Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina

NN 71/2008 (20.6.2008.), Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2374

Na temelju članka 70. stavka 4. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O SUPERANALIZI VINA, VOĆNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA OD VINA I VOĆNIH VINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način provođenja superanalize vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina.

Članak 2.

Superanaliza obuhvaća fizikalno-kemijsku analizu, organoleptičko ocjenjivanje, stručno tumačenje i komentar rezultata nalaza.

Članak 3.

Fizikalno-kemijska analiza obuhvaća metode analize vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina sukladno Pravilniku o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (»Narodne novine« br. 106/04).
Fizikalno-kemijsku analizu obavlja pravna osoba kojoj je akreditacijsko tijelo prema normi HRN ISO/IEC 17025:2007 izdalo potvrdu o akreditaciji za ispitivanje kakvoće vina.

Članak 4.

Organoleptičko ocjenjivanje mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina u svrhu provođenja superanalize obavlja Komisija za organoleptičko ocjenjivanje vina u čijem sastavu ne smiju sudjelovati ocjenjivači koji su sudjelovali u prethodnom ocjenjivanju.
Komisiju za organoleptičko ocjenjivanje određuje ovlaštena pravna osoba iz članka 5. ovoga Pravilnika i čine je ocjenjivači koji se nalaze na Popisu članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.
Komisija za organoleptičko ocjenjivanje određuje se za svaki pojedini zahtjev, a organoleptičko ocjenjivanje obavlja se u prostorijama pravne osobe koja posjeduje ovlaštenje ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar) za provođenje organoleptičkog ocjenjivanja.

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 5.

Superanalizu može obavljati pravna osoba ovlaštena od strane ministra za obavljanje superanalize vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba).
Popis ovlaštenih pravnih osoba objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

U svrhu dobivanja ovlaštenja ministra za provođenje superanalize vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina pravna osoba mora biti znanstvena ustanova sa sjedištem na području Republike Hrvatske.
Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati zaposlenu stručnu osobu koja ima zvanje najmanje znanstvenog suradnika iz područja biotehničkih znanosti s istaknutim rezultatima rada u području vinarstva.

Članak 7.

Za dobivanje ovlaštenja iz članka 5. ovoga Pravilnika pravna osoba podnosi Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za dobivanje ovlaštenja s podacima o podnositelju zahtjeva i dokazom o ispunjenju uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ministar može ovlaštenoj pravnoj osobi oduzeti ovlaštenje iz članka 5. ovoga Pravilnika ako se utvrdi da je ta pravna osoba postupala protivno odredbama Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) i ovoga Pravilnika, ili je pak prestala udovoljavati propisanim uvjetima.

Članak 9.

Pravna osoba koja je obavila fizikalno-kemijsku analizu i organoleptičku ocjenu u inspekcijskom nadzoru ne može obavljati i superanalizu vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina.

Članak 10.

Na zahtjev vlasnika uzorka, nadležni inspektor dostavit će drugi primjerak uzorka na superanalizu ovlaštenoj pravnoj osobi.
Ovlaštena pravna osoba dužna je provesti postupak superanalize tako da uzorak dostavi na fizikalno-kemijsku analizu sukladno članku 3. i na organoleptičko ocjenjivanje sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.
Ovlaštena pravna osoba daje stručno tumačenje i komentar rezultata nalaza na temelju fizikalno-kemijske analize i organoleptičke ocjene te izdaje nalaz superanalize.
Nalaz superanalize konačan je i može se pobijati samo pod uvjetima i na način propisan za pobijanje javnih isprava.
Nalaz superanalize ovlaštena pravna osoba dužna je dostaviti nadležnoj inspekciji i Ministarstvu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/10
Urbroj: 525-2-08-1
Zagreb, 12. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.