Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta

NN 69/2008 (13.6.2008.), Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2299

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 11. i stavka 3. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 63/2007.) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU, SMJEŠTAJ I PROMET ORUŽJA I STRELJIVA, POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA TE VOĐENJE CIVILNIH STRELIŠTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni prostorni i tehnički uvjeti, zaštita od požara, krađe i drugih zlouporaba i nezgoda koje moraju ispunjavati pravne osobe kojima je izdano odobrenje za nabavu oružja, poslovne prostorije u kojima se obavljaju proizvodnja i smještaj oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, vođenje civilnih strelišta, te sastav i djelokrug rada povjerenstva za utvrđivanje ispunjavanja navedenih uvjeta.

I. PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI ZA PROIZVODNJU I SMJEŠTAJ ORUŽJA

Članak 2.

Prostorije za proizvodnju i smještaj proizvedenog oružja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da su prozori, ako postoje, zaštićeni pokretnom metalnom mrežom s vanjske strane prozora, debljine alki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinom otvora 70 x 70 mm ili fiksnim rešetkama najmanje debljine šipki 10 mm. Pritom najveći razmak između šipki može biti 100 mm, a između vodoravnog metalnog ukrućenja do 300 mm;
2. da su vrata prema vanjskom prostoru zaštićena kako je to propisano za prozor točkom 1. ovog stavka, s tim da metalna mreža, odnosno okvir s rešetkama mora biti jednim krajem učvršćen za vanjski nosivi zid, a drugi kraj mora biti zaključan s dvije brave;
3. da su vanjski zidovi i strop sagrađeni od tvrdog materijala.
Tvrdim materijalom, prema ovom Pravilniku, smatraju se opeke, beton, kamen i slično.

Članak 3.

Proizvedeno oružje smješta se u posebnu prostoriju koja mora biti odvojena od prostorije za proizvodnju.

Članak 4.

Prostorije za proizvodnju oružja i prostorije u kojima se smješta proizvedeno oružje moraju biti osigurane stalnom tjelesnom ili tehničkom zaštitom.

Članak 5.

Vrata na prostorijama za proizvodnju i smještaj oružja moraju biti zaštićena metalnom mrežom, odnosno okvirom s rešetkama na način kako je propisano člankom 2. stavkom 1. točkom 2. ovog Pravilnika, od završetka radnog vremena do početka idućeg radnog dana i za vrijeme privremene odsutnosti zaposlenih djelatnika.

Članak 6.

Ulazi u poslovne prostorije za proizvodnju oružja te ulazi u poslovne prostorije za smještaj oružja moraju biti osvijetljeni od prvog sumraka do jutarnjeg dnevnog svjetla.

Članak 7.

Zabranjen je ulaz u prostorije za smještaj proizvedenog oružja i prostorije za proizvodnju oružja neovlaštenim osobama.

II. PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI ZA PROMET ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 8.

Oružje i streljivo koje je nabavljeno zbog prodaje na malo smješta se i čuva u priručnom skladištu.
Pirotehnička sredstva koja se mogu prodavati na malo prema Zakonu o eksplozivnim tvarima mogu se prodavati i u prostorijama namijenjenim za promet oružja i streljiva ukoliko te prostorije udovoljavaju posebnim prostornim i tehničkim uvjetima koje propisuje ovaj Pravilnik.
Prostorije koje se sastoje od priručnog skladišta i prodajnog prostora moraju činiti jedinstvenu građevinsku cjelinu.

Članak 9.

Priručno skladište oružja mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da je izgrađeno od negorivog materijala minimalne vatrootpornosti zidova, stropova, podova i otvora od 1 sat;
2. da su prozori i vrata zaštićeni kako je to propisano člankom 2. stavkom 1. točkom 1. ovog Pravilnika;
Negorivim materijalom, prema ovom Pravilniku smatra se svaki onaj materijal koji se tako može razvrstati prema hrvatskoj normi.

Članak 10.

Grijanje priručnog skladišta smije se obavljati samo uređajima na toplu vodu, vodenu paru ili topli zrak koji se ubacuje izvana, tako da temperatura vanjske površine uređaja ne prelazi 120°C, odnosno ako se drže pirotehnička sredstva temperatura vanjske površine grijaćeg tijela ne smije biti viša od 74 °C, a temperatura zraka kojim se obavlja zagrijavanje ne smije biti viša od 54 °C.

Članak 11.

Uključivanje rasvjete mora se izvesti izvan priručnog skladišta. U priručnom skladištu nije dopušteno osvjetljavanje prostorije s otvorenim plamenom.

Članak 12.

Izlozi i vrata prodajnog prostora moraju biti zaštićeni metalnom mrežom, odnosno okvirom s rešetkama, neprekidno od završetka radnog vremena do početka idućeg radnog dana, te za vrijeme privremene odsutnosti prodavatelja iz poslovne prostorije.
Vrata prodavaonice moraju biti smještena tako da isključivo vode u otvoren (vanjski) prostor.

Članak 13.

Oružje i streljivo mogu se izlagati u poslovnim prostorijama samo tijekom radnog vremena. Izvan radnog vremena oružje i streljivo mora se čuvati u zaključanim metalnim ormarima ili u priručnom skladištu.
Puške se mogu čuvati u poslovnim prostorijama izvan metalnih ormara, ako su povezane čeličnim užetom ili lancem koji je provučen kroz branik obarača. Čelično uže ili lanac moraju biti pričvršćeni na fiksnu podlogu (zid, pod ili prostorije za smještaj oružja) i zaključani na oba svoja kraja.

Članak 14.

Odredba članka 6. ovog Pravilnika primjenjuje se i na poslovne prostorije za promet oružja i streljiva.

Članak 15.

Odredbe članka 9. stavka 1. točke 1. i članka 10. ovog Pravilnika, ne primjenjuju se u slučajevima kada se obavlja samo promet oružja, a ne i streljiva.

Članak 16.

Skladišta u kojima se obavlja promet oružja i streljiva na veliko moraju ispunjavati uvjete koji su posebnim propisima utvrđeni za smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari.

III. PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI ZA POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA

Članak 17.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na prostorije za proizvodnju i smještaj oružja na odgovarajući način primjenjuju se na prostorije za popravljanje i prepravljanje oružja.

IV. PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI ZA CIVILNA STRELIŠTA

Članak 18.

Civilna strelišta otvorenog tipa za oružje s užlijebljenom cijevi, za malokalibarske puške kalibra 22 l.r. s rubnim paljenjem, za puške svih kalibara, za kratko vatreno oružje svih kalibara, za puške s glatkim cijevima svih kalibara za leteće mete te civilna strelišta zatvorenog tipa za kratko vatreno oružje svih kalibara i za dugo vatreno oružje s užlijebljenom cijevi, moraju ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.

1. Civilna strelišta otvorenog tipa za oružje s užlijebljenom cijevi

1.1. Civilna strelišta otvorenog tipa za malokalibarske puške kalibra 22 l.r. s rubnim paljenjem

Članak 19.

Gornje poprečne blende za malokalibarske puške kalibra 22 l.r. moraju biti građene od sljedećeg materijala:
1. armiranog betona C 12/15 (MB15) debljine najmanje 8 cm ili
2. zidova od pune opeke debljine 12 cm, ožbukanih cementnom žbukom.
Prednji dio blende propisane u stavku 1. ovog članka mora biti potpuno obložen punim mekanim drvetom, debljine najmanje 24 mm, udaljenim najmanje 5 cm od zida.
Visina gornje poprečne blende mora biti najmanje 300 cm.

Članak 20.

Bočna zaštita civilnog strelišta za malokalibarske puške kalibra 22 l.r. mora biti izvedena od zemljanog nasipa ili od zida građenog od tvrdog neprobojnog materijala.
Bočna zaštita izvedena od zemljanog nasipa može imati kut nagiba najviše do 45°.
Visina zemljanog nasipa mora biti izvedena u visini gornjih blendi te se mora na njega neposredno nastavljati.
Bočna zaštita od zida mora biti građena od materijala propisanih člankom 19. ovog Pravilnika, bez drvene obloge i visine najmanje 300 cm.

Članak 21.

Ako postoji zaklon za pokazivače pogodaka, tada taj zaklon i zid na završetku strelišta moraju biti građeni od materijala propisanih člankom 19. stavkom 1. ovog Pravilnika.

Članak 22.

Odredba članka 19. stavka 1. primjenjuje se i na zid na završetku strelišta.

Članak 23.

Razmak između streljačkih mjesta mora biti najmanje 125 cm.

Članak 24.

Hvatač zrna mora biti punjen drvenim trupcima od mekog drveta, složen u dva reda pojedinačne dužine najmanje 30 cm, postavljen tako da se nijedna horizontalna reška ne poklapa s reškom u drugom redu. Uzdužna os drvenih trupaca mora biti postavljena u smjeru linije gađanja.

Članak 25.

Kod otvorenog strelišta pod od streljačkog mjesta do mete mora biti zemljani ili pješčani, bez kamenčića i stranih tijela, ravan i horizontalan.

Članak 26.

Prostor strelišta mora bili ograđen ogradom visokom najmanje 2 m, izrađenom od pletene žice ili drugog materijala.
Ako je bočna zaštita strelišta izvedena od zemljanog nasipa, tada žičana ograda mora biti postavljena izvan strelišta i zemljanog nasipa.
Prostor strelišta mora se označiti vidljivim znacima upozorenja, koja treba učvrstiti uzduž ograde na dovoljnim razmacima.
Znaci upozorenja moraju biti dimenzija najmanje 25 x 20 cm, žute boje s crnim slovima: »STRELIŠTE, ULAZ ZABRANJEN«.

1.2. Civilna strelišta otvorenog tipa za puške svih kalibara

Članak 27.

Poprečna gornja blenda mora biti izgrađena od armiranog betona C 25/30 (MB30) debljine 20 cm.
Prednja ploha blende okrenuta prema strijelcu mora biti obložena punim mekanim drvetom, debljine najmanje 24 mm, koje mora biti udaljeno najmanje 5 cm od zida.

Članak 28.

Odredba članka 19. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika primjenjuje se i na civilno strelište otvorenog tipa za puške svih kalibara.

Članak 29.

Bočna zaštita strelišta od zida mora biti građena od sljedećih materijala:
1. armiranog betona C 12/15 (MB15), debljine 12 cm;
2. zida od pune opeke, debljine 24 cm, ožbukanog cementnom žbukom.
Visina bočne zaštite strelišta od zida mora biti najmanje 300 cm.

Članak 30.

Zaklon za pokazivače pogodaka, ako je izveden ispod zemlje, mora biti građen od sljedećih materijala:
1. armiranog betona C 20/25 (MB25), debljine 10 cm ili
2. zida od pune opeke C 16/20 (MB20), debljine 24 cm.
Ako je zaklon za pokazivače pogodaka iznad zemlje ili je postavljen bočno od mete, tada mora biti građen od sljedećih materijala:
1. armiranog betona C 12/15 (MB15), debljine 15 cm ili
2. zida od pune opeke debljine 25 cm ožbukanog cementnom žbukom.

Članak 31.

Hvatač zrna kod otvorenog civilnog strelišta za puške svih kalibara može biti prirodni ili građeni, te mora omogućavati potpuno zaustavljanje zrna bez mogućnosti odbijanja u bilo kojem smjeru.
Hvatač zrna mora se održavati i oštećeni materijal zamjenjivati novim.

Članak 32.

Odredbe članaka 24. i 25. ovog Pravilnika primjenjuju se i na civilna strelišta otvorenog tipa za puške svih kalibara.

1.3. Civilna strelišta otvorenog tipa za kratko oružje svih kalibara

Članak 33.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na civilna strelišta otvorenog tipa za malokalibarske puške, primjenjuju se na odgovarajući način i na strelišta otvorenog tipa za kratko oružje svih kalibara.

1.4. Civilna strelišta otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima svih kalibara za leteće mete

Članak 34.


Veličina strelišta otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima svih kalibara za leteće mete mora biti dužine najmanje 4/3 maksimalnog dometa sačme s kojom se vrši gađanje (npr. za kalibar 12,7 mm promjer sačme 2 mm – dužina strelišta mora biti najmanje 300 m od linije gađanja; za promjer sačme 3 mm – dužina strelišta mora biti najmanje 400 m od linije gađanja).
Strelište otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima svih kalibara za leteće mete mora biti udaljeno najmanje 300 m od ruba naselja.

Članak 35.

Odredbe članka 26. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na strelišta otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima svih kalibara za leteće mete.

2. Civilna strelišta zatvorenog tipa za kratko vatreno oružje svih kalibara i za dugo vatreno oružje s užlijebljenom cijevi

Članak 36.

Zidovi i strop civilnog strelišta zatvorenog tipa za kratko vatreno oružje svih kalibara i za dugo vatreno oružje s užlijebljenom cijevi moraju biti građeni od sljedećih materijala:
1. armiranog betona C 16/20 (MB20), debljine najmanje 10 cm;
2. materijala i dimenzija propisanih člankom 29. ovog Pravilnika ili
3. betonskih blokova s betonskim punjenjem ukupne debljine 24 cm.

Članak 37.

Civilno strelište zatvorenog tipa za kratko vatreno oružje svih kalibara i za dugo vatreno oružje s užlijebljenom cijevi mora biti bez prozora na bočnim zidovima, unutar prostora za gađanje.
Za slučaj opasnosti od požara, u području streljačke staze moraju biti ugrađena najmanje jedna vrata zaštićena od proboja zrna, koja se otvaraju prema van.

Članak 38.

Podna obloga u prostoru za gađanje mora biti od materijala koji se lako održava i ublažava udar zrna.

Članak 39.

Unutarnja visina strelišta mora biti najmanje 300 cm.

Članak 40.

Ispred hvatača zrna obvezno je postaviti zavjese od gumenih traka radi sprječavanja odbijanja ostataka zrna u smjeru strijelca.

Članak 41.

Unutar strelišta za vrijeme gađanja mora se osigurati odstranjivanje barutnih plinova i olovne prašine pomoću uređaja za prozračivanje.
Kapacitet uređaja za prozračivanje mora osigurati da se minimalno 12 puta tijekom jednog sata izmjeni zrak na strelištu.
Odvođenje zraka mora se obavljati na udaljenosti od 2 do 3 m ispred streljačkog mjesta i hvatača zrna.

Članak 42.

Instalacije struje i plina te svjetleća tijela moraju biti tako izvedeni da su sigurno zaštićeni od pogodaka zrna.
Pult za upravljanje rasvjetom, ventilacijom i grijanjem mora se nalaziti izvan prostorije u kojoj se obavlja gađanje.

Članak 43.

Stajalište strijelca mora biti osvijetljeno indirektnim svjetlom jačine 300 luksa.
Meta mora biti osvijetljena svjetlom jačine od 1000 do 1200 luksa.

Članak 44.

U zatvorenom strelištu moraju se provesti posebne mjere zvučne izolacije, tako da u prostorijama gdje se ne obavlja gađanje jačina buke ne prelazi 85 decibela. Izvan objekta buka ne smije prelaziti 70 decibela, a u najbližem stambenom objektu ne smije prelaziti 45 decibela.
Zvučna izolacija mora biti postavljena od teško gorivog ili samogasivog materijala.

Članak 45.

Da bi se spriječilo odbijanje zrna, zidovi, strop i svi dijelovi koji strše unutar strelišta u smjeru putanje zrna moraju biti obloženi
24 mm debelim mekanim drvetom ili sličnim materijalom zaštićenim vatrootpornim premazom.

Članak 46.

Širina između streljačkih mjesta za gađanje mora biti najmanje 125 cm.
Između streljačkih mjesta za gađanje mora se postaviti pregrada radi zaštite strijelaca od udaraca čahura i ometanja u gađanju.

Članak 47.

Ispred stajaćeg mjesta strijelca na svakoj streljačkoj stazi mora se postaviti pult za odlaganje oružja i streljiva koji je visine 1 m, i širine najmanje 40 cm, a dužina pulta mora biti jednaka širini streljačke staze.

Članak 48.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na prostorije za promet oružja i streljiva na odgovarajući način se primjenjuju na smještaj oružja i streljiva u objektu strelišta.

V. POSEBNI UVJETI ŠTO IH MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE KOJIMA JE IZDANO ODOBRENJE ZA NABAVU ORUŽJA

Članak 49.

Pravne osobe kojima je izdano odobrenje za nabavu oružja smjestit će i čuvati oružje i streljivo u priručnom skladištu koje mora ispunjavati uvjete iz članka 9., 10. i 11. ovog Pravilnika.

VI. SASTAV I NAČIN RADA POVJERENSTVA

Članak 50.

Uvjete iz članka 1. ovoga Pravilnika, utvrđuje Povjerenstvo nadležne policijske uprave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kojega imenuje načelnik policijske uprave.
Povjerenstvo se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva. Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike.
Za članove Povjerenstva se imenuju:
– službenik za poslove oružja,
– inspektor za zaštitu od požara i eksploziva,
– policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu.

Članak 51.

Predsjednik i članovi Povjerenstva dužni su činjenice odlučne za ocjenu postojanja propisanih uvjeta utvrditi neposrednim opažanjem, objektivno i nepristrano.
Predsjednik i članovi Povjerenstva o svojim opažanjima i činjenicama u svezi utvrđivanja propisanih uvjeta, te o obavljenom pregledu sačinjavaju službenu zabilješku, svaki na okolnost onih službenih radnji koje je osobno obavio.
O obavljenim službenim radnjama Povjerenstvo sastavlja zapisnik. U zapisniku se obvezno navode sve najvažnije činjenice odlučne za utvrđivanje postojanja propisanih uvjeta, odnosno utvrđene nepravilnosti.
Zapisnik potpisuju predsjednik Povjerenstva, članovi i stranka kojoj se uručuje jedan primjerak zapisnika.
Predsjednik Povjerenstva jedan primjerak potpisanog zapisnika s prilozima dostavlja načelniku policijske uprave i ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu nadležnoj za poslove oružja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Trgovačka društva i obrti koji obavljaju djelatnost proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva, popravljanja i prepravljanja oružja i vođenja civilnih strelišta dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana njegovoga stupanja na snagu.
Trgovačka društva i obrti koji obavljaju djelatnost proizvodnje oružja, promet oružja i streljiva, popravljanja i prepravljanja oružja i vođenja civilnih strelišta koji ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku iz stavka 1. ovog članka, prestaju s radom obavljanja djelatnosti proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva, popravljanja i prepravljanja oružja i vođenja civilnih strelišta istekom tog roka.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati poslovne prostorije za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, vođenje civilnih strelišta, te zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda i zlouporaba (»Narodne novine«, broj 8/93.).

Članak 54.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-11883-2008.
Zagreb, 9. lipnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.