Pravilnik o znaku zaštite okoliša

NN 70/2008 (18.6.2008.), Pravilnik o znaku zaštite okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2352

Na temelju članka 175. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 110/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O ZNAKU ZAŠTITE OKOLIŠA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak, način dodjele, uvjeti za dobivanje znaka zaštite okoliša, izgled znaka zaštite okoliša, uporaba i rok važenja dodijeljenog znaka, sastav i način rada povjerenstva za dodjelu znaka zaštite okoliša, te sudjelovanje pojedinaca, udruga i organizacija u postupku dodjele znaka zaštite okoliša.

Članak 2.

Cilj dodjele znaka zaštite okoliša je promicanje proizvoda kojima se smanjuje nepovoljan utjecaj proizvoda na okoliš u odnosu na ostale istovrsne proizvode čime se pridonosi učinkovitom korištenju prirodnih dobara i visokom stupnju zaštite okoliša te informiranje potrošača o takvim proizvodima.

Članak 3.

U ovom Pravilniku u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:
1. Proizvod su robe i usluge;
2. Skupina proizvoda su istovrsni proizvodi koji služe u slične svrhe i koji su istoznačni u smislu uporabe i u smislu predodžbe potrošača;
3. Potrošač je i trgovac prema posebnom propisu o zaštiti potrošača;
4. Mjerila su mjerila na temelju kojih se razlikuje proizvod koji bitno manje opterećuje okoliš od drugih proizvoda iz iste skupine proizvoda, a na temelju mjerljive razlike u utjecaju na okoliš.

Članak 4.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša dodjeljuje znak zaštite okoliša za proizvod dostupan na tržištu Republike Hrvatske koji tijekom životnog ciklusa bitno manje opterećuje okoliš u odnosu na druge proizvode iz iste skupine proizvoda, osim za hranu, pića i farmaceutske proizvode te za medicinsku opremu koja je namijenjena za profesionalnu uporabu ili koju propisuje ili nadzire ovlašteni zdravstveni radnik.
(2) Ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša dodjeljuje znak zaštite okoliša Zajednice sukladno Uredbi (EZ) br. 1980/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o revidiranom programu dodjele znaka zaštite okoliša Zajednice.

Članak 5.

(1) Znak zaštite okoliša ne dodjeljuje se za:
– tvari i pripravke koji su, prema posebnim propisima, klasificirani kao vrlo toksični, toksični, opasni za okoliš, kancerogeni, toksični za reprodukciju ili mutageni.
– robu proizvedenu postupkom kod kojeg postoji vjerojatnost da je u značajnoj mjeri štetan za ljude i/ili okoliš, ili koja pri normalnoj uporabi može biti štetna za potrošače.
(2) Iznimno, znak zaštite okoliša može se dodijeliti za proizvode koji sadrže opasne tvari, ako prema posebnim propisima, koncentracije opasnih tvari nisu opasne za zdravlje ljudi i okoliš.

II. MJERILA

Članak 6.

(1) Plan dodjele znaka zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Plan) određuje strategiju razvoja dodjele znaka zaštite okoliša i sadrži osobito:
– popis skupine proizvoda za koje se donose mjerila,
– redoslijed utvrđivanja mjerila,
– redoslijed provjere mjerila iz prethodnog razdoblja,
– način suradnje sa strukovnim udrugama, udrugama za zaštitu potrošača i udrugama koje djeluju na području zaštite okoliša,
– mjere promidžbe znaka zaštite okoliša u cilju poboljšanja stanja okoliša i
– procjenu sredstava dodjele znaka zaštite okoliša.
(2) Prijedlog Plana razmatra Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Savjet).
(3) Plan donosi Ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za razdoblje od jedne kalendarske godine.
(4) Plan se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

Članak 7.

(1) Za skupine proizvoda određene Planom, Ministarstvo pokreće postupak izrade mjerila.
(2) Ako za proizvod za koji se traži dodjela znaka zaštite okoliša izrada mjerila nije predviđena Planom, Ministarstvo, na prijedlog Povjerenstva iz članka 12. ovoga Pravilnika o opravdanosti izrade mjerila za tu skupinu proizvoda, može pokrenuti postupak njihove izrade.
(3) Prijedlog mjerila iz stavka 1. i 2. ovoga članka izrađuje ovlaštena stručna institucija prema Zakonu o zaštiti okoliša (u daljnjem tekstu: ovlaštenik).

Članak 8.

(1) Mjerila sadrže:
– opis skupine proizvoda,
– pokazatelje zaštite okoliša,
– uvjete zaštite okoliša za pojedini pokazatelj zaštite okoliša,
– uvjete za uporabu znaka i
– razlog dodjele znaka zaštite okoliša.
(2) Pri izradi mjerila razmatra se utjecaj proizvoda na okoliš u svom cjelokupnom životnom ciklusu u skladu s međunarodno priznatim metodama i normama, a gdje je to moguće i prikladno primjenjuju se norme EN ISO 14040 i ISO 14024.
(3) Kod određivanja pokazatelja zaštite okoliša utvrđuju se vrste utjecaja na okoliš kojima proizvodi iz pojedine skupine proizvoda mogu značajno pridonijeti unapređenju stanja okoliša tijekom životnog ciklusa proizvoda prema tablici procjene iz Priloga I. ovoga Pravilnika.
(4) Utjecaji na okoliš tijekom pripremne faze proizvodnje (primjerice: vađenje odnosno crpljenje sirovine ili proizvodnja i procesiranje sirovina i energenta) uzimaju se obzir koliko je to tehnološki moguće.
(5) Uvjeti zaštite okoliša utvrđuju se za pojedini pokazatelj zaštite okoliša uzimajući u obzir osobito:
– tehnološku i ekonomsku izvedivost prilagodbi određenog proizvoda potrebnih za usklađivanje s mjerilima u razumnom vremenskom periodu,
– relativni utjecaj na okoliš,
– mogućnost mjerenja i točnost,
– sposobnost proizvoda da udovolji potrebama potrošača.

Članak 9.

(1) Izrađeni prijedlog mjerila objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva radi davanja mišljenja u roku od 30 dana.
(2) Povjerenstvo iz članka 12. ovoga Pravilnika daje mišljenje o prijedlogu mjerila i danim mišljenjima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Po primitku mišljenja Povjerenstva iz članka 9. ovoga Pravilnika Ministarstvo donosi mjerila i utvrđuje rok njihova važenja.
(2) Rok važenja mjerila ne može biti duži od pet godina.
(3) Mjerila se objavljuju na internetskoj stranici Ministarstva.

Članak 11.

(1) Provjera mjerila može se provesti i prije isteka roka važenja na prijedlog Povjerenstva iz članka 12. ovoga Pravilnika.
(2) Na provjeru mjerila primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovoga Pravilnika za izradu mjerila.
(3) Nakon provedene provjere iz stavka 1. ovoga članka, mjerila se mogu izmijeniti, staviti izvan snage ili produžiti rok njihova važenja.
(4) Ako se mjerila izmijene odnosno stave izvan snage, znak zaštite okoliša dodijeljen za proizvod po ranije utvrđenim uvjetima, može se koristiti najdulje godinu dana od dana donošenja odluke o izmjeni odnosno stavljaju izvan snage.

III. POVJERENSTVO ZA DODJELU ZNAKA ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 12.

(1) Za obavljanje stručnih poslova dodjele znaka zaštite okoliša, ministar imenuje Povjerenstvo za dodjelu znaka zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za razdoblje od dvije godine.
(2) Stručni poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:
– davanje mišljenja o opravdanosti izrade mjerila koja nisu predviđena Planom,
– davanje mišljenja o prijedlogu mjerila,
– predlaganje provjere mjerila i
– davanje stručne ocjene o udovoljavanju proizvoda mjerilima i prijedloga za dodjelu znaka zaštite okoliša.

Članak 13.

(1) Povjerenstvo ima sedam članova.
(2) Članovi Povjerenstva imenuju se iz redova predstavnika:
– Ministarstva,
– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za normizaciju,
– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo,
– industrije,
– udruga potrošača i
– udruga koje djeluju na području zaštite okoliša.
(3) Odlukom o imenovanju Povjerenstva, imenuju se predsjednik i zamjenik predsjednika.
(4) Povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad.
(5) Sredstva za rad Povjerenstva osigurava Ministarstvo.

Članak 14.

(1) Odlukom o imenovanju Povjerenstva, imenuje se i tajnik Povjerenstva.
(2) Tajnik Povjerenstva je službena osoba Ministarstva koja obavlja administrativne poslove za Povjerenstvo.
(3) Tajnik Povjerenstva saziva sjednice Povjerenstva i vodi zapisnik sa sjednica Povjerenstva.

Članak 15.

(1) Povjerenstvo radi na sjednicama kojima mora biti nazočna većina ukupnog broja članova.
(2) Sjednicu Povjerenstva vodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika.
(3) Povjerenstvo odlučuje javnim glasovanjem. Odluke Povjerenstva su pravovaljane ako su izglasane većinom ukupnog broja članova Povjerenstva.
(4) Član Povjerenstva koji se ne suglasi s odlukom Povjerenstva može tražiti da se njegovo mišljenje unese u zapisnik sa sjednice Povjerenstva.
(5) Na poziv Povjerenstva sjednici može biti nazočan ovlaštenik i druge osobe (predstavnici stručnih institucija za pojedina područja, predstavnici udruga koje djeluju na području zaštite okoliša, udruga potrošača i drugi).

IV. NAČIN DODJELE ZNAKA

Članak 16.

(1) Zamolbu za dodjelu znaka zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: zamolba) podnosi proizvođač, uvoznik, davatelj usluge, trgovac u veleprodaji i maloprodaji (u daljnjem tekstu: podnositelj zamolbe).
(2) Trgovac u veleprodaji i maloprodaji može podnijeti za­molbu samo za proizvode koji se na tržištu pojavljuju pod njegovom robnom markom.
(3) Zamolba se može odnositi na proizvod koji se na tržištu pojavljuje pod jednom ili više robnih marki.
(4) Za promjene značajki proizvoda koje ne utječu na udovoljavanje mjerilima ne podnosi se nova zamolba, ali je korisnik znaka dužan izvijestiti Ministarstvo o takvim promjenama.

Članak 17.

(1) Zamolba se podnosi Ministarstvu.
(2) Zamolba sadrži:
– ime/naziv i djelatnost podnositelja zamolbe,
– sjedište i adresu podnositelja zamolbe,
– naziv proizvoda za koji se traži dodjela znaka zaštite okoliša,
(3) Uz zamolbu se prilaže elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima koji izrađuje ovlaštenik iz članka 7. ovoga Pravilnika.
(4) Ako je zamolba nepotpuna, Ministarstvo će zatražiti od podnositelja zamolbe da nedostatke ukloni i odrediti rok u kojem je podnositelj zamolbe to dužan učiniti.
(5) Ako podnositelj zamolbe ne ukloni nedostatke u određenom roku pa se zbog toga ne može o zamolbi odlučivati, smatrat će se da zamolba nije podnesena.

Članak 18.

(1) Zamolba se dostavlja Povjerenstvu na stručnu ocjenu. Predstavnik ovlaštenika dužan je na zahtjev članova Povjerenstva usmeno obrazložiti elaborat.
(2) Ako Povjerenstvo utvrdi da proizvod udovoljava mjerilima, predlaže dodjelu znaka.
(3) Ako Povjerenstvo utvrdi da proizvod ne udovoljava mjerilima, predlaže dopunu elaborata iz članka 18. ovoga Pravilnika i rok u kojem je podnositelj zamolbe to dužan učiniti.

Članak 19.

(1) Podnositelj zahtjeva može, uz obrazloženje, zatražiti da pojedini podaci čija je tajnost zaštićena posebnim propisom budu dostupni samo Ministarstvu i Povjerenstvu.
(2) O opravdanosti zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Ministarstvo.
(3) Ministarstvo, Povjerenstvo i ovlaštenik dužni su čuvati tajnost podataka koji su im povjereni tijekom postupka dodjele znaka zaštite okoliša.

Članak 20.

(1) Na prijedlog Povjerenstva odluku o dodjeli znaka zaštite okoliša donosi Ministarstvo.
(2) U odluci se navode uvjeti uporabe znaka zaštite okoliša prema mjerilima i rok na koji se odobrava uporaba znaka.
(3) Znak zaštite okoliša dodjeljuje se najdulje na rok od tri godine.

Članak 21.

(1) Odluka o dodjeli i oduzimanju znaka zaštite okoliša objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.
(2) O odluci iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izvješćuje javnost i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 22.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o korisnicima:
– znaka zaštite okoliša i
– znaka zaštite okoliša Zajednice.
(2) Podaci iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva.

V. ZNAK ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 23.

(1) Znak zaštite okoliša sastoji se od dvije koncentrične kružnice s najmanjim promjerom kružnice 15 mm. U unutarnjem krugu je stiliziran prikaz ptice i ribe.
(2) U prostoru između kružnica, u gornjoj polovici, ispisana je poruka »prijatelj okoliša«.
(3) U prostoru između kružnica, u donjoj polovici kružnice ispisuje se tekst u kojem se navodi razlog dodjele znaka zaštite okoliša utvrđen mjerilima.
(4) Stilizirani prikaz ptice i ribe tiska se na jednobojnoj podlozi.
(5) Grafički prikaz znaka zaštite okoliša otisnut je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

VI. UPORABA DODIJELJENOG ZNAKA

Članak 24.

(1) Znak zaštite okoliša može se koristiti pod uvjetima određenim odlukom o dodjeli znaka i ovim Pravilnikom.
(2) Znak zaštite okoliša ne može se koristiti dok znak nije dodijeljen.
(3) Znak zaštite okoliša može se koristiti samo za promicanje onog proizvoda za koji je znak dodijeljen.
(4) Znak zaštite okoliša ne može se koristiti kao dio robne marke proizvoda.
(5) Nije dozvoljeno lažno i zavaravajuće promicanje ili uporaba bilo koje oznake ili loga, koja bi mogla dovesti do zablude da se radi o znaku zaštite okoliša ustanovljenim ovim Pravilnikom.

Članak 25.

(1) Znak zaštite okoliša može se otiskivati, odnosno stavljati na proizvod samo u roku u kojem je odobreno korištenje znaka.
(2) Zalihe proizvoda proizvedene do dana isteka roka na koji je znak dodijeljen mogu biti na tržištu s otisnutim znakom zaštite okoliša i nakon isteka roka na koji je znak dodijeljen najdulje jednu godinu nakon isteka roka u kojem se znak mogao koristiti.

Članak 26.

Inspektor zaštite okoliša u inspekcijskom nadzoru, u tijeku uporabe znaka zaštite okoliša, nadzire udovoljava li proizvod kojemu je dodijeljen znak zaštite okoliša mjerilima.

Članak 27.

Dodjela znaka na zaštitu okoliša ne utječe na ispunjavanje zahtjeva zaštite okoliša i drugih zahtjeva prema posebnim propisima koji se primjenjuju tijekom životnog ciklusa proizvoda.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Prvi Plan donosi se za 2009. godinu.

Članak 29.

Prilozi I. i II. s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 30.

Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o znaku zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 64/96) završit će se prema odredbama toga Pravilnika.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znaku zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 64/96).

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 4. stavka 2. i članka 22. stavka 1. alineje 2. ove Uredbe koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji.

Klasa: 351-01/08-04/39
Ur.broj: 531-09-1-2-08-3
Zagreb, 13. lipnja 2008.

Ministrica
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.


PRILOG I.

TABLICA ZA PROCJENU

ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA

 

Robe

Usluge

Pokazatelji zaštite okoliša

Predproizvodnja/ sirovine

Proizvodnja

Distribucija (uključuje pakiranje)

Uporaba

Oporaba/
reciklaža/odlaganje

Nabava proizvoda za davanje usluge

Izvedba usluge

Upravljanje/ postupanje s otpadom

Kakvoća zraka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakvoća vode

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaštita tla

 

 

 

 

 

 

 

 

Smanjenje otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

Ušteda energije

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravljanje prirodnim izvorima

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprječavanje globalnog zagrijavanja

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaštita ozonskog sloja

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekološka sigurnost

 

 

 

 

 

 

 

 

Buka

 

 

 

 

 

 

 

 

Biološka raznolikost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG II.

GRAFIČKI PRIKAZ ZNAKA ZAŠTITE OKOLIŠA