Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima

NN 67/2008 (9.6.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima

HRVATSKI SABOR

2230

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eks­plozivnim tvarima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. svibnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/64
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 4. lipnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Članak 1.

U Zakonu o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04. i 109/07.) u članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Pirotehničko sredstvo je svako sredstvo koje sadrži eksplozivne tvari ili eksplozivnu smjesu tvari namijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka plina ili dima ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostalne egzotermne kemijske reakcije.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. podstavak 12. mijenja se i glasi:
»– priručno skladište je prostorija:
– koja je izgrađena u sklopu prodavaonice oružja i streljiva, prodavaonice pirotehničkih sredstava ili lansirne postaje za obranu od tuče,
– čiji su građevinsko-konstrukcijski uvjeti propisani posebnim propisom,
– koja služi za smještaj streljiva, baruta, kapisli za lovačko streljivo, pirotehničkih sredstava i sporogorećih štapina, uz uvjet da ukupna količina baruta zajedno s barutom u streljivu ne prelazi količinu od 20 kg ili 60 kg neto pirotehničke smjese,
– koja je izgrađena u skladu s aktom kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu,«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 2. riječi: »o oružju« brišu se.

Članak 4.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Pravne osobe ili obrtnici koji imaju odobrenje iz stavka 1. ovoga članka i članka 14. stavka 1. ovoga Zakona smiju prodavati eksplozivne tvari samo pravnim osobama i obrtnicima koji imaju odobrenje za uporabu eksplozivnih tvari izdano od Ministarstva.«

Članak 5.

Članak 22. briše se.

Članak 6.

U članku 23. stavku 1. riječi: »na temelju odobrenja policijske uprave iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona« brišu se.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka veće količine eksplozivnih tvari od raspoloživog kapaciteta skladišta mogu se nabavljati ukoliko se te tvari odvoze izravno na radilište ili odobreno mjesto za izvođenje vatrometa ili glasnog pucnja gdje se istog dana moraju u potpunosti utrošiti.«

Članak 7.

Članak 24. mijenja se i glasi:
»Pravna osoba ili obrtnik koja uporabljuje eksplozivne tvari dužna je o mjestu i vremenu te količini eksplozivnih tvari izvijestiti policijsku upravu prema mjestu u kojem se eksplozivne tvari uporabljuju, najkasnije 24 sata prije početka uporabe.«

Članak 8.

U Glavi VIII. podnaslov a) iznad članka 27. mijenja se i glasi: »a) Pirotehnička sredstva«.
Članak 27. mijenja se i glasi:
»Pirotehnička sredstva kategorizira proizvođač prema vrsti njihove uporabe ili prema njihovoj namjeni i razini rizika uključujući razinu buke te se dijele na:
– pirotehnička sredstva razreda I. – pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju vrlo nizak rizik i zanemarivu razinu buke i koja su namijenjena za uporabu u ograničenim prostorima, uključujući i pirotehnička sredstva za vatromete namijenjena za uporabu unutar stambenih zgrada,
– pirotehnička sredstva razreda II. – pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju nizak rizik i nisku razinu buke i koja su namijenjena za vanjsku uporabu u ograničenim prostorima,
– pirotehnička sredstva razreda III. – pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju srednji rizik, koja su namijenjena za vanjsku uporabu na velikim otvorenim prostorima i čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje,
– pirotehnička sredstva razreda IV. – pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju visok rizik, koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem (uobičajeno poznata kao sredstva za profesionalnu uporabu) i čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje,
– pirotehnička sredstva razreda T1. – pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama (pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima) koja predstavljaju nizak rizik,
– pirotehnička sredstva razreda T2. – pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama (pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima) koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem,
– pirotehnička sredstva razreda P1. – ostala pirotehnička sredstva koja predstavljaju nizak rizik, u koja spadaju i pirotehnička sredstva koja su sastavni dio opreme brodova za potrebe spašavanja na moru, te pirotehnička sredstva koja se koriste u poljoprivredi, avionskom prometu i sl., a služe za rastjerivanje ptica,
– pirotehnička sredstva razreda P2. – ostala pirotehnička sredstava koja predstavljaju visok rizik i kojima mogu rukovati samo osobe sa stručnim znanjem, a u koja spadaju i rakete za obranu od tuče.«

Članak 9.

Članak 28. mijenja se i glasi:
»Ministar unutarnjih poslova propisat će sigurnosne zahtjeve koje moraju ispuniti pirotehnička sredstva te uvjete za njihovu podjelu.«

Članak 10.

U članku 29. stavku 1., 2., 3. i 4. riječi: »za zabavu« brišu se.
U stavku 2. i 3. riječ: »bruto« zamjenjuje se riječju: »neto«.

Članak 11.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Pirotehnička sredstva razreda II., III., T1. i P1. mogu se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja, u maloprodaji samo u prodavaonicama oružja i streljiva ili u prodavaonicama koje imaju odobrenja za prodaju pirotehničkih sredstava, i to pirotehnička sredstva II. razreda osobama starijim od 16 godina, a pirotehnička sredstva III., T1. i P1. razreda osobama starijim od 18 godina. Prodaja pirotehničkih sredstava koja se koriste u cestovnom, željezničkom, pomorskom, zračnom i prometu u unutarnjim vodama te u kazalištima, raketnom modelarstvu, poljoprivrednoj i sličnim djelatnostima dozvoljena je tijekom cijele godine.«
U stavku 4. riječi: »za zabavu razreda II.« zamjenjuju se riječima: »razreda III.«.
U stavku 5.i 6. riječi: »za zabavu razreda II.« zamjenjuju se riječima: »razreda II. i III.«.
U stavku 8. riječi: ''razreda II. i razreda T1.'' brišu se.

Članak 12.

U članku 32. stavku 2. riječi: »razreda II., III. i IV.« brišu se.

Članak 13.

U članku 36. stavku 2. podstavku 4. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »podstavka 1., 2., 3., 4. i 5.«.

Članak 14.

U članku 41. stavku 2. podstavku 4. iza riječi: »uporabnu dozvolu« dodaju se riječi: »ili dokaz o posjedovanju metalnog ormara koji se zaključava, minimalne vatrootpornosti od 60 minuta i koji je pričvršćen u pod ili zid prostorije koja se zaključava i koja je u vlasništvu ili u najmu pravne osobe ili obrtnika koji obavlja poslove glasnog pucanja«.
Iza stavka 4.dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:
»(5) Odobrenje za izvođenje glasnog pucanja nije potrebno ukoliko se glasno pucanje izvodi sa startnim streljivom i pirotehničkim sredstvima I. razreda.
(6) Maksimalna količina crnog baruta koja se može čuvati u metalnom ormaru iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka ne smije biti veća od 5 kg zajedno sa barutom u sporogorećem štapinu i u sredstvima za iniciranje.«

Članak 15.

U članku 42. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Za izvođenje glasnog pucnja potrebno je odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucnja. Odobrenje, na zahtjev izvođača glasnog pucnja, izdaje policijska uprava nadležna prema mjestu u kojem se namjerava izvoditi glasni pucanj.«
U stavku 4. dodaje se podstavak 7. koji glasi:
»– suglasnost tijela jedinice lokalne samouprave, ako se glasni pucanj izvodi za označavanje podneva i sl, i to kontinuirano u tjednu, određeni dan ili dane.«

Članak 16.

U članku 44. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Prijenosni spremnici mogu se privremeno postaviti uz prethodno odobrenje Ministarstva.«
Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:
»(9) Skladišta koja su postavljena na temelju odobrenja iz stavka 3. ovoga članka mogu se koristiti samo za potrebe radilišta koje je navedeno u odobrenju.«

Članak 17.

U članku 46. stavku 1. podstavku 2. i 3. riječi: »i nabavu« brišu se.

Članak 18.

Članak 50. mijenja se i glasi:
(1) U obavljanju nadzora inspektori su u skladu s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa ovlašteni:
– ući i pregledati objekte, prostore i radilišta gdje se eksplozivne tvari proizvode, skladište, uporabljuju, uništavaju ili se obavlja njihov promet te ostale prostore za koje postoji sumnja da bi u njima mogle biti eksplozivne tvari,
– pregledati dokumentaciju vezanu za eksplozivne tvari,
– pregledati isprave o stručnoj osposobljenosti osoba,
– provjeriti i utvrditi identitet osoba koje zateknu na mjestima uporabe, proizvodnje i u skladištima eksplozivnih tvari,
– obaviti i druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.
(2) Ako u obavljanju nadzora inspektor utvrdi da se postupanje s eksplozivnim tvarima obavlja suprotno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa, Ministarstvo ili nadležna policijska uprave može:
– narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku,
– zabraniti proizvodnju, uporabu, rukovanje, skladištenje eksplozivnih tvari, ako su počinjeni teži propusti u poduzimanju sigurnosnih mjera koji imaju za posljedicu ugrožavanje života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša,
– narediti druge mjere u proizvodnji, prometu i uporabi koje su potrebne radi zaštite zdravlja i života ljudi, njihove imovine i okoliša.
(3) Žalba protiv rješenja kojim su naređene mjere ili izrečene zabrane iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa njihovo izvršenje.
(4) Pravne i fizičke osobe dužne su inspektorima omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora te im dati na uvid traženu dokumentaciju i pružiti potrebne podatke i obavijesti.«

Članak 19.

U članku 52. stavku 1. točki 13. riječi: »nabavne dozvole« zamjenjuju se riječima: »odobrenja za uporabu eksplozivnih tvari«.
Točka 14. briše se.
Dosadašnje točke 15. – 20. postaju točke 14. – 19.

Članak 20.

U članku 53. stavku 1. točka 7. briše se.
U dosadašnjoj točki 8., koja postaje točka 7., riječi: »u slučajevima kada eksplozivne tvari uporabljuje izvan područja policijske uprave koja je izdala odobrenje za nabavu« te riječi: »stavak 3.« brišu se.
Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 8. i 9.
Dosadašnja točka 11., koja postaje točka 10., mijenja se i glasi:
»10. drži veće količine pirotehničkih sredstava u prodavaonicama namijenjenim prodaji tih sredstava ili prodaje pirotehnička sredstva suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 29. i članak 30.).«
Dosadašnja točka 12. briše se.
Dosadašnje točke 13. – 25. postaju točke 11. – 23.
Dosadašnja točka 26., koja postaje točka 24., mijenja se i glasi:
»24. ne postupe po rješenju Ministarstva ili policijske uprave (članak 50. stavak 2.)«.
Dosadašnja točka 27. postaje točka 25.
U dosadašnjoj točki 28., koja postaje točka 26., brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.
Dosadašnje točke 29. i 30. postaju točke 27. i 28.

Članak 21.

U članku 54. stavku 1. točki 1. riječi: »razreda II.« zamjenjuju riječima: »razreda II. i III.«.

Članak 22.

(1) Propisi doneseni na temelju ovlasti iz Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04. i 109/07.) ostaju na snazi do donošenja propisa na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.
(2) Propise za čije je donošenje ovlašten odredbama ovoga Zakona ministar unutarnjih poslova donijet će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o eksplozivnim tvarima.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-04/08-01/02
Zagreb, 30. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.