Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 73/2008 (26.6.2008.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

2422

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. svibnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/69
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 24. lipnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06. i 26/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u članku 45. stavku 4. točki 1. podtočki a) riječ: »52%« zamjenjuje se riječju: »55%«, u podtočki b) riječ: »15%« zamjenjuje se riječju: »15,5%«, a u podtočki d) riječ: »21%« zamjenjuje se riječju: »17,5%«.
U stavku 5. podstavku 1. riječ: »67%« zamjenjuje se riječju: »70,5%«, a u podstavku 2. riječ: »21%« zamjenjuje se riječju: »17,5%.
U stavku 6. točki 2. podstavku 1. riječ: »52%« zamjenjuje se riječju: »55%«, u podstavku 2. riječ: »15%« zamjenjuje se riječju: »15,5%«, a u podstavku 3. riječ: »21%« zamjenjuje se riječju: »17,5%«.
U stavku 7. podstavku 1. riječ: »52%« zamjenjuje se riječju: »55%«, u podstavku 2. riječ: »15%« zamjenjuje se riječju: »15,5%«, a u podstavku 3. riječ: »21%« zamjenjuje se riječju: »17,5%«.

Članak 2.

U članku 45.a stavku 7. iza riječi: »za određenu godinu« briše se točka i dodaju se riječi: »s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz članka 45. ovoga Zakona i drugih prihoda državnog proračuna.«

Članak 3.

Ovaj zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2008.

Klasa: 015-01/08-01/04
Zagreb, 19. lipnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.