Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka

NN 70/2008 (18.6.2008.), Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka

MINISTARSTVO OBRANE

2342

Na temelju članka 39.a stavka 6. Zakona o obrani (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02 i 76/07) donosim

PRAVILNIK

O DRAGOVOLJNOM SLUŽENJU VOJNOG ROKA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju opći uvjeti dragovoljnog služenja vojnog roka, prijava i evidencija kandidata, selekcija, upućivanje kandidata na dragovoljno služenje vojnog roka, prava i dužnosti ročnika, prestanak službe, otpust ročnika i druga pitanja u svezi s dragovoljnim služenjem vojnog roka.
Dragovoljno služenje vojnog roka omogućuje se pod jednakim uvjetima ženama i muškarcima.

Članak 2.

Dragovoljnim služenjem vojnoga roka ročnici stječu osnovna vojna znanja i vještine potrebne za sudjelovanje u obrani suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske te se pripremaju i osposobljavaju za izvršavanje zadaća u postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage).
Dragovoljnim služenjem vojnog roka ispunjava se i jedan od propisanih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu odnosno stječe se mogućnost za sklapanje ugovora o ugovornoj pričuvi.

Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u Pravilniku imaju sljedeće značenje:
– kandidat – je osoba koja se prijavila za dragovoljno služenje vojnog roka na način propisan ovim Pravilnikom,
– ročnik – je osoba koja se nalazi na dragovoljnom služenju vojnog roka.

Članak 4.

Kandidat može biti upućen na dragovoljno služenje vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina života, ako ispunjava sljedeće uvjete:
– da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
– da je zdravstveno sposoban za vojnu službu,
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,
– da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo u trajanju više od tri mjeseca,
– da nije odslužio vojni rok u zemlji ili inozemstvu,
– da nije podnio zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva.

II. PRIJAVA I EVIDENCIJA KANDIDATA

Članak 5.

Promidžba za dragovoljno služenje vojnog roka provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu.
Ministarstvo obrane svake godine u sredstvima javnog priopćavanja objavljuje oglas za prijavu kandidata za dragovoljno služenje vojnog roka u skladu s odlukom ministra obrane o upućivanju kandidata na dragovoljno služenje vojnog roka.

Članak 6.

Prijava za dragovoljno služenje vojnog roka podnosi se uredu za obranu prema mjestu prebivališta.
Izgled i sadržaj prijave iz stavka 1. ovog članka propisat će Uprava za ljudske resurse.
Osoba koja ima prebivalište ili boravište u inozemstvu može podnijeti prijavu za dragovoljno služenje vojnog roka nadležnom diplomatskom predstavništvu ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Zaprimljene prijave za dragovoljno služenje vojnog roka diplomatsko predstavništvo odnosno konzularni ured dostavlja Ministarstvu obrane.

Članak 7.

Osoba koja se prijavljuje za dragovoljno služenje vojnog roka dužna je ispuniti obrazac prijave i priložiti:
– presliku osobne iskaznice ili domovnice (izvornik dokumenta na uvid),
– presliku potvrde o završenoj školi (izvornik dokumenta na uvid).
Prijava sadrži: ime i prezime, ime oca, datum rođenja, adresu prebivališta, stručnu spremu, znanja i vještine te druge podatke o kandidatu.
Nadležni ured za obranu po službenoj dužnosti pribavlja za kandidata uvjerenje o nekažnjavanju te ustrojava propisane tiskanice vojne evidencije u skladu s Uputama o vođenju evidencije vojnih obveznika.

III. SELEKCIJA KANDIDATA

Članak 8.

Zdravstvena sposobnost kandidata utvrđuje se na temelju Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu.
Zdravstveni pregledi i psihološka ispitivanja kandidata kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu u pravilu se provode u Vojnom zdravstvenom središtu, a iznimno izvan Ministarstva obrane i Oružanih snaga u zdravstvenim ustanovama koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada.
Nadležni ured za obranu osigurat će kandidatima organizirani prijevoz ili će isplatiti kandidatu naknadu putnih troškova u svezi s utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, za dolazak od mjesta prebivališta do mjesta pregleda i povratak, prema cijeni najjeftinijeg javnog prijevoza.

Članak 9.

Nadležni ured za obranu pojedinačno poziva svakog kandidata na obavljanje zdravstvenog pregleda i psihološkog ispitivanja.
Radi pravodobnog i urednog provođenja zdravstvenog pregleda i psihološkog ispitivanja nadležni ured za obranu je dužan:
– upoznati kandidata s pravima i obvezama u svezi sa zdravstvenim pregledom,
– dati kandidatu uputnicu za zdravstveni pregled i upoznati ga s obvezom pribavljanja zdravstvene dokumentacije propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu.

Članak 10.

Kandidat je dužan nadležnom uredu za obranu prijaviti neposredno, ili preporučenom pošiljkom promjenu prebivališta, zdravstvenog stanja, bračnog stanja, stjecanje stručne spreme i druge podatke o kojima se vodi vojna evidencija koji mogu biti značajni za upućivanje na zdravstveni pregled odnosno na dragovoljno služenje vojnog roka.
Kandidat je dužan odazvati se pozivu nadležnog ureda za obranu odnosno odmah po primitku poziva obavijestiti nadležni ured za obranu o promjeni svog zdravstvenog stanja, bolesti ili drugom razlogu zbog kojega je spriječen odazvati se pozivu.
Smatra se da je kandidat odustao od dragovoljnog služenja vojnog roka, ako ne opravda svoj izostanak sa zdravstvenog pregleda.
Ako utvrdi opravdanost razloga zbog kojih se kandidat nije odazvao pozivu na zdravstveni pregled odnosno psihološko ispitivanje, ured za obranu će u suradnji sa zdravstvenom ustanovom odrediti novi termin za zdravstveni pregled kandidata.

Članak 11.

Kandidatu koji je pozvan na dragovoljno služenje vojnog roka može se na osobni zahtjev odgoditi upućivanje na dragovoljno služenje vojnog roka najviše dva puta u slučaju:
– bolesti ili ozljede,
– rođenja djeteta,
– sklapanja braka,
– smrti člana uže obitelji,
– nužne pomoći obitelji u slučaju prirodnih ili drugih nezgoda,
– školovanja,
– zaposlenja.
Dokaz o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka kandidat je dužan dostaviti nadležnom uredu za obranu odmah po nastupu okolnosti, a najkasnije u roku od osam dana od dana primitka poziva na dragovoljno služenje vojnog roka.

Članak 12.

Nadležni ured za obranu će utvrditi nastup okolnosti iz članka 11. ovoga Pravilnika i obavijestiti kandidata o odgodi upućivanja na dragovoljno služenje vojnog roka.
Dokazi o nastupu okolnosti za odgodu dragovoljnog služenja vojnog roka prilažu se i čuvaju u vojnoj evidenciji.

Članak 13.

Kandidat može odustati od dragovoljnog služenja vojnog roka prije obavljanja zdravstvenog pregleda bez posljedica, ali je dužan o tome pravovremeno pisano izvijestiti ured za obranu.
Kandidat koji je obavio zdravstveni pregled može odustati od dragovoljnog služenja vojnog roka nakon što nadoknadi nastale troškove Ministarstvu obrane.

IV. UPUĆIVANJE NA DRAGOVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA

Članak 14.

Upućivanje kandidata na dragovoljno služenje vojnog roka provodi se pojedinačnim pozivom nadležnog ureda za obranu na temelju odluke ministra obrane o upućivanju kandidata na dragovoljno služenje vojnog roka.
Kandidat koji je odustao od dragovoljnog služenja vojnog roka i kandidat koji je treći put zatražio odgodu služenja vojnog roka ne upućuje se na dragovoljno služenje vojnog roka.

Članak 15.

Ured za obranu poziva kandidate na dragovoljno služenje vojnog roka u pravilu najkasnije 30 dana prije dana upućivanja, prioritet za pozivanje određuje se u pravilu na temelju vremena podnošenja prijave, a samo iznimno za kandidate deficitarnih struka na temelju utvrđenih potreba Oružanih snaga za popunom ustrojbenih mjesta deficitarnih struka.
Koordinaciju poslova u svezi s određivanjem prednosti kandidata i utvrđivanjem konačne liste kandidata za pozivanje na dragovoljno služenje vojnog roka obavlja Središnjica za upravljanje osobljem, a do njezinog ustrojavanja Uprava za ljudske resurse.

Članak 16.

Kandidat za dragovoljno služenje vojnog roka dužan je javiti se u središte za obuku u mjesto i u vrijeme naznačeno u pojedinačnom pozivu.
Dragovoljno služenje vojnog roka započinje danom stupanja kandidata u Središte za temeljnu obuku.
S danom stupanja na dragovoljno služenje vojnog roka ročnik potpisuje s Ministarstvom obrane ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze vezane uz dragovoljno služenje vojnog roka kao što su početak i prestanak dragovoljnog služenja vojnog roka, uvjeti života i rada u postrojbi, novčane naknade i nagrade, uvjeti prijevremenog prestanka dragovoljnog služenja vojnog roka i naknade štete u slučaju skrivljenog odnosno neopravdanog prestanka dragovoljnog služenja vojnog roka.
Nakon potpisivanja ugovora o dragovoljnom služenju vojnog roka ročnik daje svečanu prisegu propisanu Zakonom o obrani.
Uprava za ljudske resurse određuje sadržaj ugovora iz stavka 3. ovoga članka i nadzire njegovu provedbu.

Članak 17.

Nadležni ured za obranu dostavit će za kandidate koje je uputio na dragovoljno služenje vojnoga roka cjelovitu prikupljenu dokumentaciju Središtu za temeljnu obuku u pravilu najkasnije tri dana prije predviđenog dolaska kandidata u Središte.
Središte za temeljnu obuku obavijestit će Središnjicu za upravljanje osobljem odnosno do njezinog ustrojavanja Upravu za ljudske resurse o pristiglim kandidatima na dragovoljno služenje vojnog roka najkasnije deset dana po njihovom dolasku.

V. DRAGOVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA

Članak 18.

Obuka ročnika na dragovoljnom služenju vojnoga roka traje 14 tjedana.
Ročnici se osposobljavaju u temeljnim i specijalističkim vojnim znanjima i sposobnostima u rodu pješaštva za vojno-stručnu specijalnost (VSSp) streljačku, dužnost strijelca, prema zadaćama i standardima definiranim u programu obuke ročnika na dragovoljnom služenju vojnog roka.
Program obuke ročnika na dragovoljnom služenju vojnog roka donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 19.

Zapovjednik Središta za temeljnu obuku organizira prihvat kandidata na dragovoljno služenje vojnog roka.
Nadnevak i vrijeme dolaska kandidata upisuju se u propisane dokumente evidencije i vojnu iskaznicu.

Članak 20.

Život i rad ročnika na dragovoljnom služenju vojnog roka u vojarnama provodi se u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama i drugim propisima donesenim na temelju toga Zakona.
Ročnik na dragovoljnom služenju vojnog roka ima pravo na izlazak izvan kruga vojarne u skladu s mogućnostima i odlukama nadležnog zapovjednika, a u skladu s potrebama službe.

Članak 21.

Za vrijeme dragovoljnog služenja vojnog roka ročniku se zbog iznimnih rezultata u obuci može dodijeliti:
– jedan nagradni vikend po osobnom zahtjevu u vremenu od petka u 16,00 sati do nedjelje u 22,00 sata,
– priznanje za ročnika tjedna odnosno ročnika mjeseca,
– nagrada knjigom, kompasom, dalekozorom i slično.
Stimulativne mjere iz stavka 1. ovoga članka odobrava zapovjednik središta za obuku odnosno zapovjednik rodovske postrojbe na prijedlog neposredno podređenih zapovjednika.

VI. PRAVA I DUŽNOSTI ROČNIKA

Članak 22.

Ročniku se tijekom služenja vojnog roka osigurava:
– naknada putnih troškova za dolazak i odlazak na dragovoljno služenje vojnog roka, na nagradni vikend i na izvanredni dopust, od mjesta prebivališta do mjesta služenja, prema cijeni najjeftinijeg javnog prijevoza,
– novčana naknada u visini 80% od osnovice za obračun naknada i drugih primanja propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaki mjesec uspješno izvršenog programa obuke,
– osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje,
– osiguranje od ozljede na radu i profesionalne bolesti,
– smještaj i prehrana,
– vojna odora, sportska i zaštitna oprema,
– izvanredni dopust u trajanju do pet dana iz razloga utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 23.

Ročniku se potkraj mjeseca za protekli mjesec isplaćuje 50% mjesečne novčane naknade definirane člankom 22. stavkom 1., podstavkom 2. ovoga Pravilnika, a razlika do punog iznosa novčane naknade definirane člankom 22. stavkom 1., podstavkom 2. ovoga Pravilnika isplaćuje se po uspješno završenom programu obuke.
Ročniku koji skrivljenim ponašanjem ne završi uspješno program obuke ne pripada 50% naknade iz stavka 1. ovoga članka.
Po uspješno završenom programu obuke u skladu s postignutim rezultatima u obuci odabranim ročnicima će se ponuditi sklapanje ugovora o osposobljavanju za djelatnog vojnika odnosno o izobrazbi za časnika, potpisom kojega stječu status djelatne vojne osobe.

Članak 24.

Ročnici odgovaraju za kršenje vojne stege prema odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama i Pravilnika o vojnoj stezi.

VII. PRESTANAK SLUŽBE I OTPUST
ROČNIKA IZ SLUŽBE

Članak 25.

U slučaju prijevremenog prestanka dragovoljnog služenja vojnog roka na osobni zahtjev ročnik je dužan nadoknaditi nastalu štetu Ministarstvu obrane u skladu s potpisanim ugovorom o dragovoljnom služenju vojnog roka.
Prijevremeni prestanak dragovoljnog služenja vojnog roka i obveza naknade štete utvrđuje se rješenjem zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske.
Ročniku može, na osobni zahtjev, prijevremeno prestati dragovoljno služenje vojnog roka bez obveze naknade štete ako mu je daljnje služenje znatno otežano zbog:
– smrti člana uže obitelji,
– teže bolesti u užoj obitelji,
– rođenja djeteta,
– sklapanja braka,
– nužne pomoći obitelji u slučaju prirodnih ili drugih nesreća,
– iz drugih opravdanih razloga zbog kojih je onemogućen nesmetano ispunjavati program obuke.
Ročniku se umjesto prijevremenog prestanka dragovoljnog služenja vojnog roka zbog razloga iz stavka 3. ovoga članka može rješenjem zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske odobriti korištenje izvanrednog dopusta u trajanju do pet dana.

Članak 26.

Ročniku će prijevremeno prestati dragovoljno služenje vojnog roka na temelju rješenja zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske kada se utvrdi da:
– zbog zdravstvenih razloga nije sposoban za vojnu službu - na temelju ocjene nadležnog vojnog liječnika,
– je ponovio kršenje vojne stege,
– je pet dana neopravdano izostao iz postrojbe,
– je protiv njega pokrenut kazneni postupak za kaznena djela protiv Republike Hrvatske ili kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina.
U slučaju prijevremenog prestanka dragovoljnog služenja vojnog roka na temelju utvrđenih činjenica iz stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka ročnik je obvezan nadoknaditi nastalu štetu Ministarstvu obrane.
Odgovornost za naknadu štete i visinu štete nastalu prestankom dragovoljnog služenja vojnog roka iz razloga navedenih u stavku 1. podstavcima 2., 3. i 4. ovoga članka utvrđuje se u skladu s ugovorom o dragovoljnom služenju vojnog roka rješenjem koje donosi zapovjednik iz članka 25. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Rješenje o prijevremenom prestanku dragovoljnog služenja vojnog roka obvezno sadrži nadnevak prestanka i obrazloženje razloga prestanka dragovoljnog služenja vojnog roka.
Protiv rješenja o prijevremenom prestanku dragovoljnog služenja vojnog roka može se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja izjaviti žalba ministru obrane odnosno osobi koju on ovlasti.
Žalba ne zadržava izvršenje rješenja o prijevremenom prestanku dragovoljnog služenja vojnog roka, a podnosi se putem postrojbe u kojoj je ročnik dragovoljno služio vojni rok.

Članak 28.

Ročnici se otpuštaju iz Oružanih snaga s nadnevkom prijevremenog prestanka dragovoljnog služenja vojnog roka odnosno istekom propisanog roka za dragovoljno služenje vojnog roka.
Prijevremeni prestanak odnosno završetak dragovoljnog služenja vojnog roka, razlog i nadnevak otpusta iz Oružanih snaga upisuju se u vojnu iskaznicu i druge dokumente vojne evidencije.
Pri otpustu iz Oružanih snaga ročniku se uručuje vojna iskaznica u kojoj je upisan razlog i nadnevak otpusta, a ostale evidencije s pripadajućom dokumentacijom rodovska postrojba Oružanih snaga dostavlja nadležnom uredu za obranu.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Financijska sredstva za troškove prijevoza u svezi s obavljanjem zdravstvenih pregleda i uputa na dragovoljno služenje vojnog roka, troškove zdravstvenih pregleda i psiholoških ispitivanja, kao i troškove osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja te osiguranja od ozljede na radu i profesionalne bolesti planira Uprava za ljudske resurse.
Financijska sredstva za mjesečne novčane naknade, nagrade i druge stimulativne mjere, vojnu odoru, sportsku i zaštitnu opremu, prehranu i smještaj ročnika planiraju ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga nadležne za personalne poslove i logistiku.

Članak 30.

Ured za obranu dužan je voditi evidenciju o osobama koje su dragovoljno služile vojni rok u skladu s Uputama o vođenju evidencije vojnih obveznika.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-04/10
Urbroj: 512-01-08-1
Zagreb, 4. lipnja 2008.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.