Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Repub­like Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga

NN 68/2008 (11.6.2008.), Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Repub­like Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga

MINISTARSTVO OBRANE

2243

Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 129. stavka 6. Zakona o obrani (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02 i 76/07), članka 174. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04 i 76/07) te članka 41. stavka 2. i članka 63. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 92/04, 141/04, 150/04, 77/07 i 98/07) donosim

ODLUKU

O VISINI OTPREMNINE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA SLUŽBA PRESTANE ZBOG PREUSTROJA ILI SMANJENJA SNAGA

I.

Državnom službeniku kojem služba prestane istekom roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske pripada otpremnina u svrhu novog zapošljavanja u visini jedne prosječne bruto mjesečne plaće isplaćene mu u zadnja tri mjeseca prije prestanka službe, za svaku godinu provedenu u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.

II.

Namješteniku kojem prestane služba odnosno radni odnos zbog preustroja ili smanjenja snaga pripada otpremnina u svrhu novog zapošljavanja u visini jedne prosječne bruto mjesečne plaće isplaćene mu u zadnja tri mjeseca prije prestanka službe odnosno radnog odnosa, za svaku godinu provedenu u službi odnosno u radnom odnosu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.

III.

Državnom službeniku i namješteniku pripadniku Oružanih snaga Republike Hrvatske kojem služba prestane istekom roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje pripada otpremnina u visini jedne prosječne bruto mjesečne plaće isplaćene mu u zadnja tri mjeseca prije prestanka službe, za svaku godinu provedenu u službi odnosno u radnom odnosu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.

IV.

Državnom službeniku i namješteniku pripada i otpremnina u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene mu u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje odnosno prije prestanka radnog odnosa za svaku godinu radnog staža u državnoj službi prije stupanja na službu odnosno radni odnos u Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske.

V.

Državnom službeniku i namješteniku koji je imao status djelatne vojne osobe pripada otpremnina iz točke I. ove Odluke i za svaku godinu službe ostvarene u tom statusu u Ministarstvu obrane odnosno Oružanim snagama Republike Hrvatske.

VI.

Državnom službeniku i namješteniku iz točke I. i III. ove Odluke koji će biti stavljen na raspolaganje odnosno namješteniku iz točke II. ove Odluke kojem prestane rad nakon 1. lipnja 2008. godine te se pismeno izjasni za dragovoljni prestanak službe odnosno radnog odnosa, iznos otpremnine uvećava se za:
– 100% ukoliko mu služba odnosno radni odnos prestane u roku od mjesec dana od dana stavljanja na raspolaganje odnosno donošenja akta o prestanku radnog odnosa
– 50% ukoliko mu služba prestane u roku od tri mjeseca od dana stavljanja na raspolaganje u Oružanim snagama Republike Hrvatske odnosno ukoliko mu služba ili radni odnos prestanu u roku od 45 dana od dana stavljanja na raspolaganje odnosno donošenja akta o prestanku radnog odnosa u upravnom dijelu Ministarstva obrane.

VII.

Državnom službeniku i namješteniku iz točke I., II. i III. ove Odluke koji imaju priznat status hrvatskog branitelja pripada i pravo na uvećanje otpremnine ovisno o vremenskom razdoblju sudjelovanja u Domovinskom ratu na način da se za svaki puni mjesec dana sudjelovanja priznaje pravo na uvećanje otpremnine u iznosu od 525 kuna.

VIII.

Otpremnine iz ove Odluke isplatit će se u pravilu s danom prestanka službe odnosno radnog odnosa, a najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka službe odnosno radnog odnosa.

IX.

Državni službenik i namještenik iz točke I., II. i III. ove Odluke koji ispunjava uvjete za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu može izabrati između isplate otpremnine i dokupa dijela mirovine koji predstavlja razliku od mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju do mirovine koja bi bila ostvarena da je navršio određenu dob odnosno mirovinski staž, a najviše do iznosa pripadajuće otpremnine.

X.

Državni službenik i namještenik iz točke I., II. i III. ove Odluke koji ostvari pravo na otpremninu ili dokup mirovine u skladu s odredbama ove Odluke ne može se u roku od tri godine od dana prestanka službe odnosno radnog odnosa zaposliti kod korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske utvrđenog u smislu odredaba Zakona o proračunu, u trgovačkom društvu Pleter-usluge d.o.o., trgovačkom društvu Agencija Alan d.o.o. ili u drugom trgovačkom društvu u 100% vlasništvu Republike Hrvatske osnovanom radi obavljanja djelatnosti za potrebe Ministarstva obrane.
Državni službenik i namještenik iz stavka 1. ove točke koja se u roku od tri godine zaposli kod korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske utvrđenog u smislu odredaba Zakona o proračunu, u trgovačkom društvu Pleter-usluge d.o.o., trgovačkom društvu Agencija Alan d.o.o. ili u drugom trgovačkom društvu u 100% vlasništvu Republike Hrvatske osnovanom radi obavljanja djelatnosti za potrebe Ministarstva obrane dužan je vratiti Ministarstvu obrane puni iznos primljene otpremnine.

XI.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga (»Narodne novine«, broj 38/04 i 98/05).

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-03/1
Urbroj: 512-01-08-342
Zagreb, 5. lipnja 2008.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.