Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma

NN 72/2008 (23.6.2008.), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma

MINISTARSTVO TURIZMA

2402

Na temelju članka 45. stavka 2. i članka 46. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07) ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, minimalni uvjeti, kategorije i način kategorizacije luka nautičkog turizma.

Članak 2.

(1) Luka nautičkog turizma u smislu ovog Pravilnika je poslovno funkcionalna cjelina u kojoj pravna ili fizička osoba posluje i pruža turističke usluge u nautičkom turizmu te druge usluge u funkciji turističke potrošnje (trgovačke, ugostiteljske i dr.).
(2) Druge usluge u funkciji turističke potrošnje iz stavka 1. ovog članka u luci nautičkog turizma koje nisu propisane ovim Pravilnikom kao obvezni uvjeti mogu pružati i druge pravne i fizičke osobe sukladno posebnim propisima.

Članak 3.

Pravna ili fizička osoba posluje u luci nautičkog turizma ljeti, ako posluje u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada tekuće godine.

II. VRSTE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 4.

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u odredene vrste. Vrsta luke nautičkog turizma odreduje se prema vrsti usluga koje se u luci pružaju.

Članak 5.

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u sljedeće vrste:
1. Sidrište,
2. Odlagalište plovnih objekata,
3. Suha marina,
4. Marina.

Članak 6.

Da bi luka nautičkog turizma bila razvrstana u pojedinu vrstu mora ispuniti sljedeće uvjete propisane ovim Pravilnikom:
1. Vrsta Sidrište;
– definiciju vrste (članak 7.),
– minimalne uvjete,
– uvjete za vrstu iz Priloga III.
2. Vrsta Odlagalište plovnih objekata;
– definiciju vrste (članak 8.),
– minimalne uvjete,
– uvjete za vrstu iz Priloga II.
3. Vrsta Suha marina;
– definiciju vrste (članak 9.),
– minimalne uvjete,
– uvjete za vrstu iz Priloga II.
4. Vrsta Marina;
– definiciju vrste (članak 10.),
– minimalne uvjete,
– uvjete za kategoriju 2 sidra iz Priloga I.

III. DEFINICIJE VRSTA

1. Vrsta Sidrište

Članak 7.

Sidrište je dio morskog ili vodenog prostora pogodnog za sidrenje plovnih objekata opremljeno napravama za sigurno sidrenje.

2. Vrsta Odlagalište plovnih objekata

Članak 8.

(1) Odlagalište plovnih objekata je dio kopna ograđen i uređen za pružanje usluga odlaganja plovnih objekata na suhom te pružanje usluga transporta, spuštanja u vodu i dizanja iz vode plovnog objekta.
(2) U vrsti Odlagalište plovnih objekata ne mogu boraviti turisti i ne može se obavljati priprema plovnog objekta za plovidbu.

3. Vrsta Suha marina

Članak 9.

(1) Suha marina je dio kopna ograđen i uređen za pružanje usluga skladištenja plovnih objekata na suhom te pružanje usluga transporta, spuštanja u vodu i dizanja iz vode plovnog objekta.
(2) U vrsti Suha marina mogu boraviti turisti i može se obavljati priprema plovnog objekta za plovidbu.
(3) U Suhoj marini mogu se pružati usluge pića, napitaka i prehrane.

4. Vrsta Marina

Članak 10.

(1) Marina je dio vodenog prostora i obale posebno izgrađen i uređen za pružanje usluga veza, smještaja turista u plovnim objektima te ostalih usluga sukladno ovom Pravilniku.
(2) U Marini se pružaju usluge pića, napitaka i prehrane sukladno ovom Pravilniku.

IV. MINIMALNI UVJETI

1. Opći minimalni uvjeti

Članak 11.

(1) Luka nautičkog turizma mora biti uređena i opremljena tako da omogućava nesmetano i sigurno kretanje turista i osoblja, nesmetan prijevoz i prijenos stvari te odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića.
(2) Uređenje, uređaji i oprema u luci nautičkog turizma trebaju biti stalno u funkcionalnom stanju i bez oštećenja.

2. Infrastruktura i zbrinjavanje otpada

Članak 12.

(1) Luka nautičkog turizma, osim Sidrišta, mora biti priključena najavnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljena električnom energijom.
(2) Električno osvjetljenje mora biti u svim prostorijama i prostorima gdje borave turisti i osoblje.

Članak 13.

(1) Luka nautičkog turizma, osim Sidrišta, mora stalno biti opskrbljena dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode.
(2) Odvodnja otpadnih voda mora se osigurati priključkom na javnu kanalizacijsku mrežu ili na drugi propisani način.

Članak 14.

(1) U odgovarajućem broju prostorija Marine u kojima borave turisti mora biti osigurano grijanje s temperaturom od najmanje 18,5° C sukladno broju turista koji u vrijeme sezone grijanja (poslovanje u razdoblju izvan ljeta) borave u luci, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog čanka u Marini u kojoj se posluje samo ljeti ne mora biti osigurano grijanje.

Članak 15.

Luka nautičkog turizma mora osigurati redovito i na propisan način odstranjivanje svih vrsta otpada iz luke.

3. Visina prostorija

Članak 16.

(1) Visina prostorija u građevinama luka nautičkog turizma, osim Sidrišta i Odlagališta plovnih objekata, mora biti najmanje 2,8 m.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka u lukama nautičkog turizma koje su izgrađene prije stupanja na snagu ovog Pravilnika priznaje se zatečeno stanje visina uz uvjet da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje turista, osoblja i robe.

4. Kapacitet luke nautičkog turizma

Članak 17.

(1) Kapacitet luke nautičkog turizma utvrđuje se prema broju vezova u moru i suhih vezova.
(2) Utvrđeni kapacitet iz stavka 1. ovog članka, a zbog zahtjeva tržišta (promjenljiva veličina plovnih objekata na vezu), može odstupati najviše 20%.

5. Ugostiteljski sadržaji za usluživanje pića, napitaka i hrane i ostali sadržaji

Članak 18.

(1) Ukoliko se u luci nautičkog turizma pripremaju i uslužuju pića, napici i hrana tada ona mora imati odgovarajuće ugostiteljske sadržaje za pružanje tih usluga (točionik, prostorija ili prostor za usluživanje, kuhinja), sukladno odredbama ovog Pravilnika.
(2) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka moraju svojim kapacitetom odgovarati potrebama ponude te uobičajenom broju konzumenata u luci nautičkog turizma.
(3) Kuhinja je funkcionalna cjelina u kojoj se tehnološki proces pripreme hrane mora odvijati unutar te funkcionalne cjeline odnosno na način da osoblje kod pripreme hrane ne prolazi prostorijama namijenjenim gostima.

Članak 19.

(1) Usluge: pića, napitaka, hrane, trgovačke, sportske, servis, opskrbu gorivom i slično, u luci nautičkog turizma može pružati pravna ili fizička osoba koja posluje lukom ili druga pravna ili fizička osoba sukladno posebnom propisu.
(2) Ukoliko usluge iz stavka 1. ovog članka u luci nautičkog turizma pruža druga pravna ili fizička osoba tada objekti u kojima se pružaju usluge moraju kvalitetom usluge, uređenjem i održavanjem ispunjavati uvjete sukladno kategoriji luke.
(3) Kvaliteta usluga, uređenje i održavanje objekata iz stavka 2. ovog članka podliježu provjeri u postupku razvrstavanja i kategorizacije luke nautičkog turizma.

6. Osoblje

Članak 20.

Osoblje u luci nautičkog turizma obvezno je odnositi se profesionalno i korektno prema korisnicima usluga te biti uredno i primjereno odjeveno.

V. KATEGORIJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

1. Opće odredbe

Članak 21.

Kategoriziraju se luke nautičkog turizma vrste Marina.

2. Kategorije

Članak 22.

(1) Kategorija Marine utvrđuje se ovisno o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za pojedinu kategoriju: kvaliteti opreme i uređenja, standardu usluga, raznovrsnosti dopunjujućih usluga koje se turistima pružaju u marini, kao i ostalih usluga i sadržaja na raspolaganju turistima u neposrednoj blizini marine, te kvaliteti održavanja marine u cjelini.
(2) Kategorije Marine označavaju se sidrima.
(3) Vrsta Marina kategorizira se u sljedeće kategorije:
1. dva sidra,
2. tri sidra,
3. četiri sidra,
4. pet sidara.

3. Uvjeti za kategorije

Članak 23.

Uvjeti za kategorije koje treba ispuniti marina utvrđeni su u Prilogu I. ovog Pravilnika – Uvjeti za kategorije Marine.

4. Način označavanja vrste i kategorije

Članak 24.

(1) Vrste i kategorije luka nautičkog turizma označavaju se standardiziranim pločama.
(2) Na standardiziranoj ploči navodi se naziv vrste i to za:
1. vrstu Sidrište: SIDRIŠTE,
2. vrstu Odlagalište plovnih objekata: ODLAGALIŠTE PLOVNIH OBJEKATA,
3. vrstu Suha marina: SUHA MARINA,
4. vrstu Marina: MARINA.
(3) Pored naziva vrste MARINA na ploči iz stavka 1. ovog članka navodi se i odgovarajući broj sidara kao oznaka kategorije.
(4) Standardizirane ploče iz odredbi stavka 1. ovog članka moraju biti izrađene od visokopoliranog nehrđajućeg čelika, na kojem je otisnuto tamnoplavo polje, na način, da ono ostaje u okviru od neobojanog visokopoliranog nehrđajućeg čelika. Na ploči za vrstu Marina je uz gornji rub u sredini u zlatnoj boji oznaka kategorije – sidra, a ispod toga naziv vrste luke nautičkog turizma odnosno za luke koje se ne kategoriziraju samo naziv vrste luke, u boji od visokopoliranog čelika. Uz donji rub je ispisano: REPUBLIKA HRVATSKA — MINISTARSTVO TURIZMA u boji od visokopoliranog čelika (dalje u tekstu: Ministarstvo). Ploča je veličine 400 x 300 mm.
(5) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz odredbe stavka 1. ovog članka sadržana su u Prilogu IV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(6) Propisane standardizirane ploče iz odredbe stavka 1. ovog članka o svom trošku pribavljaju pravne i fizičke osobe koje posluju u lukama nautičkog turizma od proizvođača po vlastitom izboru.
(7) U luci nautičkog turizma, na vidnom mjestu, mora biti istaknuta standardizirana ploča iz stavka 1. ovog Pravilnika s nazivom vrste u koju je razvrstana luka nautičkog turizma, a luka koja se kategorizira i oznakom kategorije kojom je luka kategorizirana.

VI. NAČIN RAZVRSTAVANJA I KATEGORIZACIJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 25.

(1) Svaka luka nautičkog turizma razvrstava se i kategorizira pojedinačno.
(2) Luka nautičkog turizma razvrstava se sukladno članku 6. ovog Pravilnika, a kategorizira sukladno uvjetima iz članka 23. ovog Pravilnika.
(3) Zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju vrste Marina podnosi se Ministarstvu.
(4) Zahtjev za razvrstavanje vrsta: Sidrište, Odlagalište plovnih objekata i Suha marina podnosi se Uredu državne uprave u županiji odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za poslove turizma prema mjestu sjedišta luke nautičkog turizma.
(5) Uz zahtjev iz odredbi stavka 3. i 4. ovog članka prilažu se odgovarajući podaci o pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja posluje lukom nautičkog turizma i podaci o luci nautičkog turizma.

Članak 26.

(1) Postupak kojim se utvrđuje vrsta i kategorija Marine provodi povjerenstvo Ministarstva kojeg čine najmanje dva člana. Clanove povjerenstva imenuje ministar turizma.
(2) Postupak kojim se utvrđuju vrste: Sidrište, Odlagalište plovnih objekata i Suha marina provodi povjerenstvo Ureda državne uprave u županiji ili Ureda Grada Zagreba kojeg čine najmanje dva člana. Clanove povjerenstva imenuje čelnik ureda.
(3) Povjerenstva iz stavka 1. i 2. ovog članka vodi jedan od članova povjerenstva kao voditelj postupka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine« br. 142/99, 47/00, 121/00, 45/01, 108/01 i 106/04).

Članak 28.

Na ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju luka nautičkog turizma za koje na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika pravna ili fizička osoba ima rješenje sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine« br. 142/99, 47/00. 121/00, 45/01, 108/01 i 106/04) i nadalje će se primjenjivati odredbe tog Pravilnika.

Članak 29.

Pravne ili fizičke osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju rješenje za luku nautičkog turizma sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma ("Narodne novine" br.142/99, 47/00, 121/00, 45/01, 108/01 i 106/04) nemaju obvezu usklađivanja s ovim Pravilnikom, ali mogu podnijeti zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju sukladno ovom Pravilniku.

Članak 30.

Postupci za razvrstavanje i kategorizaciju luka nautičkog turizma započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika završit će sukladno ovom Pravilniku ili na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja je podnijela zahtjev sukladno Pravilniku iz članka 27. ovog Pravilnika.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/74
Urbroj: 529-03-08-9
Zagreb, 12. lipnja 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.


PRILOG I.

UVJETI ZA KATEGORIJE MARINE


PRILOG II.

UVJETI ZA VRSTE: ODLAGALIŠTE PLOVNIH OBJEKATA, SUHA MARINAPRILOG III.

UVJETI ZA VRSTU SIDRIŠTA
PRILOG IV.

GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTA I KATEGORIJA LUKA NAUTIČKOG TURIZMA