Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu

NN 70/2008 (18.6.2008.), Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2350

Ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na temelju članka 65. stavka 8. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07) donosi

PRAVILNIK

O POVJERENSTVU ZA STRATEŠKU PROCJENU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se propisuje postupak imenovanja i opoziva povjerenstva za stratešku procjenu, obvezni sastav, način rada, obvezni sadržaj mišljenja koje izdaje povjerenstvo za stratešku procjenu, te način određivanja i isplate naknade za rad povjerenstva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1. Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz plan i program i obuhvaća sve potrebne podatke, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku. Strateškom studijom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana ili programa uključujući varijantna rješenja koja uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat toga plana i programa;
2. Središnje tijelo je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje za koje se plan i program donosi, isključujući ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša;
3. Nadležno tijelo je ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša i (drugo) središnje tijelo te nadležno upravno tijelo županije i Grada Zagreba;
4. Povjerenstvo je savjetodavno stručno tijelo koje imenuje čelnik nadležnog tijela u postupku strateške procjene i koje ocjenjuje vjerojatno značajan utjecaj plana i programa na okoliš uključujući i varijantna rješenja;
6. Ovlaštenik je pravna osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša koja pod uvjetima određenim Zakonom i provedbenim propisom toga Zakona obavlja poslove izrade strateške studije i zadaće određene ovom Uredbom;
7. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša;
8. Izrađivač je pravna osoba odnosno tijelo, ovlašteni prema zakonu, koji izrađuju plan odnosno program za koji se vodi postupak strateške procjene;
9. Ministar je ministar nadležan za poslove zaštite okoliša.

II. POSTUPAK IMENOVANJA POVJERENSTVA

Članak 3.

(1) Čelnik nadležnog tijela u roku od osam dana od dana donošenja odluke o sadržaju strateške studije imenuje povjerenstvo.
(2) Sastav i broj članova povjerenstva određuje se odlukom s objavljenog popisa osoba kojeg donosi ministar sukladno Zakonu, ovisno o obuhvatu i značajkama plana i programa za koji se provodi strateška procjena.
(3) Povjerenstvo ima neparan broj članova i tajnika.
(4) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka imenuje se predsjednik i tajnik povjerenstva.
(5) Predsjedniku, članovima povjerenstva i tajniku mogu se imenovati zamjenici. Na imenovane zamjenike se odgovarajuće primjenjuju sve odredbe ovoga Pravilnika koje se primjenjuju i na osobe koje oni zamjenjuju.

Članak 4.

(1) Kada se provodi strateška procjena plana i programa na državnoj razini povjerenstvo čine:
– predstavnik središnjeg tijela, odnosno ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša u slučaju kada je nadležno za postupak strateške procjene,
– predstavnik ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša u slučaju kada ono nije tijelo nadležno za postupak strateške procjene,
– predstavnik pravne osobe s javnim ovlastima koja je na državnoj razini nadležna za područje za koje se plan i program donose kada se radi primjerice o: području energetike, vodnoga gospodarstva, prometa i sl.,
– predstavnik središnjeg tijela nadležnog za poslove zaštite prirode, kada strateška procjena uključuje i ocjenu prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu,
– predstavnici središnjih tijela nadležnih za pojedine sastavnice okoliša, ovisno o obuhvatu plana i programa,
– ostali članovi su stručnjaci za pojedina područja ovisno o obuhvatu plana i programa, te po potrebi predstavnici jedinice područne (regionalne) samouprave, s objavljenog popisa osoba kojeg donosi ministar.
(2) Kada se provodi strateška procjena plana i programa na područnoj (regionalnoj) razini povjerenstvo čine:
– predstavnik nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba,
– predstavnik nadležnog upravnog odjela u županiji odnosno Gradu Zagrebu, ovisno o području za koje se plan i program donosi,
– predstavnik pravne osobe s javnim ovlastima koja je na područnoj (regionalnoj) razini nadležna za područje za koje se plan i program donose kada se radi primjerice o: području energetike, vodnoga gospodarstva, prometa i sl.,
– predstavnik upravnog odjela u županiji odnosno u Gradu Zagrebu, nadležnog za poslove zaštite prirode, kada strateška procjena uključuje i ocjenu prihvatljivosti plana ili programa za ekološku mrežu,
– predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave,
– predstavnik ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša, po potrebi,
– ostali članovi su stručnjaci za pojedina područja ovisno o obuhvatu plana i programa, te po potrebi predstavnici jedinica lokalne samouprave, s objavljenog popisa osoba kojeg donosi ministar.
(3) Član povjerenstva ne može biti osoba koja je zaposlena kod ovlaštenika koji je izradio stratešku studiju za plan i/ili program za koji se provodi strateška procjena te osoba koja je sudjelovala u izradi te strateške studije. Član povjerenstva ne može biti niti osoba koja je zaposlenik izrađivača.

Članak 5.

(1) Čelnik nadležnog tijela može opozvati pojedinog člana povjerenstva ukoliko:
– predsjednik povjerenstva predloži opoziv radi nesudjelovanja u radu povjerenstva zbog izostanaka sa sjednica povjerenstva kada se radi o više izostanaka, bez obzira jesu li opravdani ili ne,
– odbijanja pojedinog člana da se izjasni o stručnoj procjeni za područje za koje je specijaliziran,
– odbijanje pojedinog člana da glasuje o pismenu ili radnji povjerenstva o kojima se odlučuje glasovanjem,
– sudjeluje u radu povjerenstva na način da u svojstvu predstavnika tijela koje ga je delegiralo ne zastupa mišljenja toga tijela dana u postupku strateške procjene plana i programa.
(2) O opozivu iz stavka 1. ovoga članka donosi se posebna odluka.

III. NAČIN RADA POVJERENSTVA

Članak 6.

(1) Povjerenstvo radi u sjednicama koje saziva predsjednik povjerenstva.
(2) Sjednica povjerenstva može se održati ukoliko sjednici nazoči natpolovična većina članova povjerenstva.
(3) Povjerenstvo donosi pravovaljane odluke (prijedloge, mišljenja i sl.) natpolovičnom većinom glasova članova povjerenstva.
(4) Sjednice povjerenstva su javne.
(5) Tajnik povjerenstva obavlja administrativne poslove povjerenstva i sudjeluje u radu povjerenstva bez prava odlučivanja.

Članak 7.

(1) Predsjednik povjerenstva saziva prvu sjednicu povjerenstva najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka strateške studije i nacrta prijedloga plana odnosno programa sukladno Uredbi kojom se uređuje strateška procjena.
(2) Na sjednicu povjerenstva se pozivaju ovlaštenik i izrađivač.
(3) U ime ovlaštenika sjednici povjerenstva nazoče voditelj izrade strateške studije i po potrebi drugi suradnici koji su sudjelovali u izradi strateške studije.
(4) U ime izrađivača sjednici povjerenstva nazoče predstavnici izrađivača.
(5) Osobe iz stavka 3. i 4. ovoga članka sudjeluju u radu povjerenstva bez prava odlučivanja.

Članak 8.

(1) O radu povjerenstva vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik povjerenstva potpisuju predsjednik i tajnik povjerenstva.
(3) Sva pismena - primjerice: pozive, odluke, prijedloge, očitovanja, pojašnjenja, mišljenja, koja se donose u radu i vezano za rad povjerenstva odnosno upućuju nadležnom tijelu potpisuje predsjednik povjerenstva.

IV. OCJENA STRATEŠKE STUDIJE

Članak 9.

(1) Na prvoj sjednici povjerenstvo ocjenjuje cjelovitost strateške studije u odnosu na zahtjeve određene Zakonom, uredbom kojom se uređuje strateška procjena utjecaja plana i programa na okoliš i odlukom o sadržaju strateške studije, te ocjenjuje stručnu utemeljenost studije. Ukoliko utvrdi da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, povjerenstvo donosi mišljenje sukladno Zakonu, Uredbi kojom se uređuje strateška procjena i ovom Pravilniku.
(2) Kada povjerenstvo ocijeni da strateška studija nije cjelovita u smislu stavka 1. ovoga članka, neće utvrđivati stručnu utemeljenost studije i donositi mišljenje.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka povjerenstvo će predložiti nadležnom tijelu da se strateška studija dopuni ili doradi te će predložiti i u kojem dijelu i obujmu.
(4) Prijedlogom iz stavka 3. ovoga članka povjerenstvo može predložiti nadležnom tijelu da nakon dopune ili dorade stratešku studiju izravno dostavi izrađivaču.
(5) Kada povjerenstvo na prvoj sjednici ocijeni da strateška studija ima nedostatke koji su takve prirode da strateška studija ne udovoljava propisanim zahtjevima u vezi s izradom i određenim sadržajem, te odgovarajućom dopunom neće biti moguće otkloniti te nedostatke, predložit će nadležnom tijelu da se studija ponovno izradi. U ovom slučaju povjerenstvo će detaljno navesti područja u kojima strateška studija zahtjeva ponovnu izradu.

Članak 10.

(1) Mišljenje povjerenstva iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika o rezultatima strateške studije sadrži osobito:
– opis najprihvatljivije varijante plana odnosno programa za okoliš s obrazloženjem,
– prikaz utjecaja najprihvatljivije varijante plana odnosno programa na okoliš,
– prijedlog mjera zaštite okoliša s prijedlogom plana provedbe,
– prijedlog programa praćenja stanja okoliša s prijedlogom plana provedbe.
(2) Nacrt prijedloga mišljenja iz stavka 1. ovoga članka izrađuje tajnik povjerenstva na temelju rasprave i dokumentacije sa sjednice povjerenstva.
(3) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka povjerenstvo daje na temelju rezultata ocjene strateške studije u odnosu na nacrt prijedloga plana i programa.

V. NAKNADA ZA RAD POVJERENSTVA

Članak 11.

Visinu naknade za rad povjerenstva posebnom odlukom određuje ministar.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-04/38
Urbroj: 531-08-1-1-08-08-3
Zagreb, 12. lipnja 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.