Pravilnik o uvjetima za odobrenje graničnih veterinarskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja

NN 72/2008 (23.6.2008.), Pravilnik o uvjetima za odobrenje graničnih veterinarskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2399

Na temelju članka 72. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ODOBRENJE GRANIČNIH VETERINARSKIH POSTAJA ODGOVORNIH ZA VETERINARSKE PREGLEDE PROIZVODA KOJI SE UNOSE U REPUBLIKU HRVATSKU IZ TREĆIH ZEMALJA1

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti za odobrenje graničnih veterinarskih postaja nadležnih za veterinarske preglede proizvoda koji se unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja.
2) Granična veterinarska postaja se sastoji od objekata namijenjenih veterinarskim pregledima i pod nadzorom je graničnog veterinarskog inspektora, a u slučaju proizvoda ribolova, službenog veterinara ili službenog agenta posebno obučenog za pregled ribe od strane nadležnog tijela2. Granična veterinarska postaja mora biti smještena na način da objekti predstavljaju jedinstvenu radnu cjelinu. U slučaju kada se granična veterinarska postaja sastoji od više objekata koji su smješteni na istom mjestu ili zemljopisnoj lokaciji, objekti se smatraju kao jedna granična veterinarska postaja, pod istim imenom.
3) Granična veterinarska postaja mora uključivati sve objekte navedene u članku 4. ovoga Pravilnika, gdje se proizvodi životinjskog podrijetla iz trećih zemalja prijavljuju prije unošenja u Republiku Hrvatsku, i moraju biti podvrgnuti propisanom dokumentacijskom, identifikacijskom i fizičkom pregledu.
4) Ako zemljopisni položaj, veličina lokacije ili učinkovitije provođenje veterinarskih pregleda to zahtijeva, granična veterinarska postaja može biti sastavljena od više objekta (inspekcijski centar) u kojem će se provoditi potrebni pregledi određenih kategorija proizvoda za koje je granična veterinarska postaja odobrena.

Članak 2.

1) Ne dovodeći u pitanje provođenje odredbe članka 6. i Dodatka II. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04)3, sve granične veterinarske postaje, kako bi bile odobrene i zadržale to odobrenje, moraju osigurati objekte, osoblje, opremu te propisane procedure u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
2) Prostori koji se koriste kao granična veterinarska postaja ili bilo koji inspekcijski centar unutar te postaje moraju biti pod kontrolom graničnog veterinarskog inspektora ili u slučaju proizvoda ribolova pod kontrolom službenog veterinara ili službenog agenta koji je određen člankom 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

1) Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj predlaže da granična veterinarska postaja poslije odobrenja bude objavljena u Službenom listu za obavljanje pregleda svih ili nekih kategorija proizvoda. U navedenom slučaju mora dokazati da postaja ima sve potrebne objekte, osoblje i opremu za obavljanje pregleda.
2) U Službenom listu granična veterinarska postaja biti će navedena u popisu kao luka, zračna luka, cestovna ili željeznička lokacija. Popis sadržava kategorije proizvoda za koje je postaja ili inspekcijski centar odobren, uključujući detalje bilo kojeg mogućeg dodatnog ograničenja proizvoda koje može pojedina granična veterinarska postaja kontrolirati.
3) Granična veterinarska postaja odobrena samo za određene kategorije proizvoda mora imati objekte koji su izgrađeni na način koji osigurava provođenje veterinarskih pregleda tih kategorija proizvoda.
4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, duboko smrznuto sjeme i embriji, nusproizvodi te proizvodi od krvi životinjskog podrijetla mogu biti prevoženi na sobnoj temperaturi u zapečaćenim kontejnerima koji imaju vlastitu regulaciju temperature. Takvi kontejneri mogu biti pregledani na graničnoj veterinarskoj postaji koja je na popisu za proizvode koji nisu za prehranu ljudi, a koji se mogu pregledavati na sobnoj temperaturi.
5) Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj obavještava Europsku komisiju o bilo kojoj promjeni u infrastrukturi ili procedurama na graničnoj veterinarskoj postaji ili inspekcijskom centru koji je u okviru postaje u odnosu na promjene popisa. Nakon što nadležno tijelo utvrdi da objekti zadovoljavaju uvjete propisane odredbama ovoga Pravilnika Republika Hrvatska može predložiti Europskoj komisiji promjenu kategorizacije za bilo koju graničnu veterinarsku postaju radi izmjene popisa od strane Europske komisije.

Članak 4.

1) Objekti u odobrenoj graničnoj veterinarskoj postaji moraju biti izgrađeni, opremljeni, održavani i njima se mora upravljati u skladu s uvjetima iz Dodatka ovoga Pravilnika i važećih propisa Europske zajednice. Za proizvode koji nisu u potpunosti usklađeni s higijenskim uvjetima mogu se primjenjivati dodatni nacionalni zahtjevi u odnosu na higijenske uvjete.
2) Odobrena granična veterinarska postaja mora obvezno sadržavati sljedeću infrastrukturu koja osigurava efektivno obavljanje poslova:
(a) Ured s opremom za komunikaciju, uključujući telefon, telefax, Kontrola prometa i stručni sustav (engl. Trade control and expert system – u daljnjem tekstu: TRACES) sistem terminal, fotokopirni aparat, svu potrebnu dokumentaciju i potrebni prostor za arhiviranje dokumenata koja se odnosi na veterinarski pregled proizvoda;
(b) Društvene prostorije koje se sastoje od sobe za presvlačenje, sanitarnog čvora i opreme za pranje ruku koju upotrebljava samo osoblje koje je uključeno u službene kontrole na graničnoj veterinarskoj postaji;
(c) Prostor za istovar pošiljke mora biti zatvoren ili pokriven krovom, osim u slučajevima pošiljaka s vunom koja nije u kontejnerima, rasutim prerađenim bjelančevinama koji nisu za prehranu ljudi, rasutim gnojem ili guanom, rasutim tekućim uljem ili masnoćom koji se prevoze brodovima, i kod kojih nije primjenjiv uvjet da moraju imati krov. Kod proizvoda pod temperaturnim režimom namijenjenih za prehranu ljudi dodirna točka između prijevoznog sredstva i prostora za istovar mora biti zaštićena ili zatvorena od vanjskog utjecaja okoliša, izuzev u slučaju pošiljaka ribe gdje se primjenjuje odstupanje iz točke 5. podtočke 2. Dodatka ovoga Pravilnika, a primjenjuju se odredbe iz Priloga III. Odjeljka VIII. Poglavlja II. točke 1. podtočke (b) Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07)4;
(d) Sobu za pregled u kojoj će proizvodi biti pregledani i uzeti uzorci za daljnje analize. Prostor za uzimanje uzoraka ne mora biti odvojen od sobe za pregled;
(e) Prikladna skladišta ili prostore za zadržavanje pošiljki koje će biti držane ohlađene, smrznute ili na sobnoj temperaturi pod kontrolom graničnog veterinarskog inspektora do dobivanja laboratorijskih rezultata ili rezultata drugih istražnih postupaka.
3) U graničnoj veterinarskoj postaji odobrenoj za rukovanje s ohlađenim, smrznutim ili proizvodima na sobnoj temperaturi mora biti omogućeno u isto vrijeme skladištiti dovoljne količine proizvoda na svakom temperaturnom režimu. Po potrebi graničnom veterinarskom inspektoru mora biti dozvoljen izravni pristup toj robi u svako vrijeme. Upotreba komercijalnih objekata – skladišta u blizini granične veterinarske postaje ili u okviru same postaje i carinskog područja dozvoljena je samo pod kontrolom graničnog veterinarskog inspektora i uz uvjet da su zadržani proizvodi skladišteni u odvojenim prostorijama s mogućnošću zaključavanja komora ili zona i da su potpuno odvojeni od svih drugih proizvoda. Dozvoljeno je skladištenje u odvojenim samostojećim kontejnerima stalno smještenim kod područja istovara. Samostojeći kontejneri moraju biti direktno povezani s mjestom istovara na takav način da je mjesto istovara zaštićeno od svih vremenskih uvjeta. Dodatno skladištenje na graničnoj veterinarskoj postaji koja je smještena na cesti, pruzi ili luci je dozvoljeno na prijevoznim sredstvima kojima je pošiljka dopremljena u postaju za svaku kategoriju proizvoda ako je pod kontrolom graničnog inspektora.
4) Postupanje s proizvodima namijenjenima prehrani ljudi i proizvodima koji nisu namijenjeni prehrani ljudi mora biti u zasebnim područjima istovara, inspekcijskim prostorijama i skladištima. Izuzetak je u slučaju ako je granična veterinarska postaja odobrena samo za određene pakirane proizvode. U tim slučajevima područje istovara može biti zajedničko i mora se osigurati da za vrijeme i poslije istovara postoji potpuna odvojenost proizvoda namijenjenima prehrani ljudi i proizvodima koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, kako bi se izbjegla unakrsna kontaminacija.
5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, na temelju procjene rizika od strane nadležnog tijela, granična veterinarska postaja koja ima ograničeni promet pošiljaka bilo koje kategorije pošiljaka, bilo proizvoda namijenjenih prehrani ljudi ili proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, može koristiti iste objekte za istovar, inspekciju i skladištenje za sve proizvode za koje je odobrena, uz uvjet da se osigura vremenska odvojenost između pošiljka različitih kategorija. U tom slučaju potrebno je osigurati odgovarajuće čišćenje i dezinfekciju prostora između rukovanja i pregleda pošiljaka različitih kategorija. O navedenom odstupanju i osnovnoj procjeni rizika nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju.

Članak 5.

1) Dodatni inspekcijski centri u odobrenim graničnim veterinarskim postajama mogu biti predloženi od nadležnog tijela Republike Hrvatske nakon što nadležno tijelo utvrdi da udovoljavaju uvjetima ovoga Pravilnika za stavljanje na popis koji se objavljuje u Službenom listu. Objekti inspekcijskog centa moraju biti prikladni za količinu i vrste različitih proizvoda koji prolaze kroz njih.
2) U slučaju kada je granična veterinarska postaja podijeljena na različiti inspekcijske centre oni moraju:
– biti smješteni u okviru istog carinskog područja ili distrikta kao granična veterinarska postaja pod kojom se centri vode;
– biti smješteni na prihvatljivoj udaljenosti od središnjeg ureda i pod kontrolom graničnog veterinarskog inspektora,
– čuvati podatke o pošiljkama pregledanim u tom centru.
3) Inspekcijski centar ne mora osigurati:
– prostoriju za arhiviranje, TRACES sistem terminal te fotokopirni aparat;
– sve propise i dokumentaciju iz područja veterinarstva; ali mora imati relevantnu dokumentaciju neophodnu za veterinarske preglede koje se provode centru.

Članak 6.

1) U slučajevima na koje se odnosi članak 6. stavak 2. točka (b) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 147/04)5, prije nego Europska komisija isključi s popisa graničnu veterinarsku postaju u cijelosti ili djelomično s obzirom na kategoriju proizvoda, i/ili inspekcijske centre na koje se preporuke inspekcije odnose, prihvatljiv rok za udovoljavanje preporukama inspekcijskog izvješća računat će se od dana primanja izvješća na hrvatskom jeziku, i to kako slijedi:
– u odnosu na nedostatke objekta (s obzirom na konstrukciju) ili broj osoblja rok je 6 mjeseci. U slučaju kada su novi zamjenski objekti u izgradnji rok za završetak radova može biti određeno dogovorom s Europskom komisijom za svaki slučaj posebno.
– u odnosu na druge nedostatke rok je 3 mjeseca.
2) U slučaju postojanja potencijalno opasnog rizika za zdravlje ljudi i životinja rokovi iz stavka 1. ovoga članka mogu biti kraći.

Članak 7.

Dodatak je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

1) Izmjene i dopune Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 147/04) bit će donesene do 31. prosinca 2008. godine.
2) Posebni propis iz točke 4. podtočke 5. Dodatka ovoga Pravilnika bit će donesen do 31. prosinca 2008. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-01/2
Urbroj: 525-11-08-1
Zagreb, 12. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


DODATAK

UVJETI ZA ODOBRAVANJE GRANIČNE VETERINARSKE POSTAJE

Granična veterinarska postaja mora biti izgrađena na način koji osigurava odgovarajući stupanj higijene i onemogućava unakrsnu kontaminaciju. U prostorijama gdje će proizvodi biti istovareni, pregledani, kontrolirani ili skladišteni, granična veterinarska postaja ili inspekcijski centar mora imati:
– zidove s glatkim perivim površinama koji se zajedno s podovima lagano čiste i dezinficiraju i zadovoljavajuću odvodnju;
– čiste stropove lagane za čišćenje;
– odgovarajuće prirodno i umjetno osvjetljenje;
– odgovarajuću opskrbu toplom i hladnom vodom u svim inspekcijskim sobama.

1. TEHNIČKA OPREMA

(a) Granična veterinarska postaja i inspekcijski centri moraju imati osiguranu najmanje sljedeću opremu dostupnu cijelo vrijeme:
– opremu ili pristup opremi za vaganje pošiljaka koje su predmet pregleda;
– opremu potrebnu za otvaranje i pretragu pošiljaka koje su predmet pregleda;
– opremu za čišćenje i dezinfekciju smještenu na samoj postaji koja je prikladna za potrebe postaje, ili učinkovit i dokumentiran sustav za čišćenje i dezinfekciju koju provodi druga ovlaštena služba;
– opremu za održavanje temperature u kontroliranim prostorijama.
(b) Sobe za preglede moraju najmanje imati osigurano:
– stol za rad s glatkim perivim površinama laganim za čišćenje i dezinfekciju;
– opremu za uzorkovanje – pila, nož, otvarač za konzerve, sredstva za uzorkovanje pošiljaka i kontejneri za uzorke;
– ljepljivu traku s oznakom, jasno označene numerirane plombe ili naljepnice jasno označene kako bi se osigurala sljedivost;
– termometar za mjerenje površinske i dubinske temperature, vagu sa skalom, i PH metar za svježe proizvode;
– opremu za odmrzavanje ili mikrovalnu pećnicu;
– prostor i opremu za skladištenje uzoraka ako to zahtijeva temperaturni režim. Dostupni prihvatljivi kontejneri za dostavu tih uzoraka u laboratorij.
(c) Granične veterinarske postaje i inspekcijski centri koji su uvršteni na popis za određenu kategoriju proizvoda moraju imati navedeno u podtočkama (a) i (b) ove točke za proizvode s kojima će biti rukovano.

2. OSOBLJE

1. Granična veterinarska postaja mora biti pod nadzorom graničnog veterinarskog inspektora ili u slučaju ako se radi o ribljim proizvodima službenog veterinara ili službenog agenta određenog člankom 1. ovoga Pravilnika, koji je prisutan na graničnoj veterinarskoj postaji i u inspekcijskom centru tijekom pregleda proizvoda. Postaja mora imati dovoljno osoblja za provođenje svih propisanih kontrola u postaji.
2. Graničnim veterinarskim inspektorima mogu pomagati posebno obučeni pomagači, i to u sljedećim poslovima:
a) dokumentacijski pregled;
b) provođenje identifikacijskog i fizičkog pregleda, uzimanja uzoraka i provođenju općih analiza;
c) administrativnim poslovima i procedurama.
2.1. Granični veterinarski inspektor je odgovoran za konačnu odluku o pošiljci.
2.2. U graničnoj veterinarskoj postaji mora se voditi evidencija o provedenim obukama za osoblje koji radi na graničnoj veterinarskoj postaji u odnosu na veterinarske preglede.

3. DOKUMENTACIJA

Dokumentacija navedena u ovoj točki mora se čuvati u graničnoj veterinarskoj postaji.
Granični veterinarski inspektor odgovoran za preglede na graničnoj veterinarskoj postaji i do uvođenja TRACES sustav mora imati u centralnom uredu na raspolaganju najmanje:
1. ažurirani popis trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja koje su odobrene za slanje proizvoda u Republiku Hrvatsku ili gdje je to primjenjivo u određenu zemlju članicu;
2. preslike odluka Europske zajednice ili zemalja članica s modelima veterinarskih i zdravstvenih certifikata ili bilo kojih drugih dokumenata koji moraju pratiti proizvode iz trećih zemalja a otpremaju se u Republiku Hrvatsku ili gdje je primjenjivo u određenu zemlju članicu;
3. ažurirani popis objekata u trećim zemljama iz kojih je odobrena otprema proizvoda u Europsku zajednicu ili popis odobrenih objekata na nacionalnoj razini u slučajevima neusklađenih proiz­voda;
4. preslike odluka o sigurnosnim mjerama koje zabranjuju ili ograničavaju uvoz proizvoda u Republiku Hrvatsku;
5. ažurirani popis odobrenih graničnih veterinarskih postaja sa svim dostupnim podacima o tim postajama;
6. trenutni popis slobodnih zona, skladišta u slobodnim zonama, carinskih skladišta odobrenih u članku 11. stavku 4. i operatora odobrenih u skladu s člankom 12. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 147/04)6 u svim zemljama članicama;
7. ažurirani popis odobrenih objekata za prijem kanaliziranih proizvoda za tu zemlju članicu u skladu s posebnim popisom7;
8. ažurirano važeće zakonodavstvo koje se odnosi na proizvode i procedure veterinarskih pregleda.

4. PODACI

Podaci koji nisu uneseni u TRACES sustav na graničnoj veterinarskoj postaji moraju se čuvati u elektronskom ili pisanom obliku, i to:
1. ažurirani podaci o pošiljkama proizvoda kojima je uvoz ili unos u Republiku Hrvatsku bio odbijen i koje su preusmjerene. Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj mora obavijestiti druge zemlje članice i Europsku komisiju o svim podacima koji se odnose na preusmjerene pošiljke a središnje nadležno tijelo mora ih dostaviti na svaku graničnu veterinarsku postaju.
2. podaci u skladu s posebnim propisom8 u kojem se vodi minimalna količina podataka o životinjama i životinjskim proizvodima unesenim u Europsku zajednicu.
3. podaci o svim pošiljkama, isto tako i ponovno otpremljenih pošiljaka u skladu s posebnim propisom9 ili uništenih ili odobrenih za drugu uporabu osim za ljudsku upotrebu od graničnog veterinarskog inspektora na graničnoj veterinarskoj postaji. Ovaj registar sadrži sve podatke o svakom slučaju s rokovima kada je pošiljka odbijena, poslana u provoz ili kanalizirana i tamo gdje se zahtijeva kakva će biti provedba.
4. podaci o svim uzorcima uzetim na graničnoj veterinarskoj postaji u svrhu laboratorijskog testiranja, zajedno sa zadovoljavajućim ili nezadovoljavajućim rezultatima testova.
5. podaci u skladu s Pravilnikom o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije (»Narodne novine«, broj 133/06)10 o smanjenim fizičkim pregledima pošiljki određenih proizvoda iz trećih zemalja, ako je potrebno u elektronskom obliku što je propisano posebnim propisom11.

5. PROCEDURE

1. Nadležno tijelo će osigurati blisku suradnju različitih službi koje su uključene u kontrolu proizvoda iz trećih država.
2. Fizičke kontrole i identifikacijski pregledi, osim pregleda plombi, moraju se provesti u inspekcijskim objektima. Svi pregledi moraju se provoditi na način kako bi se izbjegla mogućnost unakrsne kontaminacije i tamo gdje je potrebno uzimaju se u obzir kontrolirani temperaturni uvjeti pod kojima je pošiljka prevožena. Ako se radi o proizvodima za prehranu ljudi koji nisu zapakirani, svi pregledi moraju biti provedeni zaštićeno od vanjskih vremenskih utjecaja i mora se omogućiti higijensko rukovanje i zaštita takvih proizvoda za vrijeme istovara i utovara.
3. Granični veterinarski inspektor mora imati zadovoljavajuće znanje za postupanje s odlaganjem otpada životinjskog podrijetla istovarenog s prijevoznog sredstva u područje koje je pod njegovom nadležnosti. U slučaju kada su daljnji postupci odlaganja otpada pod njegovom nadležnosti mora čuvati podatke o provedenim kontrolama i utvrđenim nepravilnostima. Tamo gdje je upravljanje s otpadom u nadležnosti drugog tijela granični veterinarski inspektor s njime surađuje i mora imati pristup svim potrebnim relevantnim podacima.
4. Granični veterinarski inspektor mora imati zadovoljavajuće saznanje o svim slobodnim zonama, skladištima u slobodnoj zoni, carinskim skladištima ili opskrbljivačima brodova unutar ili blisko povezanim s područjem granične veterinarske postaje. Moraju se provoditi redovite kontrole dobavljača i skladišta, a podaci o tim kontrolama moraju se čuvati u uredu granične veterinarske postaje.

______
1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2001/812/EZ od 21. studenoga 2001. o uvjetima za odobrenje graničnih veterinarskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se unose u Zajednicu iz trećih zemalja
2 Odredbom se preuzimaju odredbe iz članka 1. Odluke Komisije 93/352/EEC od 01. lipnja 1993. o odstupanju od uvjeta za odobrenje graničnih veterinarskih postaja smještenih u lukama u kojima se istovaruje riba
3 Po izmjenama i dopunama Pravilnika u potpunosti će se preuzeti odredbe Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o organizaciji veterinarskih pregleda proizvoda životinjskog podrijetla koji se u Zajednicu uvoze iz trećih zemalja
4 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla
5 Po izmjenama i dopunama Pravilnika u potpunosti će se preuzeti odredbe Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o organizaciji veterinarskih pregleda proizvoda životinjskog podrijetla koji se u Zajednicu uvoze iz trećih zemalja
6 Po izmjenama i dopunama Pravilnika u potpunosti će se preuzeti odredbe Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o organizaciji veterinarskih pregleda proizvoda životinjskog podrijetla koji se u Zajednicu uvoze iz trećih zemalja
7 Po izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-
-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04) preuzet će se članak 8. stavak 6. Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o organizaciji veterinarskih pregleda proizvoda životinjskog podrijetla koji se u Zajednicu uvoze iz trećih zemalja
8 Odluka Komisije 97/394/EZ: od 6. lipnja 1997 u kojoj se vodi minimalna količina podataka o životinjama i životinjskim proizvodima unesenim u Zajednicu, izravno se primjenjuje danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije
9 Odluka Komisije 97/152/EZ od 10. veljače 1997. o podacima koji se upisuju u elektronsku datoteku za vraćene pošiljke životinja ili proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja, izravno se primjenjuje danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije
10 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 94/360EZ od 20. svibnja 1994. koja propisuje učestalost fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije
11 Posebnim će se propisom preuzeti Direktiva Vijeća 90/675/EEZ od 10. prosinca 1990. koja utvrđuje načela upravljanja organizacijom veterinarskih pregleda proizvoda koji se unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja