Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka

NN 68/2008 (11.6.2008.), Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2232

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 178/2004 i 60/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU PODRUČJA I NASELJENIH PODRUČJA PREMA KATEGORIJAMA KAKVOĆE ZRAKA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se područja i naseljena područja prema kategorijama kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj.
Kategorije kakvoće zraka određene su prema razinama onečišćenosti zraka, ocijenjenima analizom i modeliranjem postojećih podataka za onečišćujuće tvari: sumporov dioksid, dušikove okside, lebdeće čestice aerodinamičkog promjera do 10 mikrona (PM10), ugljikov monoksid, benzen, benzo(a)piren, amonijak, sumporovodik, ozon, plinovitu živu te teške metale olovo, kadmij, nikal i arsen u PM10.

Članak 2.

U Republici Hrvatskoj prema kategorijama zraka određuje se sedam područja:

Oznaka područja

Područje

HR 1

Osječko-baranjska županija (izuzimajući Grad Osijek), Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska župa­nija, Požeško-slavonska županija, Virovitičko-podravska županija

HR 2

 

Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Zagrebačka županija (izuzimajući Grad Zagreb)

HR 3

 

Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija (izuzimajući gradove Kutinu i Sisak)

HR 4

Istarska županija

HR 5

Primorsko-goranska županija (izuzimajući Grad Rijeku) i Ličko-senjska županija

HR 6

Zadarska županija i Šibensko-kninska županija

HR 7

Splitsko-dalmatinska županija (izuzimajući Grad Split) i Dubrovačko-neretvanska županija


Članak 3.

U Republici Hrvatskoj prema kategorijama zraka određuje se šest naseljenih područja:

Oznaka naseljenog područja

Naziv naseljenog područja

HR ZG

Grad Zagreb 

HR RI

Grad Rijeka

HR ST

Grad Split

HR OS

Grad Osijek

HR SI

Grad Sisak

HR KT

Grad Kutina

Članak 4.

Kategorije kakvoće zraka prema razini onečišćujućih tvari i ozona u zraku u određenim područjima i naseljenim područjima su:

Oznaka područja i naseljenog područja

Kategorija kakvoće zraka

 

Onečišćujuće tvari

Ozon(1)

HR 1

I

II (AOT40)

HR 2

I

II (AOT40)

HR 3

I

II (AOT40)

HR 4

I

II (AOT40)

HR 5

I

II (AOT40)

HR 6

I

II (AOT40)

HR 7

I

II (AOT40)

HR ZG

I, II

 

HR RI

I, II, III

 

HR ST

I

 

HR OS

I

 

HR SI

I, II, III

 

HR KT

I, II, III

 


(1) razina onečišćenosti za ozon odnosi se na zaštitu vegetacije i dobivena je primjenom standardiziranoga matematičkog modela daljinskog prijenosa na području Europe.

Članak 5.

Na temelju raspodjele koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari i ozona u zraku na pojedinom području i naseljenom području, uzimajući u obzir granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti, donje i gornje granice procjenjivanja, određuju se kategorije kakvoće zraka kako slijedi:

Oznaka područja i naseljenog područja

Sumporov dioksid
SO2

Dušikovi oksidi
NOX

Lebdeće
čestice
PM10

Ozon
O3

Ugljikov monoksid
CO

Benzen

Benzo(a)piren

Olovo (Pb)

Kadmij(Cd)

Nikal(Ni)

Arsen(As)

Plinovita živa(Hgo)

Amonijak (NH3)

Sumporovodik (H2S)


Područje
 

HR 1

 

7

 

7

 

7

 

3

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

-

 

7

 

-

 

-

 

HR 2

 

7

 

7

 

7

 

3

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

-

 

7

 

-

 

-

 

HR 3

 

7

 

7

 

7

 

3

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

-

 

7

 

-

 

-

 

HR 4

 

7

 

7

 

7

 

3

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

-

 

7

 

-

 

-

 

HR 5

 

7

 

7

 

7

 

3

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

-

 

7

 

-

 

-

 

HR 6

 

7

 

7

 

7

 

3

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

-

 

7

 

-

 

-

 

HR 7

 

7

 

7

 

7

 

3

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

-

 

7

 

-

 

-

 


Naseljeno područje 
 

HR Zg

 

7

 

5

 

2

 

3

 

7

 

6

 

6

 

7

 

7

 

7

 

7

 

-

 

7

 

7

 

HR Ri

 

2

 

5

 

2

 

3

 

7

 

7

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2

 

1

 

HR St

 

7

 

6

 

6

 

-

 

7

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

HR Os

 

7

 

6

 

6

 

-

 

7

 

6

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

HR Si

 

2

 

6

 

2

 

-

 

7

 

7

 

6

 

7

 

7

 

7

 

-

 

-

 

-

 

1

 

HR Kt

 

7

 

6

 

2

 

-

 

7

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2

 

1

 


Gdje je:
• Oznaka 1. – III. kategorija, za prekoračeni iznos tolerantne vrijednosti i dopuštenog odstupanja odnosno za prekoračenu ciljnu vrijednost (tolerantnu vrijednost) i dopušteno odstupanje za ozon;
• Oznaka 2. – II. kategorija, za koncentracije između granične i tolerantne vrijednosti s dozvoljenim brojem dana odstupanja;
• Oznaka 3. – II. kategorija, za koncentracije ozona između dugoročnog cilja (granične vrijednosti) i ciljne vrijednosti (tolerantne vrijednosti) s prekoračenjem broja dana dozvoljenih odstupanja;
• Oznaka 4. – II. kategorija, za koncentracije između gornje granice procjenjivanja i granične vrijednosti s dozvoljenim brojem dana odstupanja;
• Oznaka 5. – II. kategorija, za koncentracije između gornje granice procjenjivanja i granične vrijednosti s prekoračenjem broja dana dozvoljenih odstupanja;
• Oznaka 6. – I. kategorija, za koncentracije između donje i gornje granice procjenjivanja s dozvoljenim brojem dana odstupanja;
• Oznaka 7. – I. kategorija, za koncentracije ispod donje granice procjenjivanja, na osnovi raspoloživih mjerenja u državnoj i lokalnim mrežama za praćenje kakvoće zraka.

Članak 6.

Granice područja i naseljenih područja prikazane su na karti u Prilogu 1. ove Uredbe koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-01/05
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 5. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.


PRILOG 1.


GRANICE PODRUČJA I NASELJENIH PODRUČJA