Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

NN 74/2008 (27.6.2008.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2459

Na temelju članka 38., stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97., 36/98., 156/03. i 132/06.) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KAKVOĆI SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA

Članak 1.

U Pravilniku o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine« br. 102/00. i 111/00.) u članku 2. iza stavka l. dodaje se novi stavak koji glasi:
»Pri otkupu mlijeka, u svrhu izračuna njegove novčane vrijednosti, količina preuzetog mlijeka izražena u volumnim jedinicama (litre) obračunava se u težinske jedinice (kg) korištenjem faktora korekcije koji iznosi za:
– kravljeg i kozjeg mlijeka 1,030
– ovčjeg mlijeka 1.036.«
Postojeći stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 12. u točki 3. riječ: »jedan« zamjenjuje se riječju: »dva«.

Članak 3.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Pojedinačni i prosječni rezultati ispitivanja sadržaja mliječne masti i bjelančevina utvrđuju se u gramima svakog sastojka u 100 grama mlijeka, a prikazuju se kao postotne vrijednosti težinskih udjela sadržaja masti i bjelančevina na razini točnosti od dva decimalna mjesta.«
U stavku 2. iza riječi: »prosječni« dodaje se riječ: »težinski«.

Članak 4.

Poglavlje 5. i članci 21. i 22. brišu se. Poglavlja 6. i 7. postaju poglavlja 5. i 6.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/12
Urbroj: 525-2-08-1
Zagreb, 16. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.