davanja suglasnosti na Izviješće o sigurnosti.
(2) Ovom Uredbom uređuje se i način informiranja i sudjelovanja javnosti, odnosno zainteresirane javnosti – ukoliko je Zakonom propisano sudjelovanje te javnosti, u postupcima: strateške procjene; donošenja planova i programa za koje se ne provodi strateška procjena; izrade zakona, provedbenih propisa i ostalih općeprimjenjivih pravno obvezujućih pravila koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš; procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje tvrtke. Uređuje se i način provođenja javne rasprave uključujući javni uvid i javno izlaganje te rokovi s tim u svezi.
(3) Uredbom se određuju planovi i programi iz područja zaštite okoliša za koje nije Zakonom određena obveza strateške procjene, ali je utvrđena obveza da se u postupku izrade nacrta prijedloga plana i programa osigura sudjelovanje javnosti te se određuje koja javnost može sudjelovati u tom postupku.

Pojmovi i definicije

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:
1. Središnje tijelo je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje za koje se plan i program donosi, isključujući ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša;
2. Izrađivač je pravna osoba odnosno tijelo, ovlašteni prema zakonu, koji izrađuju plan, odnosno program za koji se vodi postupak strateške procjene;
3. Ovlaštenik je pravna osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša koja pod uvjetima određenim Zakonom i provedbenim propisom toga Zakona može obavljati poslove izrade studija, uključujući i studiju prihvatljivosti planiranog zahvata za prirodu te poslove izrade tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša;
4. Nadležno tijelo je ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša i (drugo) središnje tijelo državne uprave, nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba;
5. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša;
6. Lokacija zahvata je prostor na kojem se zahvat namjerava ostvariti;
7. internetske stranice su internetske stranice nadležnog tijela.

II. NAČIN INFORMIRANJA JAVNOSTI

Način objave informacije

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo odgovorno je za točnost, pravovremenost, usporedivost te dostupnost informacija koje daje u pitanjima zaštite okoliša.
(2) Nadležno tijelo informacije iz svoje nadležnosti koje je dužno davati prema Zakonu i ovoj Uredbi, u pravilu, daje i objavljuje na internetskim stranicama.
(3) Nadležno tijelo, s obzirom na složenost i prirodu materije o kojoj je dužno dati informacije sukladno Zakonu i ovoj Uredbi, osim putem internetske stranice, te informacije može dati i drugim načinima informiranja koji su primjereniji u konkretnom slučaju s obzirom na lokalnu zajednicu ili građanina pojedinca, a osobito:
– javnim oglašavanjem u tisku,
– javnim oglašavanjem u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
– oglašavanjem na panou za oglašavanje u pojedinom mjestu,
– oglašavanjem u sredstvima javnog informiranja – elektroničkim medijima i sl.,
– oglašavanjem na odgovarajućim oglasnim pločama i sl.,
– te izdavanjem pisanih materijala.
(4) Kada se u postupcima informiranja uređenim Zakonom i ovom Uredbom mora informirati zainteresirana javnost, nadležno tijelo dužno je informaciju objaviti i oglašavanjem na panou za oglašavanje u pojedinom mjestu te u lokalnom, odnosno područnom tisku.

Obvezno razdoblje trajanja informiranja

Članak 4.

(1) Informacije koje se daju prema odredbama ove Uredbe objavljuju se u trajanju od 30 dana. Ovaj rok počinje teći od datuma označenog na naslovnici internetske stranice na kojoj se najavljuje objava informacije.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se daju informacije radi sudjelovanja javnosti u postupku izrade zakona i provedbenih propisa te ostalih općeprimjenjivih pravno obvezujućih pravila koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš, uključujući i postupke izrade njihovih izmjena i dopuna, objava informacije traje najduže 30 dana.
(3) Na naslovnici internetske stranice objava informacije se najavljuje preslikavanjem uvodnog dijela (bez zaglavlja) i naslova akta kojim se informacija daje.
(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, informacije koje se, osim na internetskoj stranici, objavljuju i na druge načine predviđene ovom Uredbom (primjerice: putem tiska, radija i sl.) mogu biti objavljene u i kraćem razdoblju, odnosno jednokratno. U tom slučaju obvezno se navodi vrijeme trajanja informiranja prema datumu internetske stranice iz stavka 1. ovoga članka.

Informiranje u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš i u postupku ocjene o potrebi strateške procjene

Članak 5.

(1) U postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš (u daljnjem tekstu: strateška procjena) javnost se informira o:
1. odluci o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije,
2. odluci kojom se određuje sadržaj strateške studije,
3. odluci da se strateška studija i nacrt prijedloga plana, odnosno programa upućuje na javnu raspravu,
4. postupku u svezi mogućeg prekograničnog utjecaja plana i programa te o postupku sudjelovanja vezano za stratešku procjenu u drugoj državi,
5. izvješću nadležnog tijela o provedenoj strateškoj procjeni i donesenom planu odnosno programu.
(2) U postupku ocjene o potrebi strateške procjene javnost se informira o odluci donesenoj u tom postupku.

Članak 6.

(1) Informacija o izradi strateške studije sadrži osobito:
1. Zaglavlje tijela koje informaciju objavljuje (naziv, klasu i urbroj, datum);
2. Naziv i adresu tijela nadležnog za provedbu postupka izrade strateške studije;
3. Naziv propisa i odredbe na temelju kojih se postupak provodi;
4. Naziv plana, odnosno programa za koji se treba izraditi strateška studija, odluku o izradi plana, odnosno programa, programska polazišta i ciljeve plana, odnosno programa, a kada se radi o izmjenama i/ili dopunama plana odnosno programa – sadrži i uputu na službeno glasilo u kojem je objavljen plan i program koji se mijenja odnosno dopunjuje;
5. Sažetak postupka koji će se provesti (redoslijed radnji i sudionike u postupku: naziv i sjedište tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.);
6. Način na koji će se javnost očitovati na informaciju: način davanja mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije, nadležno tijelo i adresu na koju se daju, te rok u kojem se daju;
7. Način na koji će javnost biti informirana o ishodu postupka.
(2) Informacija o aktima iz članka 5. stavaka 1. i 2. ove Uredbe – odlukama, ocjenama, izvješćima – daje se objavom tih akta na internetskoj stranici. Ukoliko prema prirodi akta – jer sadrži tehničke i kartografske prikaze – akt nije moguće objaviti u cijelosti, objavljuje se sažetak akta bez tehničkih i kartografskih prikaza. Sažetak obvezno sadrži izreku i obrazloženje akta u bitnom, ukoliko ga akt sadrži.

Informiranje u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te u postupku izdavanja upute o sadržaju studije za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Članak 7.

(1) U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš javnost i zainteresirana javnost informira se o:
1. zahtjevu nositelja zahvata,
2. odluci da se studija o utjecaju zahvata na okoliš upućuje na javnu raspravu,
3. rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš,
4. svakom drugom rješenju u tom postupku donesenom u skladu sa zakonom.
(2) U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš javnost i zainteresirana javnost informira se o:
1. zahtjevu nositelja zahvata,
2. rješenju donesenom povodom zahtjeva nositelja zahvata.
(3) U postupku izdavanja upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš javnost i zainteresirana javnost informira se o:
1. zahtjevu nositelja zahvata,
2. uputi donesenoj povodom zahtjeva nositelja zahvata.

Članak 8.

(1) Informacija o postupcima iz članka 7. ove Uredbe sadrži osobito:
1. Zaglavlje tijela koje informaciju objavljuje (naziv, klasu i urbroj, datum);
2. Naziv i adresu tijela nadležnog za provedbu postupka;
3. Naziv propisa i odredbe na temelju kojih se postupak provodi;
4. Podatke o nositelju zahvata i sadržaju zahtjeva (naziv nositelja zahvata, lokaciju i sažeti opis zahvata na koji se zahtjev odnosi),
5. Sažetak postupka koji će se provesti (redoslijed radnji i sudionike u postupku: naziv i sjedište tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.);
6. Način na koji će se javnost i zainteresirana javnost očitovati na informaciju: način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga, nadležno tijelo i adresu na koju se daju, te rok u kojem se daju. Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu iz članka 7. stavka 1. točke 1. ove Uredbe se ne provodi jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava;
7. Način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirana o ishodu postupka povodom zahtjeva nositelja zahvata.
(2) Informacija o aktima iz članka 7. ove Uredbe (odluka, rješenje, uputa) daje se, u pravilu, objavom akta na internetskoj stranici. Ukoliko prema prirodi akta – jer sadrži tehničke i kartografske prikaze – akt nije moguće objaviti u cijelosti, objavljuje se sažetak akta bez tehničkih i kartografskih prikaza. Sažetak obvezno sadrži izreku i obrazloženje akta u bitnom, ukoliko ga akt sadrži.

Informiranje u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Članak 9.

(1) U postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novo postrojenje javnost i zainteresirana javnost informira se o:
1. zahtjevu nositelja zahvata;
2. zaključku da se postupak po zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša spaja s postupkom koji se za isti zahvat vodi po zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, te da se ti postupci objedinjavaju u jedinstveni postupak sukladno Zakonu;
3. rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.
(2) U postupku koji se vodi radi pribavljanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje u slučaju značajne promjene u radu, u postupku radi produženja roka važenja pribavljenih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje, te u drugim postupcima sukladno Zakonu u svezi s postrojenjem, javnost i zainteresirana javnost informira se o:
1. zahtjevu tvrtke, operatera, odnosno nositelja zahvata,
2. rješenjima koja se donose u postupcima iz točke 1. ovoga stavka uključujući i uporabnu dozvolu u dijelu koji se odnosi na utvrđene objedinjene uvjete zaštite okoliša.
(3) Informacija o postupcima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sadrži osobito:
1. Zaglavlje tijela koje informaciju objavljuje (naziv, klasu i urbroj, datum);
2. Naziv i adresu tijela nadležnog za provedbu postupka;
3. Naziv propisa i odredbe na temelju kojih se postupak provodi;
4. Podatke o nositelju zahvata i sadržaju zahtjeva (naziv nositelja zahvata, lokaciju i sažeti opis zahvata na koji se zahtjev odnosi);
5. Sažetak postupka koji će se provesti (redoslijed radnji i sudionike u postupku: naziv i sjedište tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.);
6. Način na koji će se javnost i zainteresirana javnost očitovati na informaciju: način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga, nadležno tijelo i adresu na koju se daju, te rok u kojem se daju. Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu iz stavka 1. točke 1. i o zahtjevu iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ne provodi se kada se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava;
7. Način na koji će javnost i zainteresirana javnost sudjelovati u postupku i biti informirana o ishodu postupka.
(4) Informacija o aktima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka (zaključak, rješenje, uporabna dozvola) daje se, u pravilu, objavom akta, odnosno dijela akta koji se odnosi na utvrđene objedinjene uvjete zaštite okoliša (primjerice: kod uporabne dozvole) na internetskoj stranici. Ukoliko prema prirodi akta nije moguće akt objaviti u cijelosti, te kada akt sadrži tehničke i kartografske prikaze, objavljuje se njegov sažetak bez tehničkih i kartografskih prikaza.

Sažetak obvezno sadrži izreku i obrazloženje akta u bitnom, ukoliko ga akt sadrži.

Članak 10.

Odredbe članka 9. ove Uredbe na odgovarajući način primjenjuju se i u postupcima po zahtjevu tvrtke za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje te za rekonstrukciju postojećeg postrojenja.

Informiranje u postupku davanja suglasnosti na Izvješće o sigurnosti

Članak 11.

(1) U postupku davanja suglasnosti na Izvješće o sigurnosti javnost i zainteresirana javnost informira se o:
1. zahtjevu nositelja zahvata, odnosno operatera tvrtke,
2. izdanoj suglasnosti, odnosno drugom aktu koji je donesen povodom zahtjeva sukladno Zakonu.
(2) Informacija o postupku iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:
1. Zaglavlje tijela koje informaciju objavljuje (naziv, klasu i urbroj, datum);
2. Naziv i adresu tijela nadležnog za provedbu postupka;
3. Naziv propisa i odredbe na temelju kojih se provodi postupak;
4. Podatke o nositelju zahvata i zahvatu, odnosno o tvrtci i postrojenju (naziv nositelja zahvata, odnosno naziv tvrtke, lokaciju zahvata, odnosno postrojenja na koje se Izvješće o sigurnosti odnosi te sažetak sadržaja izvješća),
5. Sažetak postupka koji će se provesti (redoslijed radnji i sudionike u postupku: naziv i sjedište tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.);
6. Način na koji će se javnost i zainteresirana javnost očitovati na informaciju: način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga, nadležno tijelo i adresu na koju se daju, te rok u kojem se daju.
7. Način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirana o ishodu postupka po zahtjevu.
(3) Informacija o aktima iz stavka 1. ovoga članka (suglasnost, rješenje) daje se, u pravilu, objavom akta na internetskoj stranici. Ukoliko prema prirodi akta, uključujući i razloge propisane Zakonom, te jer akt sadrži tehničke i kartografske prikaze, nije moguće akt objaviti u cijelosti, objavljuje se sažetak akta bez tehničkih i kartografskih prikaza. Sažetak obvezno sadrži izreku i obrazloženje akta u bitnom, ukoliko ga akt sadrži.

III. NAČIN SUDJELOVANJA JAVNOSTI

Sudjelovanje javnosti u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš

Članak 12.

(1) U postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš javnost sudjeluje u:
1. postupku izrade strateške studije – određivanja sadržaja,
2. postupku javne rasprave o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga plana, odnosno nacrtu prijedloga programa.
(2) U postupku iz stavka 1. točke 1. ovoga članka javnost sudjeluje pisanim mišljenjima i prijedlozima za određivanje sadržaja strateške studije, koje, u razdoblju određenom za informiranje prema odredbama članka 4., 5. i 6. ove Uredbe dostavlja nadležnom tijelu.
(3) U postupku iz stavka 1. točke 2. ovoga članka javnost sudjeluje sukladno odredbama Zakona i ove Uredbe kojima se određuje način provedbe javne rasprave, osim u slučaju postupka strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš, kada javnost sudjeluje primjenom odredbi zakona kojim se uređuje prostorno uređenje.

Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Članak 13.

U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša javnost i zainteresirana javnost sudjeluju putem javne rasprave koja se provodi sukladno odredbama Zakona i ove Uredbe.

Sudjelovanje javnosti koja je zainteresirana u postupku donošenja planova i programa za koje se ne provodi strateška procjena

Članak 14.

(1) Tijelo, koje je prema zakonu, odnosno prema odluci Vlade Republike Hrvatske, te prema odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, nadležno za izradu plana i programa za koje se ne provodi strateška procjena, dužno je na internetskoj stranici objaviti informaciju o izradi nacrta prijedloga plana, odnosno nacrta prijedloga programa.
(2) Informacija iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:
1. Zaglavlje tijela koje informaciju objavljuje (naziv, klasu i urbroj, datum);
2. Naziv i adresu tijela nadležnog za izradu plana i programa (nositelja izrade);
3. Naziv plana, odnosno programa koji se izrađuje, te njegov obuhvat;
4. Popis propisa odnosno odluku slijedom kojih se plan i program izrađuje, odnosno donosi;
5. Sažetak postupka koji se provodi vezano za izradu i donošenje plana i programa (redoslijed radnji i sudionike u postupku);
6. Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti koja je zainteresirana na nacrt prijedloga plana odnosno programa kada se izradi;
(3) Planovi i programi za koje se ne provodi strateška procjena su svi planovi i programi za koje Zakonom nije propisana obveza strateške procjene, njihovo donošenje je propisano zakonom a odnose se na okoliš.
(4) Javnost koja ima pravo iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte planova i programa iz stavka 3. ovoga članka je javnost na koju ti planovi i programi mogu utjecati prilikom provedbe.

Sudjelovanje javnosti u postupku izrade zakona i provedbenih propisa te ostalih općeprimjenjivih pravno obvezujućih pravila u pitanjima zaštite okoliša

Članak 15.

Na sudjelovanje javnosti u postupku izrade nacrta prijedloga zakona i provedbenog propisa odnosno drugog općeprimjenjivog pravno obvezujućeg pravila uključujući i postupke izrade nacrta prijedloga njihovih izmjena i dopuna, a koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš ili pojedine sastavnice okoliša te opterećenja, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 14. ove Uredbe.

IV. NAČIN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE, JAVNOG UVIDA I JAVNOG IZLAGANJA U POSTUPKU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ, PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I U POSTUPKU UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA

Javna rasprava

Članak 16.

(1) U javnoj raspravi javnost, zainteresirana javnost, te drugi sudionici u javnoj raspravi kao što su tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela (u daljnjem tekstu: sudionici u javnoj raspravi), u roku i na način propisan ovom Uredbom, daju mišljenja, prijedloge i primjedbe u vezi s predmetom javne rasprave.
(2) Predmetom javne rasprave iz stavka 1. ovoga članka prema odredbama ove Uredbe može biti: strateška studija s nacrtom prijedloga plana, odnosno programa, studija o utjecaju zahvata na okoliš te studija o utjecaju zahvata na okoliš u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, u roku i na način propisan ovom Uredbom.
(3) Nadležno tijelo daje obavijest o provođenju javne rasprave u svezi predmeta javne rasprave na internetskoj stranici i u dnevnom tisku. Ova obavijest se može dati i u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja, ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno, najmanje osam dana prije početka javne rasprave.
(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka sadrži naznaku predmeta javne rasprave mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida, mjesto i datum javnog izlaganja te rok u kojem se nadležnom tijelu dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi predmeta javne rasprave.
(5) Nadležno tijelo osim obavijesti iz stavka 3. ovoga članka, ukoliko je obveza propisana posebnim propisom, pisanu obavijest o javnoj raspravi dostavlja i:
– tijelima i osobama određenim posebnim propisima
– tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– drugim tijelima, prema potrebi.

Članak 17.

(1) Javnu raspravu uključujući javni uvid i javno izlaganje koordinira i provodi:
1. u postupku strateške procjene – nadležno tijelo,
2. u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš – ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša, odnosno nadležno upravno tijelo županije te Grada Zagreba, ovisno o propisanoj nadležnosti vezano za popis zahvata prema uredbi kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš,
3. u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša – ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša,
4. u postupcima iz točki 1., 2. i 3. ovoga članka kada se radi o prekograničnom utjecaju – ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša.
(2) Kada je za koordinaciju i provođenje javne rasprave uključujući javni uvid i javno izlaganje nadležno ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša, odnosno središnje tijelo, ono može pojedine radnje vezano za javnu raspravu uključujući i javni uvid i javno izlaganje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak povjeriti nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba.

Javni uvid

Članak 18.

(1) Nakon objave obavijesti o provođenju javne rasprave, predmet javne rasprave stavlja se na javni uvid u roku.
(2) Javni uvid traje najmanje 30 dana.
(3) Javni uvid u pitanjima zaštite okoliša uključujući i sastavnice okoliša i opterećenja koji nisu uređeni ovom Uredbom traje najmanje 30 dana ukoliko posebnim propisom kojim se uređuje zaštita pojedine sastavnice, odnosno zaštita od opterećenja, odnosno zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, nije uređeno drukčije.

Javno izlaganje

Članak 19.

(1) Za vrijeme javnog uvida nadležno tijelo organizira javno izlaganje.
(2) U javnom izlaganju obvezno se osigurava nazočnost i sudjelovanje:
1. u postupku strateške procjene: predstavnika nadležnog tijela, predstavnika izrađivača i voditelja izrade strateške studije;
2. u postupku procjene utjecaja na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša: predstavnika nositelja zahvata, voditelja izrade studije, projektanta i predstavnika jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave na čijem području se provodi javna rasprava i javno izlaganje.
(3) O javnom izlaganju vodi se zapisnik. Zapisnik vodi službena osoba tijela koje koordinira i provodi javnu raspravu, odnosno koje provodi javno izlaganje po zamolbi nadležnog tijela. Zapisnik potpisuje službena osoba koja ga je vodila i odgovorna osoba tijela. Osim zapisnika, o javnom izlaganju može se osigurati i tonski zapis.
(4) Zapisnik iz stavka 3. ovoga članka sadrži pitanja, prijedloge i mišljenja sudionika javne rasprave danih za vrijeme javnog izlaganja te odgovore na pitanja koje su dale osobe iz stavka 2. ovoga članka.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi

Članak 20.

(1) Ako u roku određenom u odluci o objavi javne rasprave javnost, zainteresirana javnost, nadležna tijela i tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno tijela jedinice područne (regionalne) samouprave ne dostave svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge u svezi s predmetom javne rasprave smatra se da nisu imali primjedbi.
(2) Javnost i zainteresirana javnost sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
– imaju pravo pristupa na javni uvid predmeta javne rasprave,
– postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju osobe iz članka 19. ove Uredbe, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
– mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz predmet o kojem se provodi javna rasprava,
– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
– upućuju nadležnom tijelu pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u obavijesti o javnoj raspravi.
(3) Prijedlozi i primjedbe iz stavka 2. ovoga članka koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi

Članak 21.

(1) O provedenoj javnoj raspravi nadležno tijelo priprema izvješće.
(2) Izvješće o javnoj raspravi sadrži osobito:
– podatke o predmetu javne rasprave, odnosno naznaku da je taj predmet sastavni dio toga izvješća,
– popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti,
– popis sudionika u javnoj raspravi čiji su prijedlozi i primjedbe vezano za predmet javne rasprave prihvaćeni,
– naznaku primjedbi i prijedloga sudionika, koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni te obrazloženja razloga njihova neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja,
– popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe dani izvan određenog roka.
(3) Akti, preslike i drugi dokazi objave javne rasprave, pozivi i posebne obavijesti o javnoj raspravi, zapisnici o javnim izlaganjima, dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi i knjiga primjedbi sastavni su dio izvješća o javnoj raspravi.

Ponovna javna rasprava

Članak 22.

(1) Ako se predmet javne rasprave na temelju prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi tako promijeni, da nova rješenja nisu u skladu s bitnim odrednicama predmeta javne rasprave na temelju kojih je nastao, provodi se ponovna javna rasprava.
(2) Ako se ponovna javna rasprava odnosi na promjene predložene u prvoj javnoj raspravi, trajanje javnog uvida može biti kraće od roka iz članka 18. ove Uredbe, ali ne manje od osam dana.
(3) Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi objavljuje se na način određen odredbom članka 16. ove Uredbe.
(4) Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni dio predmeta javne rasprave mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.
(5) Ponovna javna rasprava može se provoditi najviše dva puta, nakon čega se donosi odluka o novoj izradi predmeta javne rasprave.

Članak 23.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-01/04
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 29. svibnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.