Pravilnik o katastru vodova

NN 71/2008 (20.6.2008.), Pravilnik o katastru vodova

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

2378

Na temelju članka 99. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/2007) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O KATASTRU VODOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj katastra vodova te način njegove izradbe i vođenja.

Članak 2.

Sadržaj katastra vodova propisuje se tako da se određuju vrste vodova i pripadajućih objekata za koje se u katastru vodova vode podaci, sastavni dijelovi katastra vodova te podaci koji se vode o vodovima, pripadajućim objektima i upraviteljima vodova.

Članak 3.

Izradba katastra vodova obuhvaća njegovo osnivanje na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu vodova dužni, u skladu s Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (u daljnjem tekstu: Zakon), osnovati i voditi njihovi upravitelji, geodetsku izmjeru izgrađenih vodova i izradbu geodetskih elaborata koji služe za vođenje katastra vodova (u daljnjem tekstu: elaborati vodova).

Članak 4.

Vođenje katastra vodova obuhvaća pregledavanje i potvrđivanje elaborata vodova, unošenje podataka iz tih elaborata u katastar vodova te čuvanje i korištenje podataka katastra vodova.

II. SADRŽAJ KATASTRA VODOVA

Članak 5.

Katastar vodova sadržava podatke o vrstama, osnovnim tehničkim osobinama i položaju vodova, podatke o objektima koji pripadaju vodovima te podatke o upraviteljima vodova.

Članak 6.

U katastru vodova vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže.
1. Vodovi (kabeli) i pripadajući objekti elektroenergetske mreže za koje se vode podaci su:
1.1. Vodovi prijenosne i distributivne mreže visokog i niskog napona i vodovi javne rasvjete i signalizacije u javnom prometu
1.2. Objekti koji pripadaju vodovima elektroenergetske mreže su hidroelektrane, termoelektrane, plinske elektrane, vjetroelektrane, transformatorske, rasklopne i ispravljačke stanice, kabelske spojnice, kabelska kanalizacija, razvodni ormari, zdenci (galerije, komore), okna i nosači vodova (stupovi) i priključci elektroenergetske mreže.
2. Vodovi (kabeli) i pripadajući objekti telekomunikacijske mreže za koje se vode podaci su:
2.1. Vodovi telefonske mreže, telefonska kanalizacija, optički kabeli, priključci, vodovi kabelske televizije te radio relejni koridori
2.2. Objekti koji pripadaju vodovima telekomunikacijske mreže su telefonske centrale, udaljeni pretplatnički stupanj (UPS), zdenci (galerije, komore), nosači vodova, radiodifuzni objekti, radiorelejne stanice, antenski i televizijski stupovi i repetitori.
3. Cjevovodi i pripadajući objekti vodovodne mreže za koje se vode podaci su:
3.1. Glavni dovodni cjevovod (cjevovod sirove vode) i opskrbni cjevovodi
3.2. Objekti koji pripadaju vodovodnoj mreži su crpne stanice, rezervoari, hidranti, okna (komore), zatvarači i priključci vodovodne mreže do vodomjera.
4. Kanalizacija i pripadajući objekti kanalizacijske mreže za koje se vode podaci su:
4.1. Kolektori i kanalska mreža
4.2. Objekti koji pripadaju kanalizacijskoj mreži su prepumpne stanice, uređaji za prečišćavanje, reviziona okna, slivnici i ulična okna sa priključcima.
4.3. Sabirnom kanalizacijskom mrežom pojedine građevine ili javne površine smatra se i drenažna mreža.
4.4. Objekti koji pripadaju drenažnoj mreži su prepumpne stanice, okna i slivnici.
5. Vodovi i pripadajući objekti mreže toplovoda i parovoda za koje se vode podaci su:
5.1. Vodovi toplovoda i parovoda
5.2. Objekti koji pripadaju objektima toplovodne mreže su toplane, toplinske stanice, podstanice, kotlovnice, zdenci (komore), okna sa zatvaračima. i priključci toplovodne mreže.
6. Vodovi i pripadajući objekti plinovodne mreže za koje se vode podaci su:
6.1. Magistralni, priključni, tlačni, otpremni, odvojni i opskrbni vodovi
6.2. Objekti koji pripadaju vodovima plinovodne mreže su plinske bušotine, spremišta plina, plinske mjerne redukcione stanice, ispušne i blok stanice, plinski čvorovi, okna, zatvarači, kondenzacijski lonci, odzračne cijevi i priključci plinovodne mreže.
7. Vodovi i pripadajući objekti naftovodne mreže za koje se vode podaci su:
7.1. Priključni, zbirni, otpremni, magistralni vodovi
7.2. Objekti koji pripadaju vodovima naftovodne mreže su bušotine, sabirne, otpremne, mjerne, ispušne i blok stanice, rezervoari, okna, zatvarači i ventili.
U katastru vodova vode se i podaci o zaštitnim i rezervnim cijevima kada su za navedene vodove iste položene.
Ovisno o vrsti, vodovi mogu biti podzemni i nadzemni, podmorski i podvodni.

Članak 7.

Podaci o osnovnim tehničkim osobinama vodova su:
– broj kabela, napon i tip kabela kod elektroenergetske mreže, a kod kabelske kanalizacije dimenzije kanalizacije
– broj kabela kod telekomunikacijske mreže, a kod telefonske kanalizacije dimenzije kanalizacije, broj i profil cijevi te vrsta materijala
– kod vodovodne, kanalizacijske, plinovodne i naftovodne mreže vrsta materijala i profil cijevi (kod kanalizacije u cm; kod ostalih vodova u mm)
– kod toplovodne mreže, dimenzije kanala, broj cijevi te vrsta materijala i profil cijevi (u mm)
Za objekte koji pripadaju vodovima, koji se evidentiraju njihovim tlocrtnim prikazom, iskazuje se kratica vrste objekta u skladu s ovim pravilnikom i pravilnikom iz članka 14. Zakona.

Članak 8.

Podaci o položaju vodova i objekata koji pripadaju vodovima iskazuju se prostornim koordinatama (x, y, z).

Članak 9.

Podaci o upravitelju voda su ime, adresa i porezni broj upravitelja voda.
Podatke o upravitelju voda prikuplja izrađivač elaborata vodova.

Članak 10.

Katastar vodova sastoji se od pisanog i grafičkog dijela.
Pisani dio katastra vodova čine:
1. Popis vodova
2. Popis upravitelja vodova
Grafički dio katastra vodova čine:
1. Plan vodova
2. Pregledna karta vodova
3. Zbirka elaborata vodova

Članak 11.

Popis vodova sadrži:
– redni broj upisa unutar kalendarske godine
– klasifikacijsku oznaku potvrđenog elaborata vodova
– vrstu voda i naznaku da li se vod koristi ili je uklonjen ili napušten
– ime, adresu i porezni broj upravitelja voda
– imena katastarskih općina na području kojih se proteže vod
– brojeve detaljnih listova plana vodova na kojima je vod evidentiran
– imena ulica u kojima je vod izgrađen
– kućni broj ako se radi o vodu izgrađenom u svrhu kućnog priključka
– dužinu izgrađenog voda.

Članak 12.

Popis upravitelja vodova sadrži:
– redni broj upisa upravitelja voda
– ime, adresa i porezni broj upravitelja voda
– vrste vodova kojima upravitelj voda upravlja.

Članak 13.

Plan vodova vodi se u digitalnom obliku.
Grafičku osnovu plana vodova u digitalnom obliku čini digitalna ortofotokarta u mjerilu 1:2000 ili 1:5000 s preklopljenim digitalnim katastarskim planom ili digitalni zapis Hrvatske osnovne karte (HOK).
Do izrade plana vodova u digitalnom obliku plan vodova može se voditi i u analognom obliku (na papiru ili prozirnom nositelju).
Plan vodova u analognom obliku je prikaz vodova na katastarskom planu, katastarskom planu dopunjenom visinskim prikazom ili na Hrvatskoj osnovnoj karti.
Vodovi se na planu vodova prikazuju sukladno pravilniku iz članka 14. Zakona.
Ukoliko se plan vodova vodi u digitalnom obliku, on sadrži samo prikaz vodova i njima pripadajućih objekata propisanih ovim pravilnikom.

Članak 14.

Pregledna karta vodova prikaz je vodova za određeno područje.
Pregledna karta vodova u pravilu se izrađuje za područje jedinice lokalne samouprave, a može se izrađivati za područje naselja i za područje jedinice mjesne samouprave.

Članak 15.

Zbirka elaborata vodova je zbirka koja se vodi prema popisu vodova a sastoji se od potvrđenih elaborata vodova.
Elaborati vodova označavaju se prije ulaganja u zbirku elaborata vodova rednim brojem upisa iz popisa vodova.

III. IZRADBA KATASTRA VODOVA

Članak 16.

Katastar vodova osniva i vodi upravno tijelo nadležno za geodetske poslove (u daljnjem tekstu: upravno tijelo) ustrojeno u skladu sa Zakonom.

Članak 17.

Za potrebe osnivanja katastra vodova, upravitelji vodova dostavljaju upravnom tijelu podatke o vodovima u rokovima koji se određuju u skladu sa Zakonom.
Upravitelji vodova upravnom tijelu dostavljaju one podatke o vodovima koji se, u skladu s ovim pravilnikom, vode u katastru vodova.
Ako dostavljeni podaci o vodovima za neki vod nisu u skladu s ovim pravilnikom, upravitelj voda će se obavijestiti da je za unošenje podataka o takvom vodu potrebno izraditi elaborat vodova u skladu s ovim pravilnikom.

Članak 18.

Za potrebe osnivanja katastra vodova, upravno tijelo preuzima podatke katastra vodova koji su se do tada vodili u Državnoj geodetskoj upravi i njenim područnim uredima za katastar.
Za preuzimanje podataka sklapa se odgovarajući sporazum o preuzimanju podataka.

Članak 19.

Tehničko vođenje katastra vodova, koje podrazumijeva čuvanje sastavnih dijelova katastra vodova i unošenje podataka u katastar vodova, može se povjeriti pravnoj osobi ovlaštenoj sukladno Zakonu.

Članak 20.

Geodetska izmjera izgrađenih vodova obuhvaća:
– izmjeru položajnih lomnih točaka vodova (horizontalni položaj vodova)
– izmjeru visinskih lomnih točaka vodova (kod kanalizacije na dnu cijevi ili kanala a kod ostalih vodova na tjemenu voda)
– izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo
– izmjeru pripadajućih objekata
– prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.

Članak 21.

Geodetska izmjera se provodi kod otvorenog rova.
Za izmjeru postojećih, do sada neevidentiranih vodova, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda, a otkrivanje se obavlja tragačem, otkopavanjem ili tragačem i otkopavanjem voda.
U okviru tehničkog izvješća koje se prilaže elaboratu vodova, iskazuje se da je geodetska izmjera provedena kod otvorenog rova odnosno koji je način otkrivanja rabljen.

Članak 22.

Geodetska izmjera voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da se vodovi mjere do priključnog mjesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna.

Članak 23.

Udaljenost izmjerenih točaka na trasi izgrađenog voda, ne smije biti veća od 50 metara osim kod nadzemnih elektro vodova, a kod kanalizacije izmjerene točke moraju biti i kod svakog okna.

Članak 24.

Geodetska izmjera vodova obavlja se priključkom na geodetsku osnovu.
Za veće elaborate vodova na područjima na kojima ne postoji razvijena geodetska osnova, istu treba razviti, obilježiti trajnim oznakama te izraditi položajne opise.
Točke s kojih se provodi geodetska izmjera, a koje se ne mogu smatrati stalnim točkama geodetske osnove, nije potrebno obilježavati trajnim oznakama niti se za njih izrađuju položajni opisi.

Članak 25.

Geodetska izmjera vodova obavlja se tako da se za izmjerene točke voda obavljaju kontrolna mjerenja koja omogućuju obnovu izmjerenih točaka voda na terenu i kojima se dokazuje da je položaj izmjerenog voda pravilno određen.
Prilikom izmjere voda obavlja se i potrebna izmjera prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine uz koje je vod izgrađen sa svrhom omogućavanja obavljanja kontrolnih mjerenja.
U okviru izmjere prirodnih i izgrađenih objekata mjeri se dio izgrađenih objekata na zemljinoj površini uz koje je vod izgrađen, te dio objekta na mjestu kućnog priključka.

Članak 26.

Geodetska izmjera vodova obavlja se ispravnom geodetskom opremom, a za ispravnost opreme odgovara osoba koja izrađuje elaborat vodova.

Članak 27.

Za obavljanje geodetske izmjere ovlašteni geodetski stručnjaci imaju pravo ući u prostor katastarskih čestica, u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje koje ometa poslove na obavljanju geodetske izmjere te postaviti na zemljištu i građevinama potrebne oznake izmjere.

Članak 28.

Elaborat vodova izrađuje se kao tehnička osnova za osnivanje i vođenje katastra vodova za područje jedinice lokalne samouprave.
Ukoliko se izgrađeni vod proteže kroz područja više jedinica lokalne samouprave, elaborat vodova se izrađuje zasebno za svaku jedinicu lokalne samouprave.
Elaborat vodova izrađuje se za novoizgrađeni vod, i svaku drugu promjenu na vodu.
Elaborat vodova izrađuje se za napuštanje postojećeg voda i uklanjanje voda kada se isti vode u katastru vodova.
Jednim elaboratom vodova može se obuhvatiti više različitih novoizgrađenih, napuštenih i uklonjenih vodova kao i promjene na različitim vodovima ukoliko je riječ o kućnim priključcima.

Članak 29.

Izgled elaborata vodova i zapisi koji se u okviru tog elaborata izrađuju u digitalnom obliku moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Članak 30.

Obvezni sastavni dijelovi elaborata vodova jesu:
– naslovna stranica
– popis sastavnih dijelova elaborata vodova
– skica izmjere
– prikaz izmjerenog voda u mjerilu plana vodova – geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izgrađenog voda (situacija)
– popis koordinata korištenih stalnih točaka geodetske osnove, drugih točaka sa kojih se provodila geodetska izmjera i izmjerenih točaka voda i pripadajućih objekata (u daljnjem tekstu: popis koordinata)
– popis digitalnih zapisa koji se prilažu elaboratu vodova
– tehničko izvješće
Elaborati vodova sadrže, ovisno o potrebi, i sljedeće sastavne dijelove:
– skicu geodetske osnove
– položajne opise točaka geodetske osnove
– terenske zapisnike mjerenja

Članak 31.

Na naslovnu stranicu elaborata vodova može se staviti logotip tvrtke koja je izradila elaborat, a na njoj se obvezno iskazuju podaci o tvrtci, podaci o rješenju Državne geodetske uprave kojim se daje suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (klasa, ur.broj, datum izdavanja) geodetskim stručnjacima koji su izradili elaborat.
Na naslovnoj stranici iskazuje se naziv elaborata vodova ovisno o vrsti voda.
Na naslovnoj stranici ovisno o vrsti voda navode se i slijedeći podaci:
– ime jedinice lokalne samouprave za čije područje je izrađen elaborat vodova
– imena katastarskih općina na području kojih se proteže vod
– imena ulica u kojima je vod izgrađen
– kućni broj ako je riječ o vodu izgrađenom u svrhu kućnog priključka.
Naslovna stranica ima slobodan prostor predviđen za potvrđivanje.
Na dnu naslovne stranice stavlja se datum izradbe elaborata vodova, pečat tvrtke te ime i prezime i potpis geodetskog stručnjaka koji je izradio elaborat.

Članak 32.

Skice izmjere obvezno sadrže ime katastarske općine, mjerilo u kojem je izrađena, datum njene izradbe, pečat tvrtke te ime i prezime i potpis geodetskog stručnjaka koji je izradio elaborat vodova.
Skice se izrađuje na kvalitetnom crtaćem papiru koji se formatira u A4 format.
Skice izmjere izrađuje se tako da se prikazuju podaci prikupljeni geodetskom izmjerom i prikupljanjem podataka te potrebna kontrolna mjerenja.
Skica izmjere izrađuje se u mjerilu pogodnom za prikazivanje podataka.
Skice izmjere se izrađuje u skladu s pravilnikom iz članka 14. Zakona i u skladu s ovim pravilnikom.

Članak 33.

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izgrađenog voda (u daljnjem tekstu: situacija) je prikaz izmjerenih točaka voda spojenih odgovarajućim linijama, pripadajućih objekata voda, objekata uz vod i točaka geodetske osnove.
Objekti koji pripadaju vodovima prikazuju se njihovim tlocrtnim prikazom ili odgovarajućim topografskim znakom.
Situacija se izrađuje u mjerilu plana vodova na stabilnom prozirnom crtaćem papiru.
Situacija sadrži nadmorske visine terena i voda, iskazane u obliku razlomka za svaku izmjerenu točku voda.
Situacija se izrađuje u skladu s pravilnikom iz članka 14. Zakona i u skladu s ovim pravilnikom.

Članak 34.

Popis koordinata obvezno sadrži broj točke te njezine koordinate (x,y,z). Koordinate točaka izražavaju se u metrima i iskazuju na dvije decimale. Koordinate točaka prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine uz koje je vod izgrađen kojima je svrha omogućavanje obavljanja kontrolnih mjerenja ne moraju sadržavati podatke o nadmorskoj visini.
Izmjerene točke numeriraju se rednim brojevima unutar elaborata vodova a ti se redni brojevi prikazuju i na skici izmjere.
Popis koordinata se obvezno izrađuje i u digitalnome obliku u skladu s tehničkim specifikacijama iz članka 29. ovog pravilnika.

Članak 35.

Koordinate iz popisa koordinata iskazuju se u ravninskoj kartografskoj projekciji iz stavka 2. članka 9. Zakona.

Članak 36.

Tehničko izvješće o izrađenom elaboratu vodova obvezno sadrži podatke o:
– korištenim načinima otkrivanja voda odnosno o tome da je vod izmjeren kod otvorenog rova
– metodama izmjere koje su korištene za izradbu elaborata vodova
– korištenoj geodetskoj opremi
– programima korištenim za mjerenje, obradu podataka i izradbu elaborata vodova
– ukupnoj dužini izgrađenog voda

Članak 37.

Skica geodetske osnove izrađuje se za veće elaborate vodova, ako točke geodetske osnove s kojih je izmjera provedena, nije moguće prikazati na jednoj skici izmjere.
Skica geodetske osnove izrađuje se sukladno pravilniku iz članka 10. Zakona.

Članak 38.

Ako se za novoodređene stalne točke geodetske osnove izrađuju položajni opisi isti se izrađuju sukladno pravilniku iz članka 10. Zakona.

Članak 39.

Terenski zapisnici mjerenja izrađuju se za mjerenja obavljena polarnom metodom.
U terenskim zapisnicima mjerenja mjerene dužine trebaju biti reducirane na nivo plohe mora i za deformaciju projekcije.
Za mjerenja obavljena uređajima za satelitsko pozicioniranje, elaboratima vodova se prilaže dokumentacija prema tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Članak 40.

Elaborati vodova se izrađuju u dovoljnom broju primjeraka s tim da se po jedan primjerak obvezno izrađuje za:
– upravno tijelo
– naručitelja elaborata
– upravitelja voda
– osobu koja je izradila elaborat
Ostali primjerci elaborata vodova izrađuju se kada je to potrebno.
Za istovjetnost primjeraka odgovara osoba koja je izradila elaborat vodova.
Primjerci elaborata vodova, osim primjerka za upravno tijelo, uvezuju se.

IV. VOĐENJE KATASTRA VODOVA

Članak 41.

Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje elaborata vodova podnosi osoba koje je izradila elaborat.
Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje sadrži, između ostalog, ime i prezime odnosno naziv te adresu naručitelja izradbe elaborata vodova.

Članak 42.

Upravno tijelo je dužno, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za pregledavanje i potvrđivanje elaborata vodova isti pregledati i potvrditi ili dati pismene primjedbe na njega i zaključkom odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka.
Zaključkom iz stavka 1. ovog članka će se osoba koje je izradila elaborat vodova upozoriti na posljedice koje će nastupiti ukoliko se po zaključku ne postupi odnosno ukoliko se propusti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka.
Rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka ne može biti duži od 60 dana.
Protiv zaključka iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena posebna žalba.

Članak 43.

Ako osoba koja je izradila elaborat vodova ne postupi po zaključku iz članka 42. ovog pravilnika i u ostavljenom roku ne vrati elaborat na ponovno pregledavanje i potvrđivanje, zahtjev iz članka 41. ovog pravilnika će se odbiti rješenjem o čemu će se obavijestiti naručitelj izradbe elaborata vodova te upravitelj voda.

Članak 44.

U okviru pregledavanja elaborata vodova upravno tijelo utvrđuje:
– da li je elaborat izrađen od osobe koja je ovlaštena za njegovo izrađivanje,
– da li elaborat ima propisani izgled i potrebne sastavne dijelove
– da li se elaborat može upotrebljavati za potrebe osnivanja i vođenja katastra vodova.

Članak 45.

Elaborat vodova se potvrđuje potvrdom koja glasi: »Ovaj elaborat je izrađen u skladu s propisima o katastru vodova i može se upotrebljavati za potrebe osnivanja i vođenja katastra vodova«.

Članak 46.

Elaborat vodova se potvrđuje izradbom potvrde koja se prilaže elaboratu ili njegovim potvrđivanjem na naslovnoj stranici u slobodnom prostoru za potvrđivanje.
Oznaka potvrde, žig i potpis obvezno se stavlja na situaciju.
Potvrđuju se svi primjerci elaborata vodova koji su dostavljeni na pregledavanje i potvrđivanje.

Članak 47.

Potvrđeni primjerak elaborata vodova koji zadržava upravno tijelo ulaže se u zbirku elaborata vodova.
Upravno tijelo zadržava i primjerak elaborata za upravitelja voda te isti, zajedno sa obavijesti o pregledanom i potvrđenom elaboratu, dostavlja upravitelju voda.
Potvrđeni primjerci elaborata vodova koje ne zadržava upravno tijelo dostavljaju se osobi koja je zatražila njegovo pregledavanje i potvrđivanje.

Članak 48.

Unošenje podataka u katastar vodova obavlja se unošenjem novih podataka i promjena koje utječu na već unesene podatke pisanog i grafičkog dijela katastra vodova.
Unošenje se obavlja na način kojim se čuva točnost plana vodova i provedene izmjere voda.

Članak 49.

Napušteni vod obilježava se na planu vodova crvenim paralelnim linijama okomitim na pružanje voda.
Uklonjeni vodovi, na planu vodova vođenom u analognom obliku, poništavaju se križićem crvene boje.
Napušteni i uklonjeni vodovi ostaju evidentirani u pisanom i grafičkom dijela katastra vodova, a u popisu vodova se označuje da li je vod napušten ili uklonjen.

Članak 50.

Na čuvanja podataka katastra vodova odgovarajuće se primjenjuju odredbe pravilnika iz članka 141. Zakona.

Članak 51.

Podaci katastra vodova su javni i svatko ima pravo, u uredovnom vremenu upravnog tijela i pod nadzorom službenika tog tijela, obaviti uvid u njih te iz njih dobiti izvode ispise i preslike.
Uvid u podatke može se ograničiti u opsegu koji zahtijevaju interesi unutarnje sigurnosti i obrane zemlje a koji se određuju posebnim propisima.

Članak 52.

Izvodi iz pisanog i grafičkog dijela katastra vodova izdaju se na temelju zahtjeva i mogu se koristiti ako su ovjerovljeni pečatom i potpisom službene osobe.
Podaci katastra vodova mogu se upotrijebiti za izradbu prostornih podloga za posebne potrebe.

Članak 53.

Podaci iz katastra vodova izdaju se uz naplatu naknade koja se određuje pravilnikom iz članka 148. Zakona.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Do prevođenja plana vodova u ravninsku kartografsku projekciju iz stavka 2. članka 9. Zakona koordinate točaka se mogu iskazivati u Gauss-Krüegerovoj projekciji meridijanskih zona.

Članak 55.

Postupci pregledavanja i potvrđivanja elaborata vodova započeti prema pravilima koja su vrijedila do stupanja na snagu ovog pravilnika dovršit će se prema odredbama tih pravila.

Članak 56.

Datumom započinjanja pregledavanja i potvrđivanja smatra se datum primitka zahtjeva za pregledavanje i potvrđivanje elaborata vodova u upravnom tijelu.

Članak 57.

Do izdavanja tehničkih specifikacija iz članaka 29. i 39. ovog pravilnika na izgled elaborata vodova, dokumentaciju za mjerenja obavljena uređajima za satelitsko pozicioniranje, izradbu popisa koordinata u digitalnome obliku i izradbu drugih podataka koji se u okviru elaborata vodova izrađuju u digitalnome obliku odgovarajuće se primjenjuju postojeća pravila i postojeće tehničke specifikacije.

Članak 58.

Podaci katastra vodova izrađenog po dosadašnjim propisima nastavljaju se voditi u dosadašnjem obliku do osnivanja katastra vodova sukladno ovom pravilniku.

Članak 59.

Upute i objašnjena za primjenu ovog pravilnika daje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Članak 60.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine« br. 52/89).

Članak 61.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-05/07-01/19
Urbroj: 541-01/1-08-4
Zagreb, 4. lipnja 2008.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.