Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša

NN 68/2008 (11.6.2008.), Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2233

Na temelju članka 127. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj, 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine, donijela

UREDBU

O INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje struktura, sadržaj, oblik i način rada, način vođenja i održavanja informacijskog sustava zaštite okoliša, obveze, način i rokovi dostavljanja podataka, informacija o okolišu i odgovarajućih izvješća Agenciji za zaštitu okoliša, te način upravljanja podacima i informacijama o okolišu.

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:
internetski portal Informacijskog sustava zaštite okoliša je internetska stranica kroz koju se obveznicima i korisnicima osigurava pristup i/ili unos podataka i informacija,
interoperabilnost je sposobnost informacijskih i komunikacijskih sustava i procesa da podrže i omoguće protok podataka i informacija,
obveznici su tijela državne uprave, nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu, pravne osobe s javnim ovlastima i ovlaštenici koji prema Zakonu o zaštiti okoliša i drugim propisima dostavljaju podatke i informacije u informacijski sustav zaštite okoliša.

Članak 3.

Informacijski sustav zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Informacijski sustav) je niz međusobno informacijski povezanih elektroničkih baza podataka i izvora podataka o stanju, opterećenjima pojedinih sastavnica okoliša, pritiscima na okoliš, prostornim obilježjima i drugim podacima i informacijama važnim za praćenje stanja okoliša na nacionalnoj razini.

Članak 4.

(1) Cilj Informacijskog sustava je povezivanje svih postojećih podataka i informacijskih tokova putem korištenja modernih alata, kao što su internet i satelitska tehnologija te osigurati da se izvješćivanja u papirnatom obliku zamijene sustavom gdje su podaci dostupni korisnicima pri samom izvoru podataka na otvoren i transparentan način.
(2) Informacijski sustav omogućava prikupljanje i pružanje informacija i podataka koji su obrađeni i analizirani sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji, odnosno omogućava razmjenu podataka o okolišu s postojećim sličnim sustavima na razini Europske unije i država članica, povezanim u Europsku informacijsku i promatračku mrežu (službena kratica EIONET), koju uspostavlja i koordinira Europska agencija za okoliš (službena kratica EEA).
(3) Pokazatelji za koje se prikupljaju podaci za Informacijski sustav određeni su Zakonom o zaštiti okoliša, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju Zakona kojima se uređuje zaštita od onečišćenja i očuvanje pojedinih sastavnica, te Nacionalnom listom pokazatelja.

Članak 5.

(1) Informacijski sustav je decentralizirani, ali integrirani informacijski sustav dostupan kroz jedinstveni internet-portal, temeljen na mreži davatelja informacija i podataka, putem kojeg se informacije i podaci zajednički koriste.
(2) Informacijskim sustavom osigurava se:
– obrada informacija najbliže primarnom izvoru podataka,
– prikupljanje podataka i/ili informacija jednom, uz dostupnost ostalim obveznicima i korisnicima za njihove namjene,
– unaprjeđenje i uključivanje već postojećih sustava prikupljanja podataka i informacija,
– jednostavna dostupnost podacima i informacijama radi poduzimanja mjera zaštite okoliša, procjene rezultata takvih mjera i osiguravanje odgovarajućeg informiranja javnosti o stanju okoliša,
– nužna tehnička i znanstvena potpora,
– primjena jedinstvenih informatičkih alata, standarda zapisivanja i postupak prenošenja podataka informacija,
– interoperabilnost na tehničkoj (norme i standardi za povezivanje računalnih sustava i servisa), semantičkoj (značenje podataka) i procesnoj razini (definiranje ciljeva, modeliranje procesa i ostvarivanje suradnje između obveznika), primjenom nacionalnih i međunarodnih tehničkih normi.
(3) Informacijski sustav strukturiran je u temeljne skupine:
– sastavnice okoliša,
– pritisci na okoliš,
– utjecaji na zdravlje ljudi i sigurnost,
– odgovori društva.
(4) Temeljne skupine iz stavka 3. ovoga članka razvrstavaju se na tematska područja i potpodručja.
(5) Shema Informacijskog sustava tematskih područja i potpodručja dana je u Prilogu 1. ove Uredbe.

Članak 6.

(1) Podaci i informacije o stanju okoliša i njegovim sastavnicama oblikuju se u relacijski povezane elektroničke baze podataka tematskog područja i potpodručja.
(2) Podaci i informacije za potrebe Informacijskog sustava dostavljaju se i prenose u elektroničkom obliku.
(3) Prijenos podataka u elektroničkom obliku prema ovoj Uredbi ne isključuje dostavu podataka na način i obrascima prema Zakonu o zaštiti okoliša, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona.
(4) Metodologija prikupljanja, obrade i izračuna podataka, te način i rokovi dostavljanja podataka, informacija i odgovarajućih izvješća u Informacijski sustav, određeni su propisima na temelju kojih se prikupljaju te Nacionalnom listom pokazatelja.

Članak 7.

(1) Za uspostavu, vođenje, razvijanje, koordiniranje i održavanje jedinstvenog Informacijskog sustava, Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija):
– izrađuje Program vođenja Informacijskog sustava u suradnji sa središnjim državnim uredom za e-Hrvatsku,
– izrađuje Nacionalnu listu pokazatelja,
– osigurava izradu i vodi zajedničku računalno-komunikacijsku mrežu Informacijskog sustava,
– daje preporuke za usklađivanje Informacijskog sustava sa informacijskim sustavima tematskih područja i potpodručja,
– predlaže mjere za usklađivanje i uključivanje Informacijskog sustava u europski sustav razmjene podataka o okolišu,
– predlaže računalnu, programsku i komunikacijsku opremu,
– prati i daje preporuke za pristup podacima i informacijama o okolišu.
(2) Agencija osigurava pouzdanu i sigurnu razmjenu podataka i informacija u elektroničkom obliku, te nesmetani i kontinuirani pristup podacima i informacijama putem internetskog portala Informacijskog sustava zaštite okoliša.

Članak 8.

(1) Program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:
– organizaciju, način vođenja i održavanja Informacijskog sustava,
– popis obveznika i način dostave podataka po tematskim područjima i potpodručjima,
– način i rokove dostavljanja podataka i informacija o okolišu,
– način upravljanja podacima i informacijama o okolišu,
– procjenu potrebnih sredstava,
– potrebne mjere i aktivnosti za tematsko područje i potpodručje.
(2) Program donosi Agencija uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i objavljuje na svojoj internet stranici.

Članak 9.

(1) Obveznik osigurava prikupljanje podataka i informacija, provjeru i osiguranje kakvoće podataka, te uspostavu, održavanje i interoperabilnost informacijskog sustava ili potsustava.
(2) Obveznik je dužan osigurati nesmetan tijek i pristup podacima i informacijama te korištenje podataka kroz Informacijski sustav.
(3) Obveznik je odgovoran za točnost i vjerodostojnost podataka i informacija za koji je nadležan.
(4) Obveznik je odgovoran za određivanje razine dostupnosti podacima i informacijama.

Članak 10.

Program iz članka 8. ove Uredbe donosi se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 11.

Prilog 1. s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 74/99 i 79/99).

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-01/06
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 5. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.


PRILOG 1.

TEMELJNE SKUPINE S PRIPADAJUĆIM TEMATSKIM PODRUČJIMA I POTPODRUČJIMA