Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje

NN 72/2008 (23.6.2008.), Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2398

Na temelju članka 61. stavka 3., članka 62. stavka 3. i članka 63. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI I ODOBRAVANJU OBJEKATA U KOJIMA POSLUJU SUBJEKTI U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se:
– postupak registracije i/ili odobravanja objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje (u daljnjem tekstu: subjekti),
– način vođenja propisanih upisnika objekata u poslovanju s hranom za životinje (udaljnjem tekstu – objekti),
– popis djelatnosti za koje se zahtijeva odobrenje odnosno registracija,
– obrazac zahtjeva za odobravanje objekata,
– obrazac zahtjeva za registraciju objekta,
– obrazac izjave subjekta o udovoljavanju objekta uvjetima propisanim Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08) i drugim odredbama propisa o hrani za životinje.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na subjekte koji obavljaju djelatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade, skladištenja, prijevoza ili distribucije hrane za životinje.

Definicije

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravinika koriste se definicije navedene u Zakonu o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) i Pravilniku o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08) te sljedeće definicije:
1. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,
2. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) – seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo jest samostalna gospodarska i socijalna jedinica temeljena na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa i upravljanju obitelji u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.

II. REGISTRACIJA I ODOBRAVANJE

Registracija objekata osim objekata na OPG – ima

Članak 3.

(1) Na temelju članka 61. stavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), a u skladu s člankom 9. Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08), te u skladu s djelatnostima za koje je potrebna registracija navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, subjekti podnose zahtjev za registraciju objekata Upravi za veterinarstvo nadležnog tijela, najmanje 60 dana prije započinjanja obavljanja djelatnosti u objektima, na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.
(2) Objekti navedeni u stavku 1. ovoga članka moraju udovoljavati uvjetima propisanim Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08), što potvrđuju Izjavom. Obrazac Izjave otisnut je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika i u elektronskom obliku na web-stranici nadležnog tijela.
(3) Na temelju izdanog rješenja o registraciji objekta, objekt se upisuje u Upisnik registriranih objekata, a rješenje i izvod iz Upisnika dostavlja se subjektu i nadležnom uredu Uprave za veterinarsku inspekciju nadležnog tijela.
(4) Ovlaštena osoba subjekta mora u roku 15 dana u pisanom obliku obavijestiti nadležno tijelo o svakoj izmjeni podataka navedenih u zahtjevu za registraciju objekta.
(5) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti u objektu ili promjene subjekta koji ga koristi, ovlaštena osoba subjekta u roku od 8 dana mora Upravi za veterinarstvo nadležnog tijela podnijeti zahtjev za brisanje iz Upisnika registriranih objekata, na obrascu iz Priloga 5. ovoga Pravilnika.
(6) U slučaju ne udovoljavanja objekta uvjetima navedenim u stavku 2. ovoga članka ili prestanka obavljanja djelatnosti u objektu, nadležno tijelo postupa u skladu s odredbama članka 62. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07).

Registracija i odobravanje objekata na OPG-ima

Članak 4.

(1) Na temelju članka 61. stavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), a u skladu s člankom 9. i članka 10. točke 1. podtočaka (c) i (d) Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08), na OPG – ima se mogu obavljati djelatnosti navedene u u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, označene kodom O9, R3-1, R3-2, P-1, R5-1, R5-2 i R6, u objektima za koje nositelj OPG – a mora podnijeti zahtjev za registraciju ili odobrenje objekta.
(2) Objekti navedeni u stavku 1. ovoga članka moraju udovoljavati uvjetima propisanim Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08) što potvrđuju Izjavom. Obrazac izjave otisnut je u Prilogu 4.ovoga Pravilnika i u elektronskom obliku na web-stranici nadležnog tijela.
(3) OPG-i navedeni u stavku 1. ovoga članka podnose zahtjev za registraciju objekata Upravi za veterinarstvo nadležnog tijela, najmanje 60 dana prije započinjanja obavljanja djelatnosti u objektima, na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.
(4) Na temelju donesenog rješenja o registraciji objekta, objekt se upisuje u Upisnik registriranih objekata na OPG-ima, a rješenje o registraciji objekta i izvod iz Upisnika dostavlja se OPG-u i nadležnom uredu Uprave za veterinarsku inspekciju nadležnog tijela.
(5) Nositelj OPG-a mora u roku 30 dana obavijestiti nadležno tijelo o svakoj izmjeni podataka iz zahtjeva za registraciju objekta.
(6) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti u objektu nositelj OPG-a u roku od 8 dana mora Upravi za veterinarstvo nadležnog tijela podnijeti zahtjev za brisanje iz Upisnika, na obrascu iz Priloga 5. ovoga Pravilnika.
(7) U slučaju ne udovoljavanja objekta propisanim uvjetima ili prestanka s radom, nadležno tijelo postupa u skladu s odredbama stavka 2. članka 62. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07).

Odobravanje

Članak 5.

(1) Odobravanje je obvezno za objekte navedene u članku 10. Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08) i objekte u kojima se obavljaju djelatnosti za koje je propisano odobravanje, navedene u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.
(2) Objekti za koje je propisano odobravanje moraju udovoljavati uvjetima propisanim Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08). Objekti za proizvodnju ljekovite hrane za životinje moraju udovoljavati i uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 101/05).
(3) Subjekti podnose zahtjev za odobrenje objekata Upravi za veterinarstvo nadležnog tijela, najmanje 60 dana prije započinjanja obavljanja djelatnosti u objektima, na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.
(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka mora se priložiti obrtnica odnosno izvod iz registra trgovačkog suda, odnosno za OPG rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
(5) Subjekt mora uz obrazac zahtjeva za odobrenje objekta priložiti i sljedeću dokumentaciju o:
1. Prostorijama, opremi, skladištima, vozilima:
– smještajni plan (kopija katastarskog plana – situacija),
– tlocrt objekta s ucrtanom opremom i tehnološkim putovima proizvodnje, u mjerilu 1:100, odnosno 1:500, ovisno o veličini objekta, tako da raspored prostorija i opreme bude jasno vidljiv,
– tehničke podatke o opremi (transporterima, mješalicama, vagama),
– dijagram tijeka proizvodnje s proizvodnim tokovima i opisom tehnoloških postupaka,
– opis pomoćnih faza proizvodnje (prijem sirovina, skladištenje, proizvodnja, pakiranje, skladištenje i stavljanje na tržište gotovih proizvoda), osim OPG –a,
– procijenjeni dnevni, godišnji i maksimalni, proizvodni i/ili skladišni kapaciteti (osim OPG – a),
– pisani program povlačenja proizvoda u slučaju nesukladnosti s tržišta (osim OPG – a);
2. Održavanju čistoće, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije:
– nalaz o higijensko – zdravstvenoj ispravnosti vode,
– program (plan) sustava smokontrola s uključenim programom čišćenja objekta i opreme za miješanje,
– ugovor s ovlaštenom organizacijom o obavljanju dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, s planom provođenja aktivnosti;
3. O osoblju:
– broj zaposlenih djelatnika (osim OPG –a),
– sistematizacija radnih mjesta (tvornice i mješaonice s više radnih smjena), osim OPG –a,
– stručna sprema osoblja i pojedinačne odgovornosti odgovornih osoba,
– popis odgovornih osoba za proizvodnju, kakvoću i zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda;
4. O kontroli kakvoće:
– dokumentacijski sistem koji označava kritična mjesta proizvodnog procesa,
– test homogenosti (izmiješanosti sadržaja mješalice),
– uzorkovanje i program kontrole kakvoće,
– potvrda o umjerenosti mjernih uređaja,
– vrste analitičkih metoda za ispitivanje kakvoće i zdravstvene ispravnosti koje koriste vlastiti laboratoriji ili ugovor s ovlaštenom organizacijom o obavljanju laboratorijskih pretraga.
(6) U izvodu o odobrenju objekta moraju biti navedeni sljedeći podaci:
– ime i prezime/naziv subjekta,
– ime /naziv i lokacija odobrenoga objekta,
– broj odobrenja (identifikacijski broj),
– kod odobrenih djelatnosti.
(7) Broj odobrenja (idntifikacijski broj) iz stavka 5. podstavka trećeg ovoga članka sadrži:
– HR 191 = ISO kod Republike Hrvatske,
– α = oznaka za odobrene objekte subjekata,
– 00 = broj županije,
– 000 = troznamenkasta oznaka subjekta.

Upisnici objekata

Članak 6.

(1) Uprava za veterinarstvo nadležnog tijela ustrojava i vodi Upisnik odobrenih objekata, Upisnik registriranih objekata za proizvodnju, Upisnik registriranih objekata (ostalih) i Upisnik registriranih objekata na OPG-ima.
(2) U Upisnik registriranih objekata za proizvodnju i Upisnik registriranih objekata na OPG-ima upisuju se sljedeći podaci:
– ime i prezime/naziv, sjedište subjekta,
– naziv i lokacija objekta,
– matični broj subjekta,
– registracijski broj, u slučaju obavljanja djelatnosti proizvodnje,
navedenih u Prilogu 1. točka B) ovoga Pravilnika (osim OPG-a),
– u slučaju OPG, MIBPG – matični identifikacijski broj OPG-a,
– kod registriranih djelatnosti.
(3) U Upisnik registriranih objekata (ostalih) upisuju se sljedeći podaci:
– ime i prezime/naziv, sjedište subjekta,
– naziv i lokacija objekta,
– matični broj subjekta,
– kod registriranih djelatnosti.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Svi subjekti, za objekte u kojima obavljaju djelatnosti za koje je ovim Pravilnikom propisana registracija objekta, dužni su do 31. siječnja 2009. godine podnijeti zahtjev za registraciju svakog objekta u kojem posluju, u skladu s odredbama članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika i Izjavu o udovoljavanju propisanim uvjetima navedenu u članku 3. stavku 2. i članku 4. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Objekti u kojima posluju subjekti koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bili odobreni od Uprave za veterinarstvo nadležnog tijela i upisani u Upisnik odobrenih objekata, a u skladu s člankom 9. Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08) i u skladu s odredbama ovoga Pravilnika podliježu registraciji, bit će po službenoj dužnosti brisani iz Upisnika odobrenih objekata, te upisani u Upisnik registriranih objekata.

Članak 9.

Objekti koji su bili odobreni za proizvodnju, stavljanje na tržište i/ili skladištenje hrane za životinje u skladu s propisima o hrani za životinje do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, zadržavaju broj odobrenja odnosno identifikacijski broj (veterinarski kontrolni broj), u slučajevima ako se u njima obavlja djelatnost za koju je odredbama Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08) i odredbama ovoga Pravilnika propisano odobravanje.

Članak 10.

Subjektima koji su podnijeli zahtjev za odobravanje objekta u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, broj 84/06), a do stupanja na snagu ovoga Pravilnika nisu ishodili rješenja o odobrenju (udovoljavanju propisanim veterinarsko zdravstvenim uvjetima) postupak će se završiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Subjekti koji nisu podnijeli zahtjev za odobravanje objekta u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, broj 84/06), a u objektima obavljaju djelatnost za koju je ovim Pravilnikom određeno odobravanje objekta, dužni su zahtjev podnijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Subjekti su dužni uspostaviti, provoditi i održavati postupke samokontrola razvijenih u skladu s načelima sustava HACCP-a (Hazard Analysis Control Critical Points) ako obavljaju poslove proizvodnje hrane za životinje namijenjene tržištu ili za isključive potrebe OPG-a, uz korištenje dodataka hrani za životinje ili mješavina dodataka hrani za životinje (premiksa i/ili predsmjesa), osim silažnih dodataka hrani za životinje, do 1. siječnja 2009. godine.
(2) Subjekti su dužni uspostaviti, provoditi i održavati postupke samokontrola razvijenih u skladu s načelima sustava HACCP-a (Hazard Analysis Control Critical Points) ako obavljaju poslove stavljanja na tržište, skladištenja, prijevoza, uvoza, prepakiravanja, osim poslova na razini primarne proizvodnje i s njima povezanih poslova navedenih u članku 5. stavku 1. Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine« broj 41/08). Nije dopušteno prepakiravanje premiksa, dodataka hrani za životinje i ljekovite hrane za životinje.
(3) U skladu s člankom 7. stavkom 2. Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine« broj 41/08) prilikom procjene sustava HACCP-a (Hazard Analysis Control Critical Points), Uprava za veterinarske inspekcije nadležnog tijela uzet će u obzir prirodu i opseg poslovanja u objektu.

Članak 13.

Prilozi 1. – 5. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/4
Urbroj: 525-6-08-1
Zagreb, 12. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


PRILOG 1.

POPIS DJELATNOSTI ZA KOJE SE ZAHTIJEVA ODOBRENJE ILI REGISTRACIJA

A) POPIS DJELATNOSTI ZA KOJE SE ZAHTIJEVA ODOBRENJE

Kod

 Opis djelatnosti

 Napomene

O1-1

 

Proizvodnja nutritivnih dodataka hrani za životinje

 

Uključuje: vitamine, provitamine, kemijske tvari vitaminima sličnog učinka i elemente u tragovima

O1-2

 

Stavljanje na tržište nutritivnih dodataka hrani za životinje

Uključuje: vitamine, provitamine, kemijske tvari vitaminima sličnog učinka i elemente u tragovima

O1-3

 

Skladištenje nutritivnih dodataka hrani za životinje

 

Uključuje: vitamine, provitamine, kemijske tvari vitaminima sličnog učinka i elemente u tragovima

O1-4

 

Proizvodnja nebjelančevinastih dušičnih spojeva i aminokiselina

 

Uključuje: aminokiseline, njihove soli i aminokiselinama analogne tvari te ureu i njezine derivate

O1-5

 

Stavljanje na tržište nebjelančevinastih dušičnih spojeva i aminokiselina

Uključuje: aminokiseline, njihove soli i aminokiselinama analogne tvari te ureu i njezine derivate

O2-1

 

Proizvodnja zootehničkih dodataka hrani za životinje: pospješivača probavljivosti, stabilizatora crijevne mikropopulacije, tvari koje povoljno utječu na okoliš i ostale zootehničke dodatke

Uključuje enzime, mikroorganizme, kokcidiostatike, histomonostatike i pospješivače rasta.

O2-2

 

Stavljanje na tržište zootehničkih dodataka hrani za životinje: pospješivača probavljivosti, stabilizatora crijevne mikropopulacije, tvari koje povoljno utječu na okoliš i ostale zootehničke dodatke

Uključuje enzime, mikroorganizme, kokcidiostatike, histomonostatike i pospješivače rasta.

 

O3-1

 

Proizvodnja antioksidanata s fiksnim maksimalnim sadržajem u hrani za životinje

 

Uključuje propil galat, oktil galat, docecil galat, butilhidroksianisol (BHA), butilhidroksitoluen (BHT), etoksikvin

O3-2

 

Stavljanje na tržište antioksidanata s fiksnim maksimalnim sadržajem u hrani za životinje

 

Uključuje propil galat, oktil galat, docecil galat, butilhidroksianisol (BHA), butilhidroksitoluen (BHT), etoksikvin

O4-1

 

Proizvodnja osjetilnih dodataka hrani za životinje – bojila: karotinoida i ksantofila

 

O4-2

 

Stavljanje na tržište osjetilnih dodataka hrani za životinje – bojila: karotinoida i ksantofila

 

O5-1

 

Proizvodnja bjelančevina dobivenih iz mikroorganizama, koji pripadaju skupinama bakterija, kvasaca, algi i gljivica

 

 

O5-2

 

Stavljanje na tržište bjelančevina dobivenih iz mikroorganizama, koji pripadaju skupinama bakterija, kvasaca, algi i gljivica

 

O6-1

 

Proizvodnja nusproizvoda od proizvodnje aminokiselina fermentacijom

 

O6-2

 

Stavljanje na tržište nusproizvoda od proizvodnje aminokiselina fermentacijom

 

O7-1

 

Proizvodnja premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D, elemente u tragovima Cu i/ili Se, enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta, antibiotike i/ili druge veterinarsko-medicinske proizvode

 

O7-2

 

Stavljanje na tržište premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D, elemente u tragovima Cu i/ili Se, enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta, antibiotike i/ili druge veterinarsko-medicinske proizvode

 

 

O7-3

 

Skladištenje premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D, elemente u tragovima Cu i/ili Se, enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta, antibiotike i/ili druge veterinarsko-medicinske proizvode

 

O8

 

Proizvodnja krmnih smjesa s premiksima koji sadrže dodatke hrani za životinje ili se ti dodaci hrani za životinje pojedinačno koriste za proizvodnji krmnih smjesa: enzimi i/ili mikroorganizmi i/ili kokcidiostatici i/ili histomonostatici i/ili pospješivači rasta i/ili antibiotici i/ili drugi veterinarsko-medicinski proizvodi (ljekovita hrana za životinje).

Uključuje i pokretne mješaonice hrane za životinje.

 

O9

 

Proizvodnja krmnih smjesa na OPG-ima u čijoj proizovodnji se koriste premiksi koji sadrže dodatke hrani za životinje: enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta i/ili antibiotike i/ili druge veterinarsko-medicinske proizvode (ljekovita hrana za životinje) ili uz pojedinačno korištenje za proizvodnju krmnih smjesa dodataka hrani za životinje: vitamina A i/ili D, elemenata u tragovima Cu i/ili Se, enzima i/ili mikroorganizama i/ili kokcidiostatika i/ili histomonostatika i/ili pospješivača rasta.

Uključuje i pokretne mješaonice hrane za životinje.

 

 

B) POPIS DJELATNOSTI ZA KOJE SE ZAHTIJEVA REGISTRACIJA

Kod

 Opis djelatnosti

 Napomene

R1-1

 

Proizvodnja dodataka hrani za životinje (osim onih koji podliježu odobravanju)

 

Uključuje sljedeće proizvode: emulgatore, stabilizatore, sredstva za zgušnjavanje, sredstva za geliranje, veziva, sredstva za sprječavanje stvaranja gruda, regulatore kiselosti, antioksidanse (kojima nije propisan maksimalni sadržaj u hrani za životinje), dodatke za siliranje, sredstva za denaturiranje, sredstva za kontrolu kontaminacije radionuklidima, bojila (osim karotinoida i ksantofila).

R1-2

 

Stavljanje na tržište dodataka hrani za
životinje (osim onih koji podliježu odobravanju)

Uključuje sljedeće proizvode: emulgatore, stabilizatore, sredstva za zgušnjavanje, sredstva za geliranje, veziva, sredstva za sprječavanje stvaranja gruda, regulatore kiselosti, antioksidanse (kojima nije propisan maksimalni sadržaj u hrani za životinje), dodatke za siliranje, sredstva za denaturiranje, sredstva za kontrolu kontaminacije radionuklidima, bojila (osim karotinoida i ksantofila).

R2-1

 

Proizvodnja premiksa (osim onih koji podliježu proizvodnji u odobrenom objektu)

Uključuje premikse proizvedne s ostalim dodacima hrani za životinje, osim onih za koje je predviđeno odobravanje objekta za proizvodnju.

R2-2

 

Stavljanje na tržište premiksa (osim onih koji podliježu proizvodnji u odobrenom objektu)

Uključuje premikse proizvedne s ostalim dodacima hrani za životinje, osim onih za koje je predviđeno odobravanje objekta za proizvodnju

R3-1

Proizvodnja krmiva

Uključuje sve vrste krmiva namijenjenih proizvodnji krmnih smjesa ili hranidbi životinja (npr. žitarice, uljarice i dr.)

R3-2

Stavljanje na tržište krmiva

 

R3-3

Pakiranje i prepakiranje krmiva

 

R4-1

 

Proizvodnja krmnih smjesa (osim onih koji podliježu proizvodnji u odobrenom objektu)

Uključuje proizvodnju potpunih i dopunskih krmnih smjesa, sa ili bez korištenja dodataka hrani za životinje, osim onih dodataka hrani za životinje čije korištenje zahtijeva odobravanje objekta

R4-2

 

Stavljanje na tržište krmnih smjesa

Uključuje subjekte koji kupuju, skladište i prodaju, ali ne proizvode krmne smjese

R4-3

 

Proizvodnja krmnih smje­sa u pokretnim mje­šao­nicama hrane za životinje (osim onih koji podliježu proiz­vod­nji u odobrenom objektu).

Uključuje proizvodnju potpunih i dopunskih krmnih smjesa, sa ili bez korištenja dodataka hrani za životinje, osim onih dodataka hrani za životinje čije korištenje zahtijeva odobravanje objekta

R4-4

 

Prepakiravanje krmnih smjesa

 

Uključuje prepakiravanje potpunih i dopunskih krmnih smjesa u registriranim ili odobrenim skladištima koja nisu sastavni dio objekata za proizvodnju krmnih smjesa.

P-1

 

Prijevoz krmiva

 

Prijevoz krmiva vlastitim vozilima iz registriranog objekta proizvođača krmiva ne podliježe posebnoj registraciji.

P-2

 

Prijevoz dodataka hrani za životinje, premiksa i krmnih smjesa

Prijevoz dodataka hrani za životinje, premiksa i krmnih smjesa vlastitim vozilima iz odobrenog ili registriranog objekta proizvođača istih, ne podliježe posebnoj registraciji.

P-3

 

Prijevoz ljekovite hrane za životinje

 

Prijevoz ljekovite hrane za životinje vlastitim vozilima iz odobrenog objekta proizvođača ljekovite hrane za životinje ne podliježe posebnoj registraciji.

P4

 

Prijevoz nusproizvoda industrije hrane i alkohola koji služe kao krmiva

Prijevoz nusproizvoda industrije hrane i alkohola koji služe kao krmiva vlastitim vozilima iz registriranog objekta proizvođača ne podliježe posebnoj registraciji.

S1

 

Skladištenje krmiva

Skladištenje krmiva u objektima koji nisu odobreni ili registrirani za neku prije navedenu djelatnost (drugim riječima to isključuje skladišta u objektima proizvođača ili prijevoznika).

S2

 

Skladištenje nusproizvoda industrije hrane i alkohola koji služe kao krmiva

Uključuje pivovare, destilerije, mljekare i ostale subjekte u poslovanju s hranom sa sličnim djelatnostima

S3

 

Skladištenje dodataka hrani za životinje i premiksa

 

Skladištenje dodataka hrani za životinje i premiksa u objektima koji nisu odobreni ili registrirani za neku prije navedenu djelatnost (drugim riječima to isključuje skladišta u objektima proizvođača ili prijevoznika).

S4

 

Skladištenje krmnih smjesa (objekti za veleprodaju)

 

Skladištenje krmnih smjesa u objektima koji nisu odobreni ili registrirani za neku prije navedenu djelatnost (drugim riječima to isključuje skladišta u objektima proizvođača ili prijevoznika).

S5

 

Skladištenje nebjelančevinastih dušičnih spojeva namijenjenih hranidbi životinja

 

Skladištenje nebjelančevinastih dušičnih spojeva za hranidbu životinja u objektima koji nisu odobreni ili registrirani za neku prije navedenu djelatnost (drugim riječima to isključuje skladišta u objektima proizvođača ili prijevoznika).

S6

 

Skladištenje hrane za kućne ljubimce
(u veleprodaji).

 

R5-1

 

Proizvodnja krmnih smjesa za vlastite potrebe OPG-a miješanjem dopunskih krmnih smjesa sa krmivima bez korištenja dodataka hrani za životinje ili premiksa.

Uključuje i pokretne mješaonice hrane za životinje.

 

R5-2

 

Proizvodnja krmnih smjesa za vlastite potrebe OPG-a uz korištenje premiksa ili dodataka hrani za životinje, osim proizvodnje krmnih smjesa s premiksima i dodacima hrani za životinje u objektima koji podliježu odobravanju.

OPG-ima je dozvoljeno skladištenje i korištenje gotovih proizvednih premiksa, iz odobrenih objekata, koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A, vitamin D, elemente u tragovima Cu i Se, antioksidante, ksantofile, karotinoide, aminokiseline i ureu i njezine derivate, enzime, mikroorganizme, kokcidiostatike, histomonostatike, pospješivače rasta, za proizvodnja krmnih smjesa. OPG – ima nije dozvoljeno skladištenje prije navedenih pojedinačnih dodataka hrani za životinje i njihovo pojedinačno korištenje u proizvodnji krmnih smjesa. Uključuje i pokretne mješaonice hrane za životinje.

R-6

 

Hranjenje životinja namijenjenih proizvodnji hrane prilikom uzgoja ili držanja, isključivo ku­pljenim potpunim krmnim smjesama na tržištu.

Uključuje ribogojilišta.

 


Veleprodaja hrane za životinje

Kod

Opis djelatnosti

Napomene

V1

Veleprodaja hrane za kućne ljubimce

 


Uvoz hrane za životinje

Kod 

Opis djelatnosti

Napomene

U1

Uvoz krmiva

 

U2

Uvoz premiksa

 

U3

Uvoz dodataka hrani za životinje

 

U4

Uvoz krmnih smjesa

 

U5

Uvoz nebjelančevinastih dušičnih spojeva namijenjenih hranidbi životinja

 

U6

Uvoz hrane za kućne ljubimce

 


Zastupništva

Kod

Opis djelatnosti

Napomene

ZP

Zastupništvo za stavljanje na tržište dodataka hrani za životinje

 

ZP1

Zastupništvo za stavljanje na tržište premiksa

 

ZP2

Zastupništvo za stavljanje na tržište krmnih smjesa

 

ZP3

Zastupništvo za stavljanje na tržište nebjelančevinastih dušičnih spojeva namijenjenih hranidbi životinja

 


 

                                        PRILOG 2.
 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA
I RURALNOG RAZVOJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE OBJEKTA

                (za svaki objekt podnosi se poseban zahtjev)
                  (sve podatke upisati velikim tiskanim slovima)

                         A) Podaci o subjektu i objektu
Ime i prezime/naziv subjekta u poslovanju s hranom za životinje:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
MB/MIBPG za OPG:_________________________________
Županija ___________________________________________
Adresa: ____________________________________________
Mjesto i poštanski broj: ________________________________
Naziv objekta: _______________________________________
__________________________________________________
Adresa: ____________________________________________
Županija: ___________________________________________
Mjesto i poštanski broj: ________________________________
(Telefon/telefaks: ___________________________________
Odgovorna osoba u objektu za poslovanje s hranom za životinje
Ime i prezime, prebivalište, stručna sprema i zanimanje
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Radno mjesto odgovorne osobe: _________________________
E-mail: ____________________________________________
Broj telefona/telefaks: _________________________________
Br. zaposlenika (osim OPG-a): __________________________

           B) Vrste životinja kojima su namijenjeni proizvodi

                                                                            DA         NE
GOVEDA                                                         ____________
SVINJE                                                            ____________
PERAD                                                            ____________
MALI PREŽIVAČI                                          ____________
KRZNAŠI                                                        ____________
RIBE                                                                ____________
KUĆNI LJUBIMCI                                         ____________
OSTALE: (navesti) _______________
______________________________             ____________


             C) Djelatnosti u objektu za koje se zahtijeva
                              odobravanje objekta

                                 (označiti križićem)
 

Kod

Opis djelatnosti

DA

NE

O1-1

Proizvodnja nutritivnih dodataka hrani za životinje

 

 

O1-2

Stavljanje na tržište nutritivnih dodataka hrani za životinje

 

 

O1-3

Skladištenje nutritivnih dodataka hrani za životinje

 

 

O1-4

Proizvodnja nebjelančevinastih dušičnih spojeva i aminokiselina

 

 

O1-5

Stavljanje na tržište nebjelančevinastih dušičnih spojeva i aminokiselina

 

 

O2-1

 

Proizvodnja zootehničkih dodataka hrani za životinje: pospješivača probavljivosti, stabilizatora crijevne mikropopulacije, tvari koje povoljno utječu na okoliš i ostale zootehničke dodatke

 

 

O2-2

 

Stavljanje na tržište zootehničkih dodataka hrani za životinje: pospješivača probavljivosti, stabilizatora crijevne mikropopulacije, tvari koje povoljno utječu na okoliš i ostale zootehničke dodatke

 

 

O3-1

 

Proizvodnja antioksidanata s fiksnim maksimalnim sa­držajem u hrani za životinje određenih Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08)

 

 

O3-2

 

Stavljanje na tržište antioksidanata s fiksnim maksimalnim sadržajem u hrani za životinje propisanim Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08)

an>

 

 

O4-1

Proizvodnja osjetilnih dodataka hrani za životinje – bojila: karotinoida i ksantofila

 

 

O4-2

 

Stavljanje na tržište osjetilnih dodataka hrani za životinje – bojila: karotinoida i ksantofila

 

 

O5-1

 

Proizvodnja bjelančevina dobivenih iz mikroorganizama, koji pripadaju skupinama bakterija, kvasaca, algi i gljivica

 

 

O5-2

 

Stavljanje na tržište bjelančevina dobivenih iz mikroorganizama, koji pripadaju skupinama bakterija, kvasaca, algi i gljivica

 

 

O6-1

 

Proizvodnja nusproizvoda od proizvodnje aminokiselina fermentacijom

 

 

O6-2

 

Stavljanje na tržište nusproizvoda od proizvodnje aminokiselina fermentacijom

 

 

O7-1

 

Proizvodnja premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D, elemente u tragovima Cu i/ili Se, enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta, antibiotike i/ili druge veterinarsko-medicinske proizvode

 

 

O7-2

 

Stavljanje na tržište premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D, elemente u tragovima Cu i/ili Se, enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta, antibiotike i/ili druge veterinarsko-medicinske proizvode

 

 

O7-3

 

Skladištenje premiksa koji sadrže dodatke hrani za životinje: vitamin A i/ili D, elemente u tragovima Cu i/ili Se, enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta, antibiotike i/ili druge veterinarsko-medicinske proizvode

 

 

O8

 

Proizvodnja krmnih smjesa koje sadrže dodatke hrani za životinje ili premikse s dodacima hrani za životinje: enzimima i/ili mikroorganizmima i/ili kokcidiostaticima i/ili histomonostaticima i/ili pospješivačima rasta, antibioticima i/ili drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima (ljekovita hrana za životinje)

 

 

O9

 

Proizvodnja krmnih smjesa na OPG-ima koje sadrže do­dat­ke hrani za životinje ili premikse s dodacima hrani za životinje: enzimima i/ili mikroorganizmima i/ili kokcidio­staticima i/ili histomonostaticima i/ili pospješivačima rasta i/ili antibioticima i/ili drugim veterinarsko-medicin­skim proizvodima (ljekovita hrana za životinje) ili uz po­jedinačno korištenje za proizvodnju krmnih smjesa do­dataka hrani za životinje: vitamin A i/ili D, elemente u tragovima Cu i/ili Se, enzime i/ili mikroorganizme i/ili kokcidiostatike i/ili histomonostatike i/ili pospješivače rasta.

 

 

Točnost navedenih podataka u ovom zahtjevu potvrđujem vlastoruč-
nim potpisom.
IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE U OBJEKTU ILI NO-
SITELJA OPG-a
___________________________________________________
mjesto i datum: _______________________________________
vlastoručni potpis odgovorne osobe: ___________________Pečat:
                                                                                 (osim OPG-a)
                                             PRILOG 3.
 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA
I RURALNOG RAZVOJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU OBJEKTA

        &sp;   sp;    (za svaki objekt podnosi se poseban zahtjev)
                  (sve podatke upisati velikim tiskanim slovima)
                        
                          A) Podaci o subjektu i objektu
Ime i prezime/naziv subjekta u poslovanju s hranom za životinje:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
MB/MIBPG za OPG:_________________________________
Županija ___________________________________________
Adresa: ____________________________________________
Mjesto i poštanski broj: ________________________________
Naziv objekta: _______________________________________
__________________________________________________
Adresa: ____________________________________________
Županija: ___________________________________________
Mjesto i poštanski broj: ________________________________
(Telefon/telefaks: ___________________________________
Odgovorna osoba u objektu za poslovanje s hranom za životinje
Ime i prezime, prebivalište, stručna sprema i zanimanje _________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Radno mjesto odgovorne osobe: _________________________
E-mail: ____________________________________________
Broj telefona/telefaks: _________________________________
Br. zaposlenika (osim OPG-a): __________________________

 
B) Djelatnosti u objektu za koje se zahtijeva registracija objekta
                                      (označiti križićem)

Kod

Opis djelatnosti

DA

NE

R1-1

Proizvodnja dodataka hrani za životinje (osim onih koji podliježu odobravanju)

 

 

R1-2

Stavljanje na tržište dodataka hrani za (osim onih koji podliježu odobravanju)

 

 

R2-1

Proizvodnja premiksa (osim onih koji podliježu odobravanju) 

 

 

R2-2

Stavljanje na tržište premiksa (osim onih koji podliježu odobravanju)

 

 

R3-1

Proizvodnja krmiva

 

 

R3-2

Stavljanje na tržište krmiva

 

 

R3-3

Pakiranje i prepakiravanje krmiva

 

 

R4-1

Proizvot">Proizvodnja krmnisa (osim onih koji podliježu odobravanju)

 

 

R4-2

Stavljanje na tržište krmnih smjesa

 

 

R4-3

 

Proizvodnja krmnih smjesa u pokretnim mješaonicama hrane za životinje (osim onih kojei podliježu odobravanju)

 

 

R4-4

Prepakiravanje krmnih smjesa

 

 

P-1

Prijevoz krmiva

 

 

P-2

Prijevoz dodataka hrani za životinje, premiksa i krmnih smjesa

 

 

P-3

Prijevoz ljekovite hrane za životinje

 

 

P-4

Prijevoz nusproizvoda industrije hrane i alkohola koji služe kao krmiva

 

 

S-1

Skladištenje krmiva

 

 

S-2

Skladištenje nusproizvoda industrije hrane i alkohola koji služe kao krmiva

 

 

S-3

Skladištenje dodataka hrani za životinje i premiksa

 

 

S-4

Skladištenje krmnih smjesa
(objekti za veleprodaju)

 

 

S-5

Skladištenje nebjelančevinastih dušičnih spojeva namijenjenih hranidbi životinja

 

 

S-6 

Skladištenje hrane za kućne ljubimce (u veleprodaji)

 

 

R-5-1

 

Proizvodnja krmnih smjesa za vlastite potrebe OPG-a miješanjem dopunskih krmnih smjesa sa krmivima bez korištenja dodataka hrani za životinje ili premiksa

 

 

R5-2

 

Proizvodnja krmnih smjesa za vlastite potrebe OPG-a uz korištenje premiksa ili dodataka hrani za životinje, osim proizvodnje krmnih smjesa uz korištenje slijedećih pojedinačnih dodataka hrani za životinje: vitamina A iD, elemenata u tragovima bakra i selena, antioksidanata, ksantofila, karotinoida, aminokiselina i uree i njezinih derivata, enzima, mikroorganizama, kokcidiostatika, histomonostatika, pospješivača rasta

 

 

R-6

 

Hranjenje životinja namijenjenih proizvodnji hrane prilikom uzgoja ili držanja isključivo kupljenim potpunim krmnim smjesama na tržištu

 

 

 

Kod

Opis djelatnosti

DA

NE

V1

Veleprodaja hrane za kućne ljubimce

 

 

 

Kod

Opis djelatnosti

 

 

U1

Uvoz krmiva

 

 

U2

Uvoz premiksa

 

 

U3

Uvoz dodataka hrani za životinje

 

 

U4

Uvoz krmnih smjesa

 

 

U5

Uvoz nebjelančevinastih dušičnih spojeva namijenjenih hranidbi životinja

 

 

U6 

Uvoz hrane za kućne ljubimce

 

 

 

Kod

Opis djelatnosti

DA

NE

ZP

Zastupništvo za stavljanje na tržište dodataka hrani za životinje

 

 

ZP1 

Zastupništvo za stavljanje na tržište premiksa

 

 

ZP2 

Zastupništvo za stavljanje na tržište krmnih smjesa 

 

 

ZP3

 

Zastupništvo za stavljanje na tržište nebjelančevinastih dušičnih spojeva namijenjenih hranidbi životinja

 


Točnost navedenih podataka u ovom zahtjevu potvrđujem vlastoruč-
nim potpisom.
IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE U OBJEKTU ILI NOSI
TELJA OPG-a
___________________________________________________

mjesto i datum: _______________________________________

vlastoručni potpis odgovorne osobe: ___________________Pečat:
                                                                                 (osim OPG-a)
 

PRILOG 4.

IZJAVA SUBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

      (izjavu daje odgovorna osoba subjekta ili subjekta koji skladišti hranu za
                    životinje u unajmljenom objektu ili nositelj OPG-a)
                        (za svaki objekt podnosi se posebna izjava)

Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da objekt za koji se podnosi zahtjev za registraciju objekta udovoljava svim uvjetima propisanim Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08) i da hrana za životinje koju proizvodimo ili skladištimo u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade, prijevoza ili distribucije, počevši od primarne proizvodnje hrane za životinje, udovoljava odredbama propisa o hrani za životinje u Republici Hrvatskoj.

Odgovorna osoba u objektu za poslovanje s hranom za životinje ili nositelj OPG-a

ili odgovorna osoba subjekta koji skladišti hranu za životinje u unajmljenom objektu u skladu s člankom 17. Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08)
Ime i prezime, prebivalište i adresa stanovanja:
_______________________________________________
Broj osobne iskaznice: ______________________________
Mjesto i datum: ___________________________________
Vlastoručni potpis odgovorne osobe: ________Pečat subjekta:
                                                                          (osim OPG-a)

                          Podaci o subjektu i objektu
                 (sve podatke upisati velikim tiskanim slovima)

Ime i prezime/naziv subjekta u poslovanju s hranom za životinje:

________________________________________________
________________________________________________
MB/MIBPG za OPG:________________________________
Županija _________________________________________
Adresa: __________________________________________
Mjesto i poštanski broj: ______________________________
Broj telefona/telefaks: _______________________________
Naziv objekta: _____________________________________
________________________________________________

Adresa i županija: ___________________________________
Mjesto i poštanski broj: ______________________________
(Telefon/telefaks: __________________________________
 

PRILOG 5.

 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA
I RURALNOG RAZVOJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZMJENU SUBJEKTA KOJI KORISTI OBJEKT, ZA IZMJENU PODATAKA O OBJEKTU ILI ZA BRISANJE OBJEKATA IZ UPISNIKA ODOBRENIH / REGISTRIRANIH OBJEKATA

                (sve podatke upisati velikim tiskanim slovima)

Subjekt u poslovanju s hranom za životinje

 

MB/MIBPG

 

Adresa u sjedištu i telefonski broj

 

Naziv objekta:

 

Županija:

 

Mjesto i poštanski broj

 

Lokacija objekta (ulica i kbr., telefonski broj u objektu

 

Identifikacijski broj – (odobrenja ili registracije) 

 

Kod odobrenih ili registriranih djelatnosti u objektu

 

Razlog podnošenja zahtjeva (zaokruži)

 

a) brisanje iz upisnika odobrenog ili registriranog objekta

b) promjena subjekta korisnika objekta

c) izmjena djelatnosti u objektu (navesti kÔd djelatnosti)
____________________________

d)  izmjena odgovorne osobe u objektu (ime i prezime, prebivalište, stručna sprema, broj telefona odgovoona odgovorne osobe)
_______________
_______________________
......____________________

  e) ostalo (navedi)
___________________________
___________________________

Prilozi zahtjevu (navesti)

 

Podnositelj zahtjeva(zaokruži)

a) Vlasnik/subjekt korisnik objekta

b) Odgovorna osoba u objektu

Izmjene u objektu
(zaokruži)

a)građevinske izmjene (priložiti dokumentaciju)

b)izmjene opreme (priložiti dokumentaciju)

c) izmjena odgovorne osobe

d) ostalo (navesti)________________________
________________________

Točnost navedenih podataka u ovom zahtjevu potvrđujem vlastoruč-
nim potpisom.

   OSOBNI PODACI OSOBE PODNOSITELJA ZAHTJEVA
               (ime i prezime/prebivalište i adresa stanovanja)
Broj osobne iskaznice: ________________________________
Mjesto i datum: _____________________________________
Vlastoručni potpis: _______________________ Pečat subjekta:
                                                                             (osim OPG-a)