Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane

NN 74/2008 (27.6.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2457

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAVOĐENJU HRANJIVIH VRIJEDNOSTI HRANE

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine«, br. 60/08) riječ »pakovina« zamjenjuju se riječju »pretpakovina«, u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 2.

U članku 8., alineja 2. mijenja se i glasi:
»– nanizani u liniji, ukoliko nema dovoljno raspoloživog prostora za tabelarni oblik.«

Članak 3.

U Prilogu 1. u tablici Vitamini i minerali koji se mogu navoditi i njihove preporučene dnevne količine (RDA), u retku 8. stupcu 2, dodaje se broj 2.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/11
Urbroj: 525-13-08-01
Zagreb, 16. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.