Zakon o minimalnoj plaći

NN 67/2008 (9.6.2008.), Zakon o minimalnoj plaći

HRVATSKI SABOR

2223

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI

Proglašavam Zakon o minimalnoj plaći, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. svibnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/57
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 4. lipnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O MINIMALNOJ PLAĆI

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje iznos minimalne plaće, način njezinog usklađivanja, kao i provedba nadzora nad primjenom odredbi ovoga Zakona.

Članak 2.

Minimalna plaća utvrđena ovim Zakonom jest najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu.

Članak 3.

Pravo na minimalnu plaću, prema odredbama ovoga Zakona, imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

(1) Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje, u lipnju tekuće godine te se njezin porast veže uz realan rast BDP-a iz prethodne godine prema objavi Državnog zavoda za statistiku.
(2) Minimalna plaća za razdoblje od 1. srpnja 2008. do 31. svibnja 2009. iznosi 39 posto prosječne mjesečne bruto plaće ostvarene u prethodnoj godini kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, prema objavi Državnog zavoda za statistiku, u iznosu od 2.747,00 kuna.
(3) Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010. te za svako sljedeće jednogodišnje razdoblje, uskladit će se s realnim rastom BDP-a za prethodnu godinu, na način da se udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj ostvarenoj u prethodnoj godini uveća za postotak realnog rasta BDP-a u prethodnoj godini, prema objavi Državnog zavoda za statistiku.
(4) Državni zavod za statistiku objavit će visinu minimalne plaće u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Za tekstilnu, drvnoprerađivačku i kožarsko-obućarsku industriju, kao radno-intenzivne industrijske grane, udio minimalne plaće u smislu članka 4. ovoga Zakona množit će se sa sljedećim koeficijentima: u prvoj godini, od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, s 0,94; u drugoj godini s 0,96; u trećoj godini s 0,97 te u četvrtoj godini s 0,98.

Članak 6.

Nadzor nad primjenom ovoga Zakona obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada, a glede nadzora zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda Financijska policija i Porezna uprava.

Članak 7.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac, pravna osoba ako u propisanim rokovima radniku ne isplati minimalnu plaću u visini utvrđenoj odredbama ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kuna do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se poslodavac, fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Iznos novčane kazne kojom će se kazniti poslodavac za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka uvećava se onoliko puta koliko ima radnika kojima poslodavac nije obračunao i isplatio minimalnu plaću u visini utvrđenoj odredbama ovoga Zakona, po njezinom dospijeću, s tim da tako izrečena novčana kazna ne može biti viša od najviše novčane kazne propisane posebnim propisom.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2008.

Klasa: 120-02/08-01/01
Zagreb, 30. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.