Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak

NN 73/2008 (26.6.2008.), Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR

2421

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak, kojega je Hrvat­ski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/68
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 24. lipnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04.) u članku 36. stavku 1. riječi: »u visini 1.600,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »u visini 1.800,00 kuna«, a riječi: »najmanje 1.600,00 kuna, a najviše do 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »najmanje 1.800,00 kuna, a najviše do 3.200,00 kuna«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2008.

Klasa: 410-01/08-01/02
Zagreb, 19. lipnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.