Pravilnik o posebnim metodama kontrole u okviru nacionalnih programa kontrole salmonele u peradi

NN 72/2008 (23.6.2008.), Pravilnik o posebnim metodama kontrole u okviru nacionalnih programa kontrole salmonele u peradi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2400

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM METODAMA KONTROLE U OKVIRU NACIONALNIH PROGRAMA KONTROLE SALMONELE U PERADI1

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se određena pravila za upotrebu antimikrobnih sredstava i cjepiva u okviru nacionalnih programa kontrole u skladu s člankom 5. Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (»Narodne novine«, broj 105/05)2.

UPOTREBA ANTIMIKROBNIH SREDSTAVA

Članak 2.

1) Nije dopušteno korištenje antimikrobnih sredstava kao posebnih metoda kontrole salmonele u peradi.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka i pod uvjetima određenim u točkama (a), (b) i (c) ovoga stavka te stavkom 3. ovoga članka, antimikrobna sredstva odobrena u skladu s člankom 5. posebnog propisa o veterinarsko-medicinskim proizvodima3 ili člankom 3. posebnog propisa kojim se utvrđuju postupci za odobravanje i nadzor lijekova za ljudsku i veterinarsku uporabu i kojom se osniva EMEA4 mogu se koristiti u sljedećim iznimnim slučajevima:
(a) u peradi koja pokazuje kliničke znakove infekcije salmonelom koji vjerojatno uzrokuju tim životinjama nepotrebne patnje; zaražena jata liječena antimikrobnim sredstvima i dalje se smatraju zaraženima salmonelom; u rasplodnim jatima moraju se poduzeti odgovarajuće mjere za smanjenje, što je više moguće, rizika od širenja salmonele preko potomstva;
(b) očuvanje vrijednog genetskog materijala u rasplodnim jatima radi stvaranja novih jata slobodnih od salmonele, uključujući i »elitna jata«, jata ugroženih pasmina i jata namijenjena istraživanjima; piliće izležene iz rasplodnih jaja peradi liječene antimikrobnim sredstvima potrebno je u fazi uzgoja podvrgnuti uzorkovanju svaka dva tjedna putem sheme čiji je cilj otkrivanje 1 % prevalencije odgovarajućeg serotipa salmonele uz 95%-tnu razinu sigurnosti;
(c) odobrenje koje dodjeljuje nadležno tijelo za svaki pojedini slučaj u svrhu liječenja drugih bolesti osim kontrole salmonele u jatu sumnjivom da je zaraženo salmonelom, a posebno na temelju epidemiološkog istraživanja izbijanja bolesti prenosivih hranom ili otkrivanja salmonele u valionici ili na gospodarstvu; liječenje životinja bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela u izvanrednim situacijama, pri čemu ovlašteni veterinar iz članka 2. točke (c) Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07)5 mora prije početka liječenja uzeti uzorke, a liječenje odmah prijaviti nadležnom tijelu; jata se smatraju zaraženima salmonelom ako se uzorkovanje ne izvrši u skladu s odredbama ovoga stavka.
3) Nad upotrebom antimikrobnih sredstava mora se provoditi nadzor o kojem se mora izvijestiti nadležno tijelo. Antimikrobna sredstva moraju se, kad god je to moguće, koristiti na temelju bakteriološke pretrage i antibiograma.
4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na sredstva, mikroorganizme ili pripravke odobrene za upotrebu kao dodatci hrani za životinje u skladu s člankom 3. Pravilnika o dodatcima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)6.

KORIŠTENJE CJEPIVA

Članak 3.

1) Nije dopušteno korištenje živih cjepiva protiv salmonele u okviru nacionalnih programa kontrole, osim ako proizvođač cjepiva osigura odgovarajuću metodu za bakteriološko razlikovanje terenskih od cjepnih sojeva salmonele.
2) Nije dopušteno korištenje živih cjepiva protiv salmonele u okviru nacionalnih programa kontrole u konzumnih nesilica tijekom proizvodnje, osim ako je dokazana neškodljivost njihove upotrebe i ako su ta cjepiva odobrena u tu svrhu u skladu s posebnim propisom o veterinarsko-medicinskim proizvodima7.
3) Programi cijepljenja protiv Salmonellae Enteritidis, za smanjenje izlučivanja bakterija i kontaminacije jaja, moraju se primijeniti na sve konzumne nesilice najmanje tijekom uzgoja najkasnije od 1. siječnja 2010. godine, a sve dok se ne dokaže, na temelju rezultata osnovne studije provedene u skladu s posebnim propisom o osnovnoj studiji8 ili na temlju monitoringa radi provjere ostvarenosti cilja utvrđenog u skladu s člankom 4. stavkom 1. Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (»Narodne novine« broj 105/05)9, da je prevalencija salmonela ispod 10 %.
4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, cijepljenje nije obvezno na gospodarstvu ukoliko je nadležno tijelo utvrdilo:
– da se na gospodarstvu za uzgoj i na gospodarstvu na kojemu se proizvode jaja provode zadovoljavajuće preventivne mjere, i
– da su rezultati pretraživanja na Salmonella Enteritidis na gospodarstvu za uzgoj i gospodarstvu za proizvodnju tijekom 12 mjeseci prije useljenja životinja dali negativne rezultate.

Članak 4.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na na sve populacije peradi navedene u Dodatku I. stupcu 5. Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (»Narodne novine« broj 105/05)10.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

1) Posebni propis o veterinarsko-medicinskim proizvodima iz članka 2. stavka 2. i članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika bit će donesen do 31. prosinca 2008. godine.
2) Posebni propis kojim se utvrđuju postupci za odobravanje i nadzor lijekova za ljudsku i veterinarsku uporabu i kojom se osniva EMEA iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika bit će donesen danom pristupanja Republike Hrvatke EU.
3) Posebni propis o osnovnoj studiji iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika bit će donesen do 31. prosinca 2008. godine.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje salmoneloze peradi (»Narodne novine«, broj 53/93).

STUPANJE NA SNAGU

Članak 7.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.
2) Subjekti u poslovanju s hranom koji izvoze ili namjeravaju izvoziti na područje država članica EU živu perad, jaja za valjenje, jednodnevne piliće, meso peradi, ratita i divlje peradi iz uzgoja, proizvode od peradi, jaja za konzum, proizvode od jaja i SPF jaja obvezni su ispunjavati zahtjeve ovoga Pravilnika od dana njegove objave.

Klasa: 011-02/08-01/1
Urbroj: 525-6-08-1
Zagreb, 16. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
 

_______
1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1177/2006 od 1. kolovoza 2006. kojom se provodi Uredba (EZ-a) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća glede zahtjeva za upotrebu posebnih metoda kontrole u okviru nacionalnih programa kontrole salmonele u peradi.
2 Člankom 5. Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (»Narodne novine« br. 105/05) preuzete su odredbe iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o kontroli salmonele i drugih specifičnih zoonotskih agenata prenosivih hranom.
3 Posebnim propisom preuzeti će se odredbe Direktive 2001/82/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o kodeksu Zajednice koji se odnosi na veterinarske lijekove. Rok predviđen za donošenje propisa je 31. prosinca 2008.
4 Posebnim propisom preuzeti će se odredbe Uredbe (EZ) 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. kojom se utvrđuju postupci Zajednice za odobravanje i nadzor lijekova za ljudsku i veterinarsku uporabu i kojom se osniva Europska agencija za lijekove (dokument primjenjiv na EGP). Rok predviđen za donošenje propisa je datum stupanja RH u EU.

5 Člankom 2. točkom (c) Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe 854/2004 (EC) kojom se utvrđuju posebna pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi.
6 Člankom 3. Pravilnika o dodatcima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07) preuzete su odredbe članka 3. Uredbe (EZ-a) br. 1831/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća o dodatcima hrani za životinje.
7 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive 2001/82/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o kodeksu Zajednice koji se odnosi na veterinarske lijekove. Rok predviđen za donošenje propisa je 31. prosinca 2008.
8 Posebnim propisom o Osnovnoj studiji o utvrđivanju prevalencije salmonela u jatima konzumnih nesilica vrste Gallus gallus preuzet će se odredbe Odluke komisije 2004/665od 22. rujna 2004. o osnovnoj studiji o utvrđivanju prevalencije salmonela u jatima konzumnih nesilica vrste Gallus gallus (dokument broj C(2004) 3512). Rok predviđen za donošenje osnovne studije je 30. prosinca 2008.
9 Člankom 4. stavkom 1. Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (»Narodne novine« br. 105/05) preuzete su odredbe iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o kontroli salmonele i drugih specifičnih zoonotskih agenata prenosivih hranom.
10 Dodatkom I, stupcem 5. Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (»Narodne novine« br. 105/05) preuzete su odredbe iz Dodatka I, stupca V. Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o kontroli salmonele i drugih specifičnih zoonotskih agenata prenosivih hranom.