Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 68/2008 (11.6.2008.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2234

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 143/2002 i 33/2005) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 116/2003 i 48/2004), u članku 10. stavku 1. podstavcima 3. do 5., dodaju se riječi: »u slučaju kada nije imenovan ravnatelj«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 3. podstavak 6. mijenja se i glasi:
»– izrađuje stručnu ocjenu opravdanosti zahtjeva za: sklapanje ugovora s osnivačem o sufinanciranju ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i radnog centra, sklapanje ugovora s poslodavcem o sufinanciranju programa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, sklapanje ugovora s poslodavcem o sufinanciranju programa za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, te donosi odluku o sklapanju ugovora i sklapa te ugovore.«.

Članak 3.

Članak 12. briše se.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 562-01/08-01/03
Urbroj: 5030104-08-2
Zagreb, 5. lipnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.