Zakon o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

NN 67/2008 (9.6.2008.), Zakon o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

HRVATSKI SABOR

2226

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. svibnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/60
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 4. lipnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 85/06.) u članku 5. stavku 4., članku 16. stavku 1., članku 17. stavku 1., članku 18. stavku 1. i 3., članku 21. stavku 1. podstavku 4. i 5., članku 26. stavku 3., članku 29. i članku 31. riječi: »Hrvatski zavod za medicinu rada«, u odgovarajućem padežu, zamjenjuju se riječima: »zavod nadležan za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009.

Klasa: 500-01/08-01/03
Zagreb, 30. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.