Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida

NN 70/2008 (18.6.2008.), Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2351

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 8. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADOM IZ PROIZVODNJE TITAN-DIOKSIDA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se načini i postupci gospodarenja otpadom iz proizvodnje titan-dioksida.

Članak 2.

(1) Posjednik otpada iz proizvodnje titan-dioksida je svaka pravna i/ili fizička osoba obrtnik koji proizvodi titan-dioksid i/ili osoba koja posjeduje otpad koji potječe iz takve proizvodnje.
(2) Onečišćavanje otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (u daljnjem tekstu: onečišćavanje) jest direktno ili indirektno ispuštanje u okoliš otpada ili bilo kojeg ostatka iz procesa proizvodnje titan-dioksida, čije djelovanje može prouzročiti opasnost za ljudsko zdravlje, štetu u okolišu i u ekosustavima i štetu za prirodne znamenitosti ili međudjelovanje s drugim aktivnostima u okolišu.
(3) Otpad iz proizvodnje titan-dioksida je svaki ostatak iz procesa proizvodnje titan-dioksida kojim posjednik raspolaže i obvezan je istim gospodariti u skladu s važećim zakonskim propisima ili ostatak nastao prilikom postupka obrade otpada iz proizvodnje titan-dioksida, definiran u katalogu otpada sukladno posebnom propisu.

Članak 3.

(1) Posjednik otpada iz proizvodnje titan-dioksida dužan je osigurati odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje svake vrste otpada koji nastaje u proizvodnji titan-dioksida.
(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka, dužna je otpad koji posjeduje predati uz odgovarajući prateći list samo osobi koja je ovlaštena u skladu s člankom 4. stavak 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Načini i postupci gospodarenja otpadom iz proizvodnje titan-dioksida obuhvaćaju skupljanje, razvrstavanje, prijevoz, skladištenje i obradu, kao i njegovu ponovnu uporabu te oporabu i/ili zbrinjavanje u skladu s postupcima prema posebnom propisu.
(2) Otpadom iz proizvodnje titan-dioksida i/ili otpadom nastalim prilikom postupka obrade otpada iz proizvodnje titan-dioksida, smije gospodariti samo pravna i/ili fizička osoba – obrtnik koja pribavi odgovarajuću dozvolu temeljem Zakona o otpadu.
(3) Dozvola iz stavka 2. ovog članka, ne smije se izdati za postupke zbrinjavanja otpada, propisane posebnim propisom, pri kojima otpad iz proizvodnje titan-dioksida dospijeva u kontakt s vodenim okolišem.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-04/3
Urbroj: 531-08-3-08-1
Zagreb, 30. travnja 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. inž. arh., v. r.