Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

NN 64/2008 (4.6.2008.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2201

Na osnovi odredbi članka 44. stavka 4., članka 139. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03., 48/05. i 85/06.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 55. sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U OSNOVNOJ MREŽI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine« broj 94/05.,136/06., 80/07. i 117/07.) u članku 5. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka Zavod izdaje negativno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvenim ustanovama, odnosno osnivanja privatnim praksama i ljekarnama koje u tekućem ugovornom razdoblju, odnosno u ugovornim razdobljima koja su prethodila podnošenju zahtjeva za davanje mišljenja nisu izvršavale ugovorne obveze osnovnom ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sklopljenih sa Zavodom«.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/08-01/101
Urbroj: 338-01-01-08-1
Zagreb, 29. travnja 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.