Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka

NN 73/2008 (26.6.2008.), Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2431

Na temelju članka 27a., stavaka 1. i 6. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 107/2000 – pročišćeni tekst, 24/2001, 22/2005, 68/2007 i 10/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine donijela

ODLUKU

O OBRASCU STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA

I.

Ovom Odlukom propisuje se postupak davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka te Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (dalje u tekstu: Obrazac) na kojem se podnosi.

II.

Iskaz o procjeni fiskalnog učinka dužan je izraditi predlagatelj prilikom izrade prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja (projekata, planova, programa, strategija, politika i dr.) koje donosi Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada), te prijedloga zakona i akata planiranja koje Vlada predlaže na donošenje Hrvatskom saboru (dalje u tekstu: prijedlozi propisa i akata planiranja).
Predlagatelji iz stavka 1. ove točke jesu središnja tijela državne uprave (ministarstva, središnji državni uredi i državne upravne organizacije) i stručne službe Vlade.

III.

Iskaz o procjeni fiskalnog učinka sadržava procjenu fiskalnih posljedica provedbe propisa ili akta planiranja za proračun (državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te financijske planove izvanproračunskih korisnika), koja obuhvaća:
1. predviđene prihode i rashode, te primitke i izdatke proračuna za proračunsku godinu i za dvije iduće godine,
2. prijedloge za pokrivanje povećanih rashoda i izdataka proračuna,
3. prijedloge za nadomjestak smanjenih prihoda i primitaka proračuna.

IV.

Iskaz o procjeni fiskalnog učinka daje se na Obrascu.
Obrazac sadrži osnovne podatke o predlagatelju i prijedlogu propisa ili akta planiranja, povezanosti propisa ili akta planiranja s državnim proračunom, iskaz o procjeni fiskalnog učinka, učinak na zapošljavanje, potencijalne obveze za državni proračun, pokazatelje uspješnosti, obrazloženja predlagatelja i podatke o kontakt-osobi, te mišljenje Ministarstva financija.

V.

Predlagatelj iz točke II. ove Odluke dostavlja obrazac, zajedno s pripadajućim prijedlogom propisa, odnosno akta planiranja, Ministarstvu financija radi mišljenja.
Obrazac potpisuje ministar, državni tajnik središnjega državnog ureda, odnosno ravnatelj državne upravne organizacije i ovjerava se pečatom.

VI.

Ministarstvo financija pregledava i analizira tekst prijedloga propisa, odnosno akta planiranja i iskaz o procjeni fiskalnog učinka, dan na obrascu, te svoje mišljenje dostavlja predlagatelju.
Predlagatelj iz točke II. ove Odluke obvezan je Vladi, uz prijedlog propisa, odnosno akta planiranja, dostaviti i obrazac ovjeren od ministra financija.

VII.

Obrazac i Upute za ispunjavanje obrasca sastavni su dio ove Odluke.
Obrazac se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva financija – www.mfin.hr, s koje ga je predlagatelj dužan preuzeti radi ispunjavanja.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu financijskog učinka (»Narodne novine«, broj 70/2005).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/08-02/07
Urbroj: 5030120-08-1
Zagreb, 20. lipnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.


Obrazac


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA

Obrazac je dan u elektronskom obliku, u MS Excel formatu.
Unos podataka u obrazac je automatiziran, što predlagatelju omogućuje da unosom jednog ispravnog podatka automatski dobiva popunjena povezana polja u obrascu.
Polja u obrascu označena su bijelom, žutom, zelenom i plavom bojom.
Polja označena bijelom bojom opisuju podatke koje je potrebno unijeti.
Predlagatelj ispunjava polja označena žutom bojom te se, uslijed ispravnog unosa, u povezanim poljima označenima zelenom bojom automatski pojavljuje tekst.
Polja označena plavom bojom predviđena su za unos podataka od strane Ministarstva financija.
Radi olakšanog ispunjavanja obrasca u dodatnim listovima radne knjige obrasca dane su organizacijska, ekonomska, programska, funkcijska i lokacijska klasifikacija.

1. PREDLAGATELJ

Predlagatelji su središnja tijela državne uprave (ministarstva, središnji državni uredi i državne upravne organizacije) te stručne službe Vlade.
U polje razdjel unosi se brojčana oznaka razdjela predlagatelja, sukladno organizacijskoj klasifikaciji. Uslijed ispravnog unosa u polju pored, automatski se prikazuje naziv predlagatelja.

2. OSNOVNI PODACI O PRIJEDLOGU PROPISA/AKTA PLANIRANJA

Pod Vrstom propisa/akta planiranja potrebno je, upisom riječi »Da«, odabrati o kojem se propisu odnosno aktu planiranja radi.
Osnovni podaci također uključuju naziv propisa, odnosno akta planiranja, svrhu njegova donošenja (što se želi postići donošenjem novoga, odnosno izmjenom postojećeg propisa/akta planiranja) te zakonsku osnovu temeljem koje se donosi (naziv propisa, godinu objave te broj Narodnih novina u kojima je objavljen). Ako prijedlog propisa, odnosno akta planiranja nema zakonsku osnovu, ona se ne unosi.
Brojčanu oznaku dodjeljuje Ministarstvo financija prilikom davanja mišljenja.

3. POVEZANOST PRIJEDLOGA PROPISA/AKTA PLANIRANJA S DRŽAVNIM PRORAČUNOM

Određuje se povezanost učinka provedbe prijedloga propisa, odnosno akta planiranja s državnim proračunom.
U polje Aktivnosti i projekti unosi se brojčana oznaka aktivnosti i/ili projekta, sukladno programskoj klasifikaciji državnog proračuna (na primjer: A123456), u okviru kojih su planirana sredstva za provedbu predloženog propisa, odnosno akta planiranja.
Ako su sredstva za provedbu propisa, odnosno akta planiranja planirana na više aktivnosti i/ili projekata, u prvo ponuđeno polje unosi se brojčana oznaka najznačajnija po iznosu, a ostale u polja ispod.
Ispravan unos brojčane oznake aktivnosti/projekta u prvo polje automatski popunjava njezin naziv, te polja koja se odnose na Glavni program, Razdjel, Program, Glavu i Funkciju.
Ostala polja Aktivnosti i projekti nisu povezana s prikazanim podacima u poljima Glavni program, Razdjel, Program, Glava i Funkcija.
Ukoliko nije poznata aktivnost/projekt na kojoj će biti planirana sredstva, popunjava se polje po hijerarhiji prvog sljedećeg poznatog podatka (najopširniji je podatak Glavni program, zatim Razdjel, Program pa Glava).

4. LOKACIJA

Podaci o lokaciji određuju područje primjene i/ili utjecaja prijedloga propisa, odnosno akta planiranja na određene teritorijalne cjeline. Na posebnom listu „Lokacije« radne knjige Obrasca dane su brojčane oznake Republike Hrvatske i njenih teritorijalnih cjelina, kajelina, kane oznake drugih zemalja.
Ispravnim unosom brojčane oznake automatski se popunjavaju polja Naziva lokacije.

5. PODACI O ZAPOSLENICIMA

Ukoliko provedba predloženog propisa, odnosno akta planiranja utječe na promjenu okvirnog broja državnih službenika i namještenika i/ili stvarni broj zaposlenih u tijelima koja će provoditi propis/akt planiranja, potrebno je ispuniti ovu točku Obrasca.
U stupac Postojeće stanje unosi se okvirni broj državnih službenika i namještenika (sistematizacija) sukladno važećoj uredbi o unutarnjem ustrojstvu predlagatelja te postojeće stanje popunjenosti radnih mjesta.
U stupac Novo stanje unosi se okvirni broj državnih službenika i namještenika (sistematizacija) koji proizlazi iz predloženog propisa, odnosno akta planiranja, te broj popunjenih radnih mjesta koja uključuju i nove zaposlenike potrebne za provedbu predloženog propisa odnosno akta planiranja.

6. FISKALNI UČINAK

Ova točka sadrži ukupnu procjenu fiskalnih posljedica provedbe predloženog propisa, odnosno akta planiranja na državni proračun.
Prilikom izrade prijedloga propisa odnosno akta planiranja predlagatelj je dužan uzeti u obzir smjernice ekonomske i fiskalne politike koje Vlada Republike Hrvatske donosi za trogodišnja razdoblja.

6.1. RASHODI I IZDACI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Navode se rashodi i izdaci potrebni za provođenje predloženog propisa, odnosno akta planiranja, slijedeći ekonomsku klasifikaciju.
U prvi stupac (Troškovi uspostave) unose se početni rashodi i izdaci koji su rezultat pripremnih radnji nužnih za provedbu predloženog propisa/akta planiranja.
U drugi stupac (Troškovi provođenja u tekućoj godini) unose se rashodi i izdaci koji će nastati u tekućoj godini provedbom predloženog propisa/akta planiranja.
Treći stupac (Ukupno) predstavlja zbroj troškova uspostave i troškova provođenja prijedloga u tekućoj godini i popunjava se automatski unosom podataka u prva dva stupca.
U četvrti stupac (Odobrena sredstva unutar državnog proračuna) unose se iznosi sredstava koji su za potrebe provedbe predloženog propisa/akta planiranja planirani u državnom proračunu za tekuću godinu.
Peti stupac (Promjena) predstavlja razliku između sredstava planiranih u državnom proračunu za tekuću godinu i ukupnih sredstava potrebnih za provedbu predloženog propisa/akta planiranja. Popunjava se automatski.
Ukoliko provoditelj predloženog propisa/akta planiranja nije, u državnom proračunu za tekuću godinu u okviru relevantnih aktivnosti i projekata koji se odnose na provedbu propisa/akta planiranja, odnosno odgovarajućih stavki ekonomske klasifikacije, predvidio potrebna sredstva, u šesti stupac (Preraspodjele iz drugih stavaka državnog proračuna) unosi se prijedlog za preraspodjelu s drugih stavaka provoditelja unutar državnog proračuna.
Iznos sredstava koji se predlaže preraspodijeliti unosi se na skupinu računa ekonomske klasifikacije na kojoj je planiran (s koje će se preraspodijeliti na novu).
Sedmi stupac (Ukupna promjena) predstavlja neto-učinak provedbe predloženog propisa/akta planiranja, odnosno razliku petog i šestog stupca. Popunjava se automatski.
U osmi stupac (Prijedlog za sljedeću godinu n) unosi se iznos rashoda i izdataka potrebnih za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini n.
U deveti stupac (Prijedlog za godinu n+1) unosi se iznos rashoda i izdataka potrebnih za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u godini n+1.

6.2. PRIHODI I PRIMICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Navode se prihodi i primici na koje utječe provedba predloženog propisa/akta planiranja, slijedeći ekonomsku klasifikaciju.
Ukoliko će provedbom predloženog propisa/akta planiranja nastati novi prihodi i primici ili se smanjiti/ukinuti postojeći, iznos novog stanja unosi se u prvi stupac (Očekivani prihodi i primici), a u drugi stupac (Plan prihoda i primitaka) stanje istih predviđeno planom državnog proračuna. Na taj način u trećem i četvrtom stupcu automatski se prikazuje razlika, odnosno neto iznos povećanja/smanjenja očekivanih prihoda i primitaka.
U peti stupac (Projekcija za sljedeću godinu n) unosi se iznos prihoda i primitaka koji se očekuje ostvariti provedbom predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini n.
U šesti stupac (Projekcija za godinu n+1) unosi se iznos prihoda i primitaka koji se očekuje ostvariti provedbom predloženog propisa/akta planiranja u godini n+1.

6.3. OBRAZLOŽENJE PROMJENA U RASHODIMA I IZDACIMA TE PRIHODIMA I PRIMICIMA

Navodi se obrazloženje prethodno kvantificiranih promjena.
Za iznose sredstava po pojedinim skupinama računa ekonomske klasifikacije potrebno je objasniti u koju svrhu će se utrošiti (za rashode i izdatke), odnosno uslijed čega će nastati (za prihode i primitke).
Ukoliko su sredstva za provedbu predloženog propisa, odnosno akta planiranja planirana u državnom proračunu na više aktivnosti i/ili projekata potrebno je iznose razvrstane po ekonomskoj klasifikaciji pod točkom 6.1. obrasca povezati s pripadajućom aktivnosti i/ili projektom.

7. POTENCIJALNE OBVEZE ZA DRŽAVNI PRORAČUN

Ispunjava se ukoliko zbog provedbe predloženog propisa, odnosno akta planiranja postoji mogućnost nastanka obveze za državni proračun. Potencijalne obveze podijeljene su na Jamstva i Ostalo (akreditivi, kreditne linije, dugovanja na osnovi odštetnih zahtjeva i neriješenih sporova po sklopljenim ugovorima).

8. FISKALNI UČINAK NA DRUGE PRORAČUNE

Ako provedba predloženog propisa ima financijske posljedice na financijske planove izvanproračunskih korisnika i/ili na proračun županije i/ili općine/grada, predlagatelj ih je dužan procijeniti i opisati.

9. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Svrha definiranja pokazatelja uspješnosti je praćenje i ocjena uspješnosti provedbe predloženog propisa, odnosno akta planiranja. Uza sami pokazatelj uspješnosti potrebno je navesti i izvor njegova praćenja.

10. OBRAZLOŽENJE PREDLAGATELJA

Daje se sažeto obrazloženje predloženog propisa/akta planiranja i njegovih posljedica za državni proračun, proračune županija, općina/gradova i financijske planove izvanproračunskih korisnika.
Obrazac potpisuje ministar ili državni tajnik kojeg odredi ministar, državni tajnik središnjega državnog ureda ili njegov zamjenik, odnosno ravnatelj državne upravne organizacije ili njegov zamjenik i ovjerava se pečatom, uz naznaku mjesta i datuma ovjeravanja.

11. KONTAKT OSOBA PREDLAGATELJA

Osnovi podaci o osobi koja je izradila procjenu i ispunila obrazac.

12. MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANCIJA

Ministarstvo financija očituje se o danoj procjeni fiskalnog učinka. Odgovorna osoba Ministarstva financija (ministar financija ili državni tajnik) ovjerava obrazac.
Obrazac ovjeren od strane Ministarstva financija predlagatelj dostavlja Vladi uz prijedlog propisa, odnosno akta planiranja, budući da, temeljem članka 27b. stavka 3. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 107/00 – pročišćeni tekst, 24/01, 22/05 i 68/07), Vlada, odnosno njezina stalna radna tijela neće razmatrati prijedloge propisa i akata poslovanja uz koje nije priložen Iskaz o procjeni fiskalnog učinka.